Életpálya jövőre

Közszolgálati életpálya

Véleményeztük a kormány-előterjesztés  tervezetét

 

megbeszélésA belügyminisztériumtól hozzánk is megérkezett az új közszolgálati életpálya bevezetésről szóló kormány előterjesztés tervezete, ami a modell tervezett elemeit tartalmazza, és aminek alapján – a véglegesítését követően – megkezdődhet az életpálya-modellt szabályozó konkrét jogszabályok kidolgozása.

A Kormány elé szánt előterjesztés tervezetét nem tehetjük közzé, tekintettel annak NEM NYILVÁNOS minősítésére, de a megküldött véleményezésünkről és javaslatainkról természetesen tájékoztatunk benneteket.

I. Előmeneteli és illetményrendszer

Úgy gondoljuk, hogy a folyamatos horizontális előmeneteli rendszer beiktatása ösztönző lehet a pályán maradás tekintetében, előremutatónak tartjuk és támogatjuk a vertikális és horizontális kategóriák ötvözését, az előmeneteli rendszer elemi tényezőinek meghatározását.

Szintén támogatjuk a bérfejlesztési elképzelést, azonban annak mértékével nem értünk egyet, hiszen ezidáig az érintettek illetménye stagnált, annak (jelentős) emelése elmaradt.

Rendkívül alacsonynak tartjuk az 5 évre ütemezett 50%-os bérfejlesztést, véleményünk szerint legalább 300%-os lenne kívánatos, ami korrekten kifejezné a hivatásos állomány munkájának szintjét, nem utolsó sorban pedig alkalmazkodna az Európában szokásos mértékhez is. Megjegyzendő, hogy ezzel esetleg megelőzhető lenne az állomány külföldre vándorlása is. Korábbi véleményezésünk során már kifejtettük, hogy az alapszorzó legalább 130.000-150.000 Ft-ra emelését tartjuk szükségesnek.

Meglátásunk szerint arra kellene törekedni, hogy a legalsó fizetési fokozat esetén is az alapilletmény legalább a garantált bérminimum 200%-át érje el, hiszen a rendőrségi munkavállalók tevékenysége magasabb kockázati szintű, és a felelősségnek, a magasabb szintű elvárásnak az alapilletményben is tükröződnie kell.

Úgy véljük, hogy a rendvédelmis illetményeket közelíteni szükséges az ügyészek és bírák javadalmazásához, főleg, hogy a rendőrök nem rendelkeznek mentelmi joggal sem.

Véleményünk szerint és hangsúlyozva – mert sajnos az előterjesztés nem fordít erre kellő figyelmet – a jelenlegi rendszer nagy hibája a munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítés jelentős mértékű alkalmazása, mert időszakos, visszavonható és nagymértékben hat a kiszámíthatóság ellen, ráadásul a gyakorlatban beszámítási anomáliák jelennek meg.

Mindezekkel együtt a tervezetben rögzítettek alapján körvonalazódni látszik egy előre tervezhető, személyes kompetenciákon alapuló egyéni életpálya.

Egyetértünk a pótlékrendszer sarkalatos átalakításával, úgy, ha azok az összegek automatikusan beépülnek a bérbe, vagyis nem számítódnak be a béremelésbe. Mindezzel a huzamos időn át tartó kiemelkedő munkavégzés támogatása valósulhat meg, mert nem egy egyszeri éves juttatás keretében kerülne kifizetésre a minőségi munkáért járó illetmény, hanem beépítésre kerülne a garantált illetménybe oly módon, hogy az a fizetési fokozatba lépéskor nem kerül beszámításra, ezen illetményrész garantáltan megmarad minden esetben.

Fontos lenne egy ilyen biztos illetményrész meghatározása a bűnügyileg kiemelt földrajzi területeken szolgálatot teljesítők anyagi elismerése esetén is, ahogy a korábbi javaslatunkban már kifejtettük.

Mindezek mellett továbbra is az volt a határozott kérésünk, hogy az életpálya modell terjedjen ki a kormányzati ügykezelőkre, rendvédelmi közalkalmazottakra, Mt. hatálya alá tartozókra, köztisztviselőkre is, hiszen az ő munkájuk elengedhetetlen a közszolgálati rendszer működéséhez.

II. Lakhatási támogatási rendszer

Életpálya tervezéskor kiemelkedő szerepet kell kapjon a lakhatási támogató rendszer kidolgozása. Véleményünk szerint a koncepció ugyan előremutató, de indokolt lenne egy szélesebb körű rendszer kidolgozása, mely hangsúlyt fektet – a későbbiekben megvásárolható – bérlakások kialakítására, és szintén szükség lenne egy lízingrendszerű lakáshoz jutási szisztéma kimunkálására.

Mindezekkel vonzóbbá tehető a rendészeti pálya, illetve ösztönözné a pályán maradást is.

III. Megtakarítási biztosítási konstrukció

Továbbra is fenntartjuk azon véleményünket, hogy a konstrukció kidolgozására és működtetésre fordítandó összeget inkább az illetmények emelésére kellene fordítani.

IV. Nyugdíjazás

Álláspontunk szerint az új közszolgálati életpálya egyik kiemelkedő pillére kell legyen a nyugdíjrendszer, minthogy addig is egy kimagaslóan vonzó pontja volt a rendőri életpályának, így továbbra is a szolgálati nyugdíj visszaállítását javasoljuk.

Nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy a különleges, átlag feletti pszichés és fizikai leterheltség okán indokolt az alacsonyabb életkortól történő nyugdíjazás. Sajnálatos módon a Hszt jelenlegi szabályozása – mint könnyített szolgálat – nem kielégítő és nem veszi figyelembe a valós helyzetet.

V. Egyebek

Bár a pályamódosítás koncepcióját tartalmazza, nincs eléggé hangsúlyozva a tervezetben a szolgálatteljesítés közben egészségkárosodást szenvedett, vagy a beosztásuk, esetleg a hivatásos szolgálat ellátására alkalmatlanná vált kollégákról történő gondoskodás. Ennek keretében szükségesnek tartanánk biztosítani egy szervezeten belüli kényszerpályát, mely nem vezet a jövedelem, így az életminőség és a társadalmi megbecsültség csökkenéséhez.

Most is hiányoltuk a pontos, részletekbe menő, a jelenleg hatályos jogszabályi rendszert alapul vevő utólagos hatásvizsgálatot, hogy valós adatokra, eddig megtapasztalt mérhető hatásokra lehessen építkezni, de bízunk benne, hogy a részletes jogszabály előkészítés időszakában ez megtörténik.

És bízunk abban is, hogy a kidolgozandó jogszabályokat széles körben kerülnek egyeztetésre, életbelépésük előtt, és minden érintett – a megfelelő fórumokon – véleményt nyilváníthat a tervezetekkel kapcsolatban.

TMRSZ

Továbbra is kérünk benneteket, hogy akár az eljövendő életpályával, akár a jelenlegi helyzetetekkel kapcsolatban észrevételetek van, vagy problémátok adódik, jelezzétek felénk. Minden élethelyzetre megpróbálunk segítséget nyújtani, tanácsot adni.

 

Előzmények:

(http://www.tmrsz.hu/2014/08/07/a-tervezheto-karrierrol/

http://www.tmrsz.hu/2014/08/08/athidalo-megoldas-a-lakhatasi-gondokra/

http://www.tmrsz.hu/2014/08/11/egyeb-javaslatok-amirol-nem-kerdeztek/

http://www.tmrsz.hu/2014/08/12/zarszo/ )