Így vállalkozhat egy hivatásos

Milyen módon vállalkozhat egy hivatásos másodállásban?

Männchen untersucht Paragraph mit LupeA szakszervezetünket sokan keresték meg az elmúlt időszakban, hogy milyen lehetőségük van vállalkozási tevékenységre másodállásban, illetve, hogy bejelentésük estén azt a munkáltató jogszerűen tagadhatja-e meg, illetve van-e jogorvoslati mód elutasíts esetén. Ezekre adunk választ az alábbiak szerint.

A vállalkozási tevékenység munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonynak minősül, amely a Hszt. alapján nem minősül a szolgálati beosztásával összeférhetetlennek.

A Hszt. 65. § (2) bekezdése minden munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítését engedély birtokában teszi lehetővé, kivéve, ha az sporttal, ismeretterjesztéssel függ össze, illetve a szolgálati időn kívül végzett tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint a jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységnek minősül.

A Hszt. 65. § (3) bekezdése bejelentési kötelezettséget ír elő az olyan munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében, amely sporttal, illetve ismeretterjesztéssel függ össze, illetve olyan nem munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében, ami gazdasági társaságban személyes közreműködési kötelezettséggel járó tagsági, felügyelő bizottsági tagsági vagy a gazdasági társaságban vezető tisztségviselői viszonyt jelent, továbbá a gazdasági társaságban vagyonával közvetlenül érdekeltté válást jelent, ide nem értve a nem meghatározó arányú részvényt és kisebbségi üzletrésztulajdont.

A vállalkozási tevékenység azonban munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonynak minősül függetlenül attól, hogy azt egyéni vállalkozóként vagy társasági (kft., bt., stb.) formában kívánja valaki végezni, így engedélyköteles!

A fentiekben foglaltak alapján tehát a tevékenység nem attól lesz “csak” bejelentéshez kötött, hogy milyen formában végzi, hanem attól, ha az sporttal vagy ismeretterjesztéssel lenne kapcsolatos, illetve ha nem minősülne munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonynak.

A Hszt.65. § (5) bekezdése meghatározza, hogy milyen esetekben tagadható meg az engedély:

– ellentétes a fegyveres szerv feladataival,
– a szolgálat kötelességszerű, pártatlan és befolyástól mentes ellátását veszélyezteti,
– a fegyveres szerv tekintélyét veszélyezteti.

A belügyminiszter felügyelete, irányítása alá tartozó egyes fegyveres szervekkel hivatásos szolgálati viszonyban állók szolgálati viszonyáról és a személyügyi igazgatás rendjéről szóló 64/2011 (XII.30.) BM rendelet 37.-40. §§-ai nyújtanak segítséget a bejelentés, engedélykérés, engedély megtagadása területén az alábbiak szerint:

37. § (2) A hivatásos állomány tagja a munkavégzéssel járó egyéb jogviszony létesítésére vonatkozó kérelmét a szolgálati elöljáró útján a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáróhoz írásban köteles benyújtani.

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét, születési idejét, anyja nevét,

b) a szolgálati helyét, beosztását, továbbá

c) azt, hogy milyen jogviszonyban, milyen szervezetnél, minőségben, időtartamban, munkarendben kíván munkát végezni.

(4) A hivatásos állomány tagjai részére – a Hszt. 65. § (4) bekezdésében meghatározott tevékenységek kivételével – munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítését az állományilletékes parancsnok engedélyezheti.

(5) A kérelem alapján az állományilletékes parancsnok köteles megvizsgálni, hogy az engedélyezni kért tevékenységgel kapcsolatban megállapítható-e valamely, a Hszt. 65. § (5) bekezdésében rögzített, az engedély megadását kizáró ok. A kérelem elbírálása során bekérhető a hivatásos állomány tagjának az összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozata, a szervezet működését rögzítő alapszabály, cégjegyzékkivonat, továbbá egyéb okirat. Ha az érintett az iratok becsatolására vonatkozó felhívásnak – a jogkövetkezményekre való figyelmeztetés ellenére – nem tesz eleget, a kérelmet el kell utasítani.

(6) Nem engedélyezhető a hivatásos állomány tagja részére a munkavégzéssel járó egyéb jogviszony létesítése különösen, ha

a) a munkavégzés ellentétes az adott fegyveres szervre vonatkozó, törvényben meghatározott alapfeladatokkal, azok végrehajtását veszélyezteti vagy akadályozza,

b) a hivatásos állomány tagjának szolgálati viszonyából fakadó és a beosztásával járó szolgálati feladatai ellátását veszélyezteti,

c) a fegyveres szerv vagy a foglalkoztató más szerv gazdasági érdekeit sérti,

d) a fegyveres szerv vagy a foglalkoztató más szerv tekintélyének csorbítására alkalmas vagy azt veszélyezteti,

e) a tevékenység a hivatásos állomány tagjának munkaköri kötelességéből fakadó szolgálati feladata,

f) a végzendő tevékenység harmadik személyre vonatkozó információ gyűjtésére irányul,

g) személyek őrzésével, biztosításával és e személyek objektumainak őrzésével kapcsolatos feladatra terjed ki, vagy követelés behajtására irányul, vagy

h) a tevékenység a fegyveres szervnél rendszeresített nyilvántartások közvetlen felhasználásával történne, vagy olyan ügyintézésre vonatkozik, amelyben valamely fegyveres szerv mint hatóság jár el.

39. § (1) A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítését az állományilletékes parancsnok határozott vagy határozatlan időtartamra írásban engedélyezheti.

(2) Kizáró ok fennállása esetén az engedélyezés megtagadásáról írásban kell rendelkezni, amellyel szemben a hivatásos állomány tagja szolgálati panasszal élhet.

40. § A munkavégzési (szolgálatteljesítési) kötelezettséggel időben egybeeső, munkavégzéssel járó egyéb jogviszony létesítése nem engedélyezhető.

Mindezek alapján a munkáltatónak a Hszt. 65. § (5) bekezdésében meghatározott indokok valamelyikére való hivatkozás esetén is a BM rendelet 37. § (6) bekezdésében, illetve 40. §-ban meghatározottakat is vizsgálnia kell, amennyiben az engedélyt meg kívánja tagadni. Ezen túlmenően nincs jogszabályi előírás az indokolás tartalmára vonatkozóan.

Az engedély megtagadása esetén szolgálati panasszal lehet élni, illetve annak elutasítása esetén keresettel lehet fordulni a bírósághoz.

TMRSZ