Szolgálati jel adományozása

Továbbra sem jár automatikusan a szolgálati jel

honlapra 140326Szakszervezetünk korábban megkereséssel élt a Belügyminisztérium felé, kérve, hogy a belügyminiszter úr fontolja meg, hogy a Hszt. 118. § (1) bekezdés h) pontja alapján adományozható, a 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 27. §-ában szabályozott szolgálati jel adományozása ne csak lehetőség legyen, hanem 10 év szolgálat után minden hivatásos szolgálatot ellátó kaphassa meg. A megkeresésről honlapunkon is beszámoltunk.

Álláspontunk szerint azok a hivatásos szolgálatot ellátók, akik 10 év szolgálattal rendelkeznek, már többszörösen bizonyították rátermettségüket, hűségüket és lojalitásukat a munkaadójuk felé, lelkiismeretesen, fegyelmezetten és kiszámíthatóan teljesítik szolgálati feladatukat. A szolgálati jel kitüntetés a fegyveres szerv tagjainak erkölcsi megbecsülését jelképezi, a szolgálat eredményes elvégzésének elismerését jelenti.

A Belügyminisztérium héten érkezett válasza szerint a szolgálati jel adományozásának szabályait nem csak a Hszt. 118. § (1) bekezdése, hanem a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény is szabályozza, amelynek 22. § (1) bekezdés b) pontja szerint a Kormány tagja a feladatkörével összefüggő kiemelkedő tevékenységek, teljesítmények elismerésére kitüntető címet, díjat, oklevelet, plakettet vagy más elismerést alapíthat és adományozhat.

A Belügyminisztérium sem elvi, sem gyakorlati szempontból nem támogatta a Hszt. 118. § módosítására vonatkozó javaslatunkat. Elvi álláspontja szerint mindkét törvény egyértelművé teszi, hogy az elismerés adományozása nem lehet automatikus, nem lehet valamely feltétel bekövetkeztéhez kötni minden mérlegelés nélkül. Gyakorlati szempontból pedig arra utalt a Belügyminisztérium válaszában, hogy az elmúlt időszakban alig akadt példa arra, hogy a belügyminiszter úr bárkit is kizárt volna az elismerésből.

Szakszervezetünk sajnálatosnak tartja, hogy a Belügyminisztérium elutasítóan foglalt állást a kérdésben. A szolgálati jel adományozása, mint erkölcsi elismerés külön anyagi terhet nem róna a fegyveres szervekre, a Belügyminisztériumnak sokkal nyitottabbnak kellene lennie az ilyen megkeresésekre. Lehet azzal érvelni, hogy egy elismerés nem járhat automatikusan, azonban továbbra is az az álláspontunk, hogy akik 10 éven át, nap mint nap elvégzett eredményes szolgálattal bizonyították a fegyveres szervnél a rátermettségüket, azok egyáltalán nem „automatikusan” kapnák meg a szolgálati jelet, hanem arra nagyon is érdemesnek mutatkoztak. Ráadásul a Hszt. 118. § (1) bekezdése kifejezetten rögzíti, hogy a hivatásos állomány tagja nem csak a szolgálati feladat kiemelkedő teljesítéséért, hanem a szolgálati feladatok hosszabb időn át történő eredményes végzéséért elismerésben részesíthető.

Ezen kívül a Belügyminisztériumnak, mint jogszabályalkotó és jogszabály-kezdeményező szervnek lennének lehetőségei, hogy a hivatásos szolgálatot ellátók szolgálati jel adományozhatóságára vonatkozó igényét jogalkotási témává tegye, és pozitívabb hozzáállással, legalábbis érdemben megvizsgálja, hogy a törvényi szabályok differenciálásával, a szolgálati jegyben nem részesíthetők taxatív felsorolásával lehetne-e esetleg ösztönzőleg hatni a szolgálati jegyek adományozásának gyakorlatára. A belügyminisztériumi válasz ugyanis csak a belügyminiszter mindenkori pozitív hozzájárulásáról szól, nem tér ki arra, hogy a felterjesztések körében milyen a gyakorlat, ezzel kapcsolatosan ugyanis szakszervezetünknek az a tapasztalata, hogy a 10 év szolgálatot teljesítők körében igény van arra, hogy a Magyar Köztársaság függetlenségének, alkotmányos rendjének, valamint a lakosság és az ország anyagi javainak védelmét ellátó szervek hivatásos tagja, akitől az állam tántoríthatatlan hűséget, bátor helytállást követel, különleges közszolgálatot teljesítenek és az Országgyűlés törvényben rögzítette, hogy a hivatásos szolgálattal járó nagyobb áldozatvállalást és az azzal arányban álló erkölcsi és anyagi megbecsülés indokolt, akkor 10 év hűséges szolgálat után a szolgálati jelnek járandóságnak kellene lennie.

Ezen érvelésünk alapján újból megkereséssel fordulunk Belügyminiszter Úrhoz, hogy fontolja meg ezen munkavállalói oldalról tett javaslatunkat és járjon el, hogy az 1996.évi 43-as törvény  e szakasza megváltozzék, hiszen a Hszt.118.§-ának ilyetén történő megfogalmazása 1996-tól hatályos, az nem változott.

Bízunk abban, hogy Belügyminiszter Úr ezt akceptálni fogja.

TMRSZ