Ki fizeti – kifizeti?

A MUNKAKÖRI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT DÍJÁT A MUNKÁLTATÓNAK KELL FIZETNIE!

Sok panasz érkezett hozzánk az utóbbi időben, mert néhány munkáltató nem téríti meg pl. a tüdőszűrés, a vérvétel, illetve más orvosi vizsgálatok előtt kötelezően befizetendő, nem egyszer több ezer forintra rúgó vizsgálati díjat a munkavállalóknak, akkor sem, ha erre a vizsgálatot a munkavédelmi és egyéb előírások alapján el kell végezni! Pedig több jogszabály előírása alapján az ilyen költségek NEM TERHELHETIK a munkavállalót, azt a foglalkoztatással együtt járó költségként a munkáltatónak kell kifizetnie.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján:

„ 51. § (1) bekezdése szerint a munkáltató köteles a munkavállalót a munkaszerződés és a munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint foglalkoztatni, továbbá – a felek eltérő megállapodása hiányában – a munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítani.

(2) A munkáltató köteles a munkavállalónak azt a költségét megtéríteni, amely a munkaviszony teljesítésével indokoltan merült fel.

(3) A munkavállalót csak olyan munkára lehet alkalmazni, amely testi alkatára vagy fejlettségére tekintettel rá hátrányos következményekkel nem járhat.

(4) A munkáltató biztosítja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit. A munkába lépést megelőzően és a munkaviszony fennállása alatt rendszeres időközönként köteles ingyenesen biztosítani a munkavállaló munkaköri alkalmassági vizsgálatát.”

A munkavédelemrőlszóló 1993. évi XCIII. törvény szerint:

haziorvosi-szolgalat-vagott1. § (1) E törvény alkalmazásában munkavédelem: a szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények, továbbá e törvény céljának megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások rendszere, valamint mindezek végrehajtása. A munkaegészségügy a munkahigiéne és a foglalkozás-egészségügy szakterületeit foglalja magában.

(2) A Magyarországon munkát végzőknek joguk van a biztonságos és egészséges munkafeltételekhez.

2. § (1) Az állam – a munkavállalók és a munkáltatók érdekképviseleti szerveivel egyeztetve – meghatározza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés alapvető követelményeit, irányítási és ellenőrzési intézményeit, valamint kialakítja az egészség, a munkavégző képesség megóvására, a munkabiztonságra és a munkakörnyezetre vonatkozó nemzeti politikáját, amelynek megvalósulását időszakonként felülvizsgálja.

(2)A munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért. A munkavállalók munkavédelmi kötelezettségei nem érintik a munkáltató felelősségét. A munkáltatói feladatok teljesítésével összefüggésben keletkező költségeket és egyéb terheket nem szabad a munkavállalóra hárítani.”

A Hszt. hatálya alá tartozó kollégák vonatkozásában kiemelnénk a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) 2013.11.18-i ülésén az éves szűrővizsgálatok költségeinek megtérítése tárgykörében elhangzottakat, mely ülésen megerősítést nyert, hogy az alkalmassági vizsgálatokhoz szükséges tüdőszűrő, valamint labor vizsgálatok szűrő jellegűek, ugyanakkor a szűrővizsgálatok térítéskötelesek, melyek díját a munkáltatónak kell megfizetnie.

TMRSZ