Szolgálati nyugdíjasok …

szolgálati nyugdíjasok

 A Rendőrség garantálja a szolgálati nyugdíjasok elismert szolgálati idejét?

 xpzTdsc

A fegyveres erők és a fegyveres testületek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló (1996. augusztus 31. napjáig hatályban volt) 1971. évi 10. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Tvr.) 33. §-ának (1) bekezdése előírta, hogy a szolgálati időt a hivatásos állományba vétel napjától kell számítani, a Tvr. meghatározta továbbá azt is, hogy a szolgálati idő szempontjából mely időket kell még figyelembe venni.

A Személyzeti Munka Szabályzata kiadásáról szóló 7/1987. BM parancs 177. pontja úgy rendelkezett, hogy a szolgálati idő kezdő napjának megállapítása szempontjából a beszámítható időket napokban kell összeadni, és az évekre történő átszámításnál 365 napot kell egy évnek tekinteni. A fennmaradó, egy évnél kevesebb időt is teljes évként kell figyelembe venni. E szabály alkalmazásával keletkezett az úgynevezett „grátisz idő”, amellyel kapcsolatban a Legfelsőbb Bíróság EBH 2009.1998 számú elvi döntése kimondta, hogy annak beszámítása semmis.

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) 326. § (1) bekezdésének alkalmazása szempontjából ugyanis a Hszt. hatálybalépése előtt beszámított időnek csak a Tvr-ben megjelölt időtartamok minősülhetnek, ezért a Tvr. szabályaival ellentétesen megállapított technikai többlet, a „grátisz idő” szolgálati viszonyként való elismerésére nem lehet igényt alapítani.

A Legfelsőbb Bíróság rámutatott arra, hogy a Hszt. 11. §-ának (1) bekezdése – amelynek értelmében az érvénytelen jognyilatkozat alapján jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogokat és kötelezettségeket úgy kell elbírálni, mintha azok érvényesek lettek volna – a semmis szolgálati időként elismert idő alapján már megszerzett és már gyakorolt jogokra vonatkozik, a jövőbeli, még nem gyakorolt jogokra nem. Ennélfogva a már megszerzett esetleges juttatás el nem vonható, de az érvénytelen beszámításra újabb igény már nem alapítható.

Az ORFK Hivatalának Jogi Főosztálya nem tud autentikus választ adni arra, hogy kell-e tartani a már évek óta folyósított ellátás felülvizsgálatától, netán megvonásától, ez ugyanis nem a munkáltató (fegyveres szerv), hanem a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv kompetenciája.

A fegyveres szerv kártérítési felelőssége minden ügyben egyedileg vizsgálandó, így a munkáltatói felelősség kérdésének konkretizálása is csak konkrét ügyben rendelkezésre álló adatok alapján hajtható végre.

 TMRSZ