Szolgálati panasz

Rendeltetésellenes joggyakorlás, illetve kötelezettségteljesítés azaz szolgálati panasz elbírálásának  hiánya

 

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete  a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Határrendészeti Kirendeltség Vezetőjéhez  meghatalmazás alapján 2013. július 29. napján szolgálati panaszt akció szolgálati pótlékra való jogosultságának megállapítása, és a pótlék utólagos kifizetése iránt terjesztett elő.

10947_c9394327fc_s

A Hszt. 194. § (3) „A panaszt a döntést hozó (mulasztó) elöljárónál lehet benyújtani, aki – ha annak nem ad helyt – az ügyre vonatkozó iratokkal együtt köteles haladéktalanul felterjeszteni az elöljáró parancsnokhoz. Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az elöljáró parancsnok azt 30 napon belül bírálja el, és döntését a panaszt benyújtóval közli. E határidő egy ízben 30 nappal meghosszabbítható.”.

 

 

Az  ügyintézési határidő letelt, és a mai napig panaszosok szolgálati panaszának elbírálása nem történt meg.

A  Hszt. a hatálya alá tartozó rendvédelmi szervekre, így a rendőrségre, mint munkáltatóra is szigorú követelményeket tartalmaz. A Hszt. II. fejezetének 5. §-a a szolgálati viszonyra vonatkozó alapelvek között nevesíti a rendeltetésszerű joggyakorlást és kötelezettségteljesítést.

Eszerint „a szolgálati viszonnyal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a rendeltetésüknek megfelelően kell gyakorolni, illetve teljesíteni.”

A fentiekhez kapcsolódóan a Hszt. idézett rendelkezése rögzíti, hogy a kötelezettség teljesítése különösen akkor nem rendeltetésszerű, ha az indokolatlan érdek- vagy jogsérelmet okoz; a rendeltetésszerű joggyakorlás, illetve kötelezettségteljesítés hátrányos következményeit orvosolni kell.

Nyilvánvaló, hogy amennyiben a munkáltató a Hszt. 194. § (3) bekezdésében előírt kötelezettségének nem tesz eleget, ezzel indokolatlan jog- illetve érdeksérelmet okoz a panaszosnak.

Figyelemmel arra, hogy fenti elöljárói magatartás a Hszt. 194.§ (4) bekezdés alapján a panaszjog gyakorlását korlátozza, 2013. szeptember 2-án újra felkértük a Tisztelt Határrendészeti Kirendeltség Vezetőjét, hogy panaszos szolgálati panaszát a Hszt. 194. § (3) bekezdése alapján haladéktalanul érdemben kivizsgálni, és elbírálni szíveskedjen.

Válasz még nem érkezett, amit a szakszervezetünk rendkívül aggályosnak tart és szeretné, ha  ez a tendencia nem, hogy gyökeret nem verne, hanem egyenesen kiveszne a mindennapok ügyintézéséből, hiszen egy munkavállalónak amúgy is jut elég kihívás annak érdekében, hogy „helyén tudja kezelni” a dolgait, nem kellene mindig újabb terhekkel tetézni. Akkor, amikor egy demo-ratikus jogállamként nevesített EU-s országban élünk, ahol, ráadásul „Nemzeti Hitvallásban” vannak rögzítve  a társadalmi magatartásnormák.

 

TMRSZ