A mentesítési kérelem ismérvei

Mentesítési kérelem ismérvei,

hivatásos állományba történő visszavételi lehetőség

 

menetelésA Be. 577. § (1) bekezdése alapján „a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli utólagos bírósági mentesítést az elítélt, illetőleg törvényes képviselője az alapügyben első fokon eljárt bíróságnál kérheti. Több elítélés esetében a magasabb hatáskörű bíróság, ennek hiányában az a bíróság jár el, amely a legsúlyosabb büntetést szabta ki. Ha a büntetések azonos súlyúak, a bíróságok bármelyike eljárhat.

(2)1348 Ha az egyik ügyben katonai büntetőeljárás volt folyamatban, az a bíróság jár el, amely a katonai büntetőeljárást lefolytatta, kivéve, ha a katonai büntetőeljárás hatályát a 470. § (3) bekezdése alapozta meg.

(3) A bíróság a kérelem elbírálása előtt beszerzi az ügyész nyilatkozatát. Ha a mentesítés törvényi előfeltételei hiányoznak, a bíróság a kérelmet elutasítja, egyébként érdemben elbírálja.

(4)1349 A bíróság a mentesítést kimondó határozat hatályon kívül helyezéséről az ügyész indítványára vagy hivatalból utólag határoz, ha a mentesítés hatályát vesztette [Btk. 100. § (3) bekezdés, 102. § (2) bekezdés], vagy utóbb megállapítják, hogy a mentesítésnek törvényi akadálya volt.”

A bírósági utólagos mentesítést a bíróság a szándékos bűncselekmény elkövetése miatt határozott tartamú, végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt személlyel szemben gyakorolhat, amennyiben az illető kitöltötte az ehhez szükséges várakozás időt. A várakozási idő bírósági mentesítés esetén a törvényi mentesítéshez szükséges idő fele, azaz a szabadságvesztés kiállásától, illetve végrehajthatósága megszűnésétől számított másfél, két és fél, négy, illetve tíz év a három, öt, nyolc vagy tíz év helyett. A bírósági mentesítés feltétele, hogy az elítélt érdemes legyen a mentesítésre.

Abban az esetben ha tárgyalás mellőzésével meghozott-  ítéletben például lopás vétségében (Btk. 316. 0 (1), (2) bekezdés I. fordulat) bűnösnek találta a bíróság és ezért őt a bíróság 5 nap fizikai munkakörben letöltendő közérdekű munkára ítélte, mentesítés iránti kérelmet nem lehet előterjeszteni, annak törvényi feltételei nem állnak fenn.

Mentesítést a bíróság határozott tartamú, végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt személlyel szemben gyakorolhat.

A példaként említett 5 nap fizikai munkavégzés büntetéshez kötődő joghátrányok már nem állnak fenn, tekintettel arra, ha a büntetés kiszabása óta már több mint kettő és fél év eltelt, így a mentesítés iránti kérelmének a feltételei és az indoka sem áll fenn, mivel ilyen esetben már nem áll a büntetett előélethez köthető joghátrányok hatálya alatt.

A törvényi mentesítés alapján a Btk. szerint, mivel közérdekű munkára ítélték, már az ítélet jogerőre emelkedésének napján mentesült.

 Más kérdés, hogy a Hszt. kizárja, hogy azt, hogy a volt hivatásost visszavegyék hivatásos állományba, tekintettel arra, hogy a Hszt. 37/A. § (1) bekezdésének cd) pontja alapján nem létesíthető szolgálati viszony azzal, akivel szemben szándékos bűncselekmény miatt kiszabott közérdekű munka vagy pénzbüntetés került kiszabásra, a mentesítés beálltától számított öt évig.

A fentiek miatt hivatásos állományba történő visszavétele, a fegyveres szerv ez irányú szándéka esetén legkorábban öt év elteltével van lehetőség.

 

TMRSZ