Szükség lenne az erkölcsi elismerésre is!

 

Kötelező lesz a szolgálati jel adományozása 10 év után!?

A TMRSZ a belügyminiszter Úr felé  javaslatot tett a Hszt. 118. §-ának módosítására


tiszti_szolgalati_jel

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 118. §-ának felülvizsgálata, és módosításának kezdeményezése érdekében a TMRSZ javaslattal élt, mivel a rendvédelem területén dolgozók  sérelmezik, hogy 10 éven át történő szolgálatteljesítést követően csupán lehetőségként adományozható szolgálati jel a számukra.

A gyakorlat az, hogy a Kapitányságvezető 10 év szolgálat után a Hszt. 118. § (1) c.) pontja alapján pénzjutalmat ad a hivatásos állomány tagjának azzal az indokkal, hogy az egyébként nagyon alacsony jövedelmek miatt a pénzre sokkal jobban szüksége van, mint a szolgálati jelre, ami álláspontunk szerint mindenképpen tisztességes eljárásnak minősíthető.

A fegyveres szervek hivatásos állományának azon tagjai, akik már 10 év szolgálattal rendelkeznek, álláspontunk szerint bizonyították rátermettségüket, hűségüket és lojalitásukat munkaadójuk felé.  Lelkiismeretesen, fegyelmezetten és kiszámíthatóan teljesítik szolgálati feladatukat.

A 10 év szolgálat álláspontunk szerint elegendő jogalapot biztosítana arra, hogy a hivatásos állomány minden tagja szolgálati jelet kaphasson. Ez a kitüntetés a fegyveres szerv tagjainak erkölcsi megbecsülését jelképezi: a szolgálat eredményes elvégzésének elismerését jelenti.

A fegyveres szerv a saját szigorú hierarchiájában a parancsok kötelező végrehajtásának rendszerében az érdemek –akár szóbeli elismerése- sokszor elsikkad.

A hivatásos állomány tagjainak pedig, akárcsak minden más emberi lénynek alapvető joga, és szükséglete, hogy munkáját megbecsüljék, érdemeit elismerjék, és szolgálati jelüket büszkén viselhessék.

Az erkölcsi elismerés ezen felül nem utolsó sorban fontos ösztönzési forma, melynek fő célja a munkavállaló lojalitásának és munkateljesítményének növelése.

Tekintettel arra, hogy szolgálati jel a munkának csupán a szimbolikus elismerését jelenti, nem ró külön anyagi terhet a fegyveres szervekre.

A fentiek alapján kértük a Tisztelt Belügyminiszter Urat, hogy tegyen javaslatot a Hszt. 118. § h) pontjának akként történő megváltoztatására, hogy a jövőben a hivatásos állomány minden tagjának a 10 éves szolgálat letöltése után, szolgálati feladatai sikeres elvégzésének jutalmaként a fegyveres szerv kötelezően szolgálati jelet ajándékozhasson.

Kértük Tisztelt Belügyminiszter Urat arra is, hogy javaslatát olyan tartalommal terjessze elő, hogy a Hszt. 118. §-a egyértelműen utaljon arra, hogy a szolgálati jel a Hszt. 118. §-ában szereplő más elismerésekkel együttesen is adományozható . Tegye lehetővé, a fegyveres szerv számára, hogy az arra érdemes tagjait a szolgálati jel kötelező adományozása mellett más fajta elismerésben is részesíthesse, azaz egyidejűleg megkaphassák a munkavállalók az erkölcsi elismerést jelentő szolgálati jelet és az anyagi elismerést jelentő pénzjutalmat is.

Javaslatunkat 2013. szeptember 5.-én terjesztettük elő.

TMRSZ

 

A jelenleg hatályos törvény értelmében:

Hszt. 118. § (1) A hivatásos állomány tagja az adott szolgálati feladat kiemelkedő teljesítéséért, illetve a szolgálati feladatok hosszabb időn át történő eredményes végzéséért a következő elismerésekben részesíthető:

a) a fizetési fokozatban eltöltendő várakozási időnek 1 évvel történő csökkentése,

b) egy fizetési fokozattal való előresorolás,

c) pénz- vagy tárgyjutalom,

d) hazai vagy külföldi jutalomüdülés,

e) a miniszter által adományozott, névre szóló szál- vagy lőfegyver, emléktárgy,

f) a miniszter által alapított kitüntető cím, díj, plakett, oklevél, emléklap stb.

g) soron kívüli előléptetés,

h) szolgálati jel,

i) kitüntetés.

(2) A hivatásos állomány tagja részére az (1) bekezdés f) pontjában foglalt kitüntető címként a miniszter tanácsosi vagy főtanácsosi címet adományozhat. A beosztáshoz előírt iskolai végzettséggel rendelkező hivatásos állományú részére tanácsosi cím adományozható legalább öt éves, főtanácsosi cím adományozható legalább 10 éves szolgálati jogviszonyban töltött magas szintű szakmai ismeret és példamutató magatartás alapján.

(3) A hivatásos állomány tagja részére havonta

a) a tanácsosi cím után az illetményalap 25%-ának,

b) a főtanácsosi cím után az illetményalap 50%-ának

megfelelő címpótlékot kell folyósítani.

(4) A hivatásos állomány tagját a kitüntető cím viselésének joga nyugállományba vonulását követően is megilleti.

(5) A tanácsosi és a főtanácsosi címet meg kell vonni, ha

a) a hivatásos állomány tagja jogerősen pénzbírságnál súlyosabb fegyelmi fenyítésben részesült, illetve

b) a hivatásos állomány tagjával szemben a bíróság szabadságvesztést, pénzbüntetést, közérdekű munka büntetést, katonai büntetést vagy katonai mellékbüntetést szabott ki.

(6) A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti célfeladat végrehajtásában a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben és végrehajtására kiadott rendeletben foglalt feltételekkel és korlátozásokkal a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai is részt vehetnek, és a kormánytisztviselőkkel azonos feltételek szerint a célfeladat eredményes végrehajtásáért céljuttatásra jogosultak.