A TMRSZ javasolja az egyezség megkötését a BKV bérletek kifizetésében

A TMRSZ javasolja Budapesten minden közalkalmazott tagja számára

az egyezség megkötését a BKV bérlet

2011.-2012-2013-as évi kifizetésével kapcsolatosan, amennyiben nem rendelkeznek  a munkáltató nevére szóló számlával megvásárolt, kizárólag a munkavállaló helyi utazására szolgáló bérlettel!

bkv1 

Több fórumon is olyan tájékoztatások jelennek meg, hogy a BRFK indokolatlanul fizetteti meg az egyezség keretében a közalkalmazottakkal az ilyen formán kártérítésként megfizetett összeg után az adót.

Ebben az ügyben a TMRSZ könyvszakértőt kért fel a kérdés tisztázására, aki az alábbi tájékoztatást adta:

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja-tv.) 71.§ (1) bekezdés f. pontja alapján béren kívüli juttatásnak minősül a munkáltató nevére szóló számlával megvásárolt, kizárólag a munkavállaló helyi utazására szolgáló bérlet formájában juttatott jövedelem

A vonatkozó időszakokban a dolgozók által megvásárolt a munkáltató nevére szóló számlával kerülhettek volna elszámolásra a BKV bérletek az SZJA törvény 71 §. (1) bekezdés f. pontja szerint.

Az Szja-tv. 71.§-ában nevesített juttatások utáni 16 százalékos adó továbbá e juttatásokkal összefüggésben a kifizetőt 2013-tól 14 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettség [Eho-tv. 3.§ (4)] a kifizetőt –tehát a BRFK-t  terhelné, tekintettel azonban arra, hogy a közalkalmazottak nem adtak le a munkáltató részére a BRFK nevére kiállított számlát az általuk vásárolt BKV bérletről, utólag a munkáltató, mint béren kívüli juttatás után adózni nem tud. 

A fentiek miatt a megállapodásokban szereplő juttatás már adó-és járulék köteles kártérítésnek minősül, és a dolgozó bevételének számít, ami után adózni kell.

A BRFK egyezségi ajánlata tehát mindenben megfelel a hatályos jogszabályoknak. A munkáltató kártérítési kötelezettségének ilyen módon történő rendezésével a jogszabályoknak megfelelően járt el.

A BRFK állományában foglalkoztatott közalkalmazottak és a BRFK között 2010. évben létrejött, és jelenleg is hatályos Kollektív Szerződés (a továbbiakban KSZ) XII. fejezete a közalkalmazottak díjazásával, valamint a közalkalmazottat megillető juttatásokkal és költségtérítésekkel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. A KSZ XII. fejezetének 24.1. pontja szerint a közalkalmazottak részére Cafetéria juttatás a hivatásos és a köztisztviselői állománnyal megegyező mértékben és feltételekkel kerül biztosításra, a mindenkori jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével.

A KSZ 25.1. pontja szerint a BRFK a közalkalmazottai részére éves (havi bontású) BKV bérlet-szelvénytömböt köteles biztosítani a munkába járáshoz, illetve a munkaköri feladatok ellátásához.

A KSZ 25.1. pontja tehát a közalkalmazottak részére járó cafetéria juttatásoktól függetlenül, önálló juttatásként nevesíti a közalkalmazottak részére járó éves (havi bontású) BKV bérlet biztosítását.

2011. februárjában két rendelkezés is kibocsátásra került: a 4/2011. (II.11.) számú BM utasítás, továbbá a 3/2011. (II.25.) ORFK utasítás, melyek arról rendelkeznek, hogy a BKV bérletet a közalkalmazottak számára a Cafetéria keret terhére, béren kívüli juttatásként téríti meg a munkáltató.

Ezt követően 2011. év januárjában a BRFK felszólította a közalkalmazotti állományát, hogy a részükre ez év elején –kollektív szerződés alapján biztosított- éves (havi bontású) BKV bérlet-szelvénytömböt január 10. napjáig szolgáltassák vissza.

A TMRSZ több tagunkat képviselte és képviseli a BRFK-val szemben a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon. Minden perünkben helyt adott a bíróság tagjaink keresetének. A jogerős bírói ítéletek átlagban személyenként 126.182,-Ft-ot és annak késedelmi kamatát, valamint perköltséget ítéltek meg.

Az I. fokon eljárt Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, továbbá a II. fokon eljárt Fővárosi Törvényszék jogerős ítéletekben megállapították, hogy a BRFK jogszabálysértő módon járt el akkor, amikor a közalkalmazottak számára nem biztosította a Kollektív Szerződés szerint nekik járó éves BKV bérlet szelvény tömböt, és ezzel az állományába tartozó munkavállalóknak kárt okozott, amelyért helyt állni tartozik.

Fontos körülmény továbbá, hogy aII. fokon eljárt Fővárosi Törvényszék jogerős ítéletei szerint jár a BKV bérlet azon közalkalmazottaknak is, akik nem a Cafetéria terhére kérték 2011. évben a BKV bérleteket. Em diszkriminál tehát azon az alapon, hogy a közalkalmazott a Cafetéria terhére igényelte a bérletet, vagy saját maga vásárolta meg azt.

Budapest Rendőrfőkapitánya 2013. júniusában a BKV bérlet ügyben méltányos, és a teljes közalkalmazotti állományt megnyugtató döntést hozott:

Egyezségi ajánlattal kereste meg a közalkalmazottakat, melyben felajánlja, hogy minden közalkalmazott számára megtéríti 2011. 2012. továbbá 2013. évben a BKV bérlet. 

A BRFK vezetőjének ez az intézkedése tükrözi az ORFK álláspontját is:

A BRFK vezetője minden érintett közalkalmazott részére jogos követelésük erejéig a tartozását rendezni kívánja.

A fentiek miatt a BRFK az egyezségi ajánlattal nem csupán azokat a közalkalmazottakat kereste meg, akik a Cafetéria terhére igényelték a BKV bérletet, hanem azokat is, akik saját zsebből fizették ki azt.

Figyelembe vette, hogy amennyiben a juttatásokból egyes munkahelyi csoportokat kihagynak, akkor munkajogi szempontból sérelem éri ezeket a munkavállalókat, amely miatt ők joggal felléphetnek. A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi 22. törvény 142/A § (1) bekezdése szerint az egyenlő, illetve egyenlő értékűként elismert munka díjazásának meghatározása során az egyenlő bánásmód követelményét kell megtartani. E bekezdés alkalmazása során munkabérnek minősül minden, a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül, vagy közvetve nyújtott pénzbeli és természetbeni (szociális) juttatás.

Felhívjuk a figyelmeteket arra, hogy a BRFK állományába tartozó minden közalkalmazott jogosult  2011. 2012. és 2013. évben a kártérítésre!

Az egyezség megkötéséhez szükséges nyomtatványok a BRFK Informatikai Portál/Szerződésminták menüpontja alatt találjátok meg az alábbi linken:

http://10.9.32.75/ftp/szerzodes_mintak/

Jogászaink az egyezség szövegét, továbbá a kártérítés összegszerűségét megvizsgálták, és azt a hatályos jogszabályoknak mindenben megfelelőnek találták.

A beszerzett szakvélemények alapján a TMRSZ javasolja minden közalkalmazott tagja számára az egyezség megkötését , amennyiben nem rendelkeznek  a munkáltató nevére szóló számlával megvásárolt, kizárólag a munkavállaló helyi utazására szolgáló bérletekkel!

 

TMRSZ