Alkalmasság, sport

 TMRSZ tájékoztató

orvosi alkalmassági vizsgálat szabadidő terhére,

valamint 2 óra sport kiadása tárgyában

sports

TMRSZ-hez érkezett kérdések:

1.) Tagunk a hivatásos állomány tagja. Kérdezte, hogy az éves orvosi alkalmassági vizsgálatot a szabadidejéből kell-e elintéznie, avagy sem? Tájékoztatta szervezőnket arról, hogy „pár éve” a szolgálat terhére kell elintéznie.

2.) A heti két sportórát köteles kiadni a munkáltató vagy hivatkozhat szolgálati érdekre? Kiknek adható ki? 

A  fenti két kérdésére adandó válaszban a jogszabályhelyeket is feltüntetjük.

  I.)

 Az éves orvosi alkalmassági vizsgálatot a szabadidejéből kell-e elintéznie, avagy sem?

A beosztáshoz szükséges fizikai alkalmasság ellenőrzéséről a hatályos 43/2010. (OT 24.) ORFK utasítás ( szám: 43/2010.) (a továbbiakban ORFK utasítás) rendelkezik, mely a www.police.hu rendőrségi honlapról elérhető.

Az utasítás 1. pontja kimondja, hogy „jelen utasítás  (a  továbbiakban: utasítás) a beosztáshoz szükséges  fizikai alkalmassági követelményeknek való megfelelés  vizsgálatának,  dokumentálásának  és  a  felkészüléshez  szükséges  szolgálatmentesség,  illetve munkaidő-kedvezmény biztosításának szabályait határozza meg. Az utasítás hatálya kiterjed a Rendőrség valamennyi szervére.

E szerint a beosztáshoz szükséges  fizikai alkalmassági követelményeknek való megfelelés  vizsgálatának,  dokumentálásának  illetve  a  felkészüléshez  szükséges időre a hivatásos állomány tagjának a Rendőrség valamennyi szervében szolgálatot teljesítő hivatásos állományú tagjának szolgálatmentességet kell biztosítani.

Az állományilletékes parancsnoknak ebből következően a szükséges  fizikai alkalmassági vizsgálaton történő részvételt biztosítana kell!!

Ezt támasztják alá közvetve az ORFK utasítás 13. pontja is, mely szerint „az  állomány  felmérésre  kötelezett  azon  tagja  tekintetében,  aki  önhibájából  nem  jelenik  meg  az  éves

felmérésen, a közvetlen elöljárónak minden  esetben egyénileg kell vizsgálnia a  távolmaradás okát, szükség esetén pedig kezdeményeznie kell fegyelmi felelősségre vonását”.

A megjelenés tehát kötelező, amennyiben valaki nem jelenik meg, az fegyelmi felelősségre vonással járhat, ezért a munkáltatónak kötelezően biztosítania kell az azon való részvételt.

Az ORFK utasítás 14. pontja szerint „a kormánytisztviselői  és közalkalmazotti  jogviszonyban  foglalkoztatottak, valamint az 50. életévet betöltött  hivatásos állományúak – saját elhatározásukból – részt vehetnek a felkészítésen és az időszakos felmérésen.”

Amennyiben tagunk 50. életévét betöltötte, ez a rendelkezés vonatkozik rá. A „saját elhatározásukból” szófordulat arra engedne következtetni, hogy szabadidejében kell részt venni a kötelező alkalmassági vizsgálaton. A 13. pont illetve az 1. pont közös értelmezésével azonban megállapítható, hogy a munkáltatónak ebben az esetben is biztosítania kell a szolgálatmentességet.

II.)

 A heti két sportórát köteles kiadni a munkáltató vagy hivatkozhat szolgálati érdekre?

A korábban hatályos 12/2003. (III.26.) ORFK intézkedés még egyértelműen kimondta, hogy  heti kettő óra sportcélú szolgálatmentesség engedélyezésére köteles a munkáltató, az állomány fizikai állapotának javítása, fenntartása érdekében, melynek körében szolgálati érdekre nem hivatkozhat

Ehhez képest a jelenleg hatályos ORFK utasítás ezt explicite nem teszi meg. Kimondja, hogy a munkáltató köteles biztosítani heti két óra időtartamban a sportórát, arról azonban nem szól, hogy ez szolgálati érdekből megtagadható lenne avagy sem.

Implicite azonban a szövegből megállapítható, hogy a munkáltató fenti kötelezettsége jelenleg is fennáll.

Az ORFK utasítás alábbi pontja támasztják alá a munkáltató fenti kötelezettségét:

34. Az állományilletékes parancsnokok a rendészetért felelős minisztérium és a Rendőrség éves versenyprogramja alapján  intézkednek  annak  érdekében,  hogy  a  személyi  állomány  a  szükséges  létszámmal  és  felkészülten  vegyen részt a különböző sportrendezvényeken.

36.  A  Rendőrség  vezetői  –  igény  esetén  –  munkaidőn  túl  is  térítésmentesen  biztosítják  dolgozóik  számára  a rendészeti objektumokban a szervezett sportolási lehetőséget.

39. A 6. pontban meghatározott szervek önálló vagy kapcsolt munkakörben sporttiszti státuszt alakíthatnak ki saját státuszaik terhére, a 40. pontban foglalt feladatok mérlegelésével.

40. A Rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti végzettséggel rendelkező sporttiszt feladatai:

a)  az  állomány  rendszeres  kondicionális  képzésének  irányítása  a  heti  két  óra  sportcélú  szolgálatmentesség hatékony felhasználása érdekében,

b) a fizikai alkalmassági felmérés szintfejlesztő és felzárkóztató programjának kidolgozása és kiadása,

c) önvédelmi foglalkozások szervezése,

d) rekreációs rendezvények szervezése, lebonyolítása,

e) sportversenyek szervezése, koordinálása,

f)  a  modern  testnevelés  és  sporttudomány  által  elért  új  eredmények,  módszerek  figyelemmel  kísérése  és felhasználása.

41.  Az  állományilletékes  parancsnokok  –  a  Hszt.  75.  §  (1)  bekezdés  második  mondatában  foglaltaknak megfelelően  –  gondoskodnak  az  alkalmasság  elérését  és  szinten  tartását  szolgáló  felkészülés  érdekében  szükségesheti  két  óra  sportcélú  szolgálatmentesség  engedélyezéséről,  melyet  sportolásra  alkalmas  helyen,  lehetőleg

sportlétesítményben  lehet  igénybe  venni. Az  illetékes  szolgálati  elöljárók  a  szolgálat  ellátásának  sérelme  nélkül,  a helyi sajátosságok figyelembevételével, egyénileg vagy szervezett formában biztosítják az igénybevételt.

Álláspontunk szerint az idézett ORFK intézkedés szerint a munkáltató akkor tagadhatja meg csupán a sportóra kiadását, ha azt a szolgálat ellátásának sérelmével tudná kiadni. Az azonban akkor sem járható út, hogy a heti két óra sportóra pótlásra nem kerül. Állandóan ugyanis lehetetlen szolgálati érdekre hivatkozni. Ezért ha pl. egyik héten nem is tudja kiadni a sportórát, a másik héten azt pótolnia kell, tekintettel arra, hogy kötelessége „gondoskodni  az  alkalmasság  elérését  és  szinten  tartását  szolgáló  felkészülés biztosításáról”

Felhívjuk tagjainkat arra, hogy jelentkezzenek, ha hasonló problémát tapasztalnak, hogy felmérjük mely szolgálati helyeken jár el jogsértően a munkáltató

 

TMRSZ