Megváltozott munkakörülmények a Készenléti Rendőrségnél

Megváltozott munkakörülmények a Készenléti Rendőrségnél

 IMG_2405390

A TMRSZ azzal a megkereséssel fordult Dr. Balogh János r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos, országos rendőr-főkapitány helyettes, a Készenléti Rendőrség parancsnokához, hogy  figyelmét felhívja és mihamarabbi intézkedések megtételére sürgesse az utóbbi időben a Készenléti Rendőrségen foganatosított munkáltatói intézkedések miatt nagy számban a szakszervezethez érkezett olyan panaszok miatt, melyek azonnali, és hathatós megoldást igényelnek.

A Készenléti Rendőrség személyi állományában jelentős számú tagsággal van jelen Szakszervezetünk, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy az állandó figyelemmel kísérjük az ott szolgálatot teljesítő hivatásos állomány helyzetét és azonnal reagálni tudjunk, annak érdekében, hogy az érintett állomány a lehető legrövidebb ideig szenvedjen joghátrányban.

A Készenléti állomány egy része úgynevezett „kihelyezett szolgálatokon” vesz részt, ami azt jelentette, hogy a nyári időszakban, idegenforgalmilag frekventált helyekre települt le az állomány meghatározott időre (pl. egy hetes turnusokra). 2013. március 1. napjától azonban a hivatásos állomány tagjainak szolgálatteljesítését az eddigiekhez képpest egész eltérő módon kezdték el szabályozni.

Az állomány tagjainak szociális körülményei, továbbá az élet- és munkakörülményei jelentős mértékben hátrányosan megváltoztak a kihelyezett szolgálatokon. El kívánjuk érni, hogy a kijelölt szállások minden esetben feleljenek meg a vonatkozó előírásoknak: legyen a közelben élelmiszerbolt, a szobák legyenek tágasabbak, a fürdőben legyenek szellőző nyílások, a nem megfelelő higiénés körülményeket szüntessék meg a szobákban, továbbá intézkedjenek olyan szállásról ahonnan a tömegközlekedés ésszerű távolságon és időn belül elérhetővé válik.

A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 2. § (5) bekezdése szerint a munkáltató köteles biztosítani, hogy a munkahelyeket, a munkaeszközöket, illetve a felszereléseket és berendezéseket a higiénés követelményeknek megfelelően rendszeresen takarítsák és tisztítsák. Ennek keretében gondoskodnia kell a zárt téri munkahelyek rendszeres, a használatnak megfelelő gyakoriságban történő takarításáról. A TMRSZ haladéktalanul kezdeményezte a munkavédelmi ellenőrzést.

Problémák azonban nemcsak a szállások minőségével kapcsolatban merülnek fel, hanem a „kihelyezés” időtartama alatti pihenőidő megfelelő kiosztásával és a szolgálati beosztásról való tájékoztatás kérdéskörében is. Indítványoztuk, hogy szüntessék meg azt a gyakorlatban bevált módszert miszerint csak előző nap értesülhetnek arról a hivatásosok, hogy szolgálatot kell-e teljesíteniük vagy sem, szeretnénk elérni, hogy megfelelően tudjanak a hivatásosok szabadidejükkel gazdálkodni, mely az egyén önrendelkezési jogának alapja. A szolgálatteljesítési idő heti 40 óra, de a Hszt. vonatkozó rendelkezései kimondják, hogy a heti 48 órát meg nem haladó szolgálatteljesítési idő állapítható meg. Továbbá, ha csupán a 8 órás pihenőidőt biztosítja a munkáltató, akkor megsérti a törvényben foglaltakat.

További problémaként merül fel, hogy a Készenléti Rendőrség miért ilyen módon („kihelyezéssel”) szervezi meg a szolgálatteljesítést, hiszen költséghatékonynak a bevezetett szolgálati rend egyáltalán nem mondható. Maga a szállás és étkeztetés többe kerül, mintha napi rendszerességgel a munkavégzés helyszínére utaznának.

További  kifogásra adhat alapot az a tény is, hogy a jelentős számú teljesített túlórák feljegyzését a hivatásos állomány tagjainak nem engedélyezik. Véleményünk szerint a hivatásos állomány tagjait a Hszt. 112. §-a szerinti távolléti díj is megilleti.

A Készenléti Rendőrség érintett osztályán szolgálatot teljesítő hivatásosok tehát teljesen más kapitányságon látják el a szolgálatot, mint az eredeti állomáshelyük, ennek ellenére átvezénylésükről semmiféle írásos dokumentummal, paranccsal nem rendelkeznek, ezzel a munkáltató a Hszt. szabályait sértette meg.

Álláspontunk szerint tájékoztatjuk szakszervezetünk tagjait arról, hogy a hivatásos állomány tagjának vezénylése idejére jár a délutáni-, éjszakai-, készenléti pótlék, ha a folyósításhoz a jogszabályi feltételek adottak.

Továbbá meg kell téríteni a hivatásos állomány tagjai részére az egyik szolgálati helyről a másikra szolgálati érdekből történő áthelyezéssel vagy vezényléssel kapcsolatos költségeit. El kívánjuk érni, hogy a túlszolgálatot az állományilletékes parancsnok írásban rendelje el és a teljesített túlszolgálatról nyilvántartást vezessen.

Fentiekre tekintettel kilátásba helyeztük a Készenléti Rendőrség Parancsnok Urának a kialakult helyzet alapján, hogy több, a rendőrségi hivatásos állományába tartozó kollégát ért különböző mértékű jogsérelem miatt az elkövetkezendő időben jelentős számú szolgálati panasz beadásával lehet számolni. A jogsértéseknek a jogorvoslatában segítséget nyújtunk tagjainknak.

Kifejtettek orvoslása érdekében kértük a Parancsnok Urat, hogy haladéktalanul tegyen lépéseket a fenti körülmények kivizsgálására és feloldására. Intézkedni szíveskedjen az elmaradt járandóságok kifizetésére, bizalmatlan légkör feloldására, a jobb együttműködés, illetve az eredményesebb szolgálatteljesítés érdekében.

Minden munkavállalónak joga van az egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó munkafeltételekhez. Minden munkavállalónak joga van a napi és heti pihenőidőhöz, valamint az éves fizetett szabadsághoz.

-A TMRSZ részéről a figyelemfelhívás preventív jelleggel történt, hiszen a  MI ÉRDEKÜNK (TMRSZ) IS AZONOS a Tisztelt Rendőrségével, így a Készenléti Rendőrségével is, mégpedig a RENDVÉDELEM zökkenőmentes működése érdekébeni

“S Z O L G Á L A T”.

 

TMRSZ