Kúria: a rendőrség szakszervezeti jogokat sértett

Kúria: a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője szakszervezeti jogokat sértett

(Tájékoztatás)

 rend2

A 2010. év májusi TMRSZ demonstrációinkon több olyan tisztségviselőnk is részt vett, akik a rendőrség hivatásos állományában teljesítettek, és teljesítenek szolgálatot.

A rendőrség akkori vezetői minden olyan adminisztratív és egyéb eszközt megpróbáltak felhasználni, mellyel demonstrációnk sikerét meghiúsíthatják.

A Kúria a jelen döntésével kimondta, hogy a munkáltató ezen magatartása jogszabályt sértő volt, és sértette a TMRSZ jogait.

Szakszervezetünk 2010. májusában több esetben a Hszt. 32.§-ban foglalt jogosultsága alapján tisztségviselőket kért ki a demonstráció levezetése végett.

Ez történt a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság állományában szolgálatot teljesítő megbízott tisztségviselőnk vonatkozásában is.  A munkaidő-kedvezmény igénybevételére vonatkozó szakszervezeti kikérőt azonban a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban ZMRFK) vezetője elutasította.

A munkaidő-kedvezmény igénybevételével kapcsolatos előzetes bejelentési kötelezettségünknek eleget tettünk, így az akkor hatályos jogszabályok szerint a munkáltatónak a Hszt. 32.§ (2) bekezdés alapján pusztán tudomásulvételi joga volt.

Ennek ellenére a ZMRFK vezetője szolgálati feladatokra hivatkozással a munkaidő-kedvezmény biztosítását megtagadta.

Kifogásunkra a ZMRFK vezetője törvényes határidőn belül egyeztető eljárást kezdeményezett, amely azonban sikertelenül zárult, ezért 2011. május hó 31. napján keresetet nyújtottunk be a Zalaegerszegi Munkaügyi Bírósághoz, melyben kértük, hogy a Munkaügyi Bíróság végzésben állapítsa meg szakszervezeti jogaink megóvása céljából a szakszervezetünket ért jogsérelem megtörténtét.

A Zalaegerszegi Munkaügyi Bíróság keresetünknek helyt adott.

Megállapította, hogy a TMRSZ a Hszt. 32. § (2) bekezdése alapján őt terhelő előzetes bejelentési kötelezettségének eleget tett. Megállapította továbbá, hogy tisztségviselőnk helyettesítése megoldható lett volna, és ezzel a rendőrség jogszerű, és rendeltetésszerű működése nem került volna veszélybe.

A ZMRFK természetesen a döntést többször megfellebbezte, így az ügy a Kúriához került.

A Kúria teljes mértékben osztotta a TMRSZ jogászainak véleményét.

Kimondta, hogy szakszervezetünk a Hszt. 32. § (2) bekezdése alapján őt terhelő előzetes bejelentési kötelezettségének eleget tett.

Visszautalt a Kúria egyik eseti döntésére, mely szerint a munkáltató által ellátott rendvédelmi tevékenységre tekintettel nem lehet figyelmen kívül hagyni a szakszervezetek jogait, és a Hszt. 5.§. (1) bekezdésébe foglalt rendeltetésszerű joggyakorlás elvét.

A Kúria kimondta, hogy a vonatkozó jogszabályok általános jelleggel írják elő a munkáltató számára, hogy a szakszervezetek érdekképviseleti és érdekérvényesítő tevékenységét elő kell segítenie, az ahhoz szükséges feltételeket biztosítania kell a szakszervezetek részére. Minden ettől eltérő jogértelmezés a szakszervezeti jogosultságok, e körben az érdekérvényesítési tevékenység jogellenes korlátozásához, az érdekképviseleti szervek indokolatlan jog- és érdeksérelméhez vezethet.

A rendőrség három dologtól nem lehet független: a jogtól, a szakma szabályaitól és a társadalmi közösségtől, amelyet szolgál, ezért jogszerűnek, szakszerűnek és szolgálatszerűnek kell lennie.

Nyilvánvalóan a demokratikus jogállamiság talaján a fegyveres szervek vezetőinek, a felettük felügyeletet ellátó minisztériumnak a feladata, felelőssége, hogy fellépjen mindenféle olyan – szervezett vagy nem szervezett- tevékenység ellen, amelynek célja a szakszervezeti jogok figyelmen kívül hagyása, a szakszervezetek munkájának ellehetetlenítése.

A TMRSZ kollegáink és tagjaink, a saját működésének a védelmében, a jog, az erkölcs, a jogállamiság és a demokrácia nevében kívánta, és kívánja jelenleg is felemelni a hangját. A Kúria döntése ezért mindenképpen mérföldkőnek számít.

TMRSZ