Jár az étkezési utalvány

ticket1

Újabb siker a Bíróságon!

jogerősen jár

a GYED igénybevételének időszaka alatt az étkezési utalvány

Hivatásos szolgálati állományú tagunk részére állományilletékes parancsnoka gyermekének gondozása céljából illetmény nélküli szabadságot engedélyezett 2008-tól. A GYED igénybevételének időszaka alatt az étkezési utalványok nem kerültek kiadásra tagunk részére, ezért 2010. decemberében szolgálati panaszt nyújtott be, melyben visszamenőleg kérte az étkezési hozzájárulás folyósítását.

A szolgálati panaszt elutasították azzal az indokkal, hogy az étkezési hozzájárulás munkavégzéssel kapcsolatos juttatásnak minősül, melyre a munkavállaló alanyi jogosultságot nem támaszthat a munkavégzési kötelezettséggel nem járó időtartamra.

Tagunk 2011. júniusában keresetet nyújtott be a Fővárosi Munkaügyi Bírósághoz, melyben kérte a jogszabálysértő szolgálati panaszt elutasító határozat hatályon kívül helyezését. A keresetlevélben kifejtett álláspontunk szerint a rendelkezési állományban levő, de szolgálati beosztást be nem töltő felperes tagunk ezen időszak alatt is a hivatásos állomány tagja volt, így a hivatásos állományt megillető juttatást meg kellett volna kapnia.

A Fővárosi Munkaügyi Bíróság osztotta jogászaink véleményét és megállapította, hogy a perbeli időszakban kizárólag a szolgálati viszony fennállásához, azaz a fegyveres szerv személyi állományába való tartozáshoz kötötték az étkezési hozzájáruláshoz való jogosultságot és egyéb feltételt nem írtak elő jogszabályi rendelkezések. Mindezek alapján a Fővárosi Munkaügyi Bíróság 2011. augusztusában első fokon megítélte tagunknak a GYED idejére járó, munkáltató által ki nem adott étkezési hozzájárulást.

A BRFK fellebbezett az elsőfokú döntéssel szemben, így került sor az ügy másodfokon való tárgyalására, melynek során a Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta és megállapította, hogy: „az elsőfokú bíróság a tényállást helyesen állapította meg, az abból levont helyes ténybeli és jogi következtetésekkel és a megfelelő jogszabályok alkalmazásával és értelmezésével érdemben helytálló döntést hozott”. A másodfokú bíróság ítéletében kötelezte az alperest az elmaradt étkezési utalvány nettó értékének, valamint késedelmi kamatainak megfizetésére, továbbá a perköltség viselésére.

Összességében tehát megállapítást nyert, hogy az étkezési hozzájárulás alanyi jogon jár a hivatásos szolgálati jogviszonyban állók részére, és tekintve, hogy a rendelkezési állományban lévő kismamák is hivatásos szolgálati jogviszonyban állnak, így a munkáltató velük szemben nem alkalmazhat korlátozást jogszabályi felhatalmazás hiányában.

A fentiek alapján tájékoztatjuk minden hasonló helyzetben lévő hivatásos szolgálati állományban álló tagunkat, hogy amennyiben nem kapták meg GYED időtartama alatt étkezési hozzájárulást, és szeretnék igényüket érvényesíteni, úgy forduljanak a TMRSZ Jogi Irodához bizalommal. Jogászaink várják a jelentkezéseteket.

Tájékoztatunk Titeket, hogy az igényérvényesítés elévülési ideje 3 év!

Az ítélet jogerős!

TMRSZ