Főtitkári tájékoztató

Az elmúlt hónapok során, mint arról részben már értesültetek, illetve korábbi tájékoztatóimból is kiderült, a TMRSZ tagság aktivitása jelentős mértékben lecsökkent abban az időszakban, amikor a TMRSZ irányítását és működését mások kezébe adtam. A felmérések során több BRFK-s tagszervezet működése gyakorlatilag megszűnt, az ott lévő tagok tagdíjfizetése jelentős mértékben nem oldódott meg ezen időszak alatt.

Az Alapszabályba – a Küldöttértekezlet döntésének köszönhetően – bekerült, hogy azok a tagok, akiktől a munkáltató nem vonja ma már a tagdíjat és más módon sem került rendezésre a tagdíj rendszeres fizetése, ún. függő jogi státusú TMRSZ tagként tagjai a TMRSZ-nek. Ez a státusz mindaddig fennáll, amíg az adott személy részéről a tagdíjfizetés nem kerül újra folyamatba.

A függő tagi státuszba kerülésnek az Alapszabályban megfogalmazottakon semmilyen más relevanciája nincs. Lényege abban foglalható össze, hogy a függő jogi státuszú tag a TMRSZ képviseletében nem tud eljárni és egyéb más jogai gyakorlása is függőben van, illetve arra nem jogosult.

Fentiekre is tekintettel a TMRSZ a BRFK Lakásbizottságába delegált személy helyett a jelenleg is aktívan működő tagszervezet vezetőjét, a VI. kerület titkárasszonyát delegálta.

A Küldöttértekezlet  2012.09.13-án elfogadta a TMRSZ Vezetői Testület összes határozatát, melyet 2012.08.15-én hozott.

Megalakult a mentősök harmadik Tagszervezete is. A negyedik tagszervezetük  megalakítása már folyamatban van.

Örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy kijövetelem óta, azaz az elmúlt 2 hónapban  ez idáig további 5 tagszervezet kezdte meg működését, amely bizakodásra és reményre ad okot a jövő alakulását illetően.

A VT felhatalmazása alapján, melyet a Küldöttértekezlet jóváhagyott, a BÉT megállapodás után az ORFK-val is együttműködési megállapodást kötött a TMRSZ.

A Küldöttértekezlet elfogadta a 2011. évi gazdálkodást, pénzügyi intézkedéseket, beszámolókat, jelentéseket, a szervezet gazdálkodásáról szóló 2011. évi független könyvvizsgálati revízió hitelesített pénzügyi eredmény és mérleg kimutatásokat, az összes szerződéskötést, melyet a főtitkár ellenjegyzett, illetve utólagosan jóváhagyott. Egyebekben pedig 2011.11.25-től keletkezett pénzügyi ügymenet tekintetében jogfenntartó nyilatkozatot tett, mivel a megbízott ügyvivő főtitkárok, sem a VT tagjai nem voltak hajlandóak írásos beszámolót készíteni a szervezet képviselőjének írásos felszólítására, így ezen időszakra a TMRSZ főtitkára, sem jelen VT tagjai semmiféle felelősséget nem vállalhatnak és nem is vállalnak.

A Küldöttértekezlet határozatában újra nyomatékosította azt is, miszerint kinyilvánította a 2010 évi Kongresszusi határozattal és a 2011. 08.26-i KÉ határozattal összhangban, hogy az ott hozott határozatok továbbra is helytállóak.

A Küldöttértekezlet és az újjáalakult Vezetői Testület nagyrészt már megvizsgálta a főtitkár fogsága időszaka alatt az előző VT ténykedését is, amelynek során megállapításra került, hogy azok tagjai nem tettek eleget feladataiknak, így – többek között – a leltárt nem készítette el, a költségvetés tervezetét nem módosította. Megállapította azt is, hogy az előző VT pazarlóan és nem körültekintően járt el akkor is, amikor a tagdíjlevonás munkáltatói megszűnése miatt előállt pénzügyi hiány ellenére két külföldi szakszervezetet is behívott Magyarországra 2012. októberében, sőt egy harmadikat is, aki 2013-ra ígérte bejövetelét, melynek költségkiadási oldala nem volt betervezve.

Az Alapszabály rendelkezései és a megválasztott főtitkár utasítása ellenére ténykedő, 2012. március 12. óta egy személyben a főtitkár hatáskörében eljáró személy nem rendelkezett azzal a jogszabályi és Alapszabályból következő legitimációval, amely jogilag minimálisan szükséges lett volna ahhoz, hogy főtitkárként nyilvánulhasson meg, vagy a szakszervezet törvényes képviselőjeként jegyezhessen ellen bármilyen iratot, szerződést a szakszervezet nevében ügyvivő főtitkárként.

Ezzel kapcsolatban már most megállapítható, hogy számos esetben a szervezet érdekében ellentétes döntések születtek az álképviselőként eljáró személy és a törvénytelen ténykedéshez támogatólag viszonyuló elnök és cimborái közreműködésével. Példaként említhető, hogy az addig havi 2.500,-Ft-os kedvezményes telefon-előfizetési csomagot újra köttette havi kb. 7.000-Ft-os díjjal, amellyel havi szinten százezres nagyságrendű (kb. havi 150.000,-Ft-os) kiadási többlet kötelezettség merült fel.

A partner társasággal felvettük a kapcsolatot, hogy a felmerült vitát pere kívül rendezzük, ugyanis magunkra nézve aggályos e kötelezettség, hiszen mint említettem az ügyvezetés szükséges legitimációja hiányában e kötelezettséget igyekszünk leíratni, vagy végső esetben áthárítani az előállt személyes felelősséggel eljárók terhére a keletkezett követelést, amely megalapozott szolgálatatói igény esetén természetesen kár-természettel bír a TMRSZ-re nézve.

Említhető továbbá az is, hogy a korábbi VT döntéssel ellentétben a TMRSZ ügyvezetése „bojkottálta” (nyilván ez kényelmesebb is volt, így több idő maradt az egymással és másokkal való nemtelen foglalkozásra is) a szakmai érdekképviselet céljára létrehozott MRK-ban való hatékony TMRSZ részvételt, függetlenül attól, hogy az MRK létrehozásával kapcsolatban számos aggály fogalmazható meg. Elmondható, hogy ennek köszönhetően az MRK-ban folyó munkára, előkészületekre, koordinációra semmilyen rálátásunk nincs sajnálatos módon jelen helyzetben, „köszönhetően” az azért felelős ügyvivő vezetésnek.

A Küldöttértekezlet – részben azért is, mert az álképviselőként eljáró ügyvezetés az ügyészséghez fordult és az ügyészség álláspontját kifejtve lényegében megerősítette azt, hogy az ügyvezető vezetés törvénytelenül működött több  hónapon keresztül –  a VT által hozott határozatokból annak törvénytelensége okán közel egy tucatot megsemmisített. Megállapította, hogy az előző VT intézkedései, mulasztásai  az erkölcsi károkon túl,  súlyos anyagi károkat is okoztak.

Megválasztotta a Vezetői Testület javaslatára a Küldöttértekezlet az EB tagját és megbízta az EB új elnökét is.

Örvendetes az a tény adat is, hogy a folyamatos, az interneten acsarkodók mocskolódása ellenére a főtitkár kijövetelét követően jelen időpontig 48%-al nőtt azon TMRSZ tagok száma, akik tagdíjat fizetnek a 2012.júniusi adatokhoz képest.

Tájékoztatlak továbbá benneteket, hogy a 3 fő vezetőségi tag ellen elrendelt méltatlansági eljárás összefoglaló jelentése elkészült. Egyik eljárás alá vont sem tartotta szükségesnek (vagy nem volt hozzá bátorsága, nem tudom), hogy álláspontját személyesen mondja jegyzőkönyvbe illetve válaszoljanak a megfogalmazott kérdésekre.  Információim szerint a média érdeklődésére, amely szerint előre megfogalmazott kérdésekre kellett volna választ adniuk, egyikük sem vállalkozott, elutasították a névvel és arccal történő válaszadás lehetőségét a feltett kérdésekre, amely nem igényel különösebb kommentárt. A méltatlansági eljárásban döntés (határozat) a közeli napokban várható.

Fentieken túlmenően, de nem utolsósorban lényeges információ, hogy a  kormányzat, a belügyminisztérium, és a munkáltató irányában is megkereséseket foganatosítottunk az elmúlt hetekben a kapcsolatfelvétel és a szükségképpen felmerült – lényegében a munkavállalók és az érdekképviseletek helyzetét érintő – kérdések megvitatására, a rendezés szándékával, amelyekkel kapcsolatban ez idáig hivatalos válasz még nem érkezett.

Igény esetén további információkért forduljatok bizalommal a TMRSZ-hez.

2012. szeptember 19.

Szima Judit főtitkár