Beszámoló a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács aktuális ülésről

Nem érdekli a BM állásfoglalása az ORFK egyik visszafoglalkoztatott illetékesét, azaz magasan ……. rá

EMLÉKEZTETŐ

Az ORFK és a szakszervezetek között megkötésre tervezett új Együttműködési Megállapodás szakértői megbeszélésről

2012. augusztus 02. napján került megtartásra az ORFK és a szakszervezetek között megkötésre tervezett új Együttműködési Megállapodás tervezetével kapcsolatos újabb szakértői megbeszélés.

Helyszíne Budapest, XIII. kerület Teve u. 4-6. ORFK szárny, 1301-es helyiség.
Időpontja: 2012. év augusztus hó 02. napjának 10 órája

A munkavállalói oldalt szakértői szinten a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete, a Független Rendőr Szakszervezet, a Rendőr Szakszervezetek Védegylete és a Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezete és a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete képviselte.

A tanácskozást Zakor Sándor úr (Humánigazgatási Szolgálat) vezette. A munkáltatói oldal képviseletében jelen volt még Berkes Ildikó alezredes asszony illetve dr. Mándi Éva jogtanácsos asszony.
Zakor Sándor úr (továbbiakban elnök) köszöntötte a jelenlévőket, majd ismertette az ülés napirendi pontjait, melyek az alábbiak voltak:

1.) BRDSZ által benyújtott javaslatok megvitatása
2.) egyebek

Ezt követően Elnök úr ismertette az írásban megküldött BRDSZ javaslatot, melynek részletes vitája megkezdődött az alábbiak szerint:

1/A.) A BRDSZ-el megegyezően kértük, hogy a RÉT ülés minden hónapban kerüljön megtartásra.

Ezt az ORFK sem akkor, sem a jelen tárgyaláson nem fogadta el. A BRDSZ a végén visszavonulót fújt, és az FRSZ-el, az RKDSZ-el, illetve az RSZV-vel együtt beleegyeztek abba, hogy kéthavonta kerüljön a RÉT ülés összehívásra.

1/B.) A Főtitkári utasításra csatlakoztunk a Megállapodás 20. pontjának a.) alpontjához tett BRDSZ javaslathoz.
A Megállapodás 20. pontjának a.) alpontja szerint: „aHszt. 34/C. §-a, az Mt. 274. §-a, továbbá a Kttv. 202. §-a alapján, foglalkoztatási jogviszonyok szerinti megosztásban, közjegyző által hitelesített okirattal igazolják az ORFK-val jogviszonyban álló tagjaik létszámát”

A BRDSZ javaslata az volt, hogy tekintettel arra, hogy a fenti pont jogszabálysértő, vegyék ki a szövegből.

Az FRSZ kezdeményezte, hogy ne kelljen közjegyzői okiratba foglalni a nyilatkozatot, mert egyrészt ésszerűtlen, másrészt költséggel jár.

A BRDSZ elállt attól a javaslatától, hogy vegyék ki a hivatkozott pontot a szövegből, és csatlakozott az FRSZ-hez.

Az ORFK azt a kompromisszumos megoldást javasolta, hogy elegendő számukra a Főtitkártól egy nyilatkozat, melyben büntetőjogi felelőssége alatt kijelenti, hogy mennyi az ORFK-n a taglétszáma.

Erre a TMRSZ az alábbiakat adta elő:

A 2012. év április hó 4. napján kelt átiratában foglalt módosító javaslatainkat az ORFK –egy kivétellel- beépítette az Együttműködési Megállapodásba (a továbbiakban Megállapodás). Ezt köszönjük. Ezen felül a BRDSZ-el egyezően kérjük továbbra is a fenti pont kivételét az alábbiak miatt:

I.) A Hszt. 33. § (1) bekezdése szerint a szakszervezet számára biztosított jogok a fegyveres szervnél képviselettel rendelkező szakszervezetet illetik meg.

A Hszt. tehát nem köti a szakszervezeti jogok gyakorlását taglétszámhoz.

Egyebekben a Hszt. nem tartalmaz olyan szabályt, mely szerint a szakszervezeteknek nyilatkozniuk kellene taglétszámukról. Éppen az ellenkezője a törvényhozó szándéka. A jogszabály liberalizálta az érdekvédelmi tevékenységet annyiban, hogy nem köti reprezentativitáshoz azt. Így a fenti pont indokolatlanul többletkötelezettséget jelentene a számunkra, ezen felül nincsen összhangban a törvény szövegével sem.

II.) A Hszt. 34/C. § (1) bekezdése arról rendelkezik, hogy „a feladata ellátása érdekében a fegyveres szerv hivatásos állománya legalább 10%-ának – de legalább 30 főnek – a tagságával rendelkező szakszervezetnél választott tisztséget betöltő és a szakszervezet által a hivatásos állomány 34/B. § (2) bekezdése szerint védelemre jelölt tagját a szolgálati beosztás szerinti havi szolgálatteljesítési ideje tíz százalékának megfelelő szolgálatteljesítési idő kedvezmény illeti meg. A szolgálatteljesítési idő kedvezmény nem vonható össze. A szolgálatteljesítési idő kedvezmény igénybevételét legalább tíz nappal korábban be kell jelenteni. Ha a kedvezmény igénybevételét megalapozó indok a hivatásos állomány tagja önhibáján kívüli okból ennél később jut a tudomására, a tudomásszerzést követően köteles haladéktalanul bejelenteni a szolgálatteljesítési idő kedvezmény igénybevételére vonatkozó szándékát. A fegyveres szerv különösen indokolt esetben tagadhatja meg a szolgálatteljesítési idő kedvezmény igénybevételét”

A rendelkezés tehát a védett tisztségviselők jogállására vonatkozik, ezért nem lehet a Megállapodáshoz történő csatlakozás feltételévé tenni.

III.) Minden szakszervezetnek más az Alapszabálya, ebből adódóan a tagnyilvántartási rendszere is. Az új Hszt. hatálybalépése miatt a szakszervezeti jogok és a szakszervezetek helyzete jelentősen változott. Az új Hszt. szabályaihoz történő alkalmazkodásra még nem állt rendelkezésre elegendő idő. Ma lehetetlen konkrét számadatokat közölni, mivel tagnyilvántartásunk nem naprakész.

Ezért nem várható el, a részt vevő szakszervezetek főtitkáraitól, hogy büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkozzanak a taglétszámról

IV.) A Belügyminisztérium a BÉT Megállapodáshoz való csatlakozásnál nem tette kötelezővé –a hatályos jogszabályoknak megfelelően- azt, hogy a munkavállalói oldalt képviselő szakszervezetek nyilatkozzanak a taglétszámukról.

A BM gyakorlatával így az ORFK gyakorlata ellentétesnek tűnik.

(Megjegyzem, hogy az Elnök tájékoztatása szerint, a Megyei Kapitányságok nem szándékoznak új Együttműködési Megállapodásokat kötni a szakszervezetekkel, hanem azt tervezik, hogy ehhez a Megállapodáshoz csatlakoznának a későbbiekben.

Ez problematikus lehet pl. azért, mert szakszerveztünk a Készenléti rendőrség kivételével az ORFK-n rendelkezik jelentős tagsággal.

Vezető tisztségviselőnk tájékoztatása szerint sok tagunkat a Készenléti Rendőrségről a Megyei Kapitányságokra vezényeltek, ezért azok az ORFK állomány taglétszámában nem szerepelnek. Az ORFK-n így taglétszámunk nem éri el a hivatásos állomány tagjainak 10%-át, vagy a legalább 30 főt. Álláspontja szerint ez az intézkedés kifejezetten azért került a Megállapodás szövegébe, hogy a TMRSZ az együttműködéshez csatlakozni ne tudjon.)

A fentiek miatt javasoltuk, hogy a nyilatkozat szövege legyen hasonló a BÉT megállapodás 1. számú mellékletéhez.

A TRSZ jelezte Elnök úrnak, hogy BM állásfoglalást kérünk arról, hogy a Hszt. rendelkezéseihez képest tartalmaz-e többletkötelezettséget, illetve a Hszt. rendelkezéseivel ellentétes-e az ORFK által kért nyilatkozat.

Elnök úr azt a választ adta, hogy nem érdekli a BM állásfoglalása (konkrétan azt mondta, hogy magasról …rá). Az ORFK nem köteles a BM utasításait megtartani.

„Nem fogjuk újra kinyitni Pandora szelencéjét. Egyszer már kikértem az ORFK vezetőinek a véleményét a Megállapodásról. Annak szövegével a szakszervezetek is egyet értenek. Ha a TMRSZ nem fogadja el azt, akkor kimarad.”

(Ezt követően próbálta Elnök úr az elhangzottakat korrigálni, de előadtuk, hogy az elhangzott közlésen nincsen mit szépíteni, teljesen világos volt. Félreérteni nem lehet.)

Kompromisszumos javaslatként végül az ORFK úgy módosította a Megállapodás szövegét, hogy A Szakszervezetek vállalják, hogy minden év január 1-jei fordulónappal, de legkésőbb január 15. napjáig kell igazolni a taglétszámot. Közjegyző által hitelesített nyilatkozat pedig nem szükséges, csupán a Főtitkár „büntetőjogi felelősségének tudatában tett nyilatkozata”. Kétség esetén azonban az ORFK az érintett Szakszervezettől közjegyzői hitelesítéssel ellátott igazolást kérhet.

Ezért a Megállapodás parafálásakor az ez év január 1-jei taglétszám adatokat fogadja el az ORFK.

1/C.) A 41. ponthoz, mely az ORFK-val foglalkoztatási jogviszonyban nem álló személyek beléptetését rendezi, a BRDSZ olyan tartalmú javaslatot terjesztett elő, mely szerint a teljes pontot ki kellene venni a szövegből.

Ezt a TMRSZ nem támogatta, és az ORFK sem. Ezért a szövegbe – amennyiben a munkáltató objektumába történő be- és kilépésre vonatkozó, hatályos normák szerinti belépési jogosultsággal nem rendelkezik- szövegrész került beemelésre.
A TMRSZ jelen lévő képviselői úgy érzékelték, hogy hozzászólásaikat az ORFK illetve a szakszervezetek delegáltjai folyamatosan obstruálják. Az ORFK képviselői pedig próbálták javaslataikat figyelmen kívül hagyni.
E mellett érzékelhető volt, hogy a szakértői egyeztetésen érdemi vita nem folyik, a vitás kérdésekben vélhetően már a konzultáció előtt megállapodás született.
Az egyeztetés befejezésekor Elnök úr ismételten kifejezte az irányú reményét, hogy a soros RÉT ülésen (2012. év augusztus hó 13. napja) a Megállapodás parafálásra kerülhet.
Elnök úr ezt követően az ülést berekesztette, a szakszervezet képviselői 11 óra 16 perckor elhagyták az üléstermet.

Budapest, 2012. augusztus 7.

TMRSZ