Illetménynélküli szabadság idejére is jár az étkezési hozzájárulás

A Fővárosi Bíróság másodfokú, jogerős ítéletében kimondta: a hivatásos állomány tagjainak az illetménynélküli szabadság idejére is jár az étkezési hozzájárulás.


étkezésijegy

BRFK munkáltató részéről folyamatos gyakorlat, hogy a hivatásos állomány tagjainak illetménynélküli szabadság idejére nem folyósítja az étkezési hozzájárulást.

Tagunk 2008. augusztus 1. napjától 2009. december 31. napjáig gyermekgondozás céljából igénybe vett illetménynélküli szabadságon tartózkodott. A BRFK ez idő alatt nem folyósította számára az étkezési hozzájárulást, ezért keresettel fordultunk a Fővárosi Munkaügyi Bírósághoz, melyben kértük hogy a Bíróság kötelezze BRFK alperest a GYED idejére tagunknak törvényesen járó étkezési hozzájárulás megfizetésére.

A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a keresetet megalapozottnak találta az alábbiak szerint:

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. tv. (továbbiakban: Hszt.) 44. § (1) bekezdés g) pontja alapján a fegyveres szerv személyi állományába tartozó, de a fegyveres szervnél szolgálati beosztást be nem töltő személyt rendelkezési állományba kell helyezni. Ennek megfelelően a fegyveres szerv rendelkezési állományába tartozik, aki szolgálati feladatait önhibáján kívüli okból így például gyermekgondozás céljából igénybe vett illetmény nélküli szabadság miatt nem tudja ellátni.

A Belügyminiszter irányítása alá tartozó fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályiról szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendeletnek a perbeli időszakban hatályos 42. §-a szerint, a hivatásos állomány tagja külön jogszabályban meghatározott adómentes mértékének megfelelő összegben étkezési hozzájárulásra jogosult.

A Hszt. 114.§ -perbeli időszakban hatályos- (2) bekezdése alapján a hivatásos állomány tagja kedvezményes étkezésre vagy étkezési hozzájárulásra jogosult.

A fenti jogszabályok együttes értelmezésével a bíróság megállapította, hogy a perbeli időszakban kizárólag a szolgálati jogviszony fennállásához, azaz a fegyveres szerv személyi állományába tartozáshoz kötötték az étkezési hozzájáruláshoz való jogosultságot. E körben egyéb feltételt nem írtak elő a jogszabályok.

Tekintettel arra, hogy tagunk rendelkezési állományban volt, és így a hivatásos állomány tagja, őt is megilleti az étkezési hozzájárulás, függetlenül attól, hogy a perbeli időszakban feladata ellátásában akadályoztatva volt.

A BRFK megfellebbezte a Fővárosi Munkaügyi Bíróság ítéletét.

A másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék előtt BRFK alperes egy Kúria által hozott ítéletre hivatkozott, és kérte az első fokú ítélet megváltoztatását, illetve tagunk kereseti kérelmének elutasítását.

A Fővárosi Törvényszék megállapította, hogy nem alkalmazható jelen perben az alperes által hivatkozott eseti döntés. Az első fokú bíróság ítéletében foglaltakat helytállónak tekintette, a felperesi érvelést teljes mértékben elfogadva azzal egészítette ki az ítéletet, hogy a hivatásos állomány tagja a kedvezményes étkeztetésre, illetve az étkezési hozzájárulásra alanyi jogon jogosult.

 

 

TMRSZ