A fegyveres biztonsági őrök letétbe helyezték azonnali felmondásukat

Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Skultéty László
gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár úr részére

Budapest
Szalay utca 10-14.>br />1055

Email: laszlo.skultety@nefmi.gov.hu

 

Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr!

Alulírott Rádi Attila, a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (székhelye: 7100 Szekszárd, Tanya u. 4.) – a továbbiakban: TMRSZ – ügyvivő főtitkára, a szervezet törvényes képviselője az alábbi megkereséssel fordulok Önhöz:


20120619-FBO-NEMFI

Az elmúlt időszakban több alkalommal is kénytelenek voltuk az NKÖV Kft. ügyvezető igazgatójához, Sztrikinácz Zoltán úrhoz megkereséssel fordulni a munkáltatói gyakorlatukkal, illetve a sorozatosan megvalósított munkáltatói jogsértésekkel kapcsolatban. Kérdéseinkre azonban sajnálatos módon választ a mai napig nem kaptunk, és ami ettől fontosabb, a munkáltató törvénysértő intézkedései is hatályban maradtak, a problémák orvoslásra nem kerültek. Úgy tapasztaljuk, hogy az NKÖV Kft. ügyvezető igazgatója sorozatosan kitér a válaszadás elől, munkavállalóik érdekét pedig teljes mértékben figyelmen kívül hagyja.

Az NKÖV Kft. ügyvezető igazgatója a Kft. illetve a munkavállalók között létrejött, hatályos kollektív és egyéni munka szerződéseket folyamatosan, több alkalommal, szándékosan megszegte. Legutóbb körlevél útján értesítette munkavállalókat arról, hogy május havi bérük nem kerül határidőben kifizetésre.

Szóban a munkavállalók azt a tájékoztatást kapták, hogy azért nem tudják munkabéreket folyósítani, mert az üzleti terv átdolgozás alatt van.

Tájékoztatjuk Tisztelt Helyettes Államtitkár Urat arról is, hogy az NKÖV Kft. fegyveres biztonsági őrként szolgálatot teljesítő állománya a 2011. évre üdülési hozzájárulásként járó 40.000 Ft, értékű üdülési csekket szintén nem kapták meg. A munkáltató szóban, akárcsak a bérek elmaradása esetében, szintén arra hivatkozott, hogy az üzleti tervet nem fogadták el, és annak elfogadásáig a NEMFI nem folyósítja nekik a hozzájárulás fedezetéül szolgáló forrásokat.

Az NKÖV Kft. alapítója a Magyar Állam, melyet Önök, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (a továbbiakban NEMFI) képvisel. Az NKÖV Kft. Alapító Okiratának 7.2. pontja alapján kizárólag a NEMFI, mint alapító hatáskörébe tartozik a társaság üzleti tervének az elfogadása. Kérjük ezért Tisztelt Helyettes Államtitkár Urat, hogy szíveskedjen minket tájékoztatni arról, hogy mikorra várható a 2012. évre szóló üzleti terv elfogadása. Kérjük szíveskedjen minket arról is tájékoztatni, hogy mi a késedelem oka, illetve hogy milyen módon tudják teljesíteni a munkavállalók munkabérének határidőben történő kifizetését, illetve az elmaradt üdülési hozzájárulás azonnali folyósítását.

Amint minden bizonnyal Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr is tudja, az NKÖV Kft. fegyveres biztonsági őr állományának tagjai sajnos igen alacsony, a minimálbérhez közelítő munkabért kapnak. A legtöbben családos emberek, akik sajnálatos módon egyik hónapról a másikra élnek, anyagi megtakarítással nem rendelkeznek. Ezért fontos, elengedhetetlen saját, illetve családjuk, gyermekeik létbiztonságának fenntartásához a munkabérek havonta azonos, megállapodás szerinti időben történő kifizetése. A munkabérek hiányos kifizetése, illetve a kifizetésének csuszása ezért a részükről nem tolerálható.

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Törvény 155. § (1) bekezdése szerint a munkavállaló részére járó munkabért, ha munkaviszonyra vonatkozó szabály, vagy a felek megállapodása eltérően nem rendelkezik, havonta utólag egy ízben kell elszámolni és kifizetni.

A (3) bekezdés pedig kimondja, hogy a munkabért – ha munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása eltérően nem rendelkezik – a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell kifizetni. Ha a bérfizetési nap pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, a munkabért legkésőbb a megelőző munkanapon kell kifizetni.

  

Tájékoztatom, hogy amennyiben a kialakult helyzet azonnali, és hathatós megoldására intézkedéseket nem tesznek, és a munkabért határidőben a munkavállalók részére nem folyósítja, tagjaink képviseletében a Munkaügyi Bírósághoz fogunk fordulni a jogsértő állapot megszüntetésére.

Megjegyezzük, hogy mind az üdülési csekkek visszatartása, mind a bérfizetés elmaradása jogos indoka lehet a munkavállalóknak munkaviszonyuk az Mt. 96. § (1) bekezdése szerinti azonnali felmondására, tekintettel arra, hogy Önök intézkedéseikkel, illetve a munkavállalókat megillető juttatások meg nem térítésével a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségüket szándékosan megszegték, ami a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

A fentiek miatt kérjük Önt, hogy vállalt kötelezettségét teljesítse, és munkavállalóinak a május havi munkabért, illetve a 2011. évre járó üdülési hozzájárulást haladéktalanul fizesse meg.

Kérjük továbbá Tisztelt Helyettes Államtitkár Urat, hogy szíveskedjen szakszervezetünket tájékoztatni arról, hogy munkavállalóinak 2012. évben esedékes, a munkabérük nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelése, a 299/2011. (XII.22.) Korm. rendelet betartásával történt–e, avagy sem, illetve amennyiben nem ezt az eljárást követte a munkabéremelés kiszámításakor, úgy hogyan, milyen módon kívánja a jogellenes állapotot megszüntetni, és a munkavállalókat ért sérelmet kompenzálni.

Tájékoztatjuk Önt arról is, hogy az NKÖV Kft. munkavállalói –a munkáltató sorozatos jogsértő magatartása ellen tiltakozva- azonnali hatályú felmondásukat a TMRSZ ügyvédjénél letétbe helyezték

Szekszárd, 2012. június 12.

 

 

Tisztelettel:

 

Rádi Attila
Ügyvivő Főtitkár
Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete