Áttörés a Fővárosi Munkaügyi Bíróságon

Áttörés a Fővárosi Munkaügyi Bíróságon
szolgálati idő kedvezményes számítása tárgyában!

 

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete szolgálati panaszt nyújtott be egyik, kiemelt főnyomozó beosztásban szolgálatot teljesítő tagunk kérésére szolgálati idő kedvezményes számítása iránt. A szolgálati panaszt –nem meglepő módon- mind a BRFK mind az ORFK elutasította arra való hivatkozással, hogy tagunk nem töltött be olyan beosztást, amely „fokozott koncentrációval, állandó készenléttel, és fokozott igénybevétellel, illetve veszéllyel járt volna”.

Szolgálati idő kedvezményes számítása

Az Országos Rendőrfőkapitány határozata ellen jogászaink keresettel fordultak a Fővárosi Munkaügyi Bírósághoz. A Bíróság megállapította, hogy tagunk folyamatosan biológiai kóroki tényezők jelenlétében végezte szolgálati feladatát, tekintettel arra, hogy hajléktalanok, illetve más, valószínűsíthetően fertőzött személyek igazoltatását, motozását, előállítását illetve rabosítását végezte. „Mindezek folyamatosan egészségkárosító kockázatot jelentettek”.

A Bíróság megállapította továbbá: a BRFK nem biztosította tagunk részére a megfelelő védőfelszereléseket, tisztálkodási szereket, megsértve ezzel a Hszt. 67. § a) pontját, és a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv. legalapvetőbb követelményeit sem tartotta be.

A Hszt. 67. § a) pontja szerint a szolgálati viszony keretében a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró köteles a hivatásos állomány tagja részére az egészséges és biztonságos szolgálatteljesítés feltételeit biztosítani.

A hivatkozott törvény az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása és a munkakörülmények humanizálása érdekében, megelőzve ezzel a munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggő megbetegedéseket. Az Mvt. 2. § (2) bekezdése alapelvi szinten rögzíti a munkáltató felelősségét az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek betartásáért.

Sajnos szakszervezetünknek több esetben azt kellett tapasztalnia, hogy a munkáltató egyáltalán nem tartja be a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv. által megfogalmazott –a munkáltatóra kötelező érvényű- előírásokat.

A fenti körülmények miatt a Fővárosi Munkaügyi Bíróság osztotta jogászaink okfejtését, és a hivatkozott jogszabályi rendelkezések, illetve a bizonyított tények alapján megalapozottnak ítélte tagunk követelését.

Reméljük, hogy a bíróság ítéletének fényében a BRFK a jövőben törekedni fog a munkavédelmi előírások betartására, és elismeri a hasonló beosztásban szolgálatot teljesítő tagjaink kedvezményes szolgálati időre számítására, illetve veszélyességi pótlékra való jogosultságát.

 

 

TMRSZ