BM válasz a 2011-ben megkezdett FÜV eljárásokkal kapcsolatban

Szám: Kü.63/2012/2.

 

 

Belügyminisztérium

Budapest
József Attila u. 2-4.
1051

Dr. Pintér Sándor
Belügyminiszter úr részére

Hivatkozási szám: BM/3683/3/2012.

Tárgy: miniszteri állásfoglalás iránti kérelem
FÜV eljárásokkal kapcsolatosan

 

Tisztelt Belügyminiszter Úr!

 

Köszönjük a 2012. március 5-ei keltezésű levelét, amelyben tájékoztatta szakszervezetünket arról, hogy a 2011. évi CLXVII. törvény rendelkezései szerint mely személy jogosult szolgálati járandóságra.

Tekintettel arra, hogy ellentmondást érzékeltünk a válaszlevél tartalma, és az érdemi kérdésünk között, az ellentmondás feloldása végett, továbbá azért, mert több tagunk kezdeményezte, a 1996. évi XLIII. törvény 2012. január 01. napján hatályba lépő módosítása előtt a FÜV eljárást, szükségesnek éreztük, hogy válaszára írásban reagáljunk.

Kérelmünk arra irányult, hogy Belügyminiszter Úr a 202/2010. kormányrendelet 40. § (1) a.) pontja szerinti jogkörének és kötelezettségének megfelelően szabályozza a hivatásos állomány azon tagjainak jogi helyzetét, akikre vonatkozóan a törvény rendelkezéseket nem tartalmaz.

Álláspontunk szerint a hivatásos állomány azon tagjaira, akik az új Hszt. hatályba lépése előtt egészségkárosodásuk miatt alkalmatlanná váltak a szolgálatra, és e miatt az új Hszt. hatályba lépése előtt kezdeményezték a FÜV eljárást, az általános jogelvek szerint, az eljárás kezdeményezésekor hatályban lévő jogszabályokat kell alkalmazni. Erre az esetre a 2011. évi CLXVII. törvény rendelkezést nem tartalmaz.

Már ez év januárjában jogsegélyszolgálatunkon több tagunk is jelezte ezt a problémát. A 2012. január 18. napján megtartott szakszervezeti konzultáció alkalmával az ő helyzetük megoldása végett kértünk Belügyminiszter Úrtól egyértelmű állásfoglalást az ügyben.

Ön akkor úgy nyilatkozott, hogy „Amennyiben a hivatásos állomány tagja az új Hszt. hatályba lépése előtt kezdeményezte a FÜV eljárás megindítását, a FÜV eljárás megindításakor hatályos, -tehát a „korábbi” Hszt-. szabályai vonatkoznak rá.

Ezt a nyilatkozatát azonban válaszában nem erősítette meg.

Kérjük Tisztelt Belügyminiszter urat, hogy fenti, szóban tett állásfoglalását, figyelemmel a 202/2010. kormányrendelet 40. § (1) a.) pontja, illetve a 39. § (1) b.) pontjára, a hivatásos állomány érintett tagjainak védelmében, illetve a jogbizonytalanság feloldása végett írásban is erősítse meg.

Megtisztelő válaszát ez úton is megköszönve,

 

Tisztelettel:

 

Rádi Attila
Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete
Ügyvezető főtitkára

 

 

Szekszárd, 2012. március 28.

 

BM Válaszlevél

BM

Belügyminisztérium

Személyügyi Főosztály

Rádi Attila úrnak
ügyvezető főtitkár

Tárgy: 2011-ben megkezdett FÜV eljárás alatt
állók szolgálati viszonyának megszüntetése

Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete
Szekszárd
Tanya u. 4.

Ikt. szám: BM/3683/5/2012.
Üi.: dr. Bognár László
Tel: 12-793, 441-1053
E.cím: laszlo.bognar@bm.gov.hu

 

Tisztelt Ügyvezető Főtitkár Úr!

 

Belügyminiszter úrhoz címzett Kü.63/2012/2. Számú megkeresésükkel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

A nyugdíj rendszer Széll Kálmán tervben elhatározott átalakításával összefüggésben kiadott, a korhatárelőtti öregségi nyugdíjak megszüntetésről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény (továbbiakban: korai nyugdíj törvény) 2012. január 1-jei hatállyal megszüntette a szolgálati nyugdíj megállapításnak lehetőségét, és csak egy esetben biztosítja, hogy 2012. január 1-jét követően is a korábbi szabályok szerint lehessen – a szolgálati nyugdíjjogosultság megszerzésére hivatkozva – a szolgálati viszonyt megszünteti. Azok esetében, akinek a felmentése 2011. december 31-ét megelőzően már közlésre került. Minden más esetben – így a még 2011. december 31-e előtt elrendelt, de 2012-re áthúzódó FÜV eljárások esetében – sincs lehetőség a korábbi szolgálati nyugdíjra, illetve szolgálati viszony megszüntetésre vonatkozó szabályok alkalmazásra. Esetükben is igaz az, hogy a szolgálati nyugdíj helyett szolgálati járandóságot kapnak a nyugdíjkorhatári eléréséig.

Emlékeztetni szeretném arra, hogy belügyminiszter úr és a rendvédelmi területen működő szakszervezetek – közte a TMRSZ – között 2011. április és július között folytatott egyeztetések során szakszervezeti részről több esetben is felvetették, hogy a 2011-ben indult, de 2012-re áthúzódó FÜV eljárások eredményeként hivatásos szolgálatra alkalmatlanná válók esetében a törvény biztosítsa a 2012. január 1-je előtti szabályok alkalmazását, azaz szolgálati nyugdíj, illetve az annak helyébe lépő szolgálati járandóságra jogosultságot. Az egyeztetéseken miniszter úr az igényeket egyértelműen elutasította, mivel az nem állt volna összhangban a nyugdíjrendszer átalakításával összefüggő döntésekkel, azaz 2012. január 1-je után nincs lehetőség szolgálati nyugdíjjogosultság megállapítására.
A korai nyugdíj törvényt ennek megfelelő tartalommal fogadták el.

Álláspontunk szerint a szabályozás egyértelmű, nincs semmilyen jogbizonytalanság e téren. Miniszter úrnak pedig nem áll szándékában a már lezárt szabályozás feloldását kezdeményezni, ezért a kérdéssel, annak újbóli, ismételt felvetése okán sem kíván foglalkozni.

A jogalkotásról szóló szabályokból következik, hogy a miniszter jogalkotási, szabályozási jogköre a tárgykörbe tartozó magasabb szintű jogszabály felhatalmazásán alapszik. Az Önök által – egyébként pontatlanul – hivatkozott kormányrendelet csak feladat-meghatározó normákat tartalmaz, nem pedig konkrét tárgykörre vonatkozó szabályozásra vonatkozó felhatalmazást.

Arra is rá kívánok mutatni, hogy a FÜV eljárás nem tekinthető a szolgálati viszony megszüntetésére irányuló munkáltatói intézkedésnek, legfeljebb annak eredménye vezethet a szolgálati viszony megszüntetésre, de nem feltétlenül. A szolgálati viszony megszüntetése tekintetében – és ez minden foglalkoztatási jogviszonyra elmondható – a felmentés közlésekor hatályos szabályokat kell alkalmazni, ha törvény eltérően nem rendelkezik. Ez az elv érvényesül a korai nyugdíj törvényben is. Megalapozatlannak tartjuk azt a következtetésüket, hogy az „általános jogelvek” szerint a (FÜV) eljárás kezdeményezésekor hatályban lévő jogszabályokat kell alkalmazni. Ilyen általános jogelv nincs. Az adott tárgykörre vonatkozó jogszabály mondja meg, hogy az anyagi és eljárási szabályok változása hogyan hat ki a folyamatban levő ügyekre.

Bízom abban, hogy levelünkkel sikerült egyértelmű választ adni a felvetett kérdésre.

 

Budapest, 2012. április 05.

 

Üdvözlettel:

 

Zsinka András
főosztályvezető

 

 

Letölthető PDF formátum