Jogerős pernyerés bevetési pótlék ügyben – Vas megye

15 tagunk képviseletében szolgálati panaszt nyújtottunk be a Vas Megyei Rendőr-főkapitánysághoz, amelyben kértük részükre a 2008. január 1. valamint a 2009. január 31. közötti időszakra vonatkozó különleges bevetési pótlék megfizetését, tekintettel arra, hogy tagjaink a hivatkozott időszakban a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság „Rába” Bevetési Osztály állományában teljesítettek szolgálatot.


Jogerős pernyerés

A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője hivatkozott szolgálati panaszunknak nem adott helyt, így az Országos Rendőr-főkapitány részére felterjesztette, aki igényünket ugyancsak megalapozatlannak találta.

Ezt követően keresettel fordultunk a Szombathelyi Munkaügyi Bírósághoz és kértük, hogy kötelezze a munkáltatót a fenti időszakra vonatkozó különleges bevetési pótlék megfizetésére.

A Szombathelyi Munkaügyi Bíróság 2011. november 14. napján kelt ítéletében keresetünknek helyt adott.

A Szombathelyi Munkaügyi Bíróság ítéletében kiemelte, hogy a bíróságok jogalkalmazó szervek és a hatályos jogszabályok a felperesek igényét megalapozzák.

A 2009. június 30-ig hatályos 20/1997. (III.19.) BM rendelet 2. számú melléklete ugyanis úgy rendelkezett, hogy a Rendőrségen belül különleges bevetési pótlékra jogosultak „100%-os mértékben” – többek között – a „megyei rendőr-főkapitányságok bevetési alosztályai”. A Hszt. 254. § (3) bekezdésének alkalmazásában a különleges bevetési pótlékra tehát a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szerv hivatásos állományának az a tagja jogosult, aki a tevékenységét a BM rendelet 2. számú mellékletének I. pontjában felsorolt szolgálati helyen fejti ki, kivéve azokat a munkaköröket, illetve beosztásokat, melyeket a BM rendelet 2. számú melléklete külön nevesít.

A Szombathelyi Munkaügyi Bíróság ítéletének indokolásában kiemelte továbbá a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Mfv.II.10.248/2010/2. számú ítéletének azon jogi következtetését, amely szerint abból a tényből, hogy a jogalkotó a 20/1997. (III.19.) BM rendelet 2. számú mellékletét módosító 24/2009. (VI.22.) IRM rendelet 2009. július 1-jétől kezdődően szükségesnek találta a rendelet 2. számú mellékletének módosítását és akként történő kiegészítését, hogy abban csak a különleges bevetési pótlékra jogosító tevékenységet közvetlenül ellátó személyek részesülhetnek, az a következtetés vonható le, hogy a jogszabály korábbi szövege alapján a megyei rendőr-főkapitányságok bevetési egységeinél szolgálatot teljesítőket a pótlékra való jogosultság minden korlátozás nélkül illette meg.

Az elsőfokú ítélet ellen alperes fellebbezéssel élt, amelyben kérte az elsőfokú ítélet megváltoztatását, valamint a kereset elutasítását.

A Szombathelyi Törvényszék, a 2012. március 22. napjára kitűzött tárgyaláson az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. Ítéletének indokolásában többek között rögzíti, hogy a munkaügyi bíróság döntése megalapozott és jogszerű, az ítélet indokolásában kifejtettekkel a törvényszék maradéktalanul egyetért.

 

Tagjainkat Dr. Illés Ivett képviselte

 

 

TMRSZ