Emlékeztető – 2012.01.18.

A 2012. január 18. napján tartott érdekegyeztető fórumról

2012. január 18. napján 10:00 órai kezdettel a Belügyminisztérium Központi Épületének 108. tárgyalójában került sor a rendvédelmi szakszervezetek és a Belügyminisztérium képviselői közötti konzultációra. A munkáltatói oldal képviseletét, egyben a Tanács elnöki tisztét Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr (továbbiakban Elnök) látta el.


érdekegyeztetés

Az ülés célja az volt, hogy a szakszervezetek előzetesen egyeztetett, a Hszt. módosításával kapcsolatosan felmerült kérdésekre választ kapjanak.

2012. január 16. napján a munkavállalói oldalt tömörítő szakszervezetek közösen megfogalmazták kérdéseiket a Belügyminisztérium felé.

A kérdések a Hszt. módosításával, illetve az annak nyomán kialakult új helyzettel foglalkoztak.

A szakszervezetek egyet értettek abban, hogy tárgyalási pozíciójukon úgy tudnak javítani, ha közösen, egységet mutatva jelennek meg a Belügyminiszter úrral folytatandó tárgyalásokon.

Ennek érdekében egységes akarattal megválasztották, és megbízták Powell Pál urat (NSZÉSZ), a munkavállalói oldal elnökét a képviseletükre. Megegyezés született továbbá arról, hogy a szakszervezetek vezetői külön kérdést nem tesznek fel Belügyminiszter úrnak az ülésen.

A munkavállalói oldal részéről az alábbi szakszervezetek jelentek meg:

Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete (továbbiakban: BRDSZ)
Független Rendőr Szakszervezete (továbbiakban: FRSZ)
Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezete (továbbiakban: RKDSZ)
Rendőr Szakszervezetek Védegylete (továbbiakban: RSZV)
Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (TMRSZ)
Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége (továbbiakban: FBVSZOSZ)
Büntetetés Végrehajtási Dolgozók Országos Szövetsége (továbbiakban: BVDOSZ)
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Érdekvédelmi Szervezete (NSZÉSZ)
Nemzetbiztonsági Hivatal Érdekképviseleti Szervezete (NBDÉSZ)
Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége (PVDÉSZ)
Vám-és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete (VPDSZ)
Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete (HTFSZ)
Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete (FTSZ)
Környezetvédelmi és Vízügyi Országos Szakszervezet (KVOSZ)
Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezete (KDSZ)

A munkáltatói és kormányzati oldal képviseltében jelen voltak:

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr
Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár úr
Dr. Tóth László gazdasági és informatikai helyettes államtitkár úr
Zsinka András BM személyzeti és munkaügyi főosztályvezetője
Országos Büntetés-Végrehajtási Parancsnokság
Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Országos Rendőr-főkapitányság (képviseletében dr. Piros Attila r. dandártábornok, hivatalvezető)
Budapesti Rendőr-főkapitányság

A TMRSZ-t a tanácskozáson dr. Illés Ivett, és dr. Magyar Erzsébet jogi ügyvivők képviselték.

Elnök úr köszöntötte a jelenlévőket, majd három közérdekű bejelentést tett:

„Nagy örömömre szolgál, hogy bejelenthetem Önöknek: a tiszthelyettesi állomány részére a bruttó 14.000.-Ft fizetésemelés már a január havi bérrel kifizetésre kerül, a ’konszolidált’ bér felett”.
(Megj. Azaz a tiszthelyettesi, illetve zászlósi állomány tagjai 2012. január 1-től havonta 14.000 Ft. kiegészítő juttatásban részesülnek, amely a bérkompenzáción felül illeti meg az érintetteket.)

„Jelentős átszervezések várhatóak. Erről Zsinka úr írásos tájékoztatást fog kiküldeni minden szakszervezet részére. Ő a tájékoztatásért a felelős.”

Előzetesen csupán annyit kívánok elmondani a Köztársasági Őrezred átalakulásával kapcsolatban, hogy jelenleg -mint ahogyan azt Önök is tudják- két blokk van:
   – 1. blokk: személyvédelem, amely az átszervezéssel átkerül teljes egészében a TEK-hez.
   – 2. blokk: objektumvédelem, amely az átszervezéssel a Készenléti rendőrséghez kerül.

A parlament biztonságának védelme is átalakul: ezt a feladatot a Készenléti Rendőrség fogja átvenni.

Az előmeneteli rendszer átalakítását is tervezzük. Ún. ’rangosztályokat’ hoznánk létre, ezek mentén tagolnánk a rendfokozatokat.

A parancsnoki rangosztályba e szerint csupán az őrsparancsnokok, kapitányságvezetők, főkapitányok, illetve az országos főkapitány tartozna.

A döntés meghozatala előtt azonban mindenképpen szeretnénk a hivatásos állomány tagjainak, illetve a szakszervezeteknek a véleményét is meghallgatni. Várjuk tehát a szakszervezetek aktív együttműködését.”

Ezen a ponton egy levél került átadásra Elnök úrnak, aki közölte a jelenlévőkkel, hogy 10 percre egyéb feladatai miatt el kell hagynia az üléstermet. Ez idő alatt dr. Felkai László államtitkár úr, illetve dr. Tóth László államtitkár-helyettes úr válaszolnak.

Ezt követően Powell Pál úr (NSZÉSZ) a szakszervezetek nevében az összesített kérdéseket feltette a fenti személyekhez.

1. Hogyan alakul a GEI-k sorsa?

Dr. Tóth László államtitkár-helyettes úr: Az átszervezés, illetve a személyzeti elbeszélgetések már megkezdődtek. Az látszódik, hogy a közalkalmazottak esetében létszámleépítésre kerülhet sor. Ez főként abból adódik, hogy pl. egy Borsod-Abaúj Zemplén megyében dolgozó közalkalmazott nem fog nyugat-magyarországra költözni, amennyiben csak ott tudnánk az átszervezés miatt munkát ajánlani neki.
A fő elv az, hogy beosztást ajánlunk fel mindenkinek. A meglévő állomány munkavégzésére szükség lesz.
Az átszervezés céldátuma egyébként 2012. április hó 1. napja.

2. Szolgálati nyugdíjasok visszafoglalkoztatása.

Dr. Tóth László államtitkár-helyettes úr: két csoport van:
– 57 év felettiek: öregségi nyugdíjasok.
– 57 év alattiak: járandóságra jogosultak.
Mindkét tábor esetében lehetőség van visszafoglalkoztatásra alkalmasság, illetve fogadókészség esetén.
Powell Pál: ha jól értem, mindenkinek a korábbi szolgálati helyén kell jelentkeznie.
Dr. Tóth László államtitkár-helyettes úr: így igaz.

3. Egészségügyi ellátás.

Dr. Tóth László államtitkár-helyettes úr: Az egészségügyi alkalmassági ellátás a rendőrséghez visszakerült, ahogy a FÜV eljárás is. A 30. ill. 60 napos felülvizsgálatokat is a rendőrség végzi a Honvéd Kórház helyett a jövőben.
Az I. fokú FÜV vizsgálatot az ORFK, míg a II. fokú vizsgálatot a Belügyminisztérium folytatja le.
Telefonos regisztráció alapján történik a jelentkezés, ezért ún. „regisztrációs hívópultot” alakítunk ki.
Újdonságot jelent továbbá, hogy a 177-es kormányrendelet alapján a titkosszolgálatok esetében is lesz alapellátás.

4. Szemüveg és fogpótlás

Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár úr: nincsen rá anyagi fedezet. Nem áll módunkban támogatást a továbbiakban fenntartani.

5. A hivatásos állomány ruhapótlási illetménye és az új egyenruha kérdése, a polgári ruhás állomány ruhapótlási illetményének mértéke

Dr. Tóth László államtitkár-helyettes úr: A 15/2011-es BM rendelet alapján az állomány fő szabályként természetben kapja meg.
Jelenleg a ruhák tesztelés alatt vannak.
Ezt követően várhatóan a Belügyminisztérium rendelet fog kiadni arról, hogy az illetmény hány százaléka kerül visszatartásra. A 2011. évben az illetmény 50%-a került visszatartásra.
Természetesen eddig az utánpótlásról beszéltem. A fejlesztésre más szabályok vonatkoznak. Ennek mértékéről a közbeszerzési eljárás lezárulta után Belügyminiszter úr fog dönteni.
Az biztos, hogy az illetmény 50%-át természetben utaljuk ki.

6. A Gyermekek után járó pótszabadság

Dr. Tóth László államtitkár-helyettes úr: a kérdést átgondoljuk, írásban adunk választ. (Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár úr megerősítette ezt.)

Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár úr: Egy valamit szögezzünk le. Ami nem a friss jogalkotás terméke, arról „alkudhatunk”. Bármikor, akár személyesen is konzultálhatunk. Az új Hszt.ről, vagy egyéb, „friss” jogszabályról azonban nem.

Ezen a ponton Elnök úr visszatért az ülésterembe.

7. Közalkalmazottak helyzete a rendvédelemi szférában

Elnök úr: eredetileg 12.000 közalkalmazott volt. Számuk 3500 fővel gyarapodott. A Hszt.-t újraszabályozták, ám annak személyi hatálya a közalkalmazottakra nem terjed ki. Az ő esetükben továbbra is az Mt. minősül háttérjogszabálynak.
A kormánytisztviselőkre új törvények vonatkoznak.

Ez a helyzet ilyen módon álláspontom szerint nem tartható fönn. A közalkalmazotti jogállást erősen atipikusnak értékelem. Ezért az a véleményem, hogy a közalkalmazotti státuszokat a rendvédelmen belül meg kellene szüntetni. Egy részüket kormánytisztviselővé, más részüket az Mt. személyi hatálya alá tartozó alkalmazottakká kellene „átkonvertálni”.
Különösen indokoltnak látom ezt azért, mert a közalkalmazottak számára nincsen életpálya modellünk, ami diszkriminatív.

Powell Pál úr: a közalkalmazottakkal kötött kollektív szerződések érvényben maradnak?

Elnök úr: az áttekintésig nem kerülnek felmondásra.

8. „Önálló állománytáblával rendelkező állományilletékes parancsnok” definíciója:

Álláspontunk szerint a rendőrkapitányok is rendelkeznek rész állománytáblával. Ezért ők is Önálló állománytáblával rendelkező állományilletékes parancsnoknak minősülnek. A BM célja az, hogy a szakszervezeti tisztségviselők helyi szinten is ott lehessenek.
A tűzoltók esetében a kép némileg differenciáltabb, ugyanis jelen pillanatban még nem tudjuk megmondani, hogy a járásokban a tűzoltóságok kérdése miként oldódik meg.

9. Egységes munkaidő rendszer

Elnök úr: amint tudják, a BM hatásköre kibővült a vízüggyel. 3600 közalkalmazott dolgozik a vízügy területén. A munkaidő rendszer egységesítésénél rájuk is figyelemmel kell lennünk. Ezzel együtt célunk a munkaidő rendszer egységesítése.

10. Végtörlesztés.

A héten még két kormányzati ülés lesz ezzel kapcsolatosan, utána dől el. 84.000 embert érint a végtörlesztés, kb. 600 milliárd forintról van szó, ennyi pénz biztos nem áll rendelkezésre.
Nehéz kérdés. „Megnézzük, hogy Matolcsy talál-e valahol még pénzt”.
De 800 milliárd biztosan nem lesz.

Árok Kornél úr (HTFSZ): (nem kapcsolta be a mikrofont) „az előbb még 600 milliárdról volt szó!”

A BM jelenleg azt a lehetőséget vizsgálja, hogy legalább a 2-3 gyermekes családok esetében legyen mód végtörleszteni.
A helyzet azért is nehéz, mert még ha találnánk is erre forrást, nem biztos, hogy Miniszterelnök úr támogatná az elképzelést. Az IMF ugyanis nem engedélyezi a végtörlesztés eme formáját. Amennyiben ezt keresztülvinnénk, meghiúsítaná az IMF megállapodást, ami beláthatatlan következménnyel járna az egész ország számára.
Amennyiben a 2-3 gyermekesek esetében lesz anyagi fedezet (30 milliárd kb.) akkor sem biztos, hogy találunk bankot, aki ezt felvállalná.

11. Családi adókedvezmény.

Áttekintésre kerül, hogy milyen lehetőség van a módosításra. Dr. Tóth László államtitkár-helyettes urat bízom meg, hogy tekintse át a kérdést, és referáljon arról felém írásban.

12. MRK

Elnök úr: Az MRK felállítása megkezdődött. Létrehoztam egy bizottságot, amely koordinálja majd az ezzel kapcsolatos feladatokat, illetve megválasztja az MRK tisztségviselőit.
A héten tesznek nekem jelentést az eddig elvégzett munkájukról. Időben tájékoztatni fogom a szakszervezeteket az MRK-val kapcsolatban.

13. Az érdekegyeztető tárgyalásokon való részvétel részét képezi-e a szakszervezeti tisztségviselők munkaidejének?

Elnök úr: igen.

14. Az érdekegyeztető tárgyalásokon való részvétel a szolgálati időkedvezmény keret terhére történik a védett tisztségviselő esetében?

Elnök úr: természetesen igen.

15. Amennyiben a hivatásos állomány tagja az 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban új Hszt.) hatályba lépése előtt kezdeményezte a FÜV eljárás megindítását, az új, illetve a „régi” Hszt. szabályai vonatkoznak rá?

Elnök úr: igen, a régi szabályok vonatkoznak rá. (Elnök úr dr. Tóth László helyettes államtitkár úrral folytatott rövid nonverbális kommunikáció után előző kijelentését megerősítette.)

16. Tagdíjlevonás, illetve helyiséghasználat

Elnök úr: kérem a szakszervezeteket, hogy 2012. január 31. napjáig jelezzék írásban igényüket, megoldási javaslataikat – a jogszabályi keretek között -, és küldjék meg azt a számomra.

A javaslat beérkezése után akár újra leülhetünk, és megbeszélhetjük a lehetőségeket.

Powell Pál: Januári hónapban a tagdíjlevonások még megtörténnek?

Elnök úr: igen, megtörténnek.

Van még kérdésük?

Powell Pál úr: igen, egy utolsó kérdésünk lenne csupán. A szolgálati balesetesek ügye.

Elnök úr: mondtam, hogy a maximumot nyújtjuk. Aki szolgálati feladata ellátása alatt sérült, a maximális ellátást kapja.

Powell Pál úr : Miniszter úr, arra szerettünk volna utalni, hogy létezik a szolgálati baleseteseknek egy bizonyos csoportja, akinek nehézségei vannak a következők miatt:

Körülbelül 300 olyan személy van, akinek a személyes dokumentumaira nem lett rávezetve, hogy szolgálati balesetes volt.

Őket is terheli most a szolgálati járandóságra kivetett 16%-os adóteher?

Elnök úr: a helyzet egyszerű. Keresse fel orvosi igazolásával az illetékes szervet, ott mutassa azokat be. Átvezetik a nyilvántartásukba, hogy az illetőt szolgálati baleset miatt vették nyugállományba, és a helyzet megoldódott. Természetesen ezeknek a kollegáknak nem kell megfizetni a 16%-os adót.

Zsinka úrnak kiadom utasításba, hogy vizsgálja meg a kérdést.

„Egy dolgot kérem, lássanak világosan! Az a célom, hogy minél több emberen tudjunk segíteni.”

Powell Pál: miniszter úr, még akadt néhány kérdésünk.

Elnök úr: rendben van. (Az órájára néz, majd viccesen megjegyzi: Önöknél mennyi az egy kérdés?)

Powell Pál úr: az őrzött szállásokon…

Elnök úr közbevág: „az hová tartozik, BÁH-hoz?”

Powell Pál úr: igen, miniszter úr. Az őrzött szállásokon szolgálatot teljesítők akkor, amikor korkedvezményes nyugdíjba mentek akként állapodtak meg a munkáltatóval, hogy megelégednek a nyugdíjuk 50%-ával. Majd az 50. életévük betöltése után megkapják a nyugdíjuk 100 %-át.

Ez a szerződés érvényben marad?

Elnök úr: (mosolyogva) értsék meg. Nem vállalhatok fel új anyagi kötelezettségvállalást.

Powell Pál úr: a közalkalmazottakat fő szabály szerint 3 évenként kötelezően előre sorolják. Ilyenkor egy alkalommal fizetésükön felül kapnak egy „bónusz” összeget. Ez megmaradhat?

Elnök úr mosolyog.

Dr. Bárdos Judit asszony (BRDSZ): „csak a közalkalmazottakról van szó, és három évente egyszer, csupán egy alkalommal kellene ezt fizetni.”

Elnök úr: „jó, számolják ki, hogy ez milyen kiadást jelentene. Egyéb kérdés?”

Árok Kornél úr (HTFSZ): Igen, van még kérdés. A tűzoltók esetében hogyan történik majd a ruhamodernizáció? A teljes hivatásos állományra kiterjed majd? A ruhapótlási illetmény hány százalékát tartja majd vissza a BM? Kik vannak név szerint az MRK felállítását koordináló bizottságban?

Elnök úr: A teljes hivatásos állomány védő ruházata lecserélésre kerül. Amint azt korábban megjegyeztem, a magyar hivatásos állomány egy-egy felvonulás alkalmával úgy néz ki mint Esze Tamás serege. Mindenki más szolgálati ruhában van. Meg kell történnie a ruhaegységesítésnek.

Árok Kornél úr (HTFSZ): A ruhapótlási illetmény hány százalékát tartja majd vissza a BM?

Elnök úr: Ön kérdést tett fel. Engedje meg, hogy megválaszoljam.

Dr. Bárdos Judit asszony (BRDSZ): már megkaptuk a választ. Hallottad, az illetmény 50%-át utalják ki pénzben.

Elnök úr: „azt nem mondtam.”

Szakszervezetek közösen: de igen, mondta.

Elnök úr: azt mondtam, hogy az illetmény 50%-át természetben kiutaljuk.

Szakszervezetek: „tehát az illetmény másik 50%-a nem kerül folyósításra?” (nevetés)

Dr. Bárdos Judit asszony (BRDSZ): a jövőben is működhetnek a szociális bizottságok?

Dr. Tóth László gazdasági és informatikai helyettes államtitkár úr: igen, működhetnek.

Pósa Zoltán úr (RSZV): (mikrofon nélkül) csak nem lesz mit elosztani.

Elnök úr: van még kérdés?

Powell Pál úr: nincsen Miniszter úr. Köszönjük szépen a lehetőséget.

Elnök úr ezt követően az ülést berekesztette. Powell Pál úr kérte a munkavállalói oldalt, hogy ne hagyják el az üléstermet.

Ezt követen a szakszervezetek képviselői zárt körben tovább folytatták a tárgyalást.

Budapest, 2012. január 18.

TMRSZ