Cafeteria 2012. Tervezet

Az alábbiakban egy Cafeteria tervezetet tekinthettek meg a 2012. évre vonatkozóan. TERVEZET, tehát nem tekinthető véglegesnek!

Cafeteria 2012.

Melléklet a …/2012. (… . …. .) BM utasításhoz

A Belügyminisztérium Cafetéria Szabályzata

I. fejezet

Bevezető rendelkezések

1.1. A Cafetéria Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja a munkatársak részére egységes elvek alapján szabályozott, de az egyéni igényekhez igazodó béren kívüli juttatások biztosítása.

1.2. A cafetéria juttatási rendszere a Belügyminisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) által előre meghatározott keretösszegen és juttatási elemeken belül egyénre szabott választásra ad lehetőséget.

1.3. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Minisztériumban:

 • a) állami vezetői szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottakra;
 • b) közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott kormánytisztviselőkre, ügykezelőkre;
 • c) a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény hatálya alá tartozó munkavállalókra, ideértve az európai uniós projektek által
  finanszírozott munkavállalókat is, a projektszerződésben meghatározott feltételekkel azzal, hogy a határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatott munkatárs abban az esetben jogosult a Szabályzat szerinti juttatásokra, amennyiben annak költségeit a finanszírozó megtéríti a Minisztérium részére;
 • d) berendelés alapján munkát végző hivatásos állományúakra, a berendelés időtartamára;
 • e) a prémiumévek programban résztvevő közszolgálati jogviszonyban állókra, valamint a különleges foglalkoztatási állományban álló személyekre (a továbbiakban együtt: munkatárs).

1.4. Nem jogosult a cafetéria-rendszerbe tartozó juttatások igénybevételére:

 • a) a tartós külszolgálaton levő, illetve nemzeti szakértőként foglalkoztatott munkatárs;
 • b) a munkatárs azon időtartam vonatkozásában, amelyre illetményre, vagy átlagkeresetre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a harminc napot.

1.5. A prémiumévek programban részt vevő jogviszonyban foglalkoztatottakat, valamint a különleges foglalkoztatási állományban lévőket a cafetéria juttatások harminc százaléka illeti meg.

1.6. A cafetéria-rendszer – meghatározott feltételekkel – a következő juttatásokat tartalmazza:

 • a) önkéntes nyugdíjpénztári támogatás;
 • b) önkéntes egészségpénztári támogatás;
 • c) helyi utazásra szolgáló bérlet;
 • d) Széchenyi Pihenő Kártya (a továbbiakban: SZÉP Kártya) keretében
  • da) SZÉP Kártya szálláshely alszámlájára
  • db) SZÉP Kártya vendéglátás alszámlájára
  • dc) SZÉP Kártya szabadidő alszámlájára utalt támogatás
 • e) iskolakezdési támogatás;
 • f) Erzsébet-utalvány;

1.7. Az 1.4. pontban meghatározott esetben, vagy ha a munkatárs jogviszonya a tárgyév közben szűnik meg, az időarányos részt meghaladó mértékben igénybe vett cafetéria-juttatás értékét a távollét vége utáni első munkanapon, illetve a jogviszony megszűnésekor vissza kell fizetni, vagy – a munkatárs választása szerint, ha a juttatás természete ezt lehetővé teszi – vissza kell adni (a továbbiakban együtt: visszafizetés).
Nem kell visszafizetni a cafetéria-juttatás értékét, ha a jogviszony a munkatárs halála miatt szűnik meg.

1.8. Áthelyezés esetén a munkatárs cafetéria-juttatásra az egyes munkáltatóknál időarányosan jogosult. Ha a munkatárs a korábbi munkáltatónál az időarányos részt meghaladó értékű cafetéria-juttatást vett igénybe, visszafizetési kötelezettség nem terheli, azonban az
időarányos részt meghaladó mértékkel az új munkáltatónál igénybe vehető cafetéria-juttatás értékét – legfeljebb az új munkáltatónál igénybe vehető juttatás mértékéig – csökkenteni kell.

1.9. Év közben történő áthelyezés esetén a Személyügyi Főosztály a Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály előterjesztése alapján igazolást állít ki a munkatárs által az időarányos részt meghaladó mértékben igénybe vett cafetéria-juttatás összegéről.

 

II. fejezet

A cafetéria-juttatásokra vonatkozó közös szabályok

 

A cafetéria-juttatásokra felhasználható éves keretösszeg megállapítása

2.1. A cafetéria-juttatásokra igénybe vehető éves keretösszeget a belügyminiszter irányítása alatt álló költségvetési szervek választható béren kívüli juttatásairól, valamint a személyi juttatás terhére teljesítendő egyes kifizetésekről szóló /2012. () BM utasítás
tartalmazza. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

2.2. Az éves keretösszeg egy naptári évben a Szabályzatban meghatározott juttatási elemek igénybevételére használható fel.

2.3. A tárgyévben igénybe nem vett összeg nem vihető át a következő évre. A munkatárs a tárgyévben igénybe nem vett összeg felhasználásáról november 30-ig írásban nyilatkozik, melyet a Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztályra kell benyújtani (1. függelék).

2.4. A keretösszeget – az adott év naptári napjai számának figyelembevételével – a jogviszony időtartamával arányosan kell megállapítani, amennyiben a munkatárs jogviszonya a tárgyévben keletkezik, vagy szűnik meg.

 

A cafetéria-juttatási elemek kiválasztása

 

3.1. A cafetéria-juttatások éves keretösszegén belül választható elemek maximális összegéről és a cafetéria-juttatások igénybevételének részletes szabályairól a Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály évente előzetesen – a belső informatikai hálózaton történő közzététel útján – tájékoztatja a munkatársakat.

3.2. A munkatárs a tárgyév január 15-ig köteles nyilatkozni a tárgyévre vonatkozóan a részére megállapított keretösszeg felhasználásáról, az általa választott cafetéria-juttatási elemekről és azok mértékéről. A Cafetéria Nyilatkozatot a Belügyminisztérium
által biztosított informatikai alkalmazáson keresztül kell megtenni.
Az informatikai alkalmazáson kitöltött Cafetéria Nyilatkozatot kinyomtatva, aláírva, papír alapon kell eljuttatni a Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály részére.

3.3. Az első munkában töltött napot követő 10 munkanapon belül köteles nyilatkozni a részére megállapított keretösszeg felhasználásáról az a munkatárs, akinek a cafetéria jogosultsága év közben keletkezik. A munkatársra irányadó cafetéria-juttatások mértékéről, jogcíméről és cafetéria-elemekről a Személyügyi Főosztály előzetesen tájékoztatást ad.

3.4. A Cafetéria Nyilatkozat határidőben történő megtételét önhibájából elmulasztó munkatárs legfeljebb a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 71. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott mértékű Erzsébet – utalványra
jogosult.

3.5. A Cafetéria Nyilatkozat határidőben történő megtételét önhibáján kívül elmulasztó munkatárs, az akadályoztatása megszűnését követő legfeljebb 5 munkanapon belül köteles a Nyilatkozatot a 3.2. pontban szabályozott módon a Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztályra eljuttatni.

3.6. A cafetéria-juttatásokra vonatkozó választás érvényessége egy naptári évre szól, évente egyszer lehetőség van a Cafetéria Nyilatkozat módosítására.

3.7. A munkatárs által fel nem használt összeg pénzbeli megváltására nincs lehetőség.

 

Eljárás a jogviszony megszűnése esetén

 

4.1. A munkatárs köteles az utolsó munkában töltött napon a részére nyújtott cafetéria összeggel elszámolni a Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztályon, ha a jogviszonya év közben szűnik meg.

4.2. A cafetéria-juttatási keret tárgyévre vonatkozó – jogviszonya időtartamával időarányosan megállapított – mértékének túllépése esetén a különbözet a munkatárs utolsó illetményéből levonásra kerül. A helyi utazásra szolgáló bérletet a Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztályra kell leadni.

4.3. A cafetéria-juttatási keret tárgyévre vonatkozó – jogviszonya időtartamával időarányosan megállapított – mértékénél kevesebbet igénybe vevő munkatárs részére a különbözet – a munkatárs által az 1. függelék szerinti nyilatkozatban meghatározott módon – kiadásra kerül.

4.4. A 4.2.-4.3. pontokban foglaltak megfelelően irányadók abban az esetben is, ha a munkatárs jogosultsága – az 1.4. pontban foglaltakat figyelembe véve – év közben szűnik meg.

 

III. fejezet

A cafetéria-juttatásokra vonatkozó különös szabályok

 

Önkéntes nyugdíjpénztári támogatás

 

5.1. Az önkéntes nyugdíjpénztári támogatás keretében a Minisztérium munkáltatói tagdíj-hozzájárulást fizet annak a munkatársnak, aki

 • a) önkéntes nyugdíjpénztár tagja,
 • b) ezt a cafetéria-juttatási elemet választja, valamint
 • c) a Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztályra eljuttatja a záradékolt önkéntes nyugdíjpénztári belépési nyilatkozatát.

5.2. Az önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás havonta azonos összegben az Szja tv. 71. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott mértékig terjedhet. A cafetéria-juttatás választott összegének meghatározásánál azonban figyelemmel kell lenni az éves keretösszegre.

5.3. A munkáltatói tagdíj-hozzájárulás önkéntes nyugdíjpénztárba történő átutalásáról havonta a Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály intézkedik.

5.4. A Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály intézkedik a szerződés megkötéséről, ha a munkatárs olyan önkéntes
nyugdíjpénztárnak a tagja, amellyel a Minisztérium még nem kötött munkáltatói szerződést.

 

Önkéntes egészségpénztári támogatás

 

6.1. Az önkéntes egészségpénztári támogatás keretében a Minisztérium munkáltatói tagdíj-hozzájárulást fizet annak a munkatársnak, aki

 • a) önkéntes egészségpénztár tagja,
 • b) ezt a cafetéria-juttatási elemet választja, valamint
 • c) a Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztályra eljuttatja a záradékolt önkéntes egészségpénztári belépési nyilatkozatát.

6.2. Az önkéntes egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás havonta azonos összegben az Szja tv. 71. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott mértékig terjedhet. A cafetéria-juttatás választott összegének meghatározásánál azonban figyelemmel kell lenni az éves
keretösszegre.

6.3. A munkáltatói tagdíj-hozzájárulás önkéntes egészségpénztárba történő átutalásáról havonta a Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály intézkedik.

6.4. A Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály intézkedik a szerződés megkötéséről, ha a munkatárs olyan önkéntes egészségpénztárnak a tagja, amellyel a Minisztérium még nem kötött együttműködési szerződést.

 

Helyi utazásra szolgáló bérlet

 

7.1. A Minisztérium a cafetéria-juttatásokon belül a munkatársnak – e cafetéria-juttatási elem választása esetén – a tárgyévre éves helyi utazásra szolgáló bérletet bocsát rendelkezésre.

7.2. Helyi utazásra szolgáló bérlet választása esetén nyilatkozatot kell kitölteni (2. függelék), és a tárgyévet megelőző év december 15-ig a Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztályra eljuttatni.

7.3. A bérletszelvények beszerzését és átadását a Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály végzi.

 

SZÉP Kártya

 

8.1. A Minisztérium a hozzájárulást – e cafeteria-juttatási elem választása esetén – a munkatárs által meghatározott alszámlá(k)ra, a Szolgáltatótól megrendelt elektronikus utalvány kártyán keresztül biztosítja, elektronikus utalvány formájában.

8.2. A SZÉP kártya alszámlái a következők:

 • a) szálláshely alszámla, melyre a munkáltatói hozzájárulás összege az Szja tv. 71. § (1) bekezdés ca) pontjában meghatározott mértékig
  terjedhet.
 • b) vendéglátás alszámla, melyre a munkáltatói hozzájárulás összege az Szja tv. 71. § (1) bekezdés cb) pontjában meghatározott mértékig terjedhet.
 • c) szabadidő alszámla, melyre a munkáltatói hozzájárulás összege az Szja tv. 71. § (1) bekezdés cc) pontjában meghatározott mértékig terjedhet.

A cafetéria-juttatás választott összegének meghatározásánál azonban figyelemmel kell lenni az éves keretösszegre.

8.3. Ezt a cafeteria – juttatási elemet választóknak, a főkártya megrendeléséhez a 3. számú függelékben megjelölt adatokat, és az adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatot (4. függelék) kell kitölteniük.

8.4. A kártya megrendelése a munkatárs igénylése alapján a Minisztérium feladata, a kártya megrendelésével, használatával, a támogatás igénybevételével kapcsolatban a munkatársat semmilyen költség sem terheli. A pótkártya, illetve a közeli hozzátartozó és –
az élettársi kapcsolatról tett nyilatkozat szerint – az élettárs részére atárskártya megrendelése a munkatárs igénylése alapján a Minisztérium feladata; a társkártya, valamint a pótkártya előállítási és kézbesítési költségei – társ-, illetve pótkártyánként – a munkatársat terhelik, azok a cafetéria-keretösszeg terhére nem teljesíthetők.

8.5. A kártyák megrendelését és a hozzájárulás utalását a Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály végzi.

 

Iskolakezdési támogatás

 

9.1. A Minisztérium – e cafetéria-juttatási elem választása esetén – utalvány formájában iskolakezdési támogatást nyújt a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben meghatározott oktatásban részt vevő gyermek, tanuló számára a – rá tekintettel a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény alapján családi pótlékra, vagy az Szja tv. 3. § 78. pontjában meghatározott bármely EGT-állam hasonló
jogszabálya alapján családi pótlék juttatásra, vagy hasonló ellátásra jogosult – szülő, vagy a vele közös háztartásban élő házastárs útján.

9.2. Az iskolakezdési támogatás tanévenként és – a 10.1. bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő – gyermekenként az Szja tv. 71. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott cafetéria-juttatás mértékéig terjedhet. A cafetéria-juttatás választott összegének meghatározásánál azonban figyelemmel kell lenni az éves keretösszegre.

9.3. A munkatárs által kitöltött nyilatkozat (5. függelék) alapján a Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály az iskolakezdési támogatások összegéről analitikus nyilvántartást vezet.

9.4. A 10.3. bekezdés szerinti nyilvántartás vezetése érdekében a munkatárs köteles nyilatkozni az iskolakezdési támogatásban részesített gyermek (tanuló) adóazonosító jeléről, ennek hiányában személyes adatairól.

9.5. Az utalványok beszerzését és átadását a Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály biztosítja.

 

Erzsébet – utalvány

 

10.1. A Minisztérium – e cafetéria-juttatási elem választása esetén – támogatja a munkatársak étkezését, vásárlásra alkalmas utalvány juttatásával.

10.2. Az étkezési utalvány havonta azonos összegben az Szja tv. 71. § (1) bekezdés bb) pontjában meghatározott mértékig terjedhet. A cafetéria-juttatás választott összegének meghatározásánál azonban figyelemmel kell lenni az éves keretösszegre.

10.3. Az Erzsébet – utalványok beszerzését és átadását a Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály végzi.

 

Átmeneti Szabályok

 

11. A munkatárs 2012. évre vonatkozóan a Szabályzat hatálybalépésétől számított 15 napon belül nyilatkozik a részére megállapított keretösszeg felhasználásáról, az általa választott cafetéria-juttatási elemekről és azok mértékéről.

 

 

TMRSZ