Feljelentés – jogellenes házkutatás miatt

Magyar Köztársaság
Legfőbb Ügyészség

Tisztelt Legfőbb Ügyész úr!

Büntető-feljelentést teszek ismeretlen tettesek ellen a Btk. 176. § (2) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés d) pontja aszerint minősülő magánlaksértés bűntette és a Btk. 225. §-ba ütköző és aszerint minősülő hivatali visszaélés bűntette miatt az alábbi tényállás alapján:


Jogellenes házkutatás

Mint a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezet (a továbbiakban: TMRSZ) főtitkára és mint a 7100 Szekszárd, Tanya u. 4. szám alatti ingatlan tulajdonosa arról értesültem a TMRSZ alkalmazottaitól, hogy 2011. november 08-án a Kaposvári Nyomozó Ügyészség képviseletében dr. Matyók János ügyész dr. Hanich Ferenc ügyész és Baloghné Lévai Csilla jegyzőkönyvvezető társaságában megjelent a fenti lakcímemen és ott az Ny. 37/2010/64. számú határozat alapján házkutatást és lefoglalást foganatosítottak.

A házkutatási határozatnak, mind a rendelkező, mind az indokolási részében egyértelműen feltüntetésre került, hogy a házkutatás és a lefoglalás a „TMRSZ Központi Koordinációs Irodájára” terjed ki.

A Szekszárd, Tanya u. 4. szám alatti lakóingatlanban a nyomozó szerv emlékezetem szerint már legalább 5 alkalommal tartott házkutatást eddig. A nyomozó szerv hivatalos tudomással bír arról, hogy a lakóingatlan mely részét bérli a szakszervezet, azaz tud arról, hogy a lakóingatlanból mely helyiségek minősülnek a „TMRSZ Központi Koordinációs Irodája” helyiségeinek, hiszen ezzel kapcsolatban is már vizsgálódtak, tanúkat hallgattak ki akár a jelen eljárásban, akár a korábban folytatott vizsgálatok során.

A házkutatásról és lefoglalásról szóló határozat értelmében az eljáró személyeknek csak a TMRSZ által bérelt helyiségekre volt lehetőségük a házkutatást kiterjeszteni, hiszen a határozat szerint csak ez állt lehetőségükben, függetlenül attól, hogy már maga a határozat meghozatala (az, hogy ügyész rendelte el a házkutatást és nem bíró) is törvénysértő, és ezért polgári peres eljárást is kezdeményezett a szakszervezet – perelhetőség híján nem a nyomozó szerv ellen -, hanem a Tisztelt Cím ellen.

A fentiek okán törvénytelenül a szakszervezet Központi Koordinációs Irodája által bérelt helyiségeken kívüli más, a saját magánlakásomnak minősülő lakórész helyiségeire is kiterjesztett házkutatás ennél fogva nyilvánvalóan törvénytelen, jogsértő, és – figyelemmel arra, hogy a határozat egyértelműen megjelölte a házkutatás és a lefoglalás helyiségekre vonatkozó „terjedelmét” – bűncselekmény tényállását is kimerítette azzal, hogy a határozatban nem jelölt helyiségekre is kiterjedt a kényszercselekmény végrehajtása.

A házkutatás során a magánlakásomnak minősülő lakrészembe engedélyem nélkül, házkutatási határozat nélkül bementek és oda is kiterjesztették a házkutatást, melyre nem lett volna joguk, hiszen én nem tartózkodtam ott és munkatársaim nem rendelkeztek felhatalmazással arra nézve, hogy a magánlakásomba bárkit beengedjenek és engem képviseljenek bármilyen eljárási cselekménynél. Az ügyészek határozat alapján jártak el, nem halaszthatatlan nyomozási cselekményt foganatosítottak és azzal is tisztában kellett, hogy legyenek, hogy a magánlakásomnak minősülő lakásomba mentek be és ott végeztek házkutatást.

Az általuk bemutatott és átadott fenti számú határozat egyértelműen csak a TMRSZ hivatali központi koordinációs helyiségeiben történő házkutatásról és lefoglalásról rendelkezik, ezért álláspontom szerint az eljáró ügyészek cselekményükkel hatáskörüket túllépve nekem jogtalan hátrányt okoztak a magánlakásomba történő elrendelő határozat nélküli bemenetellel és házkutatással és ezért terhükre hivatali visszaélés bűntette elkövetésének alapos gyanúja állapítható meg.

A házkutatási határozat ezért is érthetetlen, mert korábban ugyanilyen céllal már több alkalommal rendeltek el és tartottak házkutatást és lefoglalást ezen eljáró ügyészek és azon házkutatásokat követően a szakszervezetnek, vagy a tisztségviselőknek módjukban állt volna a lefoglalt iratok megsemmisítése, vagy eltűntetése, de mivel ezen iratok elbírált, lezárt és ellenőrzött Európai Uniós pályázaton elnyert project útján valósult meg, melyet az állami hatóságok (NAV, NFÜ, stb.) már többször is leellenőriztek és mindent rendben találtak, ezért ezen ügyészségi vizsgálat a hatáskörrel rendelkező állami szervek ellenőrző munkájának a felülvizsgálata, ami egy demokratikus jogállamban megengedhetetlen, továbbá az Uniós pályázat ellenőrzése hatáskörének az elvonása az arra jogosult szervektől.

Amennyiben ezen projectet az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező állami szervek bíráltak el és ellenőriztek le, akkor úgy gondolom, hogy az ügyészségnek nincs joga ezeket a korábban elvégzett teljes körű ellenőrzéseket semmilyen módon felülvizsgálni. Az eljáró ügyészek ez esetben is túllépik a hatáskörüket álláspontom szerint és nem csekély hátrányt okoznak nekem és az általam képviselt szakszervezetnek is!

Az eljáró ügyészekkel együtt a TMRSZ jelen lévő munkatársai beszámolója szerint megjelent 3 ismeretlen személy is, akik engedély és beleegyezés, továbbá bemutatkozás nélkül léptek be a TMRSZ és az én magánlakásomba, majd ott méréseket és vizsgálatokat folytatva megtagadták a személyazonosságuk igazolását, azt állítva, hogy az ott jelen lévő ügyészekhez tartoznak és így hivatalos minőségben járnak el, a TMRSZ helyiségeket és a magánlakásomat felszólítás ellenére sem voltak hajlandók elhagyni, sőt ott kutatást, méréseket és felfordulást okoztak a magántárgyaim körében.

Ezen három személy az én és a TMRSZ vezetőinek engedélye nélkül léptek be a TMRSZ irodáiba és az én magánlakásomba, majd azt felszólítás ellenére sem hagyták el, magukat semmilyen igazolvánnyal nem igazolták, hivatalos eljárás színlelésével kutatást, vizsgálatokat végeztek, majd a kényszerintézkedésről szóló házkutatási, lefoglalási jegyzőkönyvet sem írták alá, sőt ott nem is szerepeltek. Ez szintén olyan mulasztás, illetve visszaélés az eljáró ügyészek részéről, mely nem indokolható, mint ahogy az sem, hogy az ügyészi felszólítást követően kért és előadott iratok átadását követően miért nem lefoglalási jegyzőkönyv készült, miután házkutatásra így nem volt szükség, hiszen a TMRSZ képviselője a kért iratokat hiánytalanul átadta az eljáró ügyészeknek.

Az ezt követően foganatosított és a magánlakásomra is kiterjesztett házkutatás álláspontom szerint törvénysértő volt és az indokolatlan zaklatásomat szolgálta. Ez utóbbiak is teljes körűen alátámasztják az eljáró ügyészek elfogultságát velem szemben!

Amennyiben az ismeretlen három személy a nyomozó hatóság által kirendelt igazságügyi szakértői vizsgálat helyszíni szemléjét folytatta le, abban az esetben pedig a Be. 185.§ (1) bekezdésében foglalt garanciális jogomat nem biztosította a nyomozó hatóság, hiszen személyem, mint gyanúsított nem vehettem részt a szemlén. Sőt, a nyomozó hatóság a védőmet sem értesítette a szakértői szemléről. Az a tény, hogy nem lehettem sem én, sem a védőm a szemlénél jelen, arról előzetesen nem is értesített a nyomozó hatóság, megfosztotta a terhelti oldalt attól a lehetőségtől, hogy a szemlénél szükség szerint indítványt terjeszthessünk elő, észrevételeket tehessünk, kérdéseket tehessünk fel a szakértőnek.

Az értesítés mellőzése jelen esetben nem állt fenn, hiszen a nyomozás fél éve folyik, ismereteim szerint az Uniós pályázattal kapcsolatban 2011. július 19-én tett a nyomozó hatóság jelzést az ESZA Kft. felé, hogy „valami nincs rendben” a pályázat lebonyolításával kapcsolatban, továbbá a sürgősség azért sem állhat fenn, mert ez a házkutatás volt a nyomozó szerv részéről emlékezetem szerint a 6. házkutatás fél éven belül, továbbá azért sem, mert információim szerint a pályázat lebonyolításában részt vevő DFT Kft-től minden pályázattal kapcsolatos dokumentációt lefoglalt a nyomozó hatóság, illetve minden dokumentum az ESZA Kft-nél fellelhető.

Erre figyelemmel a nyomozó hatóság nem mellőzhette volna a védelem és a terhelt értesítését, hiszen a sürgősség, mint feltétel nem állt fenn.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Legfőbb Ügyész Urat, hogy a nyomozást rendelje el, az elkövetőket derítse fel és intézkedjen a felelősségre vonásukra!

Létavértes, 2011. 11. 14.

Tisztelettel:

Szima Judit
ingatlan tulajdonos, terhelt