Közalkalmazottak! BKV bérlet ügyében csatlakozzatok a perhez!

A BRFK állományában dolgozó közalkalmazottaktól megvont BKV bérletek ügyében

A BRFK ez év elején felszólított minden ott dolgozó közalkalmazottat, hogy a részükre ez év elején –kollektív szerződés alapján biztosított- éves (havi bontású) BKV bérlet-szelvénytömböt január 10. napjáig szolgáltassák vissza a munkáltatónak. Tette ezt annak ellenére, hogy erre semmiféle jogszabályi felhatalmazása nem volt.

BKV bérlet
Csupán ezt követően próbálta a Belügyminisztérium, az ORFK és a BRFK a BKV bérletek jogtalan elvételének jogszabályi hátterét megteremteni. Ezt célozva két –jogszabálynak nem minősülő, és a jogszabályi hierarchiában alacsony szinten álló- rendelkezés is kiadásra került: a 4/2011. (II.11.) számú BM utasítás, és a 3/2011. (II.25.) ORFK utasítás. 

Ezekkel próbálta a munkáltatói oldal a jogszabályi hátteret megteremteni ahhoz, hogy egy tollvonással a közalkalmazottak egyébként kollektív szerződés által garantált jogosultságait megvonja. 

A munkáltató részéről eszközölt egyoldalú intézkedés, mellyel a BKV bérlet-támogatást a közalkalmazottaktól megvonásra került, jogellenes az alábbi okok miatt:

Ez a két jogszabálynak nem, hanem csupán –törvényi definíció szerint- közjogi szervezetszabályozó eszközeinek minősülő rendelkezés nem adja meg a jogi alapot ahhoz, hogy a BRFK arra kötelezze a közalkalmazottakat, hogy egyébként a kollektív szerződés által garantált jogosultságukat egy tollvonással a munkáltató elvegye tőlük.

A jelenleg hatályos BRFK Kollektív Szerződés 25.1. pontja előírja, hogy a BRFK a közalkalmazottai részére éves (havi bontású) BKV bérlet-szelvénytömböt köteles biztosítani a munkába járáshoz, illetve a munkaköri feladatok ellátásához.

A BRFK Kollektív Szerződésének XII. fejezete szerint, amely a közalkalmazottak díjazásával, valamint a közalkalmazottat megillető juttatásokkal és költségtérítésekkel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza, a közalkalmazottak részére járó cafetéria juttatásoktól (24.1. pont) függetlenül, önálló juttatásként nevesíti a közalkalmazottak részére járó éves (havi bontású) BKV bérlet biztosítását.

A BRFK – jelenleg is hatályos – 2010-évi Kollektív Szerződésének 24.1. pontja előírja, hogy a közalkalmazottak részére cafetéria juttatás a hivatásos és a köztisztviselői állománnyal megegyező mértékben és feltételekkel kerül biztosításra, a mindenkori jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével.

A Rendőrség állományában foglalkoztatott, Budapesten dolgozó nem hivatásos állományúak esetében háttérjogszabályként alkalmazandó a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. XXII. törvény 153. § (1) bekezdése alapján a munkával kapcsolatos kötelezettségek teljesítése során a munkavállalónál szükségesen és indokoltan felmerült utazási költségeket meg kell téríteni.

Tekintettel arra, hogy a BRFK Kollektív Szerződése a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény felhatalmazása alapján született, és ennek alapján kerül sor alkalmazására, így az ebben foglaltak a munkáltatóra nézve kötelezőek.

A hatályos Kollektív Szerződés rendelkezései garanciális jellegűek, elsődlegesen alkalmazandók az irányadó utasítások rendelkezéseivel szemben. A BRFK, mint munkáltató a Kollektív Szerződésben foglaltaknak köteles eleget tenni; a Kollektív Szerződés aláírásával vállalt kötelezettségeit az abban foglaltaknak megfelelően teljesítenie kell.

Az pedig, hogy a BRFK egyoldalúan csorbította a közalkalmazottaknak a Kollektív szerződésben, illetve az Mt.-ben foglalt jogait, a Mt. 4. §-ába ütközik, így rendeltetésellenes joggyakorlásnak minősül. Az Mt. 4. § (3) bekezdése alapján a rendeltetésellenes joggyakorlás hátrányos jogkövetkezményeit orvosolni kell. A munkáltató a közalkalmazottak kárát köteles megtéríteni, tekintettel arra, hogy az a közalkalmazotti jogviszonyával összefüggésben keletkezett.

A probléma észlelésekor a TMRSZ az elsők között sietett tagjai védelmére. Honlapunkon panasz-mintát tettünk közzé, kérve minden érintettet, hogy lépjünk fel közösen jogaink védelmében!

Arra biztattuk minden érintett tagunkat, hogy nyújtsa be panaszát az illetékes kerületi Kapitányságra. Lépjünk fel közösen az újabb jogtalan, dehonesztáló intézkedés ellen, és ne hagyjuk, hogy a kollektív szerződés által garantált jogainkat elvegyék tőlünk!!

Reméltük, hogy a közalkalmazottak által benyújtott tömeges panaszok gondolkodásra kényszerítik a BRFK és az ORFK vezetőit, és jogszabályellenes intézkedésüket visszavonják.

Nem így történt. Több közalkalmazott tagunk is panasszal fordult a kerületi Kapitányságokhoz, panaszuk azonban süket fülekre talált.

A 2011. október 10. napján tartott Rendőri Érdekegyeztető fórumon az illetékes, döntésre jogosult rendőri vezetőknek is felvetettük a problémát, kérve, hogy vonják vissza jogsértő gyakorlatukat, és ne sújtsák további hátrányos intézkedéssel az egyébként is megalázott, és megnyomorított közalkalmazotti kart.

Kérésünket válaszra sem méltatták.

Ezt követően ígéretünkhöz híven, Főtitkári utasításra a TMRSZ jogászai peres úton érvényesítik az érdekeiteket. A hét folyamán a Fővárosi Munkaügyi Bírósághoz beérkeztek az első kereseti kérelmek. 

Mind a pernyerés esélyének növelése, mind költséghatékonyság szempontjából kértük a perek egyesítését. Célunk az, hogy minél többen csatlakozzanak kezdeményezésünkhöz, és érvényesítsék jelen perben, munkaügyi bíróság előtt jogos igényeiket.

Kérünk ezért minden közalkalmazottat, hogy a tmrsz@interware címre e-mailben, vagy valamelyik helyi TMRSZ irodán személyesen vagy postán jelezze felénk részvételi szándékát. 

Terjesszétek felhívásunkat!

További, esetlegesen felmerülő kérdéseitekkel forduljatok bizalommal a TMRSZ jogászaihoz.

 

 

TMRSZ

Letölthető anyag: BKV bérlet panasz minta (doc)

Előbb töltsd le a gépedre a mintát, majd a letöltött változatot töltsd ki!

Előzmény: Tájékoztató – A BRFK állományában dolgozó közalkalmazottaktól megvont BKV bérletek ügyében