Az ORFK 2 éve nem adja ki a közérdekű adatot!!!

4,7 milliárd forint visszafizetés avagy sem az EU-nak????!!!
Rendőrségi terepjárók rendeltetésszerü használata avagy sem ????!!!!

 

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete 2009. májusban szerzett tudomást arról, hogy a Magyar Köztársaság Rendőrsége kapcsán felmerült egy nagy összegű, pontosan 4,7 milliárd Ft. Európai Uniós támogatás visszafizetése, tekintettel arra, hogy a támogatásból vásárolt terepjárókat a rendőrség nem szerződésszerűen használja. Miután egy ilyen mértékű összeg esetleges visszafizetése a rendőrség számára komoly terhet jelentene, ezért szakszervezetünk az adatvédelmi törvény alapján – hivatkozással a közérdekű adatok nyilvánosságára – tájékoztatást kért az Országos Rendőr-főkapitányságtól az elszámolási problémával kapcsolatosan.


ORFK

Az Országos Rendőr-főkapitányság gazdasági főigazgatója nem meglepő módon semmilyen együttműködést nem tanúsított, ezért az ügyben az Adatvédelmi Biztoshoz fordultunk, aki kérésünkre megállapította, hogy a szóban forgó iratok közérdekűnek minősülnek, ezért azokat az ORFK-nak ki kell adni részünkre.

Ezzel egyidejűleg az Adatvédelmi Biztos Úr felszólította az ORFK Gazdasági Főigazgatóság vezetőjét is a kért adatok kiadására, aki a felszólítás ellenére is csak maximum feltette a kezét, ami miatt az Adatvédelmi Biztos Úr ismételt felszólítást intézett az ORFK felé, de a kért adatok kiadása továbbra sem történt meg.

Fentiek alapján kénytelenek voltunk az ügyben bírósághoz fordulni, azonban miután az ORFK a per folyamán mindent megtett annak érdekében, hogy kibújjon törvényi kötelezettsége alól, a Fővárosi Bíróság 1,5 év alatt első fokon 8 tárgyalás során került abba a helyzetbe, hogy ítéletét meghozza.

Az ORFK a per folyamán arra hivatkozott, hogy a kért adatok nála nem fellelhetők, azaz nem minősül adatkezelőnek. Hivatkozott továbbá arra, hogy a kiadni kért adatok minősített adatok, melyek kiadására nem kötelezhető.

A Fővárosi Bíróság látva az ORFK passzivitását, helyt adott bizonyítási indítványainknak és megkereséseket intézett a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség valamint a Belügyminisztérium (volt IRM) felé annak bizonyítására, hogy a perrel érintett iratok vonatkozásában az ORFK adatkezelőnek minősül-e, továbbá hogy az ORFK által hivatkozott “minősítés” képezheti-e akadályát a közérdekű adatok kiadására irányuló kötelezettségnek.

Az I. fokú ítélet megállapításai szerint a kért adatok az Avtv. 19.§ (4) bekezdésben foglaltak szerint megfelelnek a közérdekből nyilvános adat fogalmának, ezért azokra a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A Bíróság elutasította az ORFK azon hivatkozását, miszerint adatkezelőnek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget kell tekinteni, hiszen önmagában az a körülmény, hogy, hogy a kialakított munkamegosztás szerint az irányítás és a közvetlen tárgyalások lebonyolításának felelőse a NFÜ, nem jelenti egyértelműen azt, hogy a kiadni kért adatok vonatkozásában adatgazdának az NFÜ minősülne. Az eljárás során egyébként bizonyítást nyert az, hogy az iratokkal az ORFK rendelkezik azáltal, hogy az Adatvédelmi Biztos Úr felhívására, részére az ORFK megküldte a kért iratokat, csupán szakszervezetünk elöl igyekszik ezeket továbbra is rejtve tartani. Miután a Bíróság többszöri felhívása ellenére az ORFK a minősítés tényét, körülményeit és indokait sem tudta kétséget kizáró módon bizonyítani, ezért az ítéletben az ORFK ezen hivatkozása is elutasításra került.

Fentiek alapján tehát a Fővárosi Bíróság 2011. július 19-én hozott I.fokú ítéletével helyt adott a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete keresetének és kötelezte az ORFK t, hogy 15 napon belül közölje az Európai Unió részére a Schengen Alap vonatkozásában visszafizetendő 4,7 milliárd forinttal kapcsolatosan a kérelem benyújtásának időpontjában rendelkezésére álló adatok, iratok és információk kiadására, valamint perköltség fizetésére.

Mint ismeretes, az ORFK-val szemben szakszervezetünk korábban már jogerősen pert nyert, melynek során mind a Fővárosi Bíróság, mind pedig a Fővárosi Ítélőtábla kötelezte ORFK t – a rendőrség tulajdonát képező és tartós magáncélra kiadott gépjárművek tételes(típus, forgalmi rendszám) felsorolása a 2008. január 1-jei állapot szerint – a rendőrség tulajdonát képező magáncélú használatra kiadott gépjárművek használóinak neve, szolgálati helye, beosztása – a rendőrség által az MNV Zrt-nek átadott ingatlanok pontos megjelölése a 2009. január 8-i állapot szerint.

Sajnálatos módon azonban, miután az ORFK jogerős ítélet ellenére a mai napig nem tett eleget törvényi kötelezettségének, ezért az ügyben kénytelenek voltunk feljelentéssel élni ismeretlen tettes ellen a Btk. 177/B.§ (1) bekezdésbe ütköző visszaélés közérdekű adattal bűncselekmény elkövetése miatt. Láss csodát a feljelentésünket elutasították azzal, hogy az részünkre megküldésre került, aminek az a szépséghibája, hogy az a TMRSZ-hez soha nem érkezett meg a dokumentum.

Valószínűsíthető, hogy jelen ügyben is hasonlóan fogunk járni és soha nem tudhatjuk meg, hogy mi az igazság az EU-s támogatással kapcsolatban.

 

 

TMRSZ