Kérelem rendkívüli BÉT ülés összehívására

Szám: Kü.II-13/2011.

 

Dr. Pintér Sándor
Belügyminiszter úr részére

Budapest
József Attila u. 2-4.
1051

 

Tárgy:
kérelem
rendkívüli
BÉT
ülés
összehívása
ügyében

 

Hiv.sz.:
BM/8557/1/2011.

Kérelem

 

 

Tisztelt Belügyminiszter Úr!

 

 

Alulírott Szima Judit, a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (székhelye: 7100 Szekszárd, Tanya u. 4.) a továbbiakban: TMRSZ főtitkára, a szervezet törvényes képviselője az alábbi megkereséssel fordulok a Tisztelt Belügyminiszter Úrhoz:

Kérem, haladéktalanul rendkívüli BÉT ülés összehívásáról intézkedni szíveskedjen.

Indokaim az alábbiak:

2011. június 29. napján kelt megkeresésünkben írásbeli kérelmet terjesztettünk Belügyminiszter Úr elé. Kértük, hogy tekintettel a TMRSZ főtitkárának akadályoztatására, a 2011. július 8. napján, illetve a 2011. július 13. napján megtartandó BÉT ülés helyszínét megváltoztatni szíveskedjék, illetve amennyiben erre nincsen mód, a hatályban lévő lakhelyelhagyási tilalmat a BÉT ülések idejére feloldani szíveskedjen.
Feltételeztük ugyanis, hogy a Tisztelt Belügyminisztérium, illetve a belügyi és rendvédelmi szakszervezetek az jövőbeni életpálya-modellről valós érdekegyeztetést kíván folytatni, minden abban érintett részvételével.

Sajnálattal vettük tudomásul, hogy a Tisztelt Belügyminisztérium álláspontja semmit sem változott, továbbra sem kíváncsi az érdekképviseleti szervek véleményére, és nem kíván tekintettel lenni a belügyi- és rendvédelmi szférában dolgozó munkavállalók érdekeire.

Mással nem magyarázható ugyanis az a tény, hogy kérelmünket Belügymiszter Úr figyelmen kívül hagyta, ezzel a TMRSZ részvételét teljességgel ellehetetlenítette a tárgyalásokon. Tette ezt azzal együtt, hogy mint ahogyan azt Ön is tudja, szakszervezetünk a legtöbb tagot – rendőröket és egyéb munkavállalókat, illetve nyugdíjasokat – tömörítő rendvédelmi érdekképviseleti szerv.

A fenti indokok miatt sem a 2011. július 8. napján, sem a 2011. július 11. napján tartott BÉT ülésen részt venni nem tudtunk.

Csupán internetes fórumokból értesültünk sajnos arról is, hogy a 2011. július 13. napján tartott BÉT ülésen felállításra került az életpálya modell kidolgozására létrehozott munkabizottság, illetve megválasztásra került egy, az összes szakszervezet érdekeit, és álláspontját a soron következő tárgyaláson képviselni hivatott személy, Dr. Bögi Tamás RSZV jogi ügyvivő személyében.

Ez úton is szeretnénk a Tisztelt Belügyminiszter Úr tudomására hozni, hogy tekintettel arra, hogy a TMRSZ nem vett részt a fenti szakszervezeti tisztségviselő megválasztásában, személyét nem áll módunkban elfogadni, ezért nem tekinthető olyan személynek, aki a TMRSZ, és annak tagjai érdekeit képviselné a munkacsoportban. Megjegyzem továbbá, hogy információink szerint Dr. Bögi Tamást a belügyminisztériumi, fegyveres- és rendvédelmi dolgozók érdekképviseleti szervei közül csupán négy választotta meg, ezért álláspontunk szerint nem állítható az, hogy egy személyben képviselni lenne hivatott az összes szakszervezet álláspontját.
A BÉT jelenleg az egyetlen a Belügyminisztérium által létrehozott országos érdekegyeztető fórum, amely a munkáltató és a munkavállalók közötti tárgyalások színtere. Ha csak ez az egy színtér van jelenleg a kollektív tárgyalásra, akkor a Hszt. 27.§ (1) bekezdése alapján az azon való részvétel legalább tárgyalási, tanácskozási jogosultsággal joga a TMRSZ-nek is. Különös figyelemmel arra, hogy a BÉT ülésére meghívást kap más, a TMRSZ-nél jelentősen kevesebb létszámmal rendelkező szakszervezet is (például az FRSZ és az RSZV is lényegese kevesebb taggal rendelkezik az információink szerint), nyilvánvaló, hogy a TMRSZ főtitkára részére is biztosítania kell a megjelenést az Belügyminisztériumnak, mint a szakmai irányításáért felelős központi szervezeti egységnek. Ez meg is történt, azonban a meghíváskor nem voltak tekintettel arra, hogy jelenleg a Főtitkár akadályoztatása miatt nem tud részt venni a Belügyminisztérium Épületében megrendezésre került ülésen.

Erről a tényről, – amennyiben Belügyminiszter Úr arról tudomással nem rendelkezett – megkeresésünkben időben tájékoztattuk Belügyminiszter Urat, és kértük, hogy ne lehetetlenítse el Főtitkár asszony, illetve a TMRSZ részvételét a tárgyalásokon, hanem tekintettel arra, hogy jogszabály kötelezi – tegye lehetővé szakszervezetünk azon történő részvételét.
Ez a Belügyminisztérium törvényben foglalt kötelezettsége a TMRSZ-el történő együttműködés megvalósítása, amelynek immár sokadszor nem tesz eleget.

Arra kényszerültünk, hogy Belügyminiszter Úrnak több alkalommal kifogást nyújtsunk be a szakszervezetünket ért ismételt hátrányos megkülönböztetés, illetve ebből következően a Hszt-ben rögzített együttműködési kötelezettség ismételt durva megsértése miatt.

Megjegyezzük továbbá, hogy a szakszervezet széles körű autonómiával rendelkezik. Saját hatáskörében dönthet arról, hogy egy-egy érdekegyeztető fórumra kit delegál, és döntését egy jogállamban egyetlen állami szerv sem korlátozhatja. Tekintettel arra, hogy a BÉT ülés a legfontosabb érdekegyeztető fórum, illetve arra, hogy az életpálya modell kialakítása kiemelt fontossággal bír, a TMRSZ azt a döntést hozta, hogy ragaszkodik ahhoz, hogy a Főtitkár személyesen lássa el a szakszervezet képviseletét.

Ez mindenképpen diszkriminatív a többi szakszervezet és tagsága előnyére és a TMRSZ valamint tagsága sérelmére, amely a munkáltató mulasztása és a téves jogértelmezése miatt számára felróható.

A szervezkedés szabadságának elve és ez is az idézett Európa Tanács Bizottsági jelentésben szerepel tehát nem csupán azt jelenti, hogy egy szakszervezet a létszámtól függetlenül is zavartalanul megalakulhat, képviselőit megválaszthatja, szervezetük irányítását megszervezheti, programját megfogalmazhatja, hanem azt is jelenti(!), hogy egy szakszervezet kollektív tárgyalási jogát nem lehet attól függővé tenni, hogy vezetője éppen akadályoztatva van-e a tárgyalások lefolytatásakor avagy sem.

Kérjük a fentiekre tekintettel a Tisztelt Belügyminiszter Urat, hogy a Hszt,-ben biztosított szakszervezeti jogok gyakorlásában a TMRSZ-t ne akadályozza, az együttműködési kötelezettségének tegyen eleget.

A fenti okból indítványozzuk rendkívüli BÉT ülés összehívását, illetve ragaszkodunk annak helyszínéül a létavértesi TMRSZ Irodát megjelölni.
Amennyiben ez költségtakarékossági okokból nem lehetséges, úgy kérjük, hogy a TMRSZ Főtitkára ellen hatályban lévő lakhelyelhagyási tilalmat a BÉT ülés időtartamára felfüggeszteni szíveskedjen.

Amennyiben a Tisztelt Belügyminisztérium indokoltnak látja, hogy kérelmünkkel kapcsolatban megbeszélést folytassunk, a fenti elérhetőségeink bármelyikén várjuk a jelentkezésüket.

 

Szekszárd, 2011. július 15.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Szima Judit
Főtitkár