A TMRSZ levele a Magyar Köztársaság Elnökéhez

Szám: Kü.276/2011.

KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKI HIVATAL

Dr. Schmitt Pál úrnak,
Magyar Köztársaság Elnöke részére!


Schmitt Pál

Sándor-palota
1014 Budapest, Szent György tér 1.

Postacím: 1536 Budapest, Pf. 227.
E-mail: ugyfelkapu@keh.hu

Tisztelt Köztársasági Elnök Úr !

Alulírott Szima Judit, a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (7100 Szekszárd, Tanya u. 4.) főtitkára, a szervezet törvényes képviselője, az alábbi megkeresést intézem a Tisztelt Köztársasági Elnök úrhoz:

Kérjük, Önt, mint a Magyar Köztársaság Elnökét, – tekintettel az Ön által 2010. év elején tett írásos garancia vállalására, amelyet az Ön becsületszavának lehet értékelni – hogy az 1949. évi XX. törvény 25-26. §-ában, továbbá az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 35. § (1) bekezdésében foglalt jogosultságával élve, a mintegy 600 ezer embert érintő, a korkedvezményes nyugdíjak és a korhatár előtti rokkantnyugdíjak csökkentését, megvonását, illetve felülvizsgálatát lehetővé tévő törvénymódosítás tervezetét előzetes normakontroll végett az alkotmánybíróságnak soron kívül küldje meg, továbbá a törvénymódosítást ne írja alá, azt megfontolásra küldje vissza, illetve annak kihirdetését tagadja meg.

Kérjük, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel járjon el annak érdekében, hogy a tervezett törvényjavaslat a jelenlegi formájában ne kerülhessen elfogadásra és a magyar választópolgároknak ne okozzon csalódást. A Magyar Köztársaság elnökének becsületszavában minden érintett magyar állampolgár bízni szeretne.

Ismeretes, hogy a Kormány tervezi az összes érintett magyar állampolgár, ideértve a fegyveres és rendvédelmi szervek tagjai – összességében több százezer fő – korkedvezményes nyugdíjának a megszüntetését, annak járadékká minősítését és a járadék alkalmankénti teljes elvonását, illetve megadóztatásának lehetőségét. A javaslat félreérthetetlenül rögzíti, hogy a már megállapított nyugellátás a törvényben meghatározottak szerint csökkenthető, szociális ellátássá alakítható, munkavégzésre való képesség esetén megszüntethető.

Ez a szabály ellentétes az Alkotmánybíróság által rögzített, a jogállamiság és az európai demokratikus államok által megkívánt követelményekkel, valamint az európai joggyakorlattal is.

A magyar törvények mindig tiszteletben tartották a szerzett jogok védelmét. Ezeknek a nyugdíjaknak a megvédésére Ön a kormánypárt országgyűlési képviselőjelöltjeként alig egy évvel ezelőtt a becsületszavát adta. Megígérte a magyar állampolgároknak, hogy személy szerint Ön is és a kormánypárt is megvédi a nyugdíjakat. A kormánypárt már megszegte ezt a becsületszavát. Ön Köztársasági Elnökként még eljárhat a tisztessége és a becsülete megőrzése érdekében azzal, hogy adott szavát megtartja.

Már 13. században, a 1222. évi XVII. törvénycikk kimondja, hogy szerzett birtokától senki meg ne fosztassék. “A mely birtokot valaki méltó szolgálatjával szerzett, attól soha meg ne fosztassék.”

A fent idézett cikk, az ún. Aranybullából való, melyre utaló jelkép a magyar jogállamiság jelképe is egyben. Erre utalva például –a jogfolytonosság jegyében- Magyarország Alkotmánybíróságának tagjai talárjuk felett viselt láncukon viselik az aranybulla pecsétjének egy másolatát. Ezzel szimbolizálva a jog hatalmát az állami önös akarat felett. (A székesfehérvári Csúcs-hegyen álló aranybulla-emlékmű talapzatán is az alábbi felírat olvasható: “Méltó szolgálattal szerzett birtokából, soha senki meg ne fosztassék.)

Az egyik legnagyobb rendvédelmi szakszervezet főtitkáraként, a fenti okok miatt, tagjainkért érzett felelősségtudatból és aggodalomból indíttatva fordulok Önhöz.

Hosszú, a rendvédelmi dolgozók és a kormány között zajló meddő, a kormánypárt részéről álságos és ijesztően cinikus jellegű „tárgyalássorozat” végére került pont azzal, hogy a kormányzópárt megszegte a korábban tett ígéretét és felrúgta a legelemibb tisztesség azon elvét is, hogy visszamenőleges jogalkotás nem lehetséges. Erre még a pártállami időkben sem volt eddig példa. Szakszervezetünk számára már a tárgyalások elején nyilvánvalóvá vált, hogy ezek hátterében az érdemi vitára valós kormányzati szándék sajnos nincs.

Úgy véljük, hogy mind a rendszerváltás óta eltelt időszak alatt kialakult magyar politikai életben, mind az európai gyakorlatban példa nélkül álló, hogy a kormány olyan módon kíván egy átfogó, paradigmaváltással felérő törvényjavaslatot elfogadtatni, hogy a változtatással kapcsolatosan a rendvédelmi dolgozók érdekeit képviselő szakszervezetek álláspontját semmilyen módon nem veszi figyelembe. Teszi ezt egy olyan törvényjavaslat esetében, amely 600.000 korkedvezményes nyugdíjast és több százezer rendvédelmi dolgozót érint és nem a jövőre nézve kíván a nyugdíjba vonulás szabályain változtatni, hanem már megszerzett jogokat vonna el. Az ötvenes évek kommunista padláslesöpréseitől ez a kormányzati szándék semmiben nem különbözik és egy tisztességes politikus számára vállalhatatlan.

A TMRSZ tagjai, és a rendvédelmi dolgozók többsége –szakszervezeti vezetőként saját magam is- úgy ítéljük meg, hogy bizalmunk a magyar kormányban végérvényesen megrendült, szemünkben a kormány elvesztette szavahihetőségét, szószegővé vált. A kormánypárt a választásokon tett ígéreteit megszegte, a rá szavazók jelentős hányadát becsapta a szavazatok és ezáltal a kormányzati hatalom megszerzése érdekében.

A Fidesz Magyar Polgári Szövetség a 2010. évi országgyűlési választások hajrájában akként nyilatkozott, hogy a nyugdíjasoknak garanciára van szükségük. A mindenkori magyar kormány kötelessége, hogy biztosítsa minden nyugdíjas számára a tisztes megélhetést, a nyugdíjak reálértékének megőrzését, és azt a minimumot, hogy a törvényesen, sok év tisztességes munka eredményeként megszerzett nyugdíját senki tőle el ne vehesse.

A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség, a fentieket kormányra kerülése esetére, garantálta a nyugdíjasok számára.

Az erről szóló Fidesz nyilatkozat az alábbi volt:

„Garancialevél

A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség minden magyar nyugdíjas biztonsága érdekében garantálja a következőket:

1: Garanciát vállalunk arra, hogy kormányzásunk alatt megvédjük a nyugdíjakat.

2: Garanciát vállalunk arra, hogy törvényben fogjuk megtiltani a nyugdíjpénztárak privatizációját.

3: Garanciát vállalunk arra, hogy kormányzásunk alatt a nyugdíjak reálértékét megőrizzük. Kérem, vágja le, és őrizze meg garancia-nyilatkozatunkat!”

Jelenleg 238 ezren kapnak úgy öregségi nyugdíjat, 337 ezren pedig rokkantsági nyugdíjat, hogy nem érték el a nyugdíjkorhatárt. 15 ezren vannak korengedménnyel nyugdíjban illetve kapnak bányásznyugdíjat.

Jelenleg mintegy 30 ezer olyan egykori rendőr, vámos, pénzügyőr, tűzoltó, büntetés-végrehajtási dolgozó vagy tűzszerész van, aki nyugállományban van, de nem érte el a nyugdíjkorhatárt. További tízezer egykori katona is korkedvezményes nyugdíjat kap. Ők annak idején azért mehettek idő előtt nyugdíjba, mert megszűnt a beosztásuk, vagy nem tudtak más beosztást felajánlani nekik, esetleg szolgálatra alkalmatlannak minősítették őket.

A magyar kormány a tervezett törvénymódosítással a szolgálati nyugdíjasok, a magyar nép, a magyar állampolgárok tulajdonhoz fűződő jogát, a magyar törvények, illetve a nemzetközi jog által garantált alapvető emberi jogokat, és végeredményben a jogbiztonság, a jogállam elveit súlyosan sérti.

A TMRSZ és a többi rendvédelmi dolgozók érdekvédelmét ellátó szakszervezet a kezdetektől fogva próbálta a problémát tárgyalásos úton megoldani. A kormány számára azonban a szakszervetekkel folytatott tárgyalások, és a szakszervezetek érvei semmilyen súllyal nem bírnak. A kormány eldöntötte, hogy a fenti törvénymódosításokat véghez viszi, és a rendvédelmi munkavállalók érdekeit képviselni hivatott szociális partnerek véleményét, a tárgyalásokon tett javaslataikat teljes mértékben figyelmen kívül hagyta.

A rendvédelmi szakszervezetek, közöttük a TMRSZ is számtalan demonstrációt szervezett, azonban hiába vonultunk tiltakozásként az utcára, és hiába próbáltuk meg tárgyalóasztal mellett képviselni az érdekeinket, a kormány részéről érdemben senki sem foglalkozott érveinkkel, süket fülekre találtunk.

A jelenlegi kormány egy olyan államforma kidolgozásán munkálkodik, amelynek a demokratikus jogállamiság elvéhez, a jogfolytonossághoz, továbbá az Európai Unió értékrendjéhez nem sok köze van. Célja, hogy egy kézben egyesítve a három hatalmi ágat (végrehajtó, törvényhozó, bírói hatalom) lehetővé tegye, állami önkény alapján a magyar állampolgárok alapvető emberi jogainak megnyirbálását, adott esetben, -mint jelenleg a szolgálati nyugdíjas rendvédelmi dolgozók esetében- teljes elvételét.

A kormánnyal történő további egyeztetés okafogyottá vált. Nem várható a tárgyalások során előrelépés.

Egyedül az Alkotmánybírósághoz fordulhattunk volna az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 37. §-a alapján a törvény elfogadása után utólagos normakontroll iránti kérelemmel, a 2011. április hó 25. napján kihirdetett –új- Alkotmány azonban megakadályozza a magyar Alkotmánybíróságot abban, hogy feladatát teljesítve, a magyar és az egyetemes jogelvek alapján megsemmisíthesse a visszaható hatály tilalmát, a szerzett jogok védelmét és a jogbiztonság alapelvét súlyosan sértő jogszabálytervezeteket, melyek a közeljövőben elfogadásra kerülnek.

Ebben a helyzetben a magyar állam egyetlen jogorvoslati szerve sem tud számunkra igazságot szolgáltatni, a fenti alkotmánymódosítással ugyanis minden, a bírói hatalom rendelkezésére álló eszközt felszámolt a kormány.

Egyik utolsó lehetőségünk az, hogy Önhöz, a Magyarország Köztársasági Elnökéhez forduljunk, hogy jogosítványait felhasználva, vállat kötelezettségének okán, adott becsületszavában bízva kérjük, akadályozza meg a törvény elfogadását.

Ön, Köztársasági elnök úr, még a tavalyi év elején, a FIDESZ európai parlamenti képviselőjeként garancialevelet küldött a nyugdíjasoknak, amelyben az állt: “biztosítanunk kell, hogy mindenki, aki ma nyugdíjat kap, a jövőben is hiánytalanul megkapja a nyugdíját“, és erre a Fidesz garanciát is vállalt.

Mi, rendvédelmi dolgozók esküt tettünk arra, hogy Magyarországot, és a magyar jogállamiságot, jogfolytonosságot megvédjük, minden helyzetben, akár életünk árán is. Ön, Köztársasági elnök úr ugyanerre tett esküt. Egyben a nyugdíjas magyar állampolgárok millióinak is szavát adta, hogy szerzett jogaikat minden körülmények között megvédelmezi.

Mi bízunk Önben, tudjuk, mennyit ér az adott szó, és tudjuk, hogy mekkora súlya van annak, ha Magyarország Köztársasági elnöke, Schmitt Pál vállal garanciát valamiért.

(Mi eleget tettünk annak idején a kérésének, nagyon sok rendvédelmis és rendszerető magyar állampolgár támogatta Önt, illetve ahogyan kérte: levágtuk, és megőriztük garancia-nyilatkozatát!)

Bízunk Önben, és reméljük, hogy Ön is látja, hogy milyen nagy a tét. A tervezett törvényjavaslat elfogadásával nem csupán a szolgálati nyugdíjasok százezreit taszítják a létbizonytalanságba, hanem a visszamenőleges hatályú szabályalkotás megrengeti a jogállamiságba vetett bizalmat is.

A fentiekre tekintettel kérjük Önt, hogy esküjének megfelelően védelmezze meg Magyarországot, a magyar jogállamiságot, az országunkról a külföldi államokban kialakult kedvező képet, és állítsa meg a kormánypártok törvénykezési “ámokfutását”.

Kérjük Tisztelt Köztársasági elnök urat, hogy a fentiekben ismertetett körülményeket, illetve a korkedvezményes nyugdíjak és a korhatár előtti rokkantnyugdíjak csökkentését, megvonását, illetve felülvizsgálatát lehetővé tévő törvénymódosítást, és a jogsértések megszüntetéséhez szükséges megfelelő lépéseket megtenni szíveskedjen.

Szekszárd, 2011. július 06.

Tisztelettel:

Szima Judit
Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete
Főtitkára