Közérdek honatyáink állampolgársága

Szakszervezetünk 2011. május 19-én a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 20.§ (1) bekezdés alapján megkereséssel fordult Dr. Kövér László a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Elnöke felé.


Közérdek

Kértük az Elnök Urat, hogy tájékoztatni szíveskedjen bennünket arról, hogy az egyes parlamenti képviselők a mandátumuk betöltéséhez szükséges magyar állampolgárságon kívül bármely más állampolgársággal rendelkeznek-e, amennyiben igen, úgy tájékoztatást kértünk arról is, hogy képviselőink melyik más ország állampolgárai.

Megkeresésünkre az Országgyűlés Elnöke azt válaszolta, hogy a képviselők esetleges kettős állampolgárságát illetően az Országgyűlés Hivatala nem rendelkezik információval, így arról adatot szolgáltatni nem áll módjában.

Miután az Országgyűlés Elnöke válaszán nagyon meglepődtünk valamint nem tartottuk elfogadhatónak, ezért Dr. Jóri András Adatvédelmi Biztos Úrhoz fordultunk kérve állásfoglalását.

Az Avtv. 19. § (4) bekezdés szerint „Ha törvény másként nem rendelkezik, közérdekből nyilvános adat az (1) bekezdésben meghatározott szervek feladat- és hatáskörében eljáró személy feladatkörével összefüggő személyes adata, továbbá egyéb, közfeladatot ellátó személy e feladatkörével összefüggő személyes adata. Ezen adatok megismerésére e törvénynek a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.”

Az Adatvédelmi Biztos Úr válaszában rámutatott arra, hogy

– országgyűlési képviselők esetleges kettős állampolgársága
– az a tény, hogy kettős állampolgárság esetén a magyaron kívül melyik más ország állampolgárságával rendelkeznek
– valamint az állampolgárságuk keletkezésének időpontja

közérdekből nyilvános adatnak minősül, ezért azt a képviselők mint közfeladatot ellátó személyek kötelesek bárki számára megadni.

Miután az állampolgárság, mint jogintézmény a természetes személy valamint az állampolgársága szerinti állam között fennálló elsősorban jogi kapcsolat, mely jogokat, de kötelezettségeket egyaránt megtestesít, ezért álláspontunk szerint fontos annak ismerete, hogy a népszuverenitás legfőbb letéteményeseiként eljáró országgyűlési képviselőt az állampolgári hűség kizárólag hazánk, vagy esetleg más állam felé is köti-e.

Fentiek alapján álláspontunk szerint indokolt, hogy az országgyűlési képviselők tevékenységével összefüggő egyes személyes adataik, – úgy mint az állampolgárságukra vonatkozó adatok – a választópolgárok számára politikai, közéleti tevékenységük, motivációik megítélése érdekében hozzáférhetőek legyenek, ezért az Adatvédelmi Biztos Úr állásfoglalását mellékleve az állampolgárságukra vonatkozó adatokra irányuló kérdéseinkkel immár személyesen fordultunk a Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak irányába.

Honatyáink válaszát a törvényes határidőn belül várjuk. Bízunk abban, hogy képviselőink ezúton tiszteletben tartják a maguk által hozott törvényt, illetve ez ügyben az általunk csatolt Adatvédelmi Biztos Úr állásfoglalását is!

Az ügyben a beérkezett adatok alapján minden képviselőre vonatkozóan tájékoztatást adunk!

TMRSZ

Előzmény: Kérdés és válasz