Tiltakozunk! Levelünk Dr. Orbán Viktor és Dr. Polt Péter uraknak

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetének 9301 fős tagságát képviselve ezúton fejezzük ki Önök felé Vezetőségi Testületünk útján tiltakozásunkat és aggályunkat azon bánásmód és eljárás vonatkozásában, amelyet a Kaposvári Nyomozó Ügyészség tanúsít szakszervezetünk főtitkára Szima Judit ügyében, aki 2011. június 6. napjától lakhelyelhagyási tilalom címén lényegében politikai száműzetésben él kiskorú gyermekével távol a szakszervezet székhelyétől, lakhelyétől akadályozva őt a szakszervezet tagságával való napi kapcsolattartásában is.


Orbán Viktor, Polt Péter (Fotó: MTI)

Teljes levél

English

Dr. Orbán Viktor Miniszterelnök Úr részére

Miniszterelnöki Hivatal

Budapest

Kossuth Lajos tér 2-4.
1055

Dr. Polt Péter Legfőbb Ügyész Úr részére

Legfőbb Ügyészség

Budapest

Markó utca 16.
1055

Tisztelt Címzettek!

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetének 9301 fős tagságát képviselve ezúton fejezzük ki Önök felé Vezetőségi Testületünk útján tiltakozásunkat és aggályunkat azon bánásmód és eljárás vonatkozásában, amelyet a Kaposvári Nyomozó Ügyészség tanúsít szakszervezetünk főtitkára Szima Judit ügyében, aki 2011. június 6. napjától lakhelyelhagyási tilalom címén lényegében politikai száműzetésben él kiskorú gyermekével távol a szakszervezet székhelyétől, lakhelyétől akadályozva őt a szakszervezet tagságával való napi kapcsolattartásában is.

Büntetőeljárásról szóló törvény 137. § (7) bekezdése szerint a vádirat benyújtásáig az ügyész, azt követően a bíróság a terhelt kérelmére a lakhelyelhagyási tilalmat részlegesen feloldhatja. E rendelkezés alapján a szakszervezet főtitkára, megalapozott indokokon alapuló, személyét közvetlenül érintő bírósági ülésen való részvétel miatt kérelmet terjesztett elő a Kaposvári Nyomozó Ügyészségen, amelyet az megfontolás nélkül, néhány soros indokolással, általános hivatkozásokkal utasította el.

A lakhelyelhagyási tilalomban nem a terheltnek nyújtott kedvezményt kell látni, hanem megfelelő, adekvát jogi eszközt például a bűnismétlés megakadályozására. A nyomozó hatóság álláspontja szerint is Szekszárd a gyanú szerinti elkövetés helye, tehát Budapestre egy, a főtitkár személyéhez szorosan és érzelmileg kötődő, az életében rendkívül fontos tényről döntő bíróság előtti megjelenés nem lehet veszéllyel a bizonyítás meghiúsítására, megnehezítésére, tekintettel arra is, hogy a vélelmezett tetthelytől 160 kilométerre van. Erre való hivatkozás az ügyészség részéről teljesen alaptalan. Továbbá figyelembe kell venni, és abból kell kiindulni, hogy a terheltet az eljárás jelen szakaszában is megilleti az ártatlanság vélelme. A Tisztelt Nyomozóhatóság érthetetlen módon kiáll amellett, és folyamatosan abból indul ki, hogy fennáll a bűnismétlés és a bizonyítás meghiúsításának lehetősége, az első és a másodfokú bírósági végzésben foglaltak ellenére is.

Felhívjuk tisztelt figyelmüket, a Kaposvári Bíróság első és másodfokú végzésében foglaltakra, amellyel teljesen szembehelyezkedik az ügyészség.

A bíróság két ízben is kifejtette abbéli véleményét, hogy a vádhatóság a szerintük szükséges és bizonyító erővel bíró „bizonyítékok jelentős részét már beszerezték, az eljárás már 2010. elején megindult, az eljáró hatóság ebben az évben több nyomozati cselekményt végzett, iratokat foglalt le, valamint egy szervert is, teljes adatállománnyal. Így az azóta eltel hosszú idő alatt lehetősége lett volna a bizonyítékok eltüntetésére és a tanúk befolyásolására”.

Kiemelten felhívjuk a figyelmet arra a bírósági megállapításra is, hogy „az ügyészi indítvány csak általánosságban tartalmazza azt, hogy Szima Judit szabadlábon hagyása esetén, a még ki nem hallgatott, és különösen a részben alkalmazotti körhöz tartozó, így a gyanúsítottal függőségi viszonyban álló tanúk befolyásolásával, vagy megfélemlítésével, az eljárást meghiúsítaná, megnehezítené, vagy veszélyeztetné”.

A bíróság ezzel kapcsolatban azt is kifejtette, hogy az ügyészi indítványból ki kell derülnie annak, hogy az ügyész a gyanúsított esetében az előzetes letartóztatás mely különös okát, milyen adatok alapján látja fennállni. Az ügyész indítványban és fellebbezésben ilyen nem szerepelt. Ugyanígy nem szerepelt a főtitkár kérelmének elutasításában sem.

Súlyos aggályokat vetnek fel a tanúkihallgatásoknál az információink szerint alkalmazott ügyészi módszerek is.

– A tanúkat telefonon idézik, úgy hogy a kötelező megjelenés időpontjáig-azaz még aznap 1-2 órán belül a tanúnak nincs, illetve alig van módja segítő ügyvédet igénybe venni. [Be. 85.§. (4) bek.] Ezáltal az eljárás garanciális jellege kérdésessé válik,- a következők miatt is:

– A tanúk figyelmeztetése mentességi jogukra [Be.82.§.(1) b)] formális. A tanúkat anélkül késztetik vallomástételre, hogy felvilágosítást kapnának arról, mely kérdésre adott válasszal terhelnék önmagukat is „bűncselekmény elkövetésével”.

– Az idézés módja, és a meghallgatások során feltételező, elváró, rávezető kérdések nemritkán olyan hangnemben hangzanak el, amely a tanúkban félelem keltésére alkalmas. A rendelkezésünkre álló információk szerint egyes tanúk pszichikai nyomás alatt érezték magukat, a vádhatóság a pszichikai nyomás mellett mintegy kényszerítő jelleggel foganatosította a tanúkihallgatásokat. Ez egy demokratikus berendezkedésben megengedhetetlen és a Btk. szigorú fenyegetettséget fogalmaz meg a pszichikai kényszervallatást megvalósító hatóság tagjai részére. Álláspontunk szerint a „csengőfrászos” idézés módszerének nyomozó hatóság általi alkalmazása, amelynek során egy órán belüli megjelenést „parancsolnak” a szakszervezet főállású alkalmazottainak, elfogadhatatlan. Az, hogy a munkájukat főállásban, több ezer munkavállaló érdekében végző alkalmazottakat – akik az idézés szabályszerűségét megkérdőjelezik, és szeretnék a munkájukat végezni -, előállítással, bilincseléssel, pénzmegfizetés terhével, pénzbüntetéssel fenyegetik, már önmagában kimeríti és alkalmas a pszichikai kényszervallatás megalapozására, de a hivatali visszaélés tilalmának a megszegését is feltételezi. Az ügyészség eljárása félelemkeltő ténykedése az eljárás koncepciós jellegét igazolja, amely az ötvenes évek Rákosi diktatúrájáról ismerteket idézi.

Dr. Horváth Szilárd Somogy megyei főügyész sajtónyilatkozata [S-Online 2011.06.23] arra hivatkozik, hogy a Szekszárdi Nyomozó Ügyészség helyett kijelölt (?) Kaposvári Nyomozó ügyészség eljárásának alapja az, hogy magánszemélytől érkezett a feljelentés, amely „konkrét adatokkal van alátámasztva”. Az ügyészségnek szerinte nincs joga mérlegelni a körülményeket, a feljelentést akkor kell elbírálnia törvényes határidőn belül, amikor az megérkezik. Erre három napja van.

A közvélemény „tájékoztatásának” e módja tartalmilag helytelen, és törvénysértő is az alábbiak miatt:

a) A nyomozás 2009-ban indult, majd bűncselekmény hiányában megszüntetésre került, és a TMRSZ főtitkára ellen a munkavállalók jogainak hatékony megvédése érdekében tett fellépéshez időzítve éledt újjá, amely már önmagában feltételezi az eljárás „megrendelését” azzal együtt, hogy a szakszervezet emblematikus alakját, a főtitkárt el kell lehetetleníteni, hogy felléphessen a munkavállalók érdekében. Először csupán az Országgyűlés elnöke tiltotta ki a NÉPképviselet házából a szakszervezet vezetőjét egy tárgyalásról, majd amikor a főtitkár nyilatkozatai rávilágítottak arra, hogy a kormány nem hajlandó érdemben tárgyalásokba bocsátkozni a legnagyobb rendőrszakszervezettel, akkor egyszercsak megjelent egy kisebb hadsereg és elindult a rendszerváltás után 20 évvel az egyik legnyilvánvalóbb koncepciós eljárás a TMRSZ főtitkára ellen.

Joggal vetődik fel az emberben az a vélemény, hogy a nagy hangon, jelentős közpénzekkel szponzorált Nemzeti Együttműködés Rendszere valójában azt jelenti, hogy vagy együttműködsz a kormánnyal, vagy bebörtönzés lesz az osztályrészed.

Szima Judit személyes esete szintén ezt támasztja alá. Az ügyészség szerepe ebben az eljárásban nyilvánvalóan a végrehajtás, de a megrendelő személyét illetően csak a „Kinek az érdeke?” örökérvényű igazságát megfogalmazó kérdését kell feltenni.

Most, amikor munkavállalók millióinak és nyugdíjasok millióinak a jogfosztását folytatja a kormányzat – akár visszamenőleges hatályú jogalkotással – amikor az emberek tulajdonát hatalmi szóval – nincs rá jobb szó – eltulajdonítja a kormány, majd azt a nemzetközi pénztőke feneketlen bugyrába önti bele, ebben a helyzetben egy valódi szakszervezet, kérlelhetetlen és megvesztegethetetlen szakszervezeti vezetőjét a hatalom végrehajtója, a szakmaiság és a jogállam megcsúfolásával, a demokratikus értékek figyelmen kívül hagyásával, megfélemlíteni, hitelét bemocskolni igyekszik.

b) A büntető eljárási törvény a háromnapos mérlegelési határidőn belül [Be. 170.§.(3)] tartalmazza a feljelentés kiegészítésének lehetőségét [Be. 172/A.§.(2)] is. A főügyész nyilatkozata úgy értelmezhető, mintha egy alapos gyanút alátámasztó „friss” feljelentés alapján került volna a Kaposvári Nyomozó Ügyészség abba a „kényszerhelyzetbe”, hogy 3 napon belül intézkednie „kellett” a nyomozás elrendelése, Szima Judit gyanusítottkénti kihallgatása, őrizetbe vétele és előzetes letartóztatásának kezdeményezése tárgyában oly módon, hogy a házkutatást jól érzékelhetően szándékosan húzták késő estéig, majd az előállítása éjszakába nyúlóan több mint 3 óráig tartott, özvegyként kiskorú gyermekét figyelmen kívül hagyva, és a házkutatást is ismeretlen tettes ellen indították.

A házkutatás és az őrizetbe vétel időzítése is a szakszervezet főtitkárának tervezett és a hatalom által is tudott demonstráción való részvételét volt hivatott valójában megakadályozni álláspontunk szerint a törvényesség látszatára is alig ügyelve.

A lakhelyelhagyási tilalom részleges feloldása iránti kérelem elutasítása, szintén az ügyészség eddigi gyakorlatát folytatva, konkrét tények, adatok megjelölése nélkül, általános okokra való hivatkozásokon alapul. Nem volt tekintettel a főtitkár emberi méltóságának megőrzésére, arra, hogy számára különösen fontos tárgyban születhet döntés, amely életében meghatározó jelentőséggel bírt és bír. A főtitkár nem kapott lehetőséget arra, hogy az utolsó szó jogával éljen, amely jog még a gyilkosokat is megilleti.

A gyanúsításban szereplő állítólagos bűncselekmények vagyoni jellegűek, mégis olyan eljárásban és elbírálásban részesült a főtitkár Szima Judit, mintha tömeggyilkos lenne. A gyanú szerinti, hárommillió forintot meghaladó vagyoni hátrány okozása, és az ehhez fűződő esetleges állami büntetőérdek (ne felejtsük el az ártatlanság vélelmét), álláspontunk szerint nem áll arányban az ügyészi elutasítással, amelynek indoklása gyakorlatilag nincs, ami van, az általános, homályos, valamint tények nélküli. Úgy látszik, az ügyészség minden beadványában, így az elutasító határozatban is ugyanazt a két mondatot ismétli.

Elfogadhatatlan az is, ahogyan egy önkormányzatiság elvén működő, saját vagyonával gazdálkodó szakszervezet vezetőjének a munkáját akadályozza az ügyészség. Olyan emberek állításának ad hitelt, amely emberektől a szakszervezet megvált, illetve eltanácsolt, mivel ténykedésükkel ártottak a munkavállalóknak, így a szakszervezetnek, munkájukat nem megfelelő módon végezték, ennél fogva nyilvánvalóan sértett, elfogult személyek.

A szakszervezet törvényes képviselője a tagok által befizetett összegek felett rendelkezett a mindenkori pénzügyi jogszabályok maradéktalan betartásával, amelyet többszöri APEH (NAV), és törvényességi felügyeleti jogkörben eljárt ügyészi szervek is tényként állapítottak meg az elmúlt években.

A szakszervezet rendelkezésére álló pénzügyi források felhasználásának módja vonatkozásában a nyomozó szervként eljáró ügyészségnek hatásköre sincs, hiszen a szakszervezet gazdálkodásának célszerűségét – azt hogy a tagsági rendelkezésnek, azaz költségvetésnek megfelelő módon került-e felhasználásra a szakszervezet pénze – a mindenkori Vezetői Testület, majd a Küldöttgyűlés többségi szavazattal gyakorolja.

A szakszervezet nem az adófizetők pénzével gazdálkodik. A szakszervezet nem hatalmi szóval, jogszabály alkotásával tesz szert a tagság pénzére, hanem az a tagok önkéntes befizetése révén keletkezik a bevétel. A szakszervezet nem útonálló bűnöző módjára rabolja el a munkavállalók évtizedes megtakarításait, hogy azt az országot kifosztó nemzetközi bankárkaszt zsákjába töltse és az egész folyamatot helyesnek, példaértékűnek és sikernek kommunikálja a hazai sajtóban.

A szakszervezet a munkavállalók érdekében, a szolidaritás, összefogás elvével működik. Önkéntes önszerveződés, amelynek során a szakszervezet úgy használja fel a pénzét, hogy abba beleszólása a hatalom végrehajtójaként működő egyes ügyészeknek beleszólása nincs a célszerűség vonatkozásában.

Mi nem a köz pénzét használjuk fel értelmetlen célokra. Éhező gyermekek százezrei szeme előtt nem rongyot rázunk, nem focistadionokat és más hasonló értelmetlen butaságokra fordítjuk a rendelkezésünkre álló erőforrásokat, hanem ezeknek a gyermekeknek táborokat szervezünk, az éhező munkavállalóknak segélyeket adunk. Működünk, gyarapodunk, erősödünk.

Rávilágítunk arra az éles különbségre, amely a hazai politikai elit szabadrablása és a felelősségteljes irányítás között mutatkozik. Mi abból, amit az emberek ránk bíznak, az elmúlt 6 évben építkezni tudtunk. Nem romboltunk, hanem értéket teremtettünk.

A főtitkár vezetésével és áldozatos munkájával ma a tisztességes magyar emberek szemében – meggyőződésünk szerint és minden mocskolódás ellenére, vagy tán éppen ezért – Magyarország leghitelesebb szakszervezet a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete. Minden TMRSZ-re dobott kő duplán hull vissza a kődobáló hatalom fejére, mivel az emberek látják, tudják és értik, hogy az ügyészség eljárása valójában mit takar.

Azt takarja, hogy a jelenlegi hatalom nem tűri meg, hogy az emberek összefogjanak és kiálljanak az érdekükért, életük, családjuk, hazájuk védelmében a Magyarországot leromboló politikai elittel szemben.

A szakszervezet belső életébe való hatalmi beavatkozás egészen biztosan további szavazói elfordulásokat fog a jelenlegi hatalmi elitnek okozni, bármi is lesz ennek a koncepciós eljárásnak a folyománya, vagy a kimenetele. A szakszervezet belső életébe való durva, jellegét és stílusát tekintve is primitív fellépés világos válasz Magyarország választópolgárainak, hogy az ügyészség eljárása a hatalom megrendelése és elvárása szerint zajlik.

Az ügyészség álláspontja tarthatatlan és elfogadhatatlan azért is, mert példának okáért, ha egy szakszervezet belső életében, a vezetőség által végzett munka értékelésekor – ha nincs egyhangú szavazás, hanem például egy-két százalékos el nem fogadás vitatja a felhasználás jogszerűségét – a demokratikus elveknek megfelelően a szakszervezet gazdálkodása attól még célszerű. Ebben a vonatkozásban nincs lehetősége az ügyészségnek beavatkoznia a szakszervezet belügyeibe. Ez alapvető és súlyos jogsértés a nyomozó szerv részéről, példátlan a demokratikus berendezkedésű országokban. A nyomozó szerv eljárása ebből következően antidemokratikus, a szakszervezet belügyeibe beavatkozó, amelynél álláspontunk szerint nem terjed ki az ügyészség hatásköre arra, hogy a szakszervezet pénzfelhasználását célszerűségi szempontok alapján vizsgálhassa egyáltalán.

Az ügyészség jogi álláspontja azért kockázatos és összeegyeztethetetlen a demokráciában, mert ezt követően minden önkormányzatiság elvén működő társadalmi szervezet legfőbb döntéshozó fórumának a többségi döntését – ha vannak a többségi döntéssel szemben ellenvélemények, akik nem fogadják el a szervezet gazdálkodását és a gazdasági beszámolót, adott esetben meggyanúsítják a számla feletti rendelkezési joggal bíró személyt, vagy testület tagjait – az ügyészség büntetőeljárás keretében, kényszerintézkedések foganatosításával „vizsgálhatja”.

Ez mérhetetlen kockázatot jelent mind a demokratikus játékszabályok be nem tartása, mind az ügyészi szervek hatáskört túllépő, társadalmi szervezetek belügyeibe beavatkozása miatt.

Az első fokon eljáró bíróság kiemelésre érdemesnek tartotta azt is, hogy a gyanúsítás tárgyát 2009. évi és 2010. július 7. és szeptember 27. napja közötti állítólagos elkövetések képezik, így a gyanúsítottnak elegendő ideje volt arra, hogy a tanúkkal egyeztesse védekezését, illetve tárgyi bizonyítékot semmisítsen meg. Továbbá kiemelte azt is, hogy a nyomozás során a házkutatás és a lefoglalás megtörtént (azóta már többször is), így rendelkezésre állnak azok a bizonyítékok, amelyekre a nyomozóhatóság a gyanúsítást alapozza, így azokat a gyanúsított semmilyen módon nem tudná befolyásolni, csakúgy, mint a szaktanácsadói vélemény eredményét sem.

Ennek alapján értelmezhetetlen és elfogadhatatlan számunkra az arányosság követelményének ily fokú megsértése és semmibe vétele, az általánosításokra hivatkozó teljes elzárkózás és elutasítás.

A büntetőeljárás alapelvető elve, hogy annak során a terhelt életkörülményei ne lehetetlenüljenek el, valamint jogai és méltányos érdekei csak a büntetőeljárás sikerének biztosítása érdekében korlátozhatóak.

A fentiek alapján azonban nem csupán a büntetőeljárás alapvető, garanciális elvei, hanem a szakszervezet főtitkárának alkotmányos jogai sérültek meg, hiszen emberi méltóságát csorbító és semmibe vevő elutasító határozatot hozott a Kaposvári Nyomozó Ügyészség, amely nemcsak hogy minden jogalapot nélkülöz, hanem emberileg és jogilag is méltányolható indokokat hagy teljes mértékben figyelmen kívül.

Az ügyészség eljárásával és hozzáállásával 9301 munkavállaló TMRSZ tag érdekérvényesítési jogait csorbítja, így a TMRSZ működését akadályozza, valamint az autonómia elvén alapuló tevékenységét nehezíti, illetőleg teszi lehetetlenné, hiszen a szakszervezet törvényes képviselője 9301 munkavállaló, TMRSZ tag esetében továbbra is Szima Judit főtitkár, aki nem tud részt venni a szervezetet érintő tárgyalásokon, nem engedik eleget tenni a tagság alapvető jogainak védelmét jelentő kötelezettségeinek sem.

A sajnálatos események megerősítették a 9301 fős TMRSZ tagságának azon álláspontját, mely szerint a főtitkár ellen folyó eljárás kétséget kizáróan politikai indíttatású és politikai célokat szolgál. A szakszervezet szókimondó, bátor vezetőjének Szima Juditnak a „karanténba” zárása nem korrekt, az ügyészség részéről pedig hatásköri túllépéssel megvalósított hivatali hatalommal visszaélések sorozatát eredményezi.

Hangsúlyozzuk, hogy a szakszervezet pénzügyi gazdálkodását célszerűség vonatkozásában nincs lehetősége vizsgálnia a nyomozó hatóságnak. A célszerűség vonatkozásában a szakszervezet főtitkára a tagság felé tartozik elszámolási kötelezettséggel. A szakszervezet nem költségvetési pénzek, nem közpénzek felett rendelkezik, hanem a saját tagsága okán keletkező költségvetését hajtja végre és beszámolni csupán az arra hivatott szakszervezeti testületek irányában áll fenn elszámolási kötelezettsége.

Hangsúlyozzuk, hogy az egykori milliárdos SZOT vagyon szétsíbolásában élen járó más szakszervezetek és konföderációk esetében valóban lett volna mit vizsgálni, hiszen közvagyon százmilliárdjai tűntek el kézen-közön és ez ügyben bizonyítékokkal alátámasztott ügyészségi eljárásokat is kezdeményeztünk, ahol az alapítványba átmentett, SZOT vagyon értékesítéséből befolyó milliárdok valóban közpénznek minősülnek, és a törvényi rendelkezésekkel ellentétesen kerültek felélésre.
Ebben az ügyben az ügyészség mindenféle kényszerintézkedések foganatosítása nélkül évekig vizsgálódott és semmilyen jogsértést nem tapasztalt.

A TMRSZ viszont nem közpénzekből, hanem önerőből, súlyos negatív diszkriminációk elszenvedése mellett is fejlődött, gyarapodott és állt ki a munkavállalók érdekeiért.

Aggasztó, hogy ez az eljárás csak egy mondvacsinált ürügy arra, hogy Magyarország legerősebb szakszervezetének karizmatikus vezetőjét emberileg, idegileg, egészségügyileg tönkretegyék és ehhez az ügyészséget használja fel a politika.

Szima Judit az egyetlen olyan szakszervezeti vezető, a mi vezetőnk, aki a jogállamokban ismeretlen és elfogadhatatlan visszamenőleges jogalkotás alapjait megteremtő alkotmánymódosítás ellen kiállt és felszólalt a munkavállalók kizsákmányolása, rabszolgasorba taszításunk ellen.

Önöknek, mint egy nevében demokratikusnak mondott állam legfőbb közjogi méltóságainak jogi, erkölcsi kötelességük, hogy a politikai játszmákban az ügyészség ne vehessen részt, ne börtönözhessenek be mondvacsinált okokból élethivatásként a munkavállalók jogaiért kiálló szakszervezeti vezetőt.

Amennyiben Miniszterelnök Úr és Legfőbb Ügyész Úr nem tud, vagy nem akar érdemben hatni arra, hogy ez az ötvenes éveket idéző rágalomhadjárat és koncepciós eljárás azonnal megszüntetésre kerüljön, az világos válasz lesz Magyarország minden polgárának arra, hogy Magyarországon 2011. június 2-án formálisan is megszűnt a demokrácia a kormányzati kommunikációk és a nemzeti együttműködést hangsúlyozó nyilatkozatai ellenére.

Töretlenül bízunk abban, hogy a nyomozó szervek ügybuzgalma nem politikai megrendelésből, hanem szimplán a jogszabályok téves értelmezéséből, az önkormányzatiság elvének meg nem értéséből adódott.

Szekszárd, 2011. június 27.

Tisztelettel:

TMRSZ 9301 fős tagsága és főtitkára
nevében és érdekében is eljárva
TMRSZ Vezetői Testülete

Dr. Orbán Viktor Prime Minister

Prime Minister’s Office
Budapest
Kossuth Lajos tér 2-4.
1055

Dr. Polt Péter Chief Prosecutor
Budapest
Markó utca 16.
1055

Dear Recipients!

Representing the 9,301 members of the Ready to Act Hungarian Police Union we would like to express our protest and qualm by our Governing Board against that treatment and procedure which was made by the Pubic Prosecutor’s Office of Kaposvár in the case of Secretary General, Judit Szima, who was ordered to house arrest, is essentially in a political exile with her underage child away from the union’s headquarters and from her home which prevents her from the daily contact with the union’s membership.

According to the 137th § (7) of the Criminal Code until the presenting of the indictment the public prosecutor, after it for the request of he accused the court can cancel partially the house arrest.. Under this provision the union’s Secretary General, based on reasonable grounds, because of participation on a court trial affecting her person, applied for a partial release by the Public Prosecutor’s Office of Investigation of Kaposvár which was rejected with general references, without consideration and only reasoned only in few lines.

The house arrest must not be seen as a benefit for the accused but an appropriate and legal matter for preventing recidivism. According to the investigate authority the place of crime is Szekszárd so an appearance in front of a court in Budapest which is making a decision affecting her personal life which is 160 kilometers away from the presumptive place of crime.
This reference from the prosecution office is completely baseless. Furthermore it must be seen and considered that the accused is entitled to the presumption of innocence at this stage of the procedure. The investigative authority stands by and keeps the assumption that there is a possibility for re-offending and undermining of the evidence, despite of the first and second instance court decision.

We are calling your attention for the first and second instance decrees of the Court of Kaposvár but the Prosecution Office is completely against it.

The Court has expressed its view two times that the prosecutor office has already collected the significant part of the needed and valued evidences, the procedure has been started in the beginning of 2010, the authority carried out investigative actions, documents were seized, also a server with a complete database. So, since then she could have the chance to remove evidences or to influence witnesses.

We particularly call the attention to the court view “the prosecutor’s motion includes only in general that leaving Judit Szima at large, she could undermine, complicate or endanger the procedure with the influence and the intimidation of the witnesses who were not interrogated yet and are the union’s employees in dependency relationship to the accused.”

The Court also explained that the prosecutor’s motions should include the special reasons and the data of the pre-trial detention in the case of an accused. The prosecutor’s motion and the appeal did not include such reasons, even in the rejection of the Secretary’s General’ plea.

According to our information the methods of the prosecutor used by the interrogations could raise serious concerns.

– The witnesses were summoned by telephone so until the mandatory appearance – that day- the witness has no or hardly chance to engage a lawyer. [Criminal Procedure 85.§ (4) ]. So the warranty of the procedure becomes questionable.

– The warning of the witnesses for their immunity rights [Criminal Procedure 82.§ (1) b) ] is formal. The witnesses are forced to testify without receiving information about those answers with these could bear themselves with crime.

– The way of summons and during the interrogations the assuming, the expecting and the leading questions are often in a tone which could fear the witnesses. According to the available information some witnesses felt psychological pressure and the prosecutor authority carried out the interrogations with a coercive nature besides the psychological pressure. This is unacceptable in a democratic system and the Penal Code contains a severe threat for those who execute a forces psychological interrogation. We believe that this bizarre way of summons applied by the investigative authority in which they command an appearance within an hour for the union’s employee, it is unacceptable. The fact that the employees working in full-time job and in favor of thousands of employees – who question the regularity of the summons and would like to work – are threatened with arrest, fine which itself constitutes and is basis for the psychological forced interrogation but it also assumes breach of the prohibition of the maladministration. The fear causing procedure of the public prosecutor’s office shows the conceptual nature of the procedure which reminds the Rákosi dictatorship from the’50s.

The press release of Dr. Horváth Szilárd, the Chief Public Prosecutor of Somogy County [S-Online 06/23/2011] refers that the base of the procedure of the appointed Investigative Prosecutor’s Office of Kaposvár is an accusation of an individual which is backed up with concrete data. According to him the public prosecutor’s office has no right to consider the circumstances; it has to decide on the accusation in the statutory time limits when the accusation arrives. There are three days for it.

According to him the Public Prosecutor’s Office has no right to consider the circumstances, the complaint should be considered within the statutory deadline when it arrives. It has three days for it.

The way of the public information is inappropriate and illegal because of the following reasons:

a) The investigation was started in 2009 then it was ended because the absence of crime but it was restarted when the Secretary General of the Ready to Act Hungarian Police Union took action in order to prevent effectively the workers’ right which assumes the “order” of the procedure with that the emblematic figure of the union, the Secretary General should be stopped in order to take actions for the workers. Firstly, the Speaker of the Parliament banned the union’s leader from a negotiation and then when the Secretary General’s statements revealed that the government is not willing to be engaged in negotiations with the largest police union, suddenly appeared a small army and the most obvious conceptual trial against the Union’s Secretary General 20 years after the regime change.

It is raised by right that opinion that the really loud, paid from public money National System of Cooperation in fact means that you cooperate with the government or you can go to prison.

The personal case of Judit Szima supports this. The role of the public prosecutor in this process is obviously the execution but referring to the person of the orderer the question “whose interest” should be asked.

Now, when the government is continuing the deprivation the right of millions employees and pensioners – whether with retroactive legislation –, when the government is stealing (there is no better word for that) the property of the people and after that it is flushed into the bottomless international financial footing and this situation the government wants to dirty and intimidate the relentless and incorruptible leader of a real union with disregarding of the professionalism, the rule of law and the democratic values.

b) The Criminal Procedure Law includes the possibility of the amendment of the accusation [172/A.§ (2)] within a three day time limit [170.§ (3)] as well. The statement of the Attorney General can be interpreted if the Investigation Prosecutor’s Office of Kaposvár got into that forced situation by a fresh accusation supporting a suspicipn beyond reasonable doubr that the it had to order the investigation, to interrogate Judit Szima as an accused and to indicate the pre-trial detention that way that the house search was pulled to late night and her arrest lasted more then 3 hours during the night, and as an widow she could not take care of her underage child, even the house search was indicated against an unknown offender.

The timing of the custody and the house search was planned to prevent the Secretary General from participating on demonstration, hardly paying attention to the legitimacy.

The denial of he partial release oft the house arrest, continuing the so far practice of the pubic prosecutor’s office, is based on referring to general reasons without marking the concrete facts and data. It had no respect on the personal dignity of the Secretary General, for that, that in a particular case could be made decision which has and had a decisive significance to her life. The Secretary General had not even the chance to live with the right of the last word which is granted even for the murders.

The alleged crimes in the accusation are financial crimes but Judit Szima was involved in a procedure and treatment if she were a mass murder. According to the suspect of causing more than three million Ft financial disadvantage and the state’s penal interest (remember the presumption of innocence) according to our opinion it is disproportionate to the prosecutor’s rejection which has no reason, if there is, it is only general, vague and without facts. It seems that the public prosecutor’s office repeats the same two sentences in its every statement, also in the rejection.

It is also unacceptable that the public prosecutor’s office is hindering the work of the leader of the union which is functioning on the principle of self-government and managing with its own property. The public prosecutor’s office trusts to the statements of such people who were fired from the union because with their activity hurt the workers and the trade union, they did their job improperly therefore they are obviously injures, biased people.

The legal representative of the union disposed over money paid by the member by the prevailing the financial laws completely which was stated by the National Tax and Customs Administration (NAV) and by the public prosecutor’s office several times in recent years.

The public prosecutor’s office, as an investigative authority, has no right to control the use of the disposal financial resources because the expediency of the management –if the union’s money was used by the membership provision, if it was used properly to the budget – this right is exercised by the Governing Board, then the Delegates’ Meeting with a majority vote.

The Union does not manage with the tax payers’ money. The union did not use any power or with law, it becomes the money from the members’ voluntary payment. The Union is not criminal stealing the workers’ savings to give it to the international banks exploiting the country and this process is communicated as a right, exemplary process and as an success in the national press.

The union is working for the workers and with the principles of solidarity and unity. It is a voluntary self-organization and the union uses its money that way the public prosecutors as the executives of the power have no word on connection with expediency.

We are not using public money for unreasoned aims. We are not playing in front of hundreds of hungry children and we don not spend the disposal resources on football stadium and on other such meaningless things but we organize camps for children and give aid for the hungry workers. We are working and getting stronger end bigger.

We reveal that sharp difference between the free robbery of the Hungarian political elite and the good governance. From that we get from the people we could build in the past 6 years. We did not destroy, we have created values.

Today, in the eyes of the honest people with the Secretary General’s lead and hard work – we are believing in it ad despite of all abuse – the Ready to Act Hungarian Police Union is Hungary’s most authoritative trade union. All stones thrown at our union falls back double to the head of the power because the people can see know and understand what this process really covers.

It covers that the current power does not tolerate when people come together and stand up for their interests, in order to protect their lives, families, homes against political elite destroying Hungary.

The intervention into the union’s internal life will cause that more and more voters will turn away from the current political elite, whatever will be the result of this conceptual proceed. This primitive and rough action into the union’s internal life is a clear answer to the voters Hungary that the proceeding of public prosecutor’s office is working on the order and on the expectation of the power.

The policy of the public prosecutor’s office is untenable and unacceptable because for example in the internal life of an union by the evaluation of the leadership’s work – if there is not an unanimous vote ,but for example 1 or 2 per cent not acceptance are discussing the management’s legality – according to the democratic principles the union’s management is expedient. In this regard the public prosecutor’s office has no opportunity to intervene into the union’s internal matters. This is a fundamental and serious breach of law from the investigative authority and it is unexampled in the democratic countries. Consequently, the proceeding of the investigative authority is anti-democratic and intervening into the union’s internal matters by which the public prosecutor’s office has no scope to examine the union’s management according to expediency considerations.

The legal view of the public prosecutor’s office is risky and incompatible with democracy because after that all the majority decisions of the highest decision making forums of non-governmental organizations functioning on the principle of self-government – if there is a disagreement against the majority decision, in give case the person or the plenum’s members who have disposal right over the account will be accused – the public prosecutor’s office can examine them in a criminal procedure or by coercive measures.

This means an immense risk because of the lack of the democratic rules, because of the public prosecutor’s office overtaking its authority and because of the intervention into the internal matters of the non governmental organizations.

The first instance court held it worth to emphasize on that fact that the accusation’s subject is made of the alleged offenses between 2009 and 27th September 2010 so the accused had enough time to consult the defense with the witnesses and to destroy material evidences. In addition it expresses that the search and the seizure took place (since then many times) so the evidences are available on those the accusation is based by the investigative authority so the accused could not influence them, either the result of the advisory opinion.

On this basis the breach and the disregard of the requirement of proportionality for us is incomprehensible and unacceptable and the complete isolation and rejection referred to generalizations.

One of the essential principles of the criminal procedure is that the accused living conditions could not be impossible and the rights and reasonable interests could be limited only to ensure the success of the criminal procedure.

Based on the foregoing, not only the basic and warranty principles of the criminal procedure but the Secretary General’s constitutional right were violated because the Investigation Prosecutor’s Office of Kaposvár made a decision derogating and disregarding the human dignity, which lacks every legal ground but disregards completely humanly and legally justifiable reasons.

The proceeding and the attitude of the public prosecutor’s office derogates the interests of the 9301 unions members, so it makes difficult the functioning of the union and the activity based on autonomy because as the legal representative of the union in the case of the 9301 members is the Secretary General, Judit Szima and she cannot participate on the negotiations concerning the organization and she cannot fulfill her responsibilities in order to protect the basic rights of the membership.

The unfortunate events confirmed the view of the 9301 union membership that the proceeding against the Secretary General is politically motivated and has political purposes. Locking into “quarantine” the outspoken, courageous leader Judit Szima is not correct and it results in series of malfeasances carried out by the public prosecutor’s office by overtaking its jurisdiction.

We emphasize that the union’s financial management could not be examined by the investigative authority according to expediency. The Secretary General has to account to the members in connection with the expediency. The union does not dispose over public money or over money from the state budget but it executes its own budget and it has to account to the selected unions organs.

We emphasize that in the case of the other unions and confederations there could have been examinations because millions from public money were disappeared and we initiated proceeding with evidences but the public prosecutor’s office examined this case for years without executing any coercive measure and did not found any violation of law.

The Ready to Act Hungarian Police Union was growing by its own, not using public money but suffering a serious negative discrimination, evolved and stood up for the workers’ interests.

It is worrying that this procedure is just a trumped-up excuse to destroy humanly, by nerves; medically the most charismatic of Hungary’s strongest union and the public prosecutor’s office was used for this.

Judit Szima is the only trade union leader, our leader, who is stood up against the constitution amendments creating the retrospective legislation which is unknown and unaccepted in the countries of the rule of law and spoke against the exploitation and slavery of the workers.

You, as the supreme public dignitaries of, have the legal and moral obligation that the public prosecutor’s office could not participate on political games; no union leader could be imprisoned because of trumped-up reasons who is fighting for the worker’s interests as a career.

If Mr. Prime Minister and Mr. Chief Prosecutor cannot or do want to effect in merits on that this slander and conceptual process evoking the fifties should be ended immediately, this will be a clear answer to all citizens of Hungary that democracy was ended despite of the statements expressing the need of governmental communication and national cooperation.

We are believing in it unbroken that the proceed of the investigative authorities was started from the simply misinterpretation of the law, from breaching the principle of self-government but not from the diligence of the investigative authorities.

Szekszárd. 27th June 2011

Sincerely,

Representing the Secretary General and the membership of the Ready to Act Hungarian Police Union
The Governing Board of the Ready to Act Hungarian Police Union