Viszontválasz az ORFK vezetőjének

Teljességgel érthetetlennek és elfogadhatatlannak tartjuk a közpénz pazarlás bármely formáját. A kedvezményezett személyeknek juttatott saját használatú több száz darab szolgálati gépkocsi esete is ugyanilyen közpénz herdálásnak minősül álláspontom szerint. Amennyiben viszont ezt a szakmai vezetés valamely rejtélyes okból kifolyólag indokoltnak tartja, nem értjük, hogy amikor a nyilvánosságra kerülés, mint a tett „következménye” merül fel, mi az az indok, hogy a bíróság jogerős kötelezésével is ellenszegülve védi az ORFK vezetése ezt az álláspontunk szerint morálisan egészen biztosan vállalhatatlan kiváltságot és tarja fenn továbbra is a közpénzherdálás ezen formáját. Becslésünk szerint éves szinten egészen bizonyosan több száz millió forint kvázi cafeteria juttatást jelent a szerencsés érintetteknek az, hogy a magyar adófizetők pénzéből vásárolt szolgálati gépkocsikkal sajátjukként rendelkezhetnek.

A TMRSZ viszontválasza az ORFK vezetőjének levelére az alábbiakban olvasható.

Szám:Kü- 137/2011/11.

 

Hiv. szám: 11394-2/2011.ált.

Tárgy: viszontválasz és
közérdekű adatok megkérése
2011. április 1-jei állapot szerint

 

 

dr. Hatala József. r.altábornagy rendőrségi főtanácsos úrnak,
ORFK Vezetője, Országos Rendőrfőkapitány!

 

B U D A P E S T

 

 

Tisztelt Főkapitány Úr!

 

 

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete 2011. április 7-én történt megkeresésére adott válaszát köszönettel megkaptam.

Bízom abban a jelenleg rendelkezésemre álló 11694/2011-es számú Vezetőknek kiadott levele tartalmát is, hogy a Főkapitány Úr által jelzett folyamatos szolgálat ellátási kötelezettség nem fogja azt jelenteni, hogy 2011. április 16-án a szakmai elöljárók a szolgálat ellátásának kötelezettségére hivatkozva gyakorlatilag megakadályozzák a budapesti demonstráción való részvételt, mert hirtelen meg fog növekedni a szolgálatellátás létszám iránti igénye.

Örömmel olvastuk, hogy Főkapitány Úr szavai szerint a „Rendőrség vezetése nem akadályozza a szolgálatban nem lévő állomány demonstráción történő részvételét”, azonban a levelünkben megfogalmazott aggodalom nem is ezt a viszonyulást kérdőjelezte meg, hanem azt, hogy éppen a megnövekedett szolgálati feladatokra való hivatkozás okán azokat a kollégákat is berendelik szolgálatra, akik egyébként szabad-, vagy pihenőnapjukat töltenék a demonstráció idején.

Bízunk benne, hogy aggodalmunk alaptalan és a rendőri vezetés részéről nem lesz olyan ténykedés, miszerint rendeltetésellenesen szolgálatba vezényelnék az átlag napi szolgálaton felül is a pihenős állomány jelentős részét.

A Soproni vizsgálat elrendelését tudomásul vettem, és elfogadom, levelemben ezt a kérdéskört csupán az azóta eltelt több mint 2 hónapnyi látszólagos eseménytelenség és információadás hiányában fogalmaztam meg. Bízom abban, hogy a vizsgálat alapossága és tárgyilagossága, valamint az ORFK által levont összegzés és megállapítás alá fogja támasztani aggodalmaink megalapozottságát.

A közérdekű adatok kiadásával kapcsolatos jogi álláspontját viszont nem tudom elfogadni. A Pp. 273.§ (3) bekezdésében foglaltakat Főkapitány Úr és munkatársai tévesen értelmezik az ügy jelenlegi állása tükrében. A Pp. 273.§-ának (3) bekezdése ugyanis nyomatékosítja, hogy a Legfelsőbb Bíróság csak kérelemre és csak kivételesen függesztheti fel a jogerős határozat végrehajtását. Jelen esetben a jogszabályi rendelkezés szerint a végrehajtás esetleges felfüggesztéséről határozatot kellett volna hoznia a bíróságnak, ha helyt ad a kérelemnek. A jogerős ítélet meghozatala óta 4 hónap telt el, de a Legfelsőbb Bíróság nem hozott a kérelem ellenére sem ilyen határozatot. A határozat elmaradása egyértelmű alátámasztása annak, hogy a Legfelsőbb Bíróság az ORFK e tárgyban előterjesztett kérelmét nem támogatta a végzés meghozatalával. Ugyanakkor az is megállapítható, hogy a Legfelsőbb Bíróság már megtett bizonyos eljárási cselekményeket az ügyben, sőt már végzést is hozott (Pfv.IV.20662/2011/2.), de az nem az ORFK végrehajtás felfüggesztésére irányuló kérelmének elbírálását tartalmazta. Amennyiben viszont már hozott valamilyen végzést az ügyben a Legfelsőbb Bíróság, és emellett nem rendelkezett a végrehajtás felfüggesztéséről végzés meghozatalával, az alperes ORFK-nak – amennyiben tiszteletben tartja a Magyar Állam hatályos törvényi rendelkezéseit és tiszteletben tartja a jogerős bírói ítélet végrehajtásának szükségszerűségét – úgy kell tekintenie a jelenlegi helyzetet, hogy köteles a kért adatok kiadására.

Érthetetlennek és értelmetlennek tartjuk a végrehajtás felfüggesztésére irányuló kezdeményezés azon indokát, miszerint a közérdekű adatok kiadása esetén már nem állítható helyre az „eredeti állapot”.

Az eredeti állapot az, hogy a kedvezményezett személyek saját célra használhatják a rendőrség szolgálati gépjárműveit. Ez az adatok kiadását követően sem változna meg, tehát érthetetlen az „eredeti állapot” védelme okán előterjesztett kérelem, amelyet – hangsúlyozzuk ismételten – hallgatásával, azaz a helyt adó végzés meg nem hozatalával bizonyíthatóan elutasított a Legfelsőbb Bíróság.

Nem értjük, hogy a rendőrség szolgálati gépjárművei műszaki adatainak a kiadása – mint adatbázis – és a szolgálati gépjárművet sajátjukként használható személyek neve, beosztása és szolgálati helye megnevezése – mint egy másik, de az előzővel nem összekapcsolt adatbázis – kiadása milyen érdeket sért, azon túlmenően, hogy a használat jogszerűsége mellett joga van megtudnia bárkinek ezen adatokat. Még indokolni sem kell. Emellett nyilvánvaló tény, hogy a rendőr neve, beosztása és szolgálati helye a Rendőrség Adatkezelési Szabályzata 206. pontjának a tükrében is közérdekű, nyilvános adat. Az az indok, miszerint „szégyellik”, vagy „restellik” egyes érintett személyek, vagy az ORFK vezetése, hogy a közvélemény megismerheti a rendőrségen folyó gazdálkodás egyik – ezideig – hétpecsétes titokként kezelt szegmensét is, nem lehet hivatkozási alap.

A közvéleménynek joga van tudni, ki volt az a kivételezett 243 személy a 2008. január 1-jei állapot szerint, akik kb. 20 ezer forint megfizetése ellenében havi százezres nagyságrendű költséget róttak a rendőrség költségvetésére és emellett több száz millió forint értékű közvagyonnak minősülő szolgálati gépkocsikkal rendelkeztek a sajátjukként az ORFK illetékes személyeinek a döntése „jóvoltából”.

Szakszervezetünk álláspontja, hogy a rendőrség ezen középkori jellegű, mintegy feudum jelleggel a kivételezett személyeknek adott juttatása törvénytelen, mind jogi, mind morális tekintetben. Álláspontunk szerint pont ennek tudata miatt szemérmes az ORFK mindenkori vezetése, hiszen a saját használatra adott közvagyon a rendőrség alaprendeltetésének szakmai céljai megvalósulásától von el jelentős eszközállományt mintegy hitbizományként, álláspontunk szerint törvénytelenül.

Akkor, amikor a rendőrség financiális és napi pénzügyi gondokkal küzd, akkor amikor a rendőrség gazdálkodását folyamatosan az elvonások sújtják, akkor amikor rendőrfőkapitányok vezetnek be szigorító intézkedéseket a szolgálati gépjárművek futásteljesítménye és az egyéb kifizetések vonatkozásában, vállalhatatlan egy felelősségteljes rendőri vezetőtől, hogy saját célú furikázásra adjon ki korlátlan benzin és km használattal több száz nagy értékű szolgálati gépkocsit. Mint ahogy vállalhatatlan a közpénzherdálás bármilyen más formája is, gondolok itt például a külsős ügyvédi irodák horribilis havi átalánnyal, plusz eseti ügyek érdekeltségi alapon történő megbízására a hatályban lévő országos rendőrfőkapitányi tiltás ellenére is.

Teljességgel érthetetlennek és elfogadhatatlannak tartjuk a közpénz pazarlás bármely formáját. A kedvezményezett személyeknek juttatott saját használatú több száz darab szolgálati gépkocsi esete is ugyanilyen közpénz herdálásnak minősül álláspontom szerint. Amennyiben viszont ezt a szakmai vezetés valamely rejtélyes okból kifolyólag indokoltnak tartja, nem értjük, hogy amikor a nyilvánosságra kerülés, mint a tett „következménye” merül fel, mi az az indok, hogy a bíróság jogerős kötelezésével is ellenszegülve védi az ORFK vezetése ezt az álláspontunk szerint morálisan egészen biztosan vállalhatatlan kiváltságot és tarja fenn továbbra is a közpénzherdálás ezen formáját. Becslésünk szerint éves szinten egészen bizonyosan több száz millió forint kvázi cafeteria juttatást jelent a szerencsés érintetteknek az, hogy a magyar adófizetők pénzéből vásárolt szolgálati gépkocsikkal sajátjukként rendelkezhetnek.

Akkor, amikor az állomány éves cafeteria kerete 200 ezer forintban van maximálva (lecsökkentve) és ebben benne foglaltatik a helyi utazási bérlet, a gyermekek részére járó tanévkezdési segély is, akkor egy felelősségteljesen gondokodó és gazdálkodó rendőri vezetőnek vállalhatatlannak kell, hogy tartsa a saját berken belül kialakított kvázi vezetői cafeteria keret ezen formáját! Számításaink szerint ugyanis egy saját használatú szolgálati gépkocsi havi szinten többe kerül a magyar adófizető állampolgároknak, mint egy rendőrségi dolgozó törvényben biztosított éves cafeteria keretének a mértéke!

Fentiekre figyelemmel nyomatékosan felszólítjuk Főkapitány Urat, hogy a Magyar Köztársaság bíróságának jogerős döntését szíveskedjen tiszteletben tartani, az ítéletben foglalt kötelezésnek tegyen eleget és adja ki a bíróság által kiadni kötelezett adatokat!

Mindezen túlmenően javasoljuk, hogy a rendőrség első számú vezetőjeként a szolgálati gépjárművel saját használatra történő igénybevétel lehetőségét soron kívül szüntesse be a nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel, valamint arra, hogy információink szerint a bérelt vagy lízingelt gépjárművek vonatkozásában nem szerződés szerinti használatnak minősül a saját használatra kiadás, amely a szerződés felbontásának azonnali hatályú lehetőségét jelenti. Mindezen túlmenően információink szerint – figyelemmel arra, hogy nem szerződésszerű a használat ezen formája – egy esetleges káresemény vonatkozásában sem állt helyt a biztosító.

Fentieken túlmenően kérjük Főkapitány Urat, hogy a 2011. április 1-jei állapotnak megfelelően a közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó törvényi kötelezettsége okán 15 napon belül megküldeni szíveskedjen azt, hogy a Rendőrség szervezetén belül

1. Közölje szakszervezetünkkel a rendőrség tulajdonát képező és tartós magáncélra kiadott gépjárművek tételes felsorolását típus, forgalmi rendszám és évjárat szerint!
2. Közölje szakszervezetünkkel a rendőrség által lízingelt, vagy bérleti szerződés alapján beszerzett és tartós magáncélra kiadott gépjárművek tételes felsorolását típus, forgalmi rendszám és évjárat szerint!
3. Közölje szakszervezetünkkel a rendőrség tulajdonát képező és tartós magáncélú használatra kiadott gépjárművek használóinak nevét, szolgálati helyét és beosztását!
4. Közölje szakszervezetünkkel a rendőrség által lízingelt vagy bérleti szerződés alapján beszerzett, és tartós magáncélú használatra kiadott gépjárművek használóinak nevét, szolgálati helyét és beosztását!
5. Közölje szakszervezetünkkel, hogy a rendőrség által lízingelt, vagy bérleti szerződés alapján beszerzett szolgálati gépjárművek vonatkozásában megkötött szerződések szerint rendeltetésszerű használatnak minősül-e az, hogy ezen szolgálati célra beszerzett gépjárművek bármelyikét is magáncélú, ún. saját használatra adja át a rendőrség!
6. Kérjük az 5. pontban jelzett gépjárművekre vonatkozó szerződések másolatának megküldését!
7. Közölje szakszervezetünkkel, hogy az 1. és 2. pontokban jelzett magáncélra használt szolgálati gépjárművek havonta milyen mértékű kiadást jelentenek a rendőrség költségvetésének az alábbi bontás szerint:

– bérleti, vagy lízingszerződés alapján a 2. pont tekintetében a tulajdonos(ok)nak, illetve a bérbeadónak fizetett havidíj (lízing, bérlet díja és szervizelés) összesen;
– 2011. március hónapban az 1. és 2. pontban jelzett gépjárműveknek mennyi volt az üzemanyag költsége összesen;
– 2011. január 1-je és 2011. március 31. közötti időszakban az 1. és 2. pontban jelzett gépjárműveknek mennyi volt a szerviz költsége összesen;

 

 

Szekszárd, 2011. április 14.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Szima Judit
főtitkár

 

Előzmény: ORFK – egy levél, több válasz