ORFK – egy levél, több válasz

Az ORFK vezetője megküldte válaszlevelét, melyben válaszol a demonstráció akadályozásával, a Soproni Rendőrkapitányságon történtekkel, valamint a közérdekű adatok kiadásával kapcsolatban. A levél az alábbiakban olvasható.

Szám: 11394-2/2011.ált.

 

Tárgy: szakszervezeti demonstráción történő részvétel

 

Hivatkozási szám: Kü-137/2011/8.

 

Szima Judit főtitkárasszonynak,
Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete

 

S z e k s z á r d

 

 

Tisztelt Főtitkár Asszony!

 

 

Tájékoztatom, hogy a 2011. április 16-ára tervezett szakszervezeti demonstráción történő részvétellel összefüggésben megküldött megkeresését tanulmányoztam, azzal kapcsolatban az álláspontom az alábbiakban összegezhető.

Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: Rendőrség) törvényben meghatározott feladatait folyamatosan köteles ellátni, ehhez pedig a rendőri szervek vezetőinek kötelességük a szolgálat ellátását folyamatosan biztosítani. Egy adott időpontban szolgálatban lévő rendőrök száma az adott rendőri szerv illetékességi területén felmerülő rendőri feladatoktól függ, amelynek szakmai megítélése a rendőri szerv vezetőjének feladata. A jelzett törvényi kötelezettség alapján a Rendőrség – mint minden más napon – 2011. április 16-án is köteles biztosítani a rendőri szervek megfelelő reagáló képességét.

Tájékoztatom egyúttal, hogy a 2011. április 6-án tartott parancsnoki értekezleten – amelyen a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok kijelölt vezetői állománya mellett a rendőrkapitányságok és határrendészeti kirendeltségek vezetői is részt vettek – egyértelművé tettem, hogy a szolgálat folyamatos ellátását biztosítani kell, a szolgálatban nem lévő állomány pedig saját maga döntheti el, hogy a 2011. április 16-án tartandó demonstráción részt vesz-e, gyakorolni kívánja-e gyülekezési jogát ilyen formában.

Összességében tehát a Rendőrség vezetése nem akadályozza a szolgálatban nem lévő állomány demonstráción történő részvételét, és a szolgálatban lévők létszámát pedig az érintett rendőri szervek vezetői kizárólag a szakmai szempontok alapján határozzák meg, abban nem játszik és nem is játszhat szerepet a hivatkozott demonstráción történő részvételi szándék.

A fentiek mellett szükségesnek tartom, hogy a hivatkozott átiratban az ORFK működésével összefüggésben felvetett kérdésekkel kapcsolatban is kifejtsem álláspontomat, annak ellenére is, hogy azokat az átiratban nem hozzám intézte, hanem azok miatt a legfőbb ügyész úrnál tett feljelentést.

Az átiratban hivatkozott, a Soproni Rendőrkapitányságon tapasztaltakkal összefüggésben megküldött megkeresése alapján az Országos Rendőr-főkapitányság részéről ellenőrzés elrendelésére került sor, amelynek eredményéről – annak közeljövőben várható befejezését követően – kerülhet sor tájékoztatásra.

A közérdekű adatok kiadásával összefüggésben – a Fővárosi Ítélőtábla által 2.Pf.21.798/2010/3. számon hozott jogerős ítélettel kapcsolatban – Főtitkár Asszonyt előbb az ORFK Hivatalának vezetője 2011. február 24-én kelt átiratában, majd az ORFK gazdasági fóigazgatója 2011. április 7- én kelt átiratában tájékoztatta arról, hogy az ítéletben foglaltakkal szemben az Országos Rendőrfőkapitányság – élve a törvényben biztosított rendkívüli jogorvoslati jogával – a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága előtt a Pp. 270. § (2) bekezdése alapján felülvizsgálati eljárást kezdeményezett. Tekintettel arra, hogy egy sikeres felülvizsgálat eredményeként az adatközlést követően az eredeti állapot már nem állítható helyre, az Országos Rendőr-főkapitányság a Pp. 273. § (3) bekezdésének második fordulata alapján – a felülvizsgálati eljárás kezdeményezésével egyidejűleg – az ítélet végrehajtásának felfüggesztése iránti kérelmet terjesztett elő.

A fentiekre tekintettel megítélésem szerint a végrehajtásra történő felfüggesztésre irányuló kérelem elbírálásáig nem tekinthető jogellenesnek az, hogy az adatok megküldésére nem került sor, hiszen az gyakorlatilag a felülvizsgálati kérelem benyújtásának, és a végrehajtás felfüggesztés kérelmezhetősége jogintézményének értelmét kérdőjelezné meg.

Amint arról a hivatkozott átiratokban mind az ORFK Hivatalának vezetője, mind az ORFK gazdasági főigazgatója tájékoztatta, abban az esetben, ha a Legfelsőbb Bíróság a végrehajtás felfüggesztése iráni kérelmet elutasítja, úgy az erről szóló végzés kézhezvételét követően haladéktalanul megtörténik a Fővárosi Ítélőtábla ítéletében meghatározott adatok megküldése.

 

Budapest, 2011. április 13.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Dr. Hatala József
r. altábornagy

 

Előzmény: Ne akadályozzák a demonstrációt!

Letölthető anyag: ORFK válasz