Ne akadályozzák a demonstrációt!

A TMRSZ levélben fordult
dr. Polt Péterhez
a Magyar Köztársaság Legfőbb Ügyészéhez és
dr. Hatala József r. altábornagyhoz
az ORFK Vezetőjéhez.

Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a demonstráció bejelentését követően és nyilvánvalóan a demonstrációs jog gyakorlásának akadályozása szándékával szombati napra tervezzen a rendőrség vezetése olyan intézkedéseket, amellyel megakadályozni kívánja a demonstráción a munkavállalók részvételét.

Szám:Kü-137/2011/8.

 

 

dr. Polt Péter úrnak,
Magyar Köztársaság Legfőbb Ügyésze!

 

dr. Hatala József. altábornagy rendőrségi főtanácsos úrnak,
ORFK Vezetője, Országos Rendőrfőkapitány!

 

 

B U D A P E S T

 

 

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!
Tisztelt Főkapitány Úr!

 

 

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete 2011. április 16-án demonstrációt szervez a rendészet szétverését jelentő tervezett jogszabály-módosítási törekvések elleni tiltakozás, figyelemfelhívás és tájékoztatás jegyében.

A demonstráción szervezésünkben több száz fő rendőrségi munkavállaló megjelenésére számítunk. A demonstrációval egy időben más rendészeten belül működő szakszervezetek is hasonló jellegű tiltakozó demonstrációt jelentettek be, így előre láthatóan ezen a szombati napon több ezer rendőrségi munkavállaló szeretne e formában fellépni meglévő jogaik védelme érdekében.

A rendőrség vezetésének és a közvéleménynek tudomása van a bejelentett demonstrációk tervezett megtartásáról.

Kérem Főkapitány Urat, az érintett rendőri vezetők irányába kiadott jelentéstételi kötelezettség alapján – a Hszt. 30.§-ában foglaltakra figyelemmel -, soron kívül, de legkésőbb 2011. április 14-ig tájékoztatni szíveskedjen arról, igaz-e az az információ, miszerint az állományilletékes parancsnoki jogkörrel bíró rendőri vezetők jelentős része a jelzett napon különböző szakmai indokokra való hivatkozással helyi, területi, vagy országos rendőri akciókat, egyéb jogcímen pedig az állomány behívását jelentő intézkedéseket terveznek foganatosítani.

A Hszt. IV. fejezete 28.§-a alapján a munkáltatónak együttműködési kötelezettsége áll fenn a szakszervezettel.

Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a demonstráció bejelentését követően és nyilvánvalóan a demonstrációs jog gyakorlásának akadályozása szándékával szombati napra tervezzen a rendőrség vezetése olyan intézkedéseket, amellyel megakadályozni kívánja a demonstráción a munkavállalók részvételét. Ez egyrészt sérti a szakszervezet működésének a jogát, sérti a munkavállalók személyes érdekvédelmi lehetőségét, nem utolsó sorban pedig, sérti a rendeltetésszerű joggyakorlás alapkövetelményét (Hszt. 5.§) a munkáltatónak felróhatóan.

Az együttműködés jegyében kérem továbbá Főkapitány Urat, hogy a fentiek alapján indokolatlannak és ezzel párhuzamosan az érdekérvényesítési lehetőség korlátozására, a lehetséges véleménynyilvánítás elfojtására irányuló tervezett intézkedésekkel kapcsolatban hívja fel az érintett rendőri vezetők figyelmét arra, hogy tartózkodjanak az olyan intézkedések meghozatalától, amely alapján ezen a napon a munkavállalókat korlátozó ténykedésnek minősülnének.

A Btk. 351.§-a kifejezetten tilalmazza és 2 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegeti azt a tevékenységet, amely során az elkövető azért, hogy jogtalan hátrányt okozzon, a szolgálati hatalmával vagy helyzetével visszaél. 5 évig terjed a fenyegetés, ha a bűncselekményből jelentős hátrány származik.

Amennyiben tehát a fentiekben utalt vezetői intézkedések kapcsán az egyébként szombati napon szolgálatos állományon kívül az állomány pihenőidős állománya jelentős részének a behívása történne meg, szakmai indokokra való hivatkozással, de esetlegesen bizonyíték támasztaná alá azt, hogy ezek rendeltetésellenesen gyakorolt vezetői intézkedések lennének, a bűncselekmény elkövetését bizonyítottnak lehetne tekinteni.

Nyomatékosan felhívom ezért Főkapitány Úr figyelmét arra, hogy szíveskedjen olyan jellegű tájékoztatást, illetve iránymutatást kiadni – mint a Rendőrség első számú vezetője és mint az esetlegesen érintett állományilletékes parancsnokok szakmai feljebbvalója, illetve állományilletékes parancsnoka -, amely alapján fölöslegesen és bűncselekmény tényállását is kimerítve ezen módszerrel kívánnák egyesek megakadályozni a munkavállalók demonstráción megjelenési jogát.

Amennyiben ugyanis – természetesen bizonyítékkal alátámasztva – indokoltnak fogjuk látni, büntetőfeljelentések megtételét helyezzük kilátásba a felelősökkel szemben, bízva abban, hogy az ügyészség pártatlanul és részrehajlásmentesen fogja kezdeményezni a vétkesek büntetőjogi felelősségre vonását.

Ezen túlmenően a közérdekű adatokra vonatkozó törvényi kötelezettség okán kérjük Főkapitány Urat, hogy az EU-s elnökségre tekintettel soron kívül, a közbeszerzési eljárást is megkerülve beszerzett, darabonként – információink szerint és az újsághírek szerint – 720.000,-Ft-ba került motoros bőrruha műszaki leírása dokumentációjának másolati példányát szakszervezetünk részére megküldeni szíveskedjen.

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

1. Fentiek figyelembevétele mellett kérjük Legfőbb Ügyész Urat, hogy az információink szerint előkészületben lévő tömeges munkáltatói jogsértések megelőzése érdekében szíveskedjen felhívni az országos rendőrfőkapitány úr figyelmét a törvények betartásának és betartatásának szükségességére. Ennek annál is inkább oka van, mivel az alábbiakban 3. pontban jelzettek szerint az ORFK törvények feletti intézményként kíván működni, magas rangú vezetőit pedig egyszerűen nem érdekli, hogy a bíróság jogerős ítéletét „illik” végrehajtaniuk, ennek elmaradása esetén pedig bűncselekményt, illetve fegyelemsértést követ el a válaszadásra kötelezett személy.

2. Ezen túlmenően kérjük szíveskedjen kivizsgálni, miért nem történt érdemi válaszadás eddig (2 hónap elteltével) az ORFK vezetője részéről, abban az ügyben, amelyet a csatoltan megküldött, és az ORFK vezetője részére 2011. február 1-jén a Soproni Rendőrkapitányságon tapasztalt visszás jelenségekre tekintettel kezdeményezett vizsgálat kapcsán fogalmaztunk meg. Arról sincs információnk, hogy az ORFK egyáltalán vizsgálatot, vagy ellenőrzést folytatott volna az ügyben.

3. Az ORFK jogerősen pert vesztett közérdekű adatok kiadása tárgyában a TMRSZ-szel szemben, amelynek alapján az ORFK 2010. december 16. óta (az ítéletet felperesként mi 2011. január 26-án kaptuk kézhez) – bűncselekmény elkövetése útján – nem tesz eleget, továbbra is megtagadja a jogerős bírói kötelezés alapján megadni azt, hogy mely személyek használják sajátjukként a rendőrség szolgálati gépjárműveit, amellyel több tízmilliós nagyságrendű vagyoni hátrányt okoznak álláspontunk szerint a Magyar Államnak, a magyar adófizető állampolgároknak.

Több száz, nagyértékű szolgálati gépjármű sajátként való használatáról van szó, amelyet többek között akár külföldi utazásra, nagybevásárlásokra, vadászatokra, horgászatokra, tehát anyagi és kilométer korlátozás nélkül igénybe vehetnek.

Az ORFK illetékes vezetői nem mutatnak szemernyi szemérmességet sem akkor, amikor közvagyonnak minősülő nagyértékű gépkocsikkal rendelkeznek a sajátjukként, ellenben előszeretettel hivatkoznak a takarékosságra, és a feszes gazdálkodásra, miközben a végrehajtói állomány alulfizetett munkavállalói szemében irritáló mértékben pazarolják a rendőrségi forrást saját személyes céljaik és igényeik kielégítése érdekében.

Csatoltan megküldjük a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.21.798/2010/3. számú jogerős ítéletét, amelynek rendelkező részében foglalt kötelezésnek az ORFK felelőse nem hajlandó eleget tenni még úgy sem, hogy arra a Belügyminiszter is utasította. /melléklet/

A közérdekű adattal való visszaélést a Btk. egyértelműen pönalizálja.

Az ORFK hatáskörrel rendelkező és válaszadásra kötelezett felelőse magatartását a Btk. 177/B.§ (1) bek. a/ és b/ pontja szerinti tényállás fogalmazza meg tilalmazott magatartásként. Milyen rendőr az, aki büntetlenül megteheti, hogy tudatosan és szándékosan – a törvények fölé emelve magát – megtagadja a bíróság jogerős ítéletében foglaltakat és fittyet hány a Büntető Törvénykönyv rá is vonatkozó részére? Megbízható?

Sajnálatos, hogy ma olyan rendőrségi vezető maradhat meg a testületben, aki veszi magának a bátorságot, hogy a Magyar Köztársaság bíróságának jogerős ítéletét nem hajlandó végrehajtani. Ez egyszerűen elfogadhatatlan.

Elfogadhatatlan, hogy egy bűnöző magatartást hivatása gyakorlásában tudatosan kifejtő rendőr – képletesen szólva, de korábbi valós példát hozva hasonlatként – továbbra is „levizelhessen” a Teve utcai rendőrpalotában egy jogerős bírósági ítéletet, hogy az őt nem érdekli.

Bízunk benne, hogy az ügyben tett feljelentésünket hajlandó lesz a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező ügyészség érdemben is kivizsgálni, elsődlegesen a nyomozás elrendelésével, illetve a felelős személy büntetőjogi felelősségre vonásának kezdeményezésével.

Fentiek alapján kérjük Legfőbb Ügyész Úr fentiek szerint kért intézkedései megtételét és arról szóló válasz megadását az ügyben.

 

 

Szekszárd, 2011. április 7.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Szima Judit főtitkár