Emlékeztető érdekképviseleti fórumokról

Az ülés 2011. január 28. napján 12:00 órai kezdettel a Belügyminisztérium Központi Épületének 108. tárgyalójában került megtartásra.

A munkavállaló oldal részéről az alábbi szakszervezetek jelentek meg:

Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete (továbbiakban: BRDSZ)
Független Rendőr Szakszervezete (továbbiakban: FRSZ)
Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezete (továbbiakban: RKDSZ)
Rendőr Szakszervezetek Védegylete (továbbiakban: RV)
Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (TMRSZ)

Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége (továbbiakban: FBVSZOSZ)
Büntetetés Végrehajtási Dolgozók Országos Szövetsége (továbbiakban: BVDOSZ)

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Érdekvédelmi Szervezete
Nemzetbiztonsági Hivatal Érdekképviseleti Szervezete
Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége
Alkotmányvédelmi Hivatala

Vám-és Pénzügyőrség Független Szakszervezete

Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete
Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete

 

A munkáltatói és kormányzati oldal álláspontját képviselte:

dr. Pintér Sándor belügyminiszter
dr. Felkai László közigazgatási közigazgatási államtitkár
dr. Eiselt György szabályozási -és koordinációs helyettes államtitkár
dr. Tóth László gazdasági és informatikai helyettes államtitkár, bv. vezérőrnagy
Zsinka András a BM Személyzeti és Munkaügyi Főosztályvezetője

Országos Büntetés-Végrehajtási Parancsnokság
Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Országos Rendőr-főkapitányság
Budapesti Rendőr-főkapitányság

 

 

A napirendi pontok tárgyalása előtt a munkavállalói oldal egy-egy ajándékkosárral kívánta megköszönni Godó Edit és Kónya Péter korábbi munkáját.

Az érdekképviseleti oldal nevében, valamint közös álláspontját kifejtve Powell Pál nyilatkozott.

Az egyes napirendi pontok:

1. SZÉF záróülés
2. RÉF alakuló ülés
3. BÉT ülés

 

1. SZÉF záróülés tárgyában

Mind a kormányzati, mind az érdekképviseleti oldal megtartotta búcsúbeszédét, melyben kifejtették az együttműködés fontosságát és azt a célt, hogy azt a jövőben is maradéktalanul fenntartani kívánják.

 

2. RÉF alakuló ülése

Pintér Sándor belügyminiszter úr átadta a szót Zsinka András úrnak, aki a RÉF Alapszabályával kapcsolatban beérkezett javaslatokat összegezte, külön kiemelte azon előterjesztéseket, melyek nem kerültek beépítésre.
Így megjegyezte, hogy a Hszt. 34./A és 34/B §-aira figyelemmel nem vehetőek figyelembe az alábbi javaslatok:

Nem vehet részt a RÉF ülésen valamennyi rendvédelmi szerv, hiszen erre azon kívül még további fórumok is alkalmasak, így a KÉT és az OKÉT.

Megjegyezte továbbá, hogy az egyeztetés nem terjedhet ki a Hszt. különös részeire sem, ugyanis azok megvitatása ágazati szinten biztosított.

Elutasításra került a TMRSZ azon javaslata, miszerint miniszteri rendeletek is a RÉF egyeztetési tárgykörébe tartozhatnának.

Szintén nem került támogatásra a PVDÉSZ azon javaslata, mely szerint csak a belügyminiszter képviselheti a kormányzati oldalt, tekintettel a felvetés technikai kivitelezhetetlenségére.

Továbbá nem került beépítésre az FRSZ azon javaslata, miszerint a rendkívüli ülés előtt 15 napnál rövidebb határidőt kellene biztosítani.

A kormányzati oldal megfontolandónak tartotta, és ezért az ülés elé bocsájtotta:

Az RV azon javaslatát, mely értelmében a minimum 1000 tagot tömörítő, de országosan nem reprezentatív szakszervezet megfigyelőként vehessen részt.

Az ülés ne 2, hanem 3 havonta kerüljön megtartásra.

Az egyes nem várt események esetén írásos előterjesztés nélkül is napirendi pontra lehessen tűzni az adott téma megvitatását.

A TMRSZ javaslatára a szakszervezetek reprezentativitásának mérésére félévente kerüljön sor.

 

Érdekképviseleti oldal:

Nem támogatta az RV javaslatát, valamint az ülés ritkábban történő megtartásának tervét, ugyanakkor jelezte, hogy ragaszkodnának a belügyminiszter vagy egy másik miniszter ülésen való jelenlétéhez. Javasolta továbbá a levezető elnök személyét érintő opciók közül az A, pontot.

Pintér Sándor belügyminiszter úr:

Elfogadta a levezető elnök tekintetében tett javaslatot, jelezte, hogy bármely esetben – a felkészülés végett – ragaszkodik az írásos előterjesztés benyújtásához, megjegyezte, hogy a szakszervezeti reprezentativitás ellenőrzéséhez elegendő az éves felülvizsgálat, továbbá, hogy nem támogatja az RV javaslatát, és a háromhavonta megtartandó RÉF ülésről szóló felvetést sem. A kormányzati oldalt képviseletében eljáró személy tekintetében egyúttal gondolkodási időt kért.

Jóváhagyta az ülésekről történő hangfelvétel készítéséről szóló javaslatot, mely értelmében azt valamennyi szakszervezet részére CD-n is hozzáférhető lesz, továbbá intézkedett a tárgyalásokról szóló emlékeztetők elkészítése felől is.

Ezt követően 5 perc szünet került megtartásra.

A PVDSZ külön jelezte, hogy a közalkalmazottak, valamint a köztisztviselők illetményalapjának megtárgyalása is szükséges lenne jelen fórumon, tekintettel arra, hogy azt a Hszt. sem tiltja, s az ülés diszkrecionális jogköre, hogy azt felvegye a tárgyalandó témák közé.

Pintér Sándor belügyminiszter úr:

Kérte, hogy e tekintetben is egységes álláspont kerüljön kialakítása az érdekvédelmi oldalon is. Jelezte, hogy Matolcsy miniszter úr nem vállalta a távollétében történő helyettesítést, egyúttal javasolta, hogy erre mindig valamely államtitkár jogosult lehessen.

Egyebek:

Érdekképviseleti oldal:

Kérte a belügyminiszter úr abbéli intézkedését, hogy azon tagok, akik 2010. december 31. napja előtt jelentkeztek át az állami nyugdíj-rendszerbe, azoknak is biztosítson a kormány arra lehetőséget, hogy a magánnyugdíjpénztári befizetéseik után a hozamukat megkaphassák.

Pintér Sándor belügyminiszter úr:

Jelezte, hogy kapott erre vonatkozóan főkapitányi adatokat, de felhívta a figyelmet arra, hogy a törvény szövegét ebben az esetben sem lehet figyelmen kívül hagyni. Ezen okból kifolyólag kérte az érddekképviseleti oldalt, hogy a kérés túl általános volta miatt, közös és konkrét törvényjavaslatot fogalmazzon meg, s azt juttassa el a Nemzetgazdasági Minisztériumba. Az RV jelezte, hogy korábban is tett már ilyen javaslatot, vállalta, hogy ezt ismételten megküldi a kijelölt intézménynek.

Érdekképviseleti oldal:

Jelezte, hogy a megbízhatósági vizsgálat ne legyen kiterjeszthető a közalkalmazottakra.

Pintér Sándor belügyminiszter úr:

Nem tartotta kivitelezhetőnek ezt a javaslatot.

A Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete jelezte, hogy az egyes tűzoltóságokon már elkezdték kötelező jelleggel kitöltetni az egyes hozzátartozói nyilatkozatokat, holott erre elvileg nem lenne szükség.

Pintér Sándor belügyminiszter úr:

Kérte, hogy az egységes gyakorlat kialakítása végett az ilyen jellegű problémák írásban kerüljenek jelzésre.

A Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete egyúttal azt is jelezte, hogy a korábban megnyert túlórapénzek kifizetése változatlanul megoldatlan.

Pintér Sándor belügyminiszter úr:

Kifejezte, hogy az államtitkár urakkal közösen dolgoznak a megoldáson, ígértet tett arra, hogy az első negyedév végéig megállapodás születik a kifizetés menetéről, továbbá jelezte, hogy rendelkezésére áll az a táblázatos kimutatás, mely részletesen tartalmazza az egyes egységeket érintő, kifizetni elmulasztott összegeket.

Az ülés 13:50 perckor került lezárásra.

 

3. BÉT ülés

 

A napirendi pontok előtti felszólalások:

 

Bárdos Judit:

Megjegyezte, hogy korábban kérték, hogy a belügyi ágazatban nettó 80 ezer forintot kereső személyek létszáma kerüljön kimutatásra.

Pintér Sándor belügyminiszter úr:

Megemlítette, hogy 3064 fő került kimutatásra, akik közül 861 fő hivatásos.

Pach Dániel:

Kérte, hogy a 94 ezer forintos bruttó fizetéssel rendelkezők is kerüljenek kiemelésre. Jelezte, hogy nagyon sokan dolgoznak 2/2-es beosztásban, mindössze nettó 100.000 forintért.

Pintér Sándor belügyminiszter úr:

Kérte, hogy efféle kijelentések ne városi legenda szintjén kerüljenek megfogalmazásra. Konkrét adatokat idézett az előtte álló kimutatásból, hogy nettó 140. 000 forint alatti keresettel a hivatásos állomány 39%-a rendelkezik.

A Nemzetbiztonsági Hivatal Érdekképviseleti Szervezete jelezte, hogy szükségesnek tartják, hogy a 40 ezer forintos lakhatási támogatást – más védelmi szervezetekhez hasonlóan – az ő részükre is biztosítsák.

Dr. Tóth László államtitkár úr:

Ígéretet tett arra, hogy az anyagi források biztosításának lehetőségét fel fogják kutatni. Hiányolta ugyanakkor, hogy e tárgyban tartott szakértői egyeztetésre a meghívott szakszervezetek nem jelentek meg.

Erre az érdekképviseleti szervek egyöntetűen jelezték, hogy azért nem jelentek meg, mert a meghívó szerint az oldal mindösszesen 2 fővel képviseltethette magát, amely két fő ténylegesen meg is jelent.

Pach Dániel:

Kérte, hogy április 30. napjáig moratóriumot kapjanak a szálláshelyeken lakó hivatásos állományúak is azzal a feltétellel, hogy nem kell kétszeres költségtérítést fizetniük. Továbbá javasolta, hogy a munkáltatói kölcsön mértéke 3-3,5 millió forint helyett egységesen 5 millió forint legyen személyenként, természetesen úgy, hogy a rendelkezésre álló keret nem bővül.

Pintér Sándor belügyminiszter úr:

Pontos adatokat kért arra vonatkozóan, hogy ez ténylegesen hány főt is érint. Utóbbi kérésre jelezte, hogy az egységesítés ténylegesen szükséges.

 

Béren kívüli juttatások

Pintér Sándor belügyminiszter úr:

Megjegyezte, hogy a korábbi 116. 000 forintos keretet az ő közbenjárására emelték 200. 000 forintra, az ehhez szükséges források álláspontja szerint ugyanakkor még nem biztosítottak.

Ezt követően a Szabályzatban az FRSZ és a HTÖSZ stiláris, nem érdemi módosításokat eszközölt, amelyek még az ülésen jóváhagyásra kerültek.

Bárdos Judit:

Kérte, hogy a szabályzatba kerüljön beemelésre a lakhatási támogatás, mely felvetéshez csatlakozott Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége (továbbiakban: FBVSZOSZ) is, külön kiemelve, hogy érdemes lenne valamennyi olyan juttatást belevenni a dokumentumba, amelyek adókulcsa 0% -os.

Pintér Sándor belügyminiszter úr:

Jelezte, hogy az érdekvédelmi szervezetek kedd (február 1.) 16: 00-ig küldjék meg az erre vonatkozó írásos javaslataikat, lehetőség szerint az egyes tételek adóvonzatával együtt.

Bárdos Judit:

Felvetette az állományt érő hátrányos intézkedések kompenzálására az úgynevezett rekreációs kártya bevezetésének lehetőségét, ahol a feltételek részletesebb vizsgálatára ígéretet is tett a belügyminiszter úr. Továbbá felvetette, hogy a közalkalmazottak részére egyszeri 10. 000 forintos kompenzáció megadása is indokolt lenne.

Pintér Sándor belügyminiszter úr:

Jelezte, hogy az iskolakezdési támogatás esetében igyekszik a korábban nyújtott támogatással azonos összegű juttatás folyósítását biztosítani. A közalkalmazotti juttatás lehetőségét azonban egyelőre elvetette.
A helyi bérlet témakörével kapcsolatosan jelezte, hogy tárgyalásokat folytatott az illetékes szervekkel. Két megoldást helyezett kilátásba: az első szerint úgy adható meg a bérlet a hivatásos állomány részére, mint a szolgálat ellátásához szükséges juttatás, így tekintettel arra, hogy 5 munkanap van egy héten a bérlet árának 75%-át tudná biztosítani költségtérítésként.
A másik megoldás szerint a fennmaradó két munkanap esetében az állomány a készenléti szolgálat adása miatt is jogosult lenne a bérletre, vagyis annak teljes összege megtérítésre kerülne. Utóbbi esetben kérte viszont, hogy az állomány tagjai a készenléti díj megtérítése tekintetében ne nyújtsanak be keresetet. A közalkalmazottak tekintetében viszont egyelőre nem tudott információt szolgáltatni.

A szakszervezetek álláspontja megosztott volt, az FRSZ például egyértelműen jelezte, hogy az utóbbi megoldás esetén nem vállalhat garanciát arra, hogy ilyen tárgyú perekben (készenléti díj) nem fogja ellátni a tagok képviseletét.

 

Egyebek:

 

Bárdos Judit:

Jelezte, hogy szakszervezeti kifogást nyújtottak be a méretvétellel kapcsolatban, amelynek helyt is adtak. A kifogás tárgya az volt, hogy sem a szabók kirendelése, sem a felesleges ruhák gyártása nem volt megoldott, hiszen annak is ruhát kell vennie, aki éppen negyed évvel ezt megelőzően vásárolt egyet, vagy felmentési idejét tölti.

Pintér Sándor belügyminiszter úr:

Jelezte, hogy mindezt barátságtalan lépésnek értékeli a szakszervezet részéről, hiszen ezáltal akadályok gördültek a gyártás folyamatába, hangsúlyozta, hogy valamennyi bevetési ruhát belső jellel kell ellátni, azok leadhatóak lesznek.

Az FBVSZOSZ kérte, hogy a korábban előterjesztett 7 pontos javaslatuk megválaszolásra kerüljön, erre ígéretet is tett a belügyminiszter úr.

Az FRSZ továbbá kérte, hogy az általuk jelzett orvosi vizsgálatok eredményét illető probléma is megoldásra kerüljön, és ezáltal a vizsgálattal érintett személyek utólagosan is értesülhessenek azok eredményeiről. A felvetett problémákra Zsinka András úr ígért írásos választ.

Ezt követően az ülés lezárásra került.

 

 

Budapest, 2011. január 28.

 

 

TMRSZ