Tájékoztató – BKV bérlettel kapcsolatosan

A BRFK közalkalmazotti állománya számára a helyi utazási bérlettel kapcsolatos problémáról

2011. január 24-én már tájékoztatást adtunk arra vonatkozóan, hogy a BRFK 2010. decembertől kezdődően hatályos Kollektív Szerződése 25.1. pontja értelmében a BRFK állományába tartozó közalkalmazottak részére a munkáltató éves (havi bontású) BKV bérlet-szelvénytömböt köteles biztosítani.

Tekintettel arra, hogy a munkáltató a 2011. január 4-én kiosztott bérletekkel kapcsolatosan utólagos nyilatkozatban kérte a dolgozóktól a bérlet cafeteria-keret terhére történő elszámolását – mely nyilatkozat aláírását információink szerint több szolgálati helyen kötelezővé is tették -, illetőleg a kiosztott és kitöltött bérletek visszaadását, ezért e tekintetben álláspontunk szerint egyéni jogvita kezdeményezhető.

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra is, hogy a BRFK állományába tartozó közalkalmazottak jelentős része esetében a munkáltató a munkaköri leírásban kötelezettségként határozta meg a munkavállaló számára a BKV járatok szükség szerinti igénybe vételét, melyhez a munkáltató térítésmentes bérletet biztosít.

A TMRSZ javaslata tehát azon közalkalmazottak számára, akik a bérletüket visszaadták, vagy vezetőjük utasítására az utólagos nyilatkozatot aláírták, hogy adjanak be egy kérelmet Dr. Tóth Tamás r. dandártábornok Úr, a Budapesti Rendőr-főkapitányság Vezetőjének címezve a bérlet kiadása, illetőleg a cafeteria-keret érintetlenül hagyása, annak önálló juttatásként történő biztosítása érdekében.

Ezt követően a kérelem elutasítása esetén a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Törvény 199. § (1) bekezdése alapján – hivatkozással a KSZ 25.1 pontban foglaltakra – a közalkalmazott egyéni munkaügyi jogvita keretében kérheti a Fővárosi Munkaügyi Bíróságtól munkaviszonyából származó igénye jogosságának megállapítását.

Az alábbiakban segítségként közreadnunk egy kérelem-mintát, de amennyiben a kérelem vagy keresetlevél benyújtásához tagjaink jogi képviseletet szeretnének igénybe venni, abban az esetben tisztségviselőink és jogászaink rendelkezésükre állnak!

 

 

TMRSZ

 

 

Kérelem minta:

 

 

KÉRELEM MUNKÁLTATÓHOZ HELYI BÉRLET KIFIZETÉSE TÁRGYÁBAN

 

 

Tisztelt Főkapitány/Kapitány Úr!

 

 

…………………….. közalkalmazott a ……….. Rendőr(fő)- kapitányság
…………………….. (beo.) az alábbi

 

 

kérelmet

 

 

terjesztem elő.

A BRFK-n hatályos Kollektív Szerződés 25.1 pontja szerint a munkáltató térítésmentesen biztosítja a közalkalmazott számára a helyi tömegközlekedési bérletet.

A munkaköri leírásom szerint úgyszintén a munkáltató térítésmentesen biztosítja számomra a helyi tömegközlekedési bérletet.

A munkaköri leírás kétoldalú jognyilatkozat, amely kizárólag a felek egybehangzó akarata alapján módosítható. A munkaköri leírásom változatlan, annak megváltoztatásához nem járultam hozzá.

Az utazási bérlet munkaköri feladataim teljesítése érdekében is szükséges.

Fentiekre tekintettel kérem, hogy a helyi közlekedési bérletet, vagy annak ellenértékét szíveskedjenek számomra rendelkezésre bocsátani.

 

 

Tisztelettel:

 

 

……………………………….
munkavállaló

 

 

Kelt, ………………, 2011. ………… hó …. nap