Helyt adtak a TMRSZ kifogásának

BRFK Vezetőjének ajándéka a BRFK munkavállalóinak a 2010-es ünnepekre. Az elhíresült karácsonyi bevásárlónap. dr. Tóth Tamás BRFK Vezető úgy adott, hogy azt rögtön vissza is vette.

Ettől már csak az volt a szebb, amikor a BRFK munkatársai gyerekének 2009-ben lejárt szavatosságú mikuláscsomagokat osztogatott az előző BRFK Vezető dr. Tóth Gábor. Egyik kutya másik eb.

Íme a jelen a bevásárlónappal kapcsolatos végzés:

Fővárosi Munkaügyi Bíróság 5.Mpk.50.697/2010/6. szám alatt Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete kérelmezőnek a Budapesti Rendőr-főkapitányság ellen szakszervezeti kifogás tárgyában indult nemperes eljárásban

a bíróság megállapította, hogy a BRFK jogsértést követett el azzal, hogy 10/2010. (XII.8.) intézkedéséről előzetesen nem tájékoztatta a kérelmezőt.

A BRFK 2010. november 25-én körlevelet tett közzé, ebben a BRFK teljes személyi állománya számára a 2010. december 1. és december 23. közötti időszakban a karácsonyi bevásárlások lebonyolítása céljából 1 munkanapi, illetve 8 órányi szolgálatmentesség biztosításáról rendelkezett azzal, hogy erről a működőképesség fenntartásával kell rendelkezni. A BRFK. ezen rendelkezését 2010. december 8-án az előbbi intézkedést 2010. december 8-i hatállyal visszavonta.

A TMRSZ ezt követően 2010. december 13-án szakszervezeti kifogást terjesztett elő, amelyben a bevásárlónap biztosítását, azon körlevél hatályban tartását kérte.

A BRFK 2010. december 15-i keltezéssel, december 16-án válaszolt a kifogásra. Hivatkozása szerint a Hszt. 31. (3) bekezdése nem alapozhatja meg a szakszervezeti kifogást.

A TMRSZ 2010. december 21-én fordult kérelmével a bírósághoz. Kérte a kifogás jogosságának megállapítását.

A BRFK a kérelem elutasítását kérte azzal, hogy az intézkedései nem sértették a kérelmező által hivatkozott jogszabályokat. Ezen túlmenően hivatkozott arra, hogy az intézkedéssel szemben a hivatásos állomány tagjai egyéni jogvitát kezdeményezhetnek.

A Bíróság megállapította, hogy a BRFK megsértette a Hszt. 30. (1) bekezdés c) pontját, mivel a BRFK tett intézkedéseiről nem adott tájékoztatást a TMRSZ-nek. A BRFK ezzel, jóllehet az intézkedés a hivatásos állomány tagjainak anyagi és szociális érdekeire vonatkozó volt és az állomány valamennyi tagját érintette, megsértette a TMRSZ-nek a Hszt. 30. (1) bekezdés szerinti jogosítványait. E tekintetben a BRFK mulasztást követett el.

Ugyanakkor a bíróság azt is megállapította, hogy a BRFK a TMRSZ-nek adott 2010. december 15-i válaszában mulasztását azzal pótolta, hogy az intézkedés visszavonására magyarázatot adott: „a személyi állomány szolgálati feladataira vonatkozóan rendelkezésemre álló adatok értékelését követően” hozta meg a december 8-i döntést.

A bíróság úgy ítélte meg, hogy az egyeztetési eljárásban ezzel a kérelmező tájékoztatásához való jogának sérelmét a munkáltató orvosolta. Ebből következően az intézkedés felfüggesztésének — a megállapítható jogsértése ellenére — már nem lehetett jogi alapja.

A bíróság döntése szerint a rendeltetésellenes joggyakorlás nem volt megállapítható. Ugyanakkor azt is leszögezte, hogy kétségtelenül kellemetlenül érintette a hivatásos állomány tagjait, hogy egy kilátásba helyezett kedvezményt — amelyet némelyek talán igénybe is vettek — az elrendelést követő két héten belül visszavontak. Ugyanakkor a bíróság álláspontja szerint a kedvezménytől a munkáltató általános érvénnyel, de egyedi döntése alapján rendelkezett. A munkaszervezet irányítójaként kötelezettsége annak biztosítása, hogy a fegyveres szerv az egyéb törvényekben rárótt feladatait teljesíthesse. Ebből következően a munkaszervezést érintő, mérlegelési jogkörben biztosított alkalmi kedvezményt jogában állt visszavonni. Ezen intézkedéssel a Hszt. 67. b) pontja szerinti jogosítványát gyakorolta. E jogkör gyakorlása a Hszt. 68. (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel nem minősíthető rendeltetésellenes joggyakorlásnak.

Fentiekre tekintettel a bíróság a rendelkező rész szerint határozott.