Az ORFK vezetője helyt adott a szolgálati panaszunknak!

Egészségügyi szabadság ideje alatt is jár az új egyenruha és a ruházati utalvány!

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság állományában főügyeletesként szolgálatot teljesítő tagunk 2009. május 1.- 2010. január 16. között betegsége miatt egészségügyi szabadságon tartózkodott, majd időközben, 2010. január 1-jén betöltötte a szolgálati nyugdíj eléréséhez szükséges 25 év szolgálati viszonyt, ezért 2010. január 16. – 2010. július 15-ig fel is mentették a szolgálat alól.

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete tagunk nevében 2010. júliusában szolgálati panasszal fordult a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjéhez, mert amíg tagunk egészségügyi szabadságon tartózkodott, az állománya 2009. novemberében új egyenruhát, valamint ruházati utalványt is kapott. Ezek összértéke 30.000,- Ft, amelyből 27.400,- Ft természetbeni ruházati ellátmány, a fennmaradó 2.600,- Ft pedig a ruházati utalvány. Tagunktól az egészségügyi szabadsága ideje alatt telefonon kértek tájékoztatást a megfelelő ruha kiosztásához szükséges méretéről, aminek készséggel eleget is tett. Azonban ennek ellenére sem új egyenruhát, sem ruházati utalványt nem adtak részére.

Szakszervezetünk az ORFK Hivatalának Jogi Főosztályához fordult állásfoglalás céljából az ügy mielőbbi tisztázása érdekében.

Az ORFK 2010. júniusában kelt válaszában kifejtette, hogy az IRM irányítása alá tartózó szervek állományának 2009. évi ágazati kompenzációjára a Megállapodás 2008. decemberében került megkötésre az Igazságügyi és Rendészeti Érdekegyeztető Tanács (IRÉT) munkáltatói oldala és a szakszervezetek között. A Megállapodás a 2009. évben felfüggesztett 13. havi illetmény és az elmaradó illetményemelésből eredő reál-kereset csökkenés kompenzációjára szolgált. Ezen Megállapodás 5. pontja értelmében az IRM a reáljövedelem szinten tartásán túl vállalta a 30.000,- Ft értékű ruházati ellátmány természetbeni biztosítását az egyenruha viselésére kötelezett állomány részére. Az ORFK Hivatala álláspontja szerint a sóban forgó ellátmány az egészségügyi szabadságon tartózkodó munkavállalókat is jogszerűen megilleti.

A HSZT. 116. § kiegészítéséhez benyújtott miniszteri indokolás a következő:

A Hszt. 116. §-ának kiegészítésével a fegyveres szervet irányító valamennyi miniszternek lehetőséget teremt arra, hogy a Hszt. 116. §-ának (3) bekezdése szerinti ruházati utánpótlási ellátmányon felül évente kiegészítő ruházati utánpótlási ellátmány természetbeni kiadásáról rendelkezzen. Ennek keretében kizárólag az adott fegyveres szervnél rendszeresített egyenruházati termék kiadására kerülhet sor, a jogosultság évében. Az egyenruházati termék természetbeni kiadása elősegíti a munkakörülmények javítását. A miniszteri rendelkezéshez kapcsolódó költségvetési forrásigény az érintett intézmény költségvetéséből kerül biztosításra.

A kiegészítő ruházati utánpótlási ellátmány természetbeni kiadása összességében kisebb költségtöbblettel jár, mintha az érintett állományi kör egyenruházati ellátását a ruházat cseréjével oldanák meg az érintett szervek.

Ezzel egyidejűleg a Hszt. 342. § (2) bekezdés e) pontjának módosítása indokolt annak érdekében, hogy a kiegészítő ruházati utánpótlási ellátmány mértékének és feltételeinek meghatározására a fegyveres szervet irányító miniszterek megfelelő törvényi felhatalmazással rendelkezzenek.

A Hszt. 116. §-ának módosításával a fegyveres szervet irányító miniszter kiegészítő ruházati utánpótlási ellátmány természetbeni kiadásáról rendelkezhet. Emellett a rendőrség hivatásos állományának egyenruhás alapellátási normába sorolt tagja, valamint a büntetés – végrehajtási szervezet hivatásos állományának a szolgálat ellátásához egyenruha viselésére kötelezett tajga vonatkozásában a munkakörülmények javítása érdekében az általános szabályoktól való eltérésre, a 116. § (3) bekezdése szerinti ruházati utánpótlási ellátmány rendeltetésszerű felhasználásának biztosítására irányul a módosítás. A ruházati utánpótlási ellátmány természetben kiadható mértékét – a törvényi kereteken belül – évente a miniszter állapítja meg.

Tagunk esetében azt kell tehát vizsgálni, hogy beosztása alapján jogosult volt-e a 2009. évi kiegészítő ruházati ellátmányra vagy sem.

Az indoklás értelmében a kiegészítő ruházati utánpótlási ellátmány kapcsán „kizárólag az adott fegyveres szervnél rendszeresített egyenruházati termék kiadására kerülhet sor”, egyebek mellett a „rendőrség hivatásos állományának egyenruhás alapellátási normába sorolt tagja” részére.

A HSZT. 116. § (6) bekezdése szerint a kiegészítő ellátmány „a hivatásos állomány egyenruha viselésére kötelezett tagja részére” biztosítható.

A fentiekből megállapítható, hogy nemcsak az egyenruhás alapellátási normába sorolt tag, hanem a hivatásos állomány egyenruha viselésére kötelezett tagja részére is adható ezen ellátmány.

Panaszos tagunk kinevezés szerinti beosztása főügyeletes volt. Ezen beosztáshoz a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság szervezési állománytáblázata vegyes ruhás alapellátási normát rendelt tagunk részére.

A Rendőrség, a Rendőrtiszti Főiskola és a rendészeti szakközépiskolák egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló 12/2009. (IV. 30.) IRM rendelet 2. § gb) pontja alapján „vegyes ruhás alapellátási norma, amely az egyenruházati termékeken és felszerelési cikkeken túl meghatározott összegű – polgári ruházat vásárlását szolgáló – ruhapénzt is tartalmaz, amely normába besoroltak szolgálati feladatok ellátása során polgári ruházatot és egyenruházatot is viselhetnek”.

A főügyeletesek szolgálatukat munkáltató előírás alapján egyenruhában látják el. Erre, a szervezési állománytáblázatra, az IRM rendeletre és a HSZT. hivatkozott rendelkezéseire figyelemmel tagunk beosztása alapján egyenruha viselésére volt kötelezett, így őt beosztása alapján megillette a panaszolt ellátmány.

Mindezek mellett figyelembe kell venni a HSZT. 342. §-át is:

342. § (2) Felhatalmazást kap a fegyveres szervet irányító miniszter, hogy rendeletben részletesen szabályozza:

e) az illetmény megállapítása (illetményfokozatba besorolás, előresorolás, kifizetés, levonás stb.) feltételeit és rendjét, továbbá a juttatások, a költségtérítések, a kedvezmények, a támogatások (beleértve a lakhatási jellegűeket is), a természetbeni ellátás mértékét és feltételeit (beleértve a ruházati utánpótlási ellátmány, valamint a kiegészítő ruházati utánpótlási ellátmány természetben kiadható mértékét és feltételeit is), valamint az azokban való részesítés rendjét, a kedvezményes üdültetés, a végkielégítés kifizetésének rendjét, az illetménypótlékra jogosultak körét;”

A HSZT. 116. § alcíme a „természetbeni ellátás”. Ezen alcím alatt a HSZT. a fegyverzetről, a felszerelésről, a ruházatról és az élelmezésről rendelkezik. Egyértelműen megállapítható tehát, hogy a ruházat természetbeni ellátás.

A 12/2009. (IV. 30.) IRM rendelet a 2009. évi kiegészítő ruházati utánpótlási ellátmánnyal kapcsolatban külön nem rendelkezett, azonban a ruházati utánpótlási ellátmány egyébként a 23. § (5) bekezdés d) pontja alapján mind a betegállományban levőt, a 25. § alapján mind a felmentési idejét töltőt megilleti.

A Megállapodás természetbeni ellátmányról rendelkezett, ennek megfelelően történt a személyi állomány ellátása is. Erre figyelemmel a panaszost is természetben illeti meg az ellátmány, annak pénzbeli megváltására így nem kerülhet sor. A HSZT. 204. § és a 205. § rendelkezései alapján a panaszos az egyenruháját nyugállományúként is viselheti, és a természetbeni ellátás egyébként sem sérti az érdekeit. Továbbá az egyenruházati termékek és kiegészítők panaszosnak történő természetbeni kiadása biztosítja az eredetileg 27.600,- Ft értékű ellátás időközbeni esetleges árváltozása hatásainak kiküszöbölését, a 2.600,- Ft értékű ruházati utalvány esetében azonban szükséges annak kamattal növelt értékben történő biztosítása.

 

 

dr. Arató Zita
Az ügy előadója: dr. Arató Zita

 

 

TMRSZ