Továbbra is indokolatlanul nehezíti…

…a munkavállalók helyzetét a BRFK vezetője

 

Előzmény: Látszatintézkedések – levelünk a BRFK vezetőjéhez

TMRSZ: “Nem az volt a célunk a levelünk megírásával, hogy a szakszervezet érdekképviseleti tevékenységét segítse elő a BRFK, hanem az volt a célunk, hogy az újabb, a végrehajtó állományt kedvezőtlenül érintő szakmai vezetés által kieszközölt változtatások szakmai indokolatlanságára és az állomány vegzálásával egyenértékű magatartásra hívjuk fel a BRFK legfelső vezetésének a figyelmét.”

Teljes levelünk a cikk további részében olvasható

 

Szám: Kü-533-1/2010.

 

Hiv.szám: 01000-48383/5/2010.ált

 

Dr. Tóth Tamás r.vezérőrnagy rendőrségi főtanácsos úrnak,
BRFK Vezetője

 

B U D A P E S T

 

 

Tisztelt Főkapitány Úr!

 

 

Fenti hivatkozási számú, álláspontját tartalmazó válaszlevelét 2010.12.22-én köszönettel megkaptam a BRFK XV. Kerületi Rendőrkapitányságon a váltások személyi összetételében végrehajtott változások tárgyában.

A válaszlevele tanulmányozását és értelmezését következően megállapítható, hogy Főkapitány Úr álláspontja és a TMRSZ álláspontja között lényeges különbség áll fenn. Továbbra is az az álláspontunk, hogy a munkavállalók helyzetét indokolatlanul nehezítő, szakmailag indokolatlan, a munkavállalók munkavégzésének nehezítésére irányuló szakmai vezetői ténykedés kapcsán jogosan és alappal próbáltuk felhívni a figyelmét a helyzet drámaiságára és az ebben rejlő veszélyekre.

Nyilván nem tudjuk kiadni – de ha tudnánk sem állna szándékunkban, ismerve a rendszerben rejlő lehetőségeket egy-egy munkavállaló, ellehetetlenítésére – a hozzánk forduló munkavállalók adatait és a konkrét sérelmeket, azonban megjegyezni szeretnénk, hogy elsődleges információk alapján tájékozódtunk az ügyben, mielőtt megírtuk Főkapitány Úrnak írott, problémafelvető és a megoldás szándékával íródott levelünket.

Sajnáljuk, hogy a BRFK ezzel kapcsolatos vizsgálódásának végén Főkapitány Úrhoz torzítva jutottak el a valós információk és szakmailag indokoltnak állítanak be nyilvánvalóan alaptalan ténykedéseket.

Állítjuk, hogy az érintett állományt mélyen sértő, a korrupció esélyének kiküszöbölésének szándékára hivatkozva kuszálták össze a jól összeszokott váltásokat, vállalva a szakmai vezetés az ezzel járó kockázatokat a jövőre nézve. Ezeket a kockázatokat és a munkavállalók helyzetét nehezítő körülményeket nem kívánjuk megismételni.

A válaszlevele tartalmának megismerését követően azt is állítjuk, hogy a tényeket teljesebb körűen ismerjük, mint Ön, ezért továbbra is fenntartjuk az eddigi jelzéseinkben foglaltakat.

Idézve leveléből:

„Kérem, amennyiben a szakszervezetek jogszabályokban pontosan körülhatárolt, illetve meghatározott jogait kívánja gyakorolni, azt a konkrét eset, illetve körülmény megjelölésével szíveskedjék megtenni, hogy a törvényben foglalt kötelezettségeinknek eleget téve a szükséges tájékoztatás megadásával a szakszervezet érdekképviseleti tevékenységét elő tudjuk segíteni.”

TMRSZ:

Nem az volt a célunk a levelünk megírásával, hogy a szakszervezet érdekképviseleti tevékenységét segítse elő a BRFK, hanem az volt a célunk, hogy az újabb, a végrehajtó állományt kedvezőtlenül érintő szakmai vezetés által kieszközölt változtatások szakmai indokolatlanságára és az állomány vegzálásával egyenértékű magatartásra hívjuk fel a BRFK legfelső vezetésének a figyelmét.

Idézve leveléből:

„A levelében a kerületi közrendvédelmi osztályon a váltások 2011. január 01 -től tervezett átszervezésével kapcsolatos fenntartásait nevesíti.”

TMRSZ:

Amennyiben ez átszervezés – és erről válaszlevelében Ön tájékoztatta először szakszervezetünket – 2011. január 1-je előtt meg kell tartani az ezzel kapcsolatos személyzeti beszélgetéseket és ezekről az elbeszélgetésekről jegyzőkönyvet kell felvenni, ahol az átszervezéssel egyet nem értő állomány gyakorolhatja az őt megillető jogokat.

Kérdésünk, hogy a személyzeti elbeszélgetések mikor történnek meg?

A személyügyi szolgálat felmérte-e azokat a körülményeket, amely adott esetben az átszervezéssel járó változások el nem fogadásával járnak?

Amennyiben ugyanis ez átszervezés, kérjük az ezzel kapcsolatos írásos tájékoztatást, még az elbeszélgetések megkezdése előtt.

Különösen kérjük, hogy ez hány személyt érint, az érintett személyek közül hányan rendelkeznek 25 szolgálati évvel, hányan nyújtottak be az érintettek közül eddig áthelyezési kérelmet, és kérjük az érintett állomány tájékoztatását arról, hogy a személyügyi elbeszélgetések során jogi (szakszervezeti) képviseletre tarthatnak igényt.

Idézve leveléből:

„A levélben közölt véleménye szerint a kerületi vezetés a „magas korrupció arányával indokolja az „összekuszálás”-t. A váltások átszervezésére az intézkedést, a Közrendvédelmi Osztály vezetője 2010 novemberében hozta meg, amelyet jelentett a kerületi kapitányságvezető részére.

A váltások átdolgozásának szakmai indoka hogy a járőrszolgálati alosztályon jelentős létszámhiány alakult ki, a Bűnügyi Osztályra történő vezénylés, más szervekhez történő áthelyezések okán a váltások közötti erőegyensúly eltolódott.

Figyelembe véve a magasabb beosztásba történ kinevezéseket, beosztásonként és képességenként egyenlő arányban az osztályvezető a közrendvédelmi parancsnokok bevonásával újra szervezte az egyes váltásokat, melyeket a döntést követően kihirdetett.

A döntést követő azonnali kihirdetésre azért került sor, hogy a térfigyelő szolgálatot ellátó rendőrök időben tudják tervezni az engedélyezett ‚mellékfoglalkozásukat”.

A levél eltúlzott megfogalmazása alapján ez tömeges elvándorlást fog maga után vonni, illetve a rendőrök testi épsége, lelki egyensúlya is veszélybe fog kerülni.

A váltások átdolgozásával pontosan ezeket a problémákat kívánja a kerületi rendőrkapitányság vezetése megoldani, a szakmai munka színvonala ezáltal kiegyenlített lesz.”

TMRSZ:

Igen, a hozzánk eljutott információ szerint a korrupció elleni küzdelem hatékonyságával indokolta a szakmai vezetés a váltások összekuszálását.

Nincs okunk kételkedni ezen információ megalapozottságában, ugyanis saját ellenőrzésünk is megerősítette ezt az információt. Szó sem volt azokról az érvekről, amelyeket az igazoló jelentést megírása során megfogalmaztak az átszervezés szakmai indokaként.

Felfoghatatlan, hogy egy létszámhiányt mennyiben old meg egy átszervezés. Ha egy kapitányságon ugyanis például 50 fős a hiány, akárhogy szervezik a váltásokat, kapitánysági szinten továbbra is 50 fős hiány áll fenn.

Megjegyezni kívánom, az hogy egy megfogalmazás mikor eltúlzott, vagy sem, csak a tények ismeretében lehet helytálló.

A levelünkben közölt megfogalmazás a jövőre nézve fogalmazott meg aggályt, amely még nem tény, csupán feltételezés. Ebből következően legfeljebb az aggodalmunk lehet „eltúlzott”, de a megfogalmazás semmiképpen sem, legfeljebb nem értünk egyet az aggodalom mértékében.

Minket, mint szakszervezetet nyilvánvalóan jobban aggaszt a munkavállalók lelki állapota, a munkáltató – álláspontunk szerint indokolatlan – döntéséből adódó frusztráció növekedése, vagy éppenséggel az összeszokottság hiányából törvényszerűen következő veszélyeztetettség növekedése az intézkedések során.

Idézve leveléből:

„Levelében említi a parancsnok által vélelmezett korrupció magas arányát.

Tájékoztatom, hogy a BRFK. XV. kerületi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály állományába tartozó rendőr ellen az elmúlt években nem indult büntetőeljárás korrupciós cselekmény miatt.”.

TMRSZ:

Mi nem is állítottuk azt, hogy indult volna ilyen eljárás. A kerületi kapitányságvezetés álláspontja az, hogy a váltások összekuszálásával, az „összeszokott” járőrök elválasztásával hatékonyan lehet küzdeni a rendőri korrupció ellen. Visszaellenőriztük és a hozzánk eljutott információ megalapozottságát támasztották alá az általunk tapasztaltak.

Idézve leveléből:

„A BRFK XV. kerületi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályán a váltások átszervezésére a fentiek alapján tehát nem azért került sor, mert korrupciós cselekmények merültek volna fel, …”

TMRSZ:

Kérem Főkapitány Urat, hogy a jövőbeli álláspontjai kialakítása tervezetének elkészítésével olyan beosztottját szíveskedjen megbízni, akinek nem okoz nehézséget egy szöveg nyelvtani értelmezése. Soha nem állítottuk ugyanis azt a levelünkben, amit válaszlevelében tényként állít, mint általunk tett közlést.

Idézve leveléből:

„Abban az esetben, ha ilyen konkrét tényen alapuló adat, információ nem áll rendelkezésére – kollegalitását is remélve – kérem a jövőben, prioritásként a tisztességgel és helyi társadalmi kapcsolatokkal rendelkező rendőr kollégák jó hírnevének a széles nyilvánosság előtt történő megőrzését szem előtt tartva szíveskedjen munkálkodni érdekképviseleti tevékenységének kifejtése során.”

TMRSZ:

A BRFK vezetőjeként problémafelvető levelünket tévesen értelmezte abban a vonatkozásban Főkapitány Úr, hogy mi a korrupció létét állítottuk volna. Nem. Ilyet nem állítottunk. A kerületi rendőri vezetés indokolta ezzel a váltások „összekuszálásának” indokát. Sajnálatos körülmény, ha ezt a tényt egy vizsgálat nem tudta feltárni, miközben az általunk megkérdezettek az információ megalapozottságát erősítették meg.

Beidézzük ezzel kapcsolatos levelünk ide vonatkozó részét, amelynek értelmezése – válaszlevele tükrében – tévesen valósult meg a BRFK részéről. Tehát ezt írtuk Önnek:

TMRSZ: „Az a vezető, aki beosztottjaira korrupt rendőrökként tekint, azzal saját magát is minősíti, hiszen ha igaza lenne, az az ő vezetési módszere kudarcának a beismerését is jelentené. Azonban az a tény, hogy ezt alaptalanul, vádaskodva állítja, az alárendeltjei kollektív megsértése mellett a rendőri munka hatékonyságának a rontására is irányul.

Bármilyen meglepő is egyeseknek, a közterületi végrehajtói állomány zömében felkészült, tisztességes rendőrökből áll. Emellett pedig érző, családos, napi gondoktól sújtott emberek is egyben. Semmiképpen sem tárgyak, vagy barmok, akiket ide-oda lehet rakosgatni, vagy hajtani.”.

Értelmezhetetlen Főkapitány Úr válaszának erre vonatkozó álláspontja, figyelemmel arra, Ön olyan premissza alapján alakította ki álláspontját, ami egyszerűen, hamis kiindulópont.

Kérjük, hogy az ehhez hasonló tartalmi „melléfogások” kiküszöbölésére a jövőben nagyobb figyelmet szíveskedjen fordítani, vagy hívja fel az ügyben tervezetet megfogalmazó munkatársa figyelmét a szabatosabb és helytálló megfogalmazásra. Ebből következik, hogy a „…rendőr kollégák jó hírnevének a széles nyilvánosság előtt történő megőrzését szem előtt tartva…” szófordulattal megfogalmazott felhívása alaptalan, hiszen a TMRSZ a kerületi rendőri vezetéssel ellentétben éppen azt hangsúlyozta az Önnek írt levelében, hogy nem lehet a végrehajtói állományról eleve azt feltételezni, hogy korruptak. Ebből következően átszervezés indoka sem lehet egy ilyen sértő rendőri vezetői feltételezés.

Igazán sajnáljuk, hogy – válaszlevelének tartalmát alapul véve – problémafelvető levelünk tartami megértése és helyes értelmezése ilyen komoly problémát okoz. Figyelemmel arra, hogy Főkapitány Úr egyrészt vitatja az információink megalapozottságát, másrészt szakmai indokokkal magyarázza a váltások összekuszálásának megalapozottságát, harmadrészt olyan állítást tulajdonít nekünk, amely állítást nem fogalmaztunk meg, így válaszlevelét megalapozottnak és helytállónak elfogadni nem tudjuk.

Kérjük, hogy az eredeti problémafelvető levelünket újólag megvizsgáltatni szíveskedjen. Ennek során elengedhetetlennek tartjuk annak a vizsgálatát, hangzott-e el akár a kapitányság vezetője, akár az átszervezés szakmai felelősének szájából olyan közlés, amely a váltások összekuszálásának indokaként a korrupció visszaszorításának szándékát nevezte meg.

Amennyiben ez a közlés megalapozott, meggyőződésünk, hogy az átszervezés indokolatlan még azon szakmai érvek helytállósága mellett is, amelyre válaszlevelében hivatkozik Főkapitány Úr, ugyanis ez esetben ez csupán „magyarázkodás” a valós indokok elleplezésére, elhallgatására, letagadására.

Két levelünk megírásával a BRFK-n kialakult, évek óta fennálló létszámhiány egyik lehetséges okára hívtuk fel Főkapitány Úr figyelmét.

Ugyanis az ehhez hasonló, az állomány vegzálására alkalmas parancsnoki intézkedések szakmai köntösbe öltöztetés kísérletével okozzák azt a tarthatatlan helyzetet, hogy a munkavállalók „menekülnek” a BRFK kerületi kapitányságain meghonosodott, munkavállaló-ellenes légkörből.

Ez az oka annak, hogy a BRFK folyamatosan a több hónapos visszatartás eszközével próbálja lassítani az elvándorlást.

Nem arra törekszik, hogy a munkavállalók humánus parancsnoki viszonyulás mellett végezhessék a munkájukat, hanem éppen ellenkezőleg.

Amikor pedig egy szakszervezet rámutat a ténykedés munkavállaló ellenes és megalapozatlan jellegére, akkor szakmai érvrendszer megfogalmazásával magyarázza bizonyítványát.

A tények ellenére makacs dolgok Főkapitány Úr.

A BRFK jelenleg is ezres nagyságrendű létszámhiánnyal működik, amelynek döntő többsége nem az Ön keze alá dolgozó, de egy levelet tartalmilag értelmezni sem tudó hivatalnoki rétegből tevődik, hanem azon végrehajtói állomány köréből, akiket a jelzett esethez hasonló vezetői ténykedés üldöz el a BRFK szervezetéből.

Az ez elleni vezetői fellépést, a hiány megszüntetésére törekvést nem az ellenőrzői létszám emelésével, hanem a végrehajtói állomány problémáinak a meghallásával kellene először megkezdeni, majd folytatni a funkcionális szervek létszámának felülvizsgálatával.

Az a szervezet, ahol 1 utcai rendőrre 1 irodista is jut – és itt utcai rendőrként értjük a bűnügyi, vizsgálói és fogdaszolgálati állományt is – alkalmatlan a szakmai feladatok maradéktalan ellátására.

A lakosságnak nem személyügyesek, hivatalnokok hadára van szüksége, hanem arra, hogy rendőrök legyenek az utcán. Az adófizető állampolgárok nem azért fizetik az adót, a kormány nem azért működteti a BRFK-t, hogy több ezren irodistaként, ellenőrökként nehezítsék az utcai rendőrök munkáját.

Várjuk Főkapitány Úr soron kívüli tájékoztatását az átszervezéssel kapcsolatban.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ezen tájékoztatást a rendőrségen belül működő többi szakszervezetek irányába is meg kell tennie.

Felhívjuk arra is a figyelmet – ismételten -, hogy az érintett állomány figyelmét fel kell hívni, hogy az átszervezéssel kapcsolatos elbeszélgetésen kérheti jogi képviselő jelenlétét.

Kérjük továbbá, hogy a személyzeti beszélgetések tervezett időpontjáról is szíveskedjen tájékoztatni a szakszervezeteket.

 

 

Budapest, 2010. december 23.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

Szima Judit
Főtitkár

 

 

Előzmény: Látszatintézkedések – levelünk a BRFK vezetőjéhez

Letölthető anyag: Levelezés PDF formátumban