Tájékoztató – 2010.12.20.

A TMRSZ tájékoztatja a kollégákat, hogy a mai napig – a közigazgatási bírságos ügyekben az országos illetékességgel rendelkező Vas megyei Rendőr-főkapitányság több esetben 60 napon túl küldi ki a bírságról rendelkező határozatát.

A Legfelsőbb Bíróság közigazgatási jogegységi határozata kimondja, hogy a 60 napos határidő jogvesztő határidő. Tehát az eljáró hatóságnak 60 napon belül kézbesítenie kell a határozatot. Amennyiben 60 napon belül nem kapja kézhez az érintett a határozatot, akkor az sikerrel megtámadható.

 

 

TMRSZ

 

 

Melléklet: 3/2010.KJE.

 

 

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA

 

3/2010. KJE szám

 

A Magyar Köztársaság nevében!

 

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának Közigazgatási Jogegységi Tanácsa a Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási Kollégiumának vezetője által indítványozott jogegységi eljárásban meghozta a következő

 

jogegységi határozatot:

 

A közúti közlekedési bírság kiszabásának határidejével kapcsolatos 1/2010. Közigazgatási jogegységi határozat 2010. április 1. napját követően kézbesített közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata során nem alkalmazható.

 

Indokolás

 

I.

 

A Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási Kollégiumának vezetője a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény (Bsz.) 31. § (1) bekezdés a) pontjában írt jogkörében a Bsz. 32. § (1) bekezdése alapján jogegységi eljárás lefolytatását, és annak eredményeként a Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási Jogegységi Tanácsa által meghozott, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 21. §-ának (4) bekezdésében szabályozott 60 napos bírságkiszabási határidő túllépése esetén alkalmazandó szabályokról szóló 1/2010. Közigazgatási jogegységi határozat felülvizsgálatát indítványozta.

A felülvizsgálat szükségességét azzal indokolta, hogy az időszakos vizsgálat keretében elvégzett előzetes eredetiségvizsgálat díjának visszatérítéséről szóló 86/2010. (III.26) Kormányrendelet (Kr1.) 5.§ /4/ bekezdése folytán 2010 április 1-jén hatályba lépett 410/2007 (XII.29) Kormányrendelet(Kr2.) 9.§-át a módosított /4/ bekezdéssel kiegészítette akként, hogy a Kkt. 21.§ /4/ bekezdése szerinti 60 napos határidő jogvesztő. Ezért a meghozatalakor helytálló jogértelmezést tartalmazó jogegységi határozat a jogszabályi változásokra figyelemmel 2010. április elsejét követően indult ügyekben meghaladottá vált. Az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében jogegységi határozat meghozatala szükséges annak megállapítására, hogy a 1/2010. KJE határozat az időközben bekövetkezett jogszabályváltozásokra tekintettel a jövőben nem alkalmazható.

 

II.

 

A jogegységi tanács nem nyilvános ülésén a legfőbb ügyész képviselője az indítvánnyal egyetértett.

 

III.

 

Az 1/2010 KJE jogegységi határozat a következő rendelkezéseket tartalmazza:

“I. A Kkt.21. §-ának /4/ bekezdésében szabályozott 60 napos bírságkiszabási határidő túllépése esetén az ügyintézési határidőre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

II. A határidő túllépése az ügy érdemére kiható eljárási szabálysértésnek minősülhet.”

A Kr1. 5.§ /4/ bekezdése szerint a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. §-a a következő új (4) bekezdéssel egészül ki:

“(4) A Kkt. 21. § (3) bekezdésében meghatározott határidő jogvesztő. A határidő számítása során a bírság akkor tekinthető kiszabottnak, ha a határozatot az ügyfélnek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerint kézbesítették.”

A 92/2010.(III.31.) Korm.rendelet 21. § (4) bekezdése a Kr2. 9. §-ának “(3)” szövegrészét “(4)” szöveggel léptette hatályba.

A Kr1. 5. § (1) bekezdése értelmében ez a rendelet 2010. április 1-jén lép hatályba.

A Kr1. a Kr2. 9. § (4) bekezdésének hatályba léptetésével kapcsolatban átmeneti rendelkezést nem tartalmaz, ezért a 9. § (4) bekezdésének rendelkezéseit 2010. április 1-től alkalmazni kell.

Az elsőfokú közigazgatási hatóság a bírságot a Kkt. 21. § (4) bekezdése alapján az előírás megszegésétől számított 60 napon belül szabhatja ki. A Kr2. 9. § (4) bekezdése szerint a 60 napos határidő alatt a bírságot kiszabó elsőfokú határozatot kézbesíteni kell, tehát a határidő jogvesztő jellege akkor állapítható meg, ha az elsőfokú határozatot 2010. április 1. után kézbesítették.

A kifejtett indokok alapján a jogegységi tanács – a Bsz. 27. §-a, 29. § (1) bekezdés a) pontja és a 32. § (4) bekezdés alkalmazásával – a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

 

 

Budapest, 2010. május 10.

 

 

dr. Kozma György sk. a jogegységi tanács elnöke
dr. Kovács András sk. előadó bíró
Bauer Jánosné dr.sk. bíró
dr. Buzinkay Zoltán sk. bíró
dr. Kaszainé dr. Mezey Katalin sk.bíró