BM rendelet tervezet és véleményünk

Szám: Kü.II-13/2/2010.

 

Hiv. szám: 30000/5880/6/2010.BM

 

 

Dr. Eiselt György szabályozási és koordinációs helyettes államtitkár úrnak,
Belügyminisztérium

 

 

B U D A P E S T

 

 

Munkatársaimmal tanulmányoztuk a hivatásos szolgálati viszonnyal összefüggő egyes miniszteri rendeleteknek az egyes rendészeti tárgyú és az azokkal összefüggő törvények módosításáról szóló 2010. évi … törvénnyel összefüggő módosításáról szóló BM rendelet tervezetét (a továbbiakban: tervezet).

A tervezet – címéből kitűnően – olyan törvénymódosítást kezel kész tényként, amelynek megszavazása folyamatban van. Jogtechnikailag és kodifikációs szempontból elképzelhető, hogy a beterjesztett tervezetet az Országgyűlés módosítás nélkül megszavazza, de elképzelhető az is, hogy nem, bár ennek esélye kicsi, ismerve a frakciófegyelemnek nevezett szavazógépezet jellegét a jelenlegi Országgyűlés összetételének. Az is elképzelhető, hogy a tervezet nem 2010. évi, hanem már 2011. évben elfogadott törvénymódosítással kapcsolatos módosítási igényt vet fel, ezért kérjük ennek is a figyelembe vételét a BM rendelet esetleges kihirdetése során.

A tervezet rendelkezéseivel kapcsolatban:

* A 18/2008. (IX.18.) IRM rendelet (R3.) módosítása kapcsán a tervezet 4.§-a módosítaná az R3. 2.§ (4) bek. e/ pontját. Álláspontunk szerint a módosítás alapjául szolgáló törvényi rendelkezés súlyosan sérti az érintett hivatásos állományú személy és közeli hozzátartozói alkotmányos alapjogát, nevezetesen az emberi méltósághoz (Alk. 54.§) fűződő jogot. Az a tény, el hogy a jogalkotó a Rendőrségi Felügyelet (REF) kommunista jogintézményével megegyező jellegű rendszert kíván bevezetni – a kifogástalan életvitel ellenőrzéséhez való „önkéntes” hozzájárulással lényegében korlátlan, titkosszolgálati eszközök használatát is megengedve – ismételten megsérti a rendőrségi munkavállalók és családtagjaik emberi méltósághoz fűződő alkotmányos alapjogát. Ez olyan mértékben elfogadhatatlan, amelynek felülvizsgálatát nem csupán e tervezet, hanem az annak alapját képező törvényi rendelkezések során is már kifejtettük több alkalommal is korábban a Nemzeti Együttműködés Kormányának Belügyminisztériuma irányában. Látszólag eddig hasztalan. A rendőrök közügyektől eltiltott bűnözőkként kezelését követően -, amelynek során passzív választójoguktól megfosztásra kerültek – olyan újabb jogalkotói, illetve kormányzati és ezzel párhuzamosan kormánypárti elképzelés realizálódik, amelynek indokolatlan jellege mellett a rendőrellenesség és a nemzetellenesség is megállapítható. Az „önkéntes”-nek mondott, de valójában kényszer jelleget mutató módszer jellegét tekintve a 60-es évek téeszesítéséhez, a téeszekbe való belépésre meggyőzés módszeréhez hasonlatos, ahol a már köztudott módszerek hatására „önkéntesen” adták be a földművelők a jószágaikat és a földjeiket a közösbe. Tartalmát tekintve pedig, a bűnözőkkel elleni küzdelemben – de itt tisztességes rendőrökről és családtagjaikról van szó – hasznos REF intézményének a rendőrökre kiterjesztéséről kellene vitázni, együttműködni. Kifejezetten ellenezzük, hogy a szolgálat fenntartásának, vagy a rendőri kinevezésnek legyen feltétele az „önkéntes” hozzájárulás ahhoz, hogy a REF-nek megfelelő kifogástalan életvitel ellenőrzése során leplezett, titkosszolgálati módszerekkel a rendőrök és családtagjaik legintimebb szférájában kutakodhasson az állam. A legsötétebb korokra jellemző ellenőrzési rendszer jogállamban elfogadhatatlan, nemzetellenes és orvosi értelemben is paranoid elképzelés, bárkitől is származik a koncepció meghatározása.

* A tervezet 5.§-a alapján pedig az általunk REF-ként (Rendőrök Ellehetetlenítésének Felügyelete) aposztrofált rendszer – amellett, hogy nyomozati módszerekkel, a bűnözőkkel szembeni módszerekkel vizsgálná a rendőrök kifogástalan életvitelét – korlátlan hatalmat ad arra, hogy az uralkodó rendszer elvárásainak, adott esetben nyilvánvalóan nemzetellenes irányításával szemben kritikát megfogalmazó, a véleménynyilvánítással, mint szintén alkotmányos alapjoggal – akár családi körön belül élő, akár baráti társaságban megnyilvánulás útján élő rendőrök szolgálati viszonyának megszüntetésére kerülhessen sor. Rémálom-szerű, jogállamban elképzelhetetlen mértékű állami terror bevezetését alapozza meg, mind a tervezet alapjául szolgáló törvény, mind a végrehajtására kiadásra kerülő tervezet. Az állam végrehajtó hatalmát és törvényhozó hatalmát gyakorló kormánypárti többség saját rendőrsége iránt ezen tervezettel is megfogalmazott elképesztő félelmét, bizalmatlanságát tükröző tervezet ismételten ráerősít, bizonyítja azt a véleményünket, hogy a magyar rendőrség elsorvasztásának újabb fejezetét írja az előző kormánytól átvett stafétával a jelenlegi kormány. A magyar rendőrség elsorvasztása mellett ugyanakkor megteremtődik az alapja az idegen, intervenciós fegyveres erők magyarországi állomásoztatásának is. A minden mindennel összefügg rendszerelmélet alapján pedig újból felvetődik annak indokoltsága, hogy a kifogástalan életvitel ellenőrzését elsősorban az ehhez hasonló tervezetek megfogalmazására utasítást adó politikusok, országgyűlési képviselők esetében lenne indokolt elsősorban végrehajtani. Újfent hangsúlyozzuk, hogy a magyar rendőrség szétverésének folyamata más, idegen, hazánkat gyarmatosítani szándékozó államok érdeke. Ennek megfelelően az országgyűlési képviselők, és választások idején a jelöltek vonatkozásában szükséges közérdekű adatként egyrészt az Országgyűlés honlapján, másrészt az Országos Választási Bizottság nyilvántartási rendszerében, bárki által hozzáférhető adatként indokolt feltüntetni azt a tulajdonságot, hogy az adott jelölt, vagy megválasztott képviselő más, idegen állam állampolgárságával is rendelkezik. Ennek hiányában, az ehhez hasonló jogalkotói elképzelések, vagy szakmainak álcázott előterjesztések egyértelműen, bizonyított módon a magyar nemzet érdekeivel ellentétes törekvések, amelyet egy magát magyar nemzeti kormánynak tituláló kormánypártnak tűzzel-vassal ki kellene irtani a közéletből. Ehelyett ezen tervezet éppen azt mutatja, hogy a tervezet előterjesztője annak lehetőségét alapozza meg, hogy a magyar nemzet érdekeinek elvileg alárendelt magyar rendőrségen belül olyan totális hatalom kezd koncentrálódni, amely alkalmas lesz a gyarmatosítási koncepcióba bele nem illő rendőrök, rendőri vezetők azonnali, jogszerűnek beállított eltávolítására a „kifogástalan életvitel” rendszerének megteremtésével. Ez ellen nem csupán egy rendőrszakszervezetnek, hanem magyar nemzeti érzelmű politikusoknak is fel kell emelnie a szavát. Elfogadhatatlan, hogy a jelenlegi kormánypárt saját rendőrei ellen fordul, saját rendőrei elbocsátásának rendszerét építi ki.

A részletes indokolással kapcsolatban:

A 4-5.§-okhoz fűzött előterjesztői indokolás alaptalan, cinikus, szakmaiatlan és súlyosan sértő megállapításokat tartalmaz a magyar rendőrök megbízhatóságát illetően. Szégyen, hogy a Magyar Rendőrség végrehajtói állományát – a 2006-os eseményeken tanúsított egyes rendőri túlkapásokat is figyelembe véve – saját, jelenlegi kormánya a bűnözők szintjén kezeli. A rendőr a szolgálati feladatok ellátásának napi veszélye, az illetmény fokozatos csökkenése, elvonása, a munkahelyi légkör jellemzősége mellett (13. havi elvonása, cafeteria csökkentése a „társ” szakszervezetek ténykedésének „köszönhetően”, törvény alapján járó juttatások megfizetésétől való elzárkózás, a magasabb beosztások ellátására megbízás magasabb illetmény nélkül, stb.) most még azzal is szembesül, hogy családtagjaik is REF alá kerülnek azért, hogy ő kifogástalan életvitelű rendőrnek tekinthető-e.

Megdöbbentőnek, egyben hihetetlennek tartjuk azt a tervezetből sütő nyilvánvaló nemzetellenes szándékot, mögöttes hatalmi érdekeket leplezetlenül tükröző, és az érintett személyek, azaz rendőrök és családtagjaik emberi méltósághoz fűződő alapjogát figyelmen kívül hagyó koncepciót, amelynek egyedüli végcélja a rendőrségen meglévő „rebellis” magyarok eltávolításának lehetőségét teremti meg.

Az 1848-as szabadságharc utáni, Haynau nevével fémjelzett vérengzések elsődleges szándéka az volt, hogy a „rebellis” magyarokat meg kell félemlíteni. Külső, idegen hatalom vetemedett eddigi történelmünk során minden esetben arra, hogy a nemzeti szuverenitást, ellenállást, a szabadság utáni vágyat megtörje, a nemzet élén álló személyeket fizikailag likvidálja. Minden esetben idegen érdekek és idegen erők igyekeztek a magyar nemzet megtörésére, gyarmati sorba taszítására. Most látszólag saját vezetői rétege fordul a magyar közrend közbiztonság fenntartására hivatott magyar rendőrök (és családtagjaik) ellen. Azért írjuk, hogy látszólag, mert meggyőződésünk, mindaddig, amíg a törvényhozói és végrehajtói hatalom nem kívánja nyilvános, bárki által hozzáférhető közérdekű adatként kezelni és közzétenni az országgyűlési képviselők esetleges kettős állampolgárságára vonatkozó közérdekű adatokat, okkal lehet feltételezni az ehhez hasonlóan magyar nemzet érdekeivel ellentétes tartalmú, és üzenetű tervezetekről, hogy azok a magyar nemzet önrendelkezésének, szuverenitásának, más, idegen államok hatalma, befolyása alá rendelése céljának megvalósítását kívánják elérni.

Fentiekre tekintettel a Tettrekész Magyar Rendőrség szakszervezete mind koncepcionálisan, mind tartalmát tekintve elfogadhatatlannak tartja a magyar rendőrök megalázását, a testülettől elüldözésre alkalmas elképzelések megvalósulásának szándékát tükröző, annak feltételrendszerét megteremtő tervezet jogszabálykénti kihirdetését.

Jelen álláspontunkat és javaslatunkat honlapunkon is megjelentetjük tagjaink tájékoztatása céljából.

 

 

Szekszárd, 2010. december 10.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

TMRSZ

 

 

 

Kapcsolódó anyag: Tervezet és indoklás