Kifogást nyújtottunk be az ORFK vezetőjéhez is

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete 2010. szeptember 03-án megkereséssel fordult Főkapitány Úrhoz, melyben a korábban Lajtár József r. vezérőrnagy Úrral történt konzultáció alapján több probléma orvoslását valamint ezügyekben válaszadást és tájékoztatást kértünk.

A válaszadás sajnálatos módon a mai napig nem történt meg, sem megkeresés útján sem pedig a BÉT és RÉT ülésen. Ezt a mulasztást Szakszervezetünk sérelmesnek tartja.

Szám: Kü.388-1/2010.

 

 

Dr. Hatala József r. altábornagy

Országos rendőrfőkapitány Úr részére!

 

Budapest

Teve u. 4-6.

1139

 

 

Tisztelt Főkapitány Úr!

 

 

Alulírott Szima Judit, a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (7100 Szekszárd, Tanya u. 4.) főtitkára, a szervezet törvényes képviselője a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (továbbiakban Hszt.) 31. § (1) bekezdése alapján törvényes határidőn belül az alábbi

 

kifogást

 

nyújtom be a TMRSZ-t és a hivatásos állományú tagjait közvetlenül érintő mulasztás miatt.

Kifogásunk alapjául az alábbi tények szolgálnak.

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete 2010. szeptember 03-án megkereséssel fordult Főkapitány Úrhoz, melyben a korábban Lajtár József r. vezérőrnagy Úrral történt konzultáció alapján több probléma orvoslását valamint ezügyekben válaszadást és tájékoztatást kértünk.

A válaszadás sajnálatos módon a mai napig nem történt meg, sem megkeresés útján sem pedig a BÉT és RÉT ülésen. Ezt a mulasztást Szakszervezetünk sérelmesnek tartja.

A Hszt. 30. § (1) bekezdésének a) és b) pontja alapjána szakszervezettel való együttműködés keretében az állományilletékes parancsnok köteles a szükséges tájékoztatás megadásával a szakszervezet érdekképviseleti tevékenységét elősegíteni, valamint a szakszervezet által tett észrevételekre, javaslatokra vonatkozó álláspontját és ennek indokait közölni.

A Hszt. 30. (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az (1) bekezdésben meghatározottak irányadók – irányítása körébe tartozóan – az elöljáró szervek parancsnokaira (vezetőire) is.

A fentiekre figyelemmel a Rendőrfőkapitány Úr eljárása során a törvényben előírt együttműködési kötelezettségét megsértette.

A Hszt. 31. § (1) bekezdése szerint a szervezeti egységnél képviselettel rendelkező szakszervezet jogosult a hivatásos állomány tagjait, illetve a szervezetét közvetlenül érintő jogellenes intézkedés, mulasztás ellen kifogást benyújtani.

A Hszt. 34. § (1) bekezdése értelmében a 31. §-ban biztosított jogok a szervezeti egységnél reprezentatívnak minősülő szakszervezetet, illetőleg tisztségviselőjét illetik meg.

A 34. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés alkalmazásában reprezentatívnak azt a szakszervezetet kell tekinteni, amelynek taglétszáma eléri a szervezeti egység, országosan pedig a fegyveres szerv hivatásos állományának 10%-át.

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezte közel 7700 fős tagsággal rendelkezik, ennek alapján nemcsak reprezentatív, hanem a legnagyobb rendőrségi szakszervezetnek minősül.

A fent hivatkozott jogszabályi rendelkezés alapján megállapítható, hogy biztosított szakszervezeti jogaink sérültek.

Az Országos Rendőr-főkapitányság a többi szakszervezettel szemben sorozatosan hátrányosan megkülönbözteti a Szakszervezetünket.

Amennyiben Tisztelt Főkapitány Úr a kifogásunkkal nem ért egyet a Hszt. 31. § (4) bekezdése alapján egyeztetésnek van helye. Az egyeztető tárgyalást a kifogás benyújtásától számított 3 munkanapon belül, azaz 2010. október 12-ig, meg kell kezdeni. Ha az egyeztetés 7 napon belül nem vezet eredményre, az eredménytelenség megállapításától számított 5 napon belül a szakszervezet a bírósághoz fordulhat.

Fenti kifogásunk benyújtásával egyidejűleg Tisztelt Főkapitány Úrtól írásban történő tájékoztatást kérünk, annak indokai ismertetésével.

 

 

Szekszárd, 2010. október 7.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Szima Judit
TMRSZ Főtitkár

 

 

Melléklet: – 2010. szeptember 03. napján írt megkeresés az ORFK Vezetőjéhez

 


 

Közérdekű adatok, melyekből jól látható a TMRSZ diszkriminálása.