Kifogást nyújtottunk be a BRFK illetékeseinek törvénysértései miatt

Szám: Kü-V-28/2010.

 

 

Tárgy: kifogás és tájékoztatás kérés
Főkapitány saját kezébe!
SÜRGŐS!
AZONNALOS INTÉZKEDÉST IGÉNYEL!

 

Dr. Tóth Tamás r.dandártábornok, rendőrségi tanácsos úrnak,

Budapesti Rendőr-főkapitányság Vezetője!

 

 

B U D A P E S T

 

 

 

Tisztelt Főkapitány Úr!

 

 

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete a mai napon értesült arról, hogy a BRFK illetékesei súlyos és többszörös törvénysértést követnek el ténykedésükkel, amelynek során a BRFK Mosonyi úti objektumában elhelyezett Külképviseleti és Objektum Védelmi Osztály (KOVO) munkatársaival úgy íratnak alá személyzeti elbeszélgetésről szóló jegyzőkönyveket, hogy abból a munkáltató képviseletében eljárók nem hajlandóak kifejezett kérés ellenére sem másolatot, sem másodlatot kiadni!

A több oldalas jegyzőkönyveknek csupán az utolsó oldalát íratják alá velük „parancs-jelleggel”, és az a tény, hogy a munkáltató nem hajlandó ebből „eredetivel egyezik” záradékkal ellátott példányt kiadni, súlyosan sérti a dolgozók munkavállalói jogát és azt a biztonságot zárja ki, hogy apróbb javításokat, módosításokat úgy végezhet el a munkáltató a jegyzőkönyv egyes részeiben, hogy annak tényét a munkavállaló nehezen tudja utólag bizonyítani.

További jogsértés, hogy az elbeszélgetésen „szervezeti korszerűsítésre” hivatkozva íratják alá velük a jegyzőkönyvet, amelynek során szóban azt a tájékoztatást kapták, hogy a részükre személyügyi parancsban, a beosztásukra és a végzett munkájukra tekintettel folyósított különleges bevetési pótlékot a továbbiakban nem kívánja a munkáltató folyósítani, helyette – állítólag ugyanolyan összegben – „illetménykiegészítést” kíván a munkáltató biztosítani.

A nyilvánvalóan nem rendeltetésszerűen gyakorolt munkáltatói ténykedés azonnali felfüggesztését kezdeményezzük ezúton, egyet nem értése esetén pedig kérjük, hogy jelen iratunkat egyben szakszervezet által benyújtott

 

k i f o g á s k é n t

 

szíveskedjen kezelni, arra figyelemmel, hogy hozzávetőleg mintegy 200 fő munkavállalót érintő átszervezés történik eddigi információink szerint, és a munkáltató erről eddig nem tájékoztatta előzetesen a BRFK-n több mint 2 ezer fő szakszervezeti taggal rendelkező Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetét.

Kérjük, hogy amennyiben kifogásunkkal nem ért egyet, időpontot szíveskedjen biztosítani a szakszervezetünkkel történő egyeztetés céljából, egyben javasoljuk, hogy a BRFK-n meglévő más szakszervezeteket is tájékoztatni szíveskedjen az ügyben kialakított álláspontjáról.

Nyomatékosan felhívjuk Főkapitány Úr figyelmét, hogy kifogásunk benyújtását követően a személyzeti elbeszélgetések és a jegyzőkönyvek aláíratását azonnal fel kell függesztenie a munkáltatónak a Hszt. 31.§ (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel! Egyben arra is felhívjuk a figyelmét, hogy kifogásunk nem az egyéni jogsérelmekre, hanem azon kollektív jogsérelemre tekintettel nyújtjuk be ezúton, miszerint a munkáltatói jogsértés a Hszt. 30.§-ában foglalt és a munkáltatóra kötelező érvényű rendelkezéseket tartalmazó előírások megszegésében realizálódott!

„30. § (1) A szakszervezettel való együttműködés keretében az állományilletékes parancsnok köteles:

a) a szükséges tájékoztatás megadásával a szakszervezet érdekképviseleti tevékenységét elősegíteni;

b) a szakszervezet által tett észrevételekre, javaslatokra vonatkozó álláspontját és ennek indokait közölni;

c) a szolgálati viszonnyal összefüggő anyagi, szociális és kulturális érdekeket érintő intézkedésének megtétele előtt – ha az a hivatásos állomány legalább 25%-át vagy több mint 50 főt közvetlenül érinti – a szervezeti egységen belül működő szakszervezet képviselőjét tájékoztatni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak irányadók – irányítása körébe tartozóan – az elöljáró szervek parancsnokaira (vezetőire) is.”

Azon személyek vonatkozásában, akik a munkáltatói rendeltetésellenes joggyakorlás miatt már aláírták a jegyzőkönyveket, mindenképpen azt fogjuk tanácsolni a Hszt. 29.§ (2) bek b/ pontjában foglaltakra figyelemmel, hogy nyújtsanak be szolgálati panaszt amiatt, hogy részükre nem adott ki a munkáltató – kifejezett kérésük ellenére – semmilyen hitelesített másolatot az általuk aláírt jegyzőkönyvekből, és emiatt az – álláspontunk szerint – nem is lehet érvényes.

Kérjük Főkapitány Urat – hogy az intézkedés felfüggesztése mellett – tekintse semmisnek az eddig elkészült jegyzőkönyveket – de legalábbis érvényességük kétsége alapján függessze fel az ennek alapján elkészítendő személyi parancsok kihirdetését -, és előzetesen adjon olyan tájékoztatást is a munkavállalóknak, hogy – amennyiben igénylik – a személyzeti elbeszélgetésen kérhetik jogi képviselő, vagy szakszervezet által delegált jogi képviselő jelenlétét is.

A Hszt. 2.§ t/ pontjában foglaltaknak a munkáltató ténykedése álláspontunk szerint – eddigi információink alapján – kimeríti az átszervezés fogalmát is és semmiképpen sem csupán „korszerűsítés”.

Rendkívül súlyos aggály vetődik fel a pótlék elvonása és annak állítólagos illetménybe történő „illetménykiegészítés” formájában való beépítése kapcsán, annak jövőbeli bizonytalansága, elvonhatósága okán, amelynek tekintetében szükséges ismernünk a munkáltató, illetve a „korszerűsítésre” engedélyt adó felsőbb szerv álláspontját is.

Felhívjuk Főkapitány Úr figyelmét, hogy a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.). 29.§ (3) bekezdésében biztosított jogosultságunk alapján – figyelemmel arra, hogy a feltéve de meg nem engedve „korszerűsítés” (valójában átszervezés) a szolgálati körülményeket érinti –

– az ügyben készített írásos szakmai előterjesztést, javaslatot, vagy felsőbb vezetés számára készült az üggyel kapcsolatban készített egyéb iratot szakszervezetünk részére soron kívül biztosítani szíveskedjen,

– anonimizált formában részünkre a személyzeti elbeszélgetésről szóló jegyzőkönyv egy példányát megküldeni szíveskedjen email, vagy fax formájában,

– továbbá kérjük abban is a tájékoztatásunkat, hogy az „illetménykiegészítés” milyen mértékben és milyen jogszabályi rendelkezés alapján, időlegesen, vagy a beosztás betöltéséig kerül-e folyósításra, továbbá arról is, hogy

– az újonnan az osztályra kerülő munkavállalók részére is biztosítani kívánja-e a munkáltató akár a különleges bevetési pótlékot, akár az „illetménykiegészítést” az eddigi mértékben.

Jelen levelünket a helyben szokásos módon kifüggesztjük és honlapunkon is megjelentetjük tagságunk és az érintett munkavállalók tájékoztatása céljából. Kifogásunkat (jelen átiratunkat) megküldjük tájékoztatás céljából az ORFK vezetőjének is.

Kérjük Főkapitny Úr soron kívüli, azonnalos intézkedését (jegyzőkönyvek aláíratásának felfüggesztése, egyet nem értés esetén egyeztető tárgyalások, társ-szakszervezetek tájékoztatása, kért felvilágosítás megadása, iratok megküldése, az ügyben a munkáltató részéről eljáró személyek esetlegesen felmerülő fegyelemsértése alapján tényfeltáró vizsgálat és ellenőrzés elrendelése, szakszervezetünk értesítése az egyeztető megbeszélés helyéről, időpopntjáról, stb.) és válaszát.

 

 

Szekszárd, 2010. november 10.

 

 

Tisztelettel és köszönettel:

 

 

Szima Judit főtitkár