Szerintünk a GYES-en lévőknek is jár a ruhapénz

TMRSZ álláspontja szerint a GYES-en lévőknek is jár a ruhapénz

avagy a minisztert is köti a törvény,

törvényi felhatalmazás nélkül a Miniszter sem alkothat rendeletet

 

A Hszt. 116. §-a nem tartalmaz szűkítést, tehát mindenki jogosult a ruhapénz ellátására, akinek a jogviszonya fennáll.

Ténykérdés, hogy a jogforrási hierarchia alapján a magasabb szintű jogszabállyal nem lehet ellentétes az alacsonyabb rendű, és a rendelet csak a törvény által meghatározott körben szabályozhat.

A Hszt. 342. § (2) bekezdés sorolja fel azokat a tárgyköröket, amelyben a törvény felhatalmazza a minisztert rendeletalkotásra.

A Hszt. 342. § (2) bekezdés 6. pontja csak adminisztratív rendelkezések megalkotására hatalmazta fel a minisztert. Ebből következően szabályozhatja a ruházati ellátások rendszerét, módját, fajtáit, eljárási rendjét, a ruházati ellátásban közreműködők és az ellátásra jogosultak feladatait, felelősségét, a ruházati ellátással, valamint az ellátásra jogosultság megszűnésével összefüggő elszámolás rendjét és okmányait, a ruházati ellátási normák kialakítását, kiadását és tartalmi követelményeit, a tervezett viselési (használati) időt és annak módosítását, az egyenruha, a rendfokozati és a fegyvernemi jelzés, a kitüntetés és a szolgálati jel viselésének módját, az egyenruha és a rendfokozat viselése eltiltását a nyugállomány tagjainak esetében.

A miniszternek a Hszt. alapján kapott felhatalmazás szerint csak a részletszabályok meghatározására, megfogalmazására van jogosultsága. A miniszter által előírtak nem lehetnek ellentétesek a törvény, jelen esetben a Hszt. szabályaival.

A 12/2009. (IV. 30.) IRM rendelet szabályozza a Rendőrség, a Rendőrtiszti Főiskola és a rendészeti szakközépiskolák egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési normáit. A rendelet 23. § (1) bekezdése szerint az illetmény nélküli szabadságon lévő személy, valamint a gyermekgondozási díjban, illetve gyermekgondozási segélyben (a továbbiakban: gyes) részesülők – a gyes melletti újbóli munkába állást kivéve – ruházati utánpótlási ellátmányt a távollétük egész időtartamára nem kaphatnak.

Megállapítható tehát, hogy a törvénnyel ellentétes megszorító rendelkezéseket tartalmaz a rendelet, és annak megalkotására a miniszter nem rendelkezett felhatalmazással. A Miniszternek nincs törvényi felhatalmazása a jogosulti kör vagy a jogosultság feltételeinek meghatározására.

A fentiek alapján a TMRSZ tagjai kérjék a segítséget és az ügyben eljárunk érdekükben.

 

 

 

TMRSZ