Egyeztetések ide, egyeztetések oda

Miközben a tegnapi egyeztető tárgyaláson az IRM vezetője kifejtette, hogy a közös tárgyalásban látja a megoldást és a mai napra 16 órára hívta meg demonstrációs bizottságunkat is a tárgyalások folytatására, délelőtt információink szerint 11 órakor ismét külön egyeztető tárgyalásokat folytatott a négy felpuhult álláspontú szakszervezet képviselőivel, kihagyva szakszervezetünket és ellentmondva tegnapi okfejtésének.

Mindezek miatt levélben fordultunk Forgács Imre miniszterhez.

 Szám: Kü-49/2010.

 

 

Forgács Imre miniszter úrnak,

IRM

 

B U D A P E S T

 

 

Tisztelt Miniszter Úr!

 

 

A Hszt. módosítása tárgyában előterjesztett észrevételeink kapcsán megjegyezni kívánjuk, hogy továbbra is fenntartjuk az alábbi 3 javaslatunkat, amelyeket a törvény-módosításának tervezetébe szíveskedjenek belefoglalni.

  • A méltatlanság miatt eltávolított személyek esetében egyedi mérlegelési jogkör megadása az állományilletékes parancsnokoknak, ebből következően a Hszt. visszavételt szabályozó rendelkezéseinek szükség szerinti módosítása, illetve kiegészítése (Hszt. 64.§).

  • Az 1,2-szeres szorzóval kapcsolatos szabályozást csak abban az esetben tudjuk támogatni, ha felsorolásra kerül valamennyi olyan beosztás, amelyet a jogszabály erejénél fogva 2006. január 1-jétől 1,2-szeres szolgálati időre jogosító beosztásként van elismerve, továbbá azok a beosztások is, amelyek a különleges szakértelemre, illetve fokozottabb igénybevételre, vagy veszélyre figyelemmel pótlékkal is javadalmazott beosztás.

  • A Hszt. végrehajtási kormányrendelete módosítása vonatkozásában továbbra is szükségesnek tartjuk olyan rendelkezés-módosítást a 22-26.§-ok vonatkozásában amelyek egyértelműsítik, hogy csupán a fokozottan veszélyes beosztások esetében mérvadó szempont, hogy a veszélyeztető körülmények között végzett munkaidő hányada az 50%-ot meghaladja.

 

A cafeteria tárgyában tartandó további egyeztetések szükségességére figyelemmel kérem Miniszter Urat, hogy lehetőség szerint 13.00 óráig tájékoztatni szíveskedjen arról, hogy a legutóbbi kormányzati elképzelések pontjáról a kormányzat képviseletében Miniszter Úr terjeszt-e elő olyan újabb ajánlatot, amely a felek álláspontjának közelítésére alkalmasnak minősíthető-e.

Kénytelen vagyok ezt a kérdést feltenni Miniszter Úrnak írásban, mivel a Demonstrációs Bizottság álláspontja szerint jövő hét csütörtökön demonstráció keretében fogunk tiltakozni a kormányzat elvonási szándéka ellen. Elfogadhatatlannak tartjuk ugyanis – és itt elsősorban az Ön elődje, dr. Darskovics Tibor miniszter úr mulasztását rójuk fel, alkalmatlanságának sokadik pontjaként, és a kormányzati oldal felelősségéül –, hogy a kormányoldal először megszavazza a költségvetést, majd utána kíván tárgyalni a szakszervezetekkel a cafeteria mértékéről azzal, hogy az elfogadott költségvetés nem hagy mozgásteret a kormány számára.

Ezzel a hozzáállással nem tudunk egyetérteni akkor, amikor a hivatásosak esetében 3-15-szeres, míg az egyéb állománycsoportok vonatkozásában még ennél is nagyobb mozgástere van a kormányzatnak.

 

A TMRSZ Demonstrációs Bizottság a rendőrség munkavállalói számára egységesen követeli a 10-szeres cafeteria juttatás megadását! Az elmúlt 8 év folyamatos elvonásai következtében a rendőrség munkavállalói nem hajlandók megérteni annak a kormánynak az állítólagos nehéz helyzetét, amely a magyar rendőrök megbecsültségének a mértékét Európa sereghajtójává süllyesztette.

 

A mai napra Miniszter Úr által jelzett 16.00 órai tárgyalási időpontot azért is elfogadhatatlannak tartjuk, mert tudomásunk szerint a kormányzat a mai napon 11.00 órai kezdettel további tárgyalásokat folytat a másik 4 rendőrszakszervezettel, annak ellenére, hogy Miniszter úr is egyetértett legutóbbi találkozásunkkor azzal a felvetésünkkel, hogy mind az 5 rendőrszakszervezettel együtt, egyidőben szükséges és célszerű tárgyalni.

Nem tartjuk magunkat fontosabbnak, de kevésbé fontosnak sem a másik 4 szakszervezettől. Miniszter Úr a 2010. február 4-i meghívásával kinyilvánította tárgyalási készségét a TMRSZ Demonstrációs Bizottságával, de ezzel egyidejűleg ismét olyan lépést tett, hogy a TMRSZ-szel csak már a másik 4 szakszervezettel folytatott tárgyalás után kíván szóba állni.

Ezt a hozzáállást nem tudjuk elfogadni Tisztelt Miniszter Úr! Amikor Ön a munkavállalók képviselőivel tud tárgyalni és oda meghív más szakszervezeteket, nem hagyhatja figyelmen kívül a TMRSZ Demonstrációs Bizottságát sem! Nem kívánunk előmelegített székekre leülni és nem kívánunk tárgyalási pozíciót rontani azzal, hogy a másik 4 rendőrszakszervezet olyan engedményekbe hajlandó belemenni, amelyhez álláspontunk szerint semmilyen felhatalmazással nem rendelkezik a rendőrségi munkavállalók részéről. Ezt annál is inkább állítjuk, mivel amikor még a másik 4 szakszervezettel együttesen léptünk fel, az ő álláspontjuk is a 10-szeres cafeteria követelés volt.

 

Hangsúlyozom Miniszter úr és az Önt delegáló kormányzat irányában, hogy ez a fajta miniszteri mentalitás a munkabékét veszélyezteti. Azt a munkabékét, amelyet a kormányzat elvonó politikája meglátásunk szerint mintegy szándékosan gerjeszt és egyre nagyobb terheket rak a rendőrségi munkavállalók nyakába, miközben a fizetésük jelentős részét kívánja elvonni.

 

Kérem, hogy a fentiek szerinti álláspontunkat megérteni szíveskedjen és a jövőben kérjük Miniszter Urat, hogy tartózkodni szíveskedjen abbéli a szándékától, hogy a 7 ezer rendőrségi munkavállaló képviseletében eljáró TMRSZ Demonstrációs Bizottságot további megalázó helyzetek elé állítsa. Önnek egy héten belül ezt két alkalommal is sikerült elérni, amely rendőrök tízezreinek a felháborodását váltotta ki és fogja kiváltani. Bízunk abban, hogy a TMRSZ-t méltóztatik olyan tárgyalópartnernek tekinteni, akit nem külön asztalhoz, eltérő időben kíván leültetni, mint az Ön szívének olyannyira kedves másik 4 szakszervezetet, akik közül 3 szakszervezet képviselőivel azonnal külön-külön tárgyalást folytatott, mihelyst az együttműködési megállapodást január 28-án aláírtuk.

Szíveskedjen továbbá arról is tájékoztatni Miniszter Úr a kormányzatot, hogy Csizmár Gábor államtitkár úr eddig nem volt hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni a TMRSZ Demonstrációs Bizottságával, amelyet újabb olyan jellegű magatartásnak értékelünk, mint amelyet Miniszter Úr kifogásolt legutóbbi találkozásunk alkalmával.

 

Kérem fentiek szíves tudomásulvételét.

 

Szekszárd, 2010. február 5.

 

 

Tisztelettel a TMRSZ Demonstrációs Bizottság
képviseletében:

 

 

Szima Judit
főtitkár