Pernyerés megbízási díj ügyben – Baranya

A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Pécsi Rendőrkapitányság állományában szolgálatot teljesítő tagjaink a TMRSZ útján 2009. június 19-én szolgálati panaszt nyújtottak be a Pécsi Rendőrkapitányság vezetőjéhez, amelyben csapatszolgálati tevékenységük ellentételezéseként 2006. szeptember 16-ig visszamenőlegesen különleges bevetési pótlék, illetve vagylagosan az illetményalap 100 %-ának megfelelő mértékű bevetési pótlék megfizetését kérték.

 

Az elöljáró a szolgálati panasznak nem adott helyt, azt további elbírálásra a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjéhez felterjesztette.

A szolgálati panasz majd másodfokon történt elutasítását követően tagjaink képviseletében eljárva 2009. augusztus 11-én keresettel fordultunk a Pécsi Munkaügyi Bírósághoz, amelyben a szolgálati panaszt elutasító munkáltatói határozat hatályon kívül helyezését, valamint a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság alperes kötelezését kértük a keresetben mejgelölt összeg és annak kamatai megfizetésére.

A perben csatolt alperesi kimutatás alapján keresetünket akként pontosítottuk, hogy a pótlék, illetve a Hszt. 50. §-a szerinti megbízási díj összegét a csapatszolgálati berendelésekkel érintett hónapok alapulvételével jelöltük meg.

Az eljáró bíróság a 2010. január 20. napján meghozott ítéletében a felperesek másodlagos jogcímen előterjesztett kereseti igényét megalapozottnak találta; kimondta, hogy a felpereseket a csapatszolgálattal érintett hónapokra megbízási díj illeti meg.
Ennek megfelelően a bíróság az alperest az I. rendű felperes részére bruttó 245.675,- Ft és ezen összeg középidő-arányos késedelmi kamata, a II. rendű felperes részére bruttó 246.600,- Ft és ezen összeg középidő-arányos késedelmi kamata megfizetésére kötelezte.

A Pécsi Munkaügyi Bíróság a perbeli ügyben arra az álláspontra helyezkedett, hogy a berendelések eseti jellegére tekintettel a felpereseket a megbízási díj időarányosan, az illetményalap 50 %-ának megfelelő összegben illeti meg.

Az ítélet nem jogerős

 

 

 

Dr. Gruber Andrea - TMRSZ

dr. Gruber Andrea – Jogi ügyvivő az ügy előadója