A rendőröket is becsüljék meg, ne csak a minisztériumi dolgozókat.

Az IRM Rendészeti Kodifikációs Főosztály vezetőjéhez fordultunk az IRM választható természetbeni juttatásokra vonatkozó utasítás tervezete miatt.

 

 

Szám: Kü-25/2010.

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Rendészeti Kodifikációs Főosztály

 

Dr. Magyariné dr. Nagy Edit
Főosztályvezető Asszony részére

Tárgy: választható természetbeni juttatásokra vonatkozó IRM utasítás tervezete
Hiv. szám: IRM/RKFO/23-17/2010(1)

Budapest

Tisztelt Főosztályvezető Asszony !

 

Az igazságügyi és rendészeti miniszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek, valamint a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata hivatásos állományú tagjai 2010. évben választható természetbeni juttatásairól, annak mértékéről, kifizetésének rendjéről és módjáról szóló IRM utasítás a 2010. évben személyenként felhasználható keretösszegre vonatkozó szégyenteljes és méltánytalan 3. §-ával kapcsolatosan 2010. január 8-án levélben fordultunk az IRM vezetőjéhez, az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottság Elnökéhez, valamint a parlamenti pártok elnökeihez.

Fenti előzményeket követően megdöbbenéssel fogadjuk a csatolt IRM utasítás tervezetet, melyben 2010. évi béren kívüli juttatások maximális keretösszege továbbra is az illetményalap háromszorosában, azaz 115.950 .- Ft-ban van meghatározva.

Megdöbbentő továbbá, hogy az IRM az állomány, valamint az őket képviselő érdekképviseleti szervek körében a fentiek kapcsán keltett óriási felháborodást követően sem ismeri fel a dolgozók ilyen módon történő kizsákmányolásának beláthatatlan következményeit!

Sajnálatos és érthetetlen körülmény, hogy a kormányzat minden lehetséges eszközzel igyekszik elérni azt, hogy a „Magyar Köztársaság függetlenségének, alkotmányos rendjének, valamint a lakosság és az ország anyagi javainak védelmét ellátó szervek hivatásos állománya”, akitől „az állam tántoríthatatlan hűséget, bátor helytállást követel” (ld. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény Hszt. preambuluma) tömegével hagyja el a testületet az anyagi és erkölcsi megbecsülés teljes hiánya, valamint az e körben az állami vezetőktől tapasztalt mélységesen megalázó, diszkriminatív bánásmód miatt.

Megdöbbentő, hogy a kormány annak ellenére, hogy pont a hivatásos állományú rendőröktől várja és követeli meg a Hszt. preambulumában megfogalmazott hűséget és bátor helytállást ahelyett, hogy legalább a munkavégzés egészségre is káros körülményeivel arányos anyagi és erkölcsi megbecsülésre törekedne, évről évre egyre mélyebbre taszítja a rendőröket a társadalmi ranglétrán.

Fenti méltatlan és megalázó bánásmód azt eredményezi, hogy az eddig is a megélhetésükért küzdő kollégák az egyre rosszabb anyagi helyzet miatt tömegével hagyják el a testületet, valamint egyre csökken az olyan pályakezdő fiatalok száma, kik élethivatásként tekintetének a rendőri pályára.

Ismételten felhívom a szíves figyelmüket a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény általános indokolására, mely a következőképpen tükrözi az állomány munkavégzésére vonatkozó jogalkotói szándékot.

„A hivatásos szolgálati viszony újraszabályozásánál a Javaslat érvényesíti azt a törvényalkotói szándékot, hogy a hivatásos állomány tagjainak, mint – többségükben – egyenruhás állampolgároknak jogai és kötelességei között a harmóniát megteremtse. Abból indul ki, hogy a hivatásos állomány tagjai az általánoshoz képest szigorúbb függelmi rendben és fegyelmezettséggel, fokozott pszichikai és fizikai terheléssel, áldozatvállalással, veszélyes helyzetben az élet kockáztatásával végzik feladataikat. Emellett a szolgálati viszony létesítésének feltételeként önkéntesen lemondanak alkotmányos jogaik gyakorlásáról, vállalva egyúttal – törvényben meghatározott fegyveres szerveknél történő szolgálatteljesítés esetén – a hozzátartozókra is kiterjedő nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelést. Ezek jog- és életvitelbeli korlátozást jelentenek. Mindezek figyelembe vételével a Javaslat az ugyancsak közszolgálatban álló köztisztviselők járandóságai alapulvételével, a társadalmi megbecsülés kifejezéseként kedvezőbben állapítja meg a hivatásos állomány tagjait megillető jogokat, juttatásokat.

Fenti jogalkotói szándékkal ellentétesen a jelenlegi állami vezetés 2002 óta igyekszik megnyirbálni a rendőröket megillető juttatásokat annak ellenére, hogy kormányra kerülésükkor anyagi és egzisztenciális megbecsülést ígértek.

Fentiek alapján a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete, mint az ország legnagyobb hivatásos állományú rendőröket tömörítő érdekképviseleti szerve főtitkáraként ezúton nyomatékosan kérem, hogy az IRM utasítás tervezetben a 2010. évre vonatkozóan a rendőri állományt megillető béren kívüli juttatások keretösszegét az IRM dolgozók részére megállapított összegre, azaz 450.000,- Ft-ra megemelni szíveskedjenek!

Fentieken kívül észrevételezzük, hogy a Tervezet egyáltalán nem tartalmaz rendelkezést a juttatások igénylésének rendjére, az egyéni keretösszeg felhasználásának módjára, illetőleg az ennek szabályozására adott felhatalmazásra vonatkozóan!

 

Szekszárd, 2010. január 14.

 

Tisztelettel:

Szima Judit
Főtitkár

 

 

Előzmény:

Egy téma három levél