Következmények nélküli rendőrség?

Ö S S Z E F O G L A L Ó  J E L E N T É S
a Nagylaki Határrendészeti kirendeltségen történt szakszervezeti hovatartozás felmérésével kapcsolatban

A tagjaink jelezték, hogy a Nagylaki Határrendészeti kirendeltségen oktatások keretében különböző módszerekkel felmérték azt, hogy ki melyik szakszervezetbe tartozik. A történtek miatt vizsgálat lefolytatását kezdeményeztük az Országos Rendőr-főkapitányság vezetőjénél, hiszen a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény szerint a munkáltató nem követelheti meg a szakszervezeti hovatartozást. Ezzel egy időben felhívtuk a figyelmet arra is, hogy az érdekképviseleti hovatartozás különleges adatnak minősül, így esetlegesen felmerülhet a visszaélés személyes adattal bűncselekmény, különleges adatra történő elkövetésének gyanúja is.

 

 

 

Az országos rendőrfőkapitány megbízásából az ORFK hivatalvezetője arról adott tájékoztatást, hogy az általuk kezdeményezett – a szakszervezetek és a munkáltatói együttműködésre irányuló – felmérés során nem történt jogtalan adatkezelés, illetve adatkérés, ezért „semmilyen vizsgálódásnak nincs oka”, így azt nem is fogják lefolytatni.

Tekintettel arra, hogy az ORFK nem foglalkozott a tudomására hozott problémával, ezért a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjét is megkerestük kértük, hogy folytasson le vizsgálatot a szakszervezeti hovatartozás felmérése ügyében. Ezzel egy időben – megdöbbenve annak szükségességén – felhívtuk Dr. Bencze József r. altábornagy figyelmét a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet (a továbbiakban: Fegyelmi Szabályzat) 11. § (2) bekezdésére, miszerint minden szolgálati elöljárónak kötelessége, hogy a tudomására jutott fegyelemsértésről, vagy a fegyelemsértés gyanújáról haladéktalanul tájékoztassa a fegyelmi jogkör gyakorlóját. A leírt kötelezettségnek az ORFK vezetője nem tett eleget, ezért az Igazságügyi és Rendészeti minisztérium felé is jelzéssel éltünk, mivel álláspontunk szerint egyértelműen megállapítható a fegyelemsértés gyanúja.

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője időközben közölte, hogy vizsgálatot folytatott az ügyben, amely alapján megállapította, hogy jelentős érdeksérelemmel nem járó adminisztratív hiányosság (nem törvénysértés?) merült fel, és utasította a Nagylaki Határrendészeti Kirendeltség vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.

A főkapitány úr válaszát nem tudtuk elfogadni, hiszen az általa (illetve a vizsgálatot lefolytató személyek által) egyszerű hiányosságnak minősített esemény során név szerint íratták össze, hogy ki melyik szakszervezetbe tartozik, illetve aki nem volt jelen az oktatáson, azt telefonon kérdezték ki a szakszervezeti hovatartozásáról. Felhívtuk a főkapitány úr figyelmét a további vizsgálat lefolytatásának szükségességére, illetve annak pontos, tényeken alapuló összegzésére.

Az IRM – feltételezhetőleg véletlenül – félreértelmezte beadványunkat, mert a szakállamtitkár úr válaszában szinte szóról szóra megismételte az ORFK Humánigazgatási Szolgálatvezetőjének tájékoztatását, illetve közölte, hogy az ORFK Ellenőrzési Szolgálata folytat az ügyben vizsgálatot, ezért az ORFK vezetőjéhez (a rendelkezésünkre álló információk szerint vele szemben állapítható meg a fegyelemsértés gyanúja!?) forduljunk annak eredményének megismerése érdekében.

A szándékosság gyanújának kizárása érdekében ismételten megkerestük az IRM választ adó államtitkárát, közöltük vele, hogy nem a Nagylakon történtek miatt, hanem az ORFK vezetőjének fegyelemsértése ügyében kértük az intézkedését, ezért továbbra is kérjük a szükséges eljárás lefolytatását.

Az ügyintézés másik szálán történő eseményekkel kapcsolatban a Csongrádi Rendőr-főkapitányság vezetője közölte, hogy átirataink miatt vizsgálatot indított, melynek eredményeként megállapította, hogy a Nagylaki Határrendészeti Kirendeltség egyik hivatásos állományú tagja szolgálati tevékenysége során a szolgálati viszonyával kapcsolatos kötelezettségeit vétkesen megszegte, és felelősségre vonása megtörtént. A főkapitány úr tájékoztatott bennünket arról is, hogy a munkatársai munkájának megítélése a hatályos jogszabályok szerint az ő hatáskörébe tartozik.

Megjegyeznénk, hogy csak – a vizsgálatot lefolytató személyek pontatlan munkavégzésére irányuló – figyelemfelhívásunknak köszönhetően sikerült a megfelelő vizsgálatot lefolytatni a főkapitány úr munkatársainak, az önerőből nem sikerült.

Kitartó erőfeszítéseinknek köszönhetően az ORFK hivatalvezetője átiratában kimondta, hogy a Nagylaki Határrendészeti Kirendeltségen történtekkel kapcsolatban a TMRSZ által indítványozott és az ORFK Humánigazgatási Szolgálata által lefolytatott vizsgálat során sérült a Fegyelmi Szabályzat, ami miatt a mulasztó fegyelmi felelősséggel tartozik.

Szekszárd, Budapest, 2009. december 25.

TMRSZ