Feljelentés 2009.11.24.

Szám:Kü-          /2009.

Dr. Bencze József r. altábornagy úrnak,
ORFK Vezetője!


B U D A P E S TTárgy:
1. büntető feljelentés ismeretlen tettes ellen
2. tényfeltáró vizsgálat és
fegyelmi eljárás kezdeményezése

 
 

 

Tisztelt Főkapitány Úr!

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete törvényes képviseletében eljárva, valamint az általam írt levelekben lévő magántitok megsértése okán sértettként is

feljelentést teszek

ismeretlen tettes ellen három rendbeli, a Btk. 177.§ (1) bekezdésébe ütköző és annak (2) bekezdése szerint minősülő magántitok megsértése bűncselekmény elkövetése miatt.

Az ismeretlen elkövetők az ORFK által üzemeltetett Holdudvar2 intranetes portálra való feltöltésekkel olyan, a TMRSZ magántitkának minősülő leveleket tettek közzé, amelyre felhatalmazással nem rendelkeztek. A belső naplózási és regisztrációs adatok alapján a feltöltő személy, illetve az érintett munkaállomás jogszerű működéséért felelős szervezeti egység (esetleg érdekkpviseleti szerv) az ORFK rendelkezésére álló naplózási adatok alapján könnyen megállapítható. Eddigi ORFK tájékoztatás alapján minden esetben az FRSZ részére biztosított munkaállomások egyikéről kerültek fel a magántitoknak minősülő adatok az ORFK fórumára. Az elkövetett cselekmények:

2009. november 19-én 19:32:00 órakor „hogolyo” nick alatt „Botrány a TMRSz küldöttértekezletén” topic cím alatt több olyan TMRSZ belső határozatot tett közzé, amely a szakszervezet belügyének számít. A magántitoknak minősülő, a szakszervezet gazdálkodásával kapcsolatos adatokat és körülményeket egyértelműen azzal a céllal rakta fel „hogolyo”, hogy kommenteléseivel együtt szakszervezetünknek jelentős érdeksérelmet okozzon.

2009. november 23-án 10:18:02-kor „Megrendült a jobbik bizalma Szimában” címmel „hogolyo” nick alatt egy belső levelezés tartalmát töltötte fel az ismeretlen elkövető a Holdudvar2 fórumára. A levelezés tartalma úgyszintén magántitoknak minősül.

Szintén 2009. november 23-án 12:16:00-kor „Hűségeskü, cenzúra TMRSZ módra” címmel „hogolyo” nick alatt több olyan belső levelezés tartalmát tette fel a Holdudvar2 fórumára, amelyekkel szintén magántitkot fedett fel az ismeretlen elkövető.

Az elmúlt napokban információk jutottak el hozzánk, illetve ezek valóságtartalmát részben személyesen is megtapasztaltuk, hogy egyes FRSZ tisztségviselők gátlástalanul és a rendőri hivatáshoz is méltatlan módon jogsértő ténykedésükkel a lehető legnagyobb kárt kívánják okozni szakszervezetünknek. Az ügyben nem csupán büntetőeljárás indítása indokolt a feljelentésben nevesített bűncselekmény elkövetőinek felderítése és felelősségre vonása céljából, hanem az ORFK-nak arra is belső vizsgálatot szükséges indítania és tisztáznia magát a rá vetülő gyanú árnyéka alól, hogy köztörvényes bűncselekményeket elkövető személyeknek miért teszi lehetővé a bűncselekmény elkövetését a TMRSZ sérelmére akár hivatali munkaidőben, akár hivatali munkaidőn túl az ORFK intranetes fórumán.

A Holdudvar2 intranetes fórumon ugyanis az utóbbi napokban több olyan – fentiek szerint utalt – hozzászólás került fel ettől a bizonyos „hógolyó” nick név alatt írogató személy részéről, amely szakszervezetünk sérelmére több mocskolódó hangvételű írás megjelenítéséhez köthető, amelyek közül három esetben kétséget kizáróan megállapítható a feljelentés szerinti bűncselekmény elkövetése.

Két alkalommal is írásban kértük a Holdudvar2 intranetes fórumot üzemeltető ORFK-t, hogy a moderáció és a HU2 etikai kódexében foglaltak alapján szabjanak gátat az efféle, szakszervezetünket lejáratni kívánó személyek ténykedésének.
Első levelünket 2009. nvember 20-án írtuk Főkapitány Úrnak címezve.
Második levelünket 2009. november 24-én írtuk, mivel 4 nap sem volt elegendő, hogy az ORFK a bűnsegédi magatartást megvalósító felület biztosítását megszüntesse, a moderációra intézkedjen. Mindezek ellenére a bűncselekményt megvalósító írások jelenleg is megtalálhatók az intranetes oldalon.

Információink és a rendelkezésünkre álló bizonyítékok alapján az ORFK által a Bp. XIII. kerület Pozsonyi úton a szakszervezetek számára biztosított FRSZ körletének munkaállomásairól történt kivétel nélkül a TMRSZ-t mocskoló írások feltétele a Hu2-re.

A 2009. november 18-án a budapesti Rubin Hotelben megtartott Küldöttgyűlésünkre az ott megjelenő FRSZ tisztségviselő engedély és kifejezett tiltás ellenére betört, megzavarta az értekezletünket és onnan szó szerint ki kellett tessékelni. Az illető személy dr. Galsa Péter a Bicskei Rendőrkapitányság munkatársa, akit aznapra az FRSZ a részére járó munkaidő-kedvezmény terhére kért ki a munkáltatótól. Ez a személy Sipos János nyugállományból a BRFK által visszafoglalkoztatott, de FRSZ tisztségviselőként eljáró személlyel, valamint Horváth László hivatásos állományú rendőrrel egész nap a TMRSZ Küldöttértekezletének helyszínén tartózkodott. FRSZ  tisztségviselőként ténykedésükkel folyamatosan zaklatták az ott jelenlévő TMRSZ küldötteket, amely a TMRSZ vezetésének lejáratására irányult.

A Holdudvar 2 intranetes portált az ORFK üzemelteti. Megengedhetetlen, hogy a Rendőrség intranetes portálját egyesek bűncselekmény elkövetésének eszközeként használják és megengedhetetlen az is, hogy az üzemeltetésért felelős ORFK illetékesek bűnsegédi magatartást tanúsítsanak azzal, hogy kifejezett kéréseink, tiltakozásaink ellenére sem zárják le, illetve távolítják el a sérelmezett hozzászólásokat.

Felvetődik az a kérdés is, hogy a Hu2 üzemeltetésével megbízott szakemberek miért nem állnak a helyzet magaslatán, amikor bűncselekményt elkövető személyek pakolnak fel FRSZ munkaállomásról TMRSZ magántikokat.

Ebben mindenképpen belső – fegyelmi – vizsgálat elrendelését tartjuk szükségesnek és a felelősségre vonás elmaradását egyértelműen annak értékelnénk, hogy a bűncselekmény elkövetésétől az ORFK nem határolódik el, sőt annak elkövetését segíti elő tartózkodó magatartása.

Kérnénk abban is vizsgálat elrendelését, hogy az FRSZ főtitkárának kikérője alapján hogy fordulhat az elő, hogy csupán azért kérik ki a munkahelyéről dr. Galsa Pétert, hogy egy másik szakszervezet küldöttértekezletét megzavarja, rendőrhöz, szakszervezeti tisztségviselőhöz méltatlan módon, és alapvető szocializáció hiányról tanúskodva betolakodjon egy olyan rendezvényre, amely zártkörű és amelyre ő meghívóval nem is rendelkezett. Ugyanezt a rendőrhöz méltatlan rendbontó magatartást követte el Horváth László is, aki a BRFK BTO munkatársa, és aki ellen jelenleg is különböző szankciós jellegű eljárásokat folytat az arra hatáskörrel rendelkező szervezet. Kérjük azt is megvizsgálni, hogy Horváth László aznap szabadidejében folytatott-e rendbontó tevékenységet, vagy esetleg ő is kikérő, esetleg más, a munkából való távollétre jogosító helyzetét kihasználva tartózkodott egész nap a Küldöttértekezletünk helyszínén és zavarta meg zártkörű rendezvényünket.

Fentiek alapján büntető feljelentésünket megtesszük. Kérjük az elsődleges vizsgálatok – intézkedések – során „hogolyo” nickhez tartozó személy beazonosítását és amennyiben „hogolyo” hivatásos állományú rendőrként követte el a feljelentésben jelzett bűncselekményeket, úgy kérjük a feljelentésünk áttételére intézkedni szíveskedjen a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervezethez!

A feljelentésen túl kérjük annak vizsgálatát is, hogy az FRSZ munkaállomásról történő bűnelkövetés esetén az ügyben milyen felelőssége vetődik fel, illetve volt-e tudomása arról az FRSZ vezetésének, hogy az általa kikért tisztségviselői a TMRSZ küldöttértekezletének megzavarására készülnek.

Kérjük annak vizsgálatát is, hogy a Rendőrség intranetes portáljának üzemeltetéséért, illetve moderációjáért felelős személyek miért nem tettek intézkedéseket a mai napig a jogsértő tartalmú topicok eltávolítására.

Tájékoztatom Főkapitány Urat, hogy az ügyben további jogi lépéseket teszünk, amelynek tartalma nagyban függ attól is, hogy az ORFK hogyan értékeli a történteket, illetve továbbra is fenntartja-e a jogsértő állapotot, amellyel lényegében bűnsegédi magatartást tanúsítanak a felelős személyek.

Kérjük az ügyben szükséges intézkedések megtételére soron kívül intézkedni szíveskedjék!

Szekszárd, 2009. november 24.

Tisztelettel a sértett TMRSZ képviseletében is eljárva:

Szima Judit
főtitkár, sértett

 

Ugrás a fórumba