A válasz nem megfelelő, részletezzük miért

A Zala megyében lefolytatott élet- és munkakörülményekkel kapcsolatos ellenőrzésünk jegyzőkönyvét megküldtük az ORFK részére. Az ellenőrzésünk során megállapított és jegyzőkönyvezett hiányosságokra az ORFK Humánszolgálat vezetője válaszolt, azonban, a válaszát nem fogadtuk el. Ezért válaszlevelére az ORFK vezetőjének írt levelünkben reagálunk részletesen kifejtve észrevételeinket.

 

Szám: Kü-XIII- ……../2009.

 

Hiv. szám: 29000-73/23055/7/2009.ált.
Tárgy:   észrevétel, tájékoztatás és intézkedés
kezdeményezése.

DR. BENCE JÓZSEF R. ALTÁBORNAGY ÚR

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

BUDAPEST

TISZTELT FŐKAPITÁNY ÚR!

A Zala Megyei Rendőr-főkapitányságon és az irányítása alá tartozó Rendőrkapitányságokon és Határrendészeti kirendeltségen végrehajtott ellenőrzés eredményeként elrendelt, fenti hivatkozási számon megküldött Zsinka András r. dandártábornok által aláírt 2009. szeptember 09. napján kelt levelében foglaltakat, annak tartalmát nem fogadjuk el, továbbra is kérjük munkavédelmi szabályok maradéktalan betartására történő intézkedését, az eljárások lefolytatását, a felelősök felelősségre vonását, arról szervezetünk tájékoztatását.

A Zsinka András rdtb. ORFK. Humánszolgálat Vezetője 2009.09.09. kelt levelére vonatkozóan az alábbiakban reagálunk:

I. Általános észrevételek.

A jelentés részletes értékelése előtt megjegyeznénk, hogy álláspontunk szerint a felelősség megállapítására irányuló ellenőrzéseket az ORFK Humánigazgatási Szolgálata szakembereinek kellett volna végrehajtani. Ehelyett annak jogszerűtlensége mellett etikátlan is, hogy a szabálysértések elkövetésével „gyanúsított” főkapitányságnak küldték meg vizsgálatra az általunk benyújtott anyagot.

Ebből következően is egyértelmű – legalábbis számunkra -, hogy nem tényfeltáró, objektív vizsgálati anyagot kaptunk. A vizsgálat nem volt alapos, a szakszervezetünk vonatkozásában előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget teljes mértékben az ORFK, amelyet a következőkben részletezünk.

Annak ellenére, hogy szakszervezetünk Kü-217/2009. számon az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Kormány rendelet (a továbbiakban: Kormány rendelet) 95.§ és 99. §-ban megfogalmazott szabálysértés gyanúja miatt fegyelmi eljárást kezdeményezett, illetve az eljárás eredményéről tájékoztatást kért, a fenti hivatkozási számon érkezett levélben egy szó sem esik a munkahelyi érdekképviselők jogainak megsértéséről, illetve a munkavédelmi képviselő akadályozásáról.

Zsinka András r. dandártábornok 2009. augusztus 16. napján kelt 29000-73/23055/2009.ált. számú leveléből megállapítható az is (a feltüntetett hivatkozási szám alapján), hogy ezekkel a szabálysértésekkel kapcsolatban is a ”feljelentett szervet” kérték (!?) meg a vizsgálat lefolytatására.

 

II. Konkrét észrevételek

1. A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság

A főkapitányság vonatkozásában a Rendőrség munkabiztonsági főfelügyelőjének (a továbbiakban: főfelügyelő) megküldött iratban a következőkre hívtuk fel a figyelmet:

– „a csapaterő század védőfelszerelései között régi típusú pajzsok (melyből néhány sérült), és „kiskörösy” sisakok találhatóak;
– a testvédők közül néhánynak nem a szabványos hord táskája van.”

Az ORFK Humánigazgatási Szolgálatvezetője (a továbbiakban: Szolgálatvezető) levele szerint a régi típusú pajzsok használaton kívüli, javításra váró pajzsok voltak, illetve a központi beszerzésből származó testvédők eszközökhöz a főkapitányság nem kapott elegendő hord táskát, de ennek hiányát jelezték az ORFK illetékes szervének.    

A megállapítások ellentmondanak a helyszínen felvett jegyzőkönyvben foglaltaknak – amelyet a jelen lévő Zala Megyei Rendőr-főkapitányság állományába tartozó munkabiztonsági felügyelő is aláírt, ezzel elfogadott -, miszerint a „csapaterő század felszerelése között régi kiskőrösi sisakok és régi pajzsok is találhatóak, e között törött is volt. 40 db „kölcsön pajzs” van új”. Véleményünk szerint a jegyzőkönyvből kiderül, hogy csak (!) 40 db új (megfelelő védőfunkcióval ellátott) pajzzsal rendelkezik a csapaterő század a többi elavult és a 2006. szeptember – október hónapban történt zavargások során bizonyítottan alkalmatlan eszközökkel van ellátva az érintett állomány.

Kérjük tájékoztatni szíveskedjen arról, hogy hány fős a Zala Megyei csapaterő század, illetve hány darab új típusú pajzzsal rendelkeznek, illetve ezek hol találhatóak.

Álláspontunk szerint a használaton kívüli és javításra szoruló pajzsokat – a véletlen kiosztás elkerülendő – a használatba vehető eszközöktől elkülönítve kell tárolni, aminek végrehajtásáért a munkáltató tartozik felelőséggel.

A testvédő felszerelés „tartozéka” a hord táska, amelyet nem csak a praktikus szállítási mód indokol, hanem a védőeszköz épségének megóvása is. Véleményünk szerint a beszerzés során minden egyes protektorhoz hord táskát is adtak, abban az esetben ha ez nem található minimálisan kártérítési és fegyelmi eljárás megindítása szükséges, így nem tudunk egyetérteni a szolgálatvezető úr által írtakkal.

2. Zalaegerszegi Rendőrkapitányság

A kapitányság vonatkozásában a főfelügyelőnek megküldött levelünk az alábbiakat tartalmazta:

– a kapitányságon egyetlen klimatizált helyiség sincs;
– a helyiségek tisztasági festése indokolt lenne, a parketta, illetve az elhasználódott szőnyegek miatt botlásveszélyes a padozat néhány helyiségben;
– a bűnügyi osztályon nincs külön mellékhelyiség és kézmosási lehetőség a rabosított személyeknek;
– az I. emeleti folyosón több elektromos kötés doboz fedele hiányzik;
– az informatikussal egy helyiségben tárolják a veszélyes hulladéknak minősülő használt nyomtató patronokat;
– a lövedékálló mellények mérete nem egyezik meg a használójuk méretével;
– a körzeti megbízottak nem rendelkeznek lövedékálló mellényekkel;
– a készenléti (bűnügyi) szolgálatot ellátók nincsenek egészségügyi gumikesztyűvel ellátva;
– az előállítót is magába foglaló épületben egy légtérből nyílik az előállítottak által használt kézmosó, illetve mellékhelyiség, – a munkahelyen meleg van, az ablakon lévő árnyékolót saját maguknak vették, nincs törölköző, a mellékhelyiség állapota elhanyagolt;
– a „járőr” épület bejárati ajtaján törött az üveg, a takarítószerek tárolására szolgáló helyiség bejárati ajtaján nincs jelölés, – a járőr leíróban (amely nem kijelölt dohányzóhely) egy kolléganő dohányzott;
– a járőrleíróban a monitorok régiek;
– az öltözőkben nincs elegendő ülőhely;
– a baleseti helyszínelők védőruhájának kihordási ideje 2008.-ban lejárt.

Zsinka András r. ddtb. ORFK Humánszolgálat Vezetője válasza szerint:

– nincs belső norma előírás arra vonatkozólag, hogy klimatizált helyiséget kell kialakítani,
– az épület állagára vonatkozó javítások ütemezve folynak,
– a rabosított személyek részére a rabosító hellyel egy szinten található mellékhelyiség, ennek ellenére meg vizsgálják annak lehetőségét, hogy a rabosító helyiségben is kialakítsák a vízvezetékrendszert,
– a 3 méter magasságban található szigetelt elektromos vezetékek elosztó dobozban történő behelyezésére a szükséges intézkedéseket megtették,
– a kiürült nyomtatókazettákat és patronokat az informatikusok valóban papírdobozban gyűjtik, jelentősebb mennyiség összegyűlése esetén történik intézkedés a megsemmisítésre, illetve az újra hasznosításra,
– a lövedékálló mellények nem személyre szabottan készültek méret alapján, ezek biztosítása csak központi keret terhére történhet,
– a körzeti megbízottak által használt lövedékálló mellények gépjárművekben vannak elhelyezve,
– a bűnügyi készenléti állomány tagjai nincsenek ellátva egészségügyi gumikesztyűvel, mivel készenléti tevékenységük során a bűnügyi technikussal mennek helyszínre, aki viszont el van látva az egyéni védőeszközzel,
– a járőr épületben – a mellékhelyiségben – az ellenőrzés során kifogyott a papírkéztörlő, az ablakra függönycsík beszerzése folyamatban van,
– az üvegtörés tényét a munkabiztonsági felügyelő és a foglalkozás egészségügyi orvos az ellenőrzést megelőzően már jelezte,
– a takarító szer tárolására használt helyiség feliratozása az ellenőrzést követően megtörtént,
– a nem kijelölt dohányzó helyen dohányzó kolléganő szóbeli figyelmeztetése megtörtént,
– a főkapitányság munkabiztonsági felügyelője által is jelzett hiányosság, miszerint a járőrleíróban lévő monitorok elavultak megszüntetése érdekében az anyagi források függvényében intézkednek,
– a baleseti helyszínelők ruhájának kihordási ideje nincs, azok munkaruhának minősülnek.

A TMRSZ észrevételei tételesen a következők:

– Ugyan belső norma, kötelezően nem írja elő klimatizált helyiség kialakítását a kapitányságon, azonban a munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről szóló 3/2002. (II.8) SzCsM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: együttes rendelet) előírja a kötelezően biztosítandó hőmérsékletet, amely szerint nyári időszakban könnyű fizikai és szellemi munka esetén 21-24 celsius fokot kell biztosítani, ehhez azonban klimatizált helyiség szükséges. Az sem elhanyagolható, hogy a hőségriadó elrendelésekor végrehajtandó feladatokról szóló ORFK utasításban is rögzítésre került, hogy objektumonként lehetőség szerint egy klimatizált helyiséget kell kialakítani. Abban az esetben, ha nincs klimatizált helyiség, vagy nagyteljesítményű ventilátor, szervezési intézkedéseket kell végrehajtani, hogy az érintett állomány óránként legalább 5, legfeljebb 10 percet olyan hőmérsékletű helyiségben tölthessen el, amely elősegíti a termoregulációt.
– Örömmel fogadtuk, hogy ütemezték az épület állagával kapcsolatos feladatokat, azonban azokat már korábban kellett volna elkezdeni.
A rabosító személyek számára kialakított külön kézmosási lehetőség az állományt bizonyítottan veszélyeztető fertőzés veszély csökkentését, illetve megszüntetést szolgálja, amely szintén munkáltatói kötelezettség.
– Az elektromos vezetékek szabvány szerinti kialakítására a szükséges intézkedések megtételét az ellenőrzést követően – sajnos csak utána – megtették, tekintettel arra, hogy direkt kiemelték azt, hogy 3 méter magasságban van a probléma forrása, megjegyzendő, hogy nem az érintés miatti munkavédelmi probléma áll fenn az adott esetben, hanem tűzvédelmi, mivel a doboz tető hiányzása miatt az égés mindhárom feltétele egy helyen egy időben jelen van, amely mindenképpen tüzet okozhat.
– A kiürült nyomtató kazetták veszélyes hulladéknak minősülnek, így a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően elkülönítetten kell – ideiglenes – tárolásukat megoldani, azok nem lehetnek egy helyiségben a munkavállalóval.  
A lövedékálló mellények tökéletesen akkor látják el funkciójukat, ha méretre szabottan készülnek el, és tökéletesen simulnak a használójukra, egyébként megnövekszik a baleset, sérülés bekövetkezésének valószínűsége.
– A körzeti megbízottak a rendelkezésre álló információk alapján nincsenek ellátva lövedékálló mellényekkel, hiszen van, amikor saját gépjárművükkel látnak el szolgálatot.
– A rendőrség hivatásos állománya munka-, védőruházati, illetve egyéni védőeszköz normájáról szóló 34/2000. (X. 12.) ORFK intézkedés (a továbbiakban: Intézkedés) alapján a hivatásos állomány minden tagját védőruházatként el kell látni egészségügyi gumikesztyűvel.
A járőr épületben nem az ellenőrzés során fogyott ki a papír, hiszen az utolsó darabokat nem az ellenőrzést végzők használták el. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény alapján a munkavállalók jogosultak megkövetelni a tisztálkodási eszközöket, így azok folyamatos biztosítása a munkáltató kötelessége.
– A takarítószer „raktár” jelölése csak az ellenőrzést követően történt meg.
– A tiltott helyen történő dohányzás esetében köszönjük kiemelésüket, hogy azt TMRSZ tag követte el, így egyértelművé válhat, hogy szakszervezetünk elfogultságmentesen lép fel a törvény, jogszabály, vagy norma sértések esetén, függetlenül attól, hogy az a tagunkat érinti vagy sem.
A baleseti helyszínelők védő (önök szerint munka) ruhájának viselési ideje az Intézkedés szerint 2 év.

Megjegyezzük, hogy a helyszínen felvett jegyzőkönyvben feltárt egyéb hiányosságokkal (nagyon meleg van, botlásveszélyesség) egyáltalán nem foglalkoztak a kivizsgálás során, amely annak alaposságát megkérdőjelezi.

3. Keszthelyi Rendőrkapitányság

A kapitányság vonatkozásában a főfelügyelőnek megküldött levelünk az alábbiakat tartalmazta:

– kapitányságon nincs klimatizált helyiség, és az irodákban nagyon meleg van.
– védőruházat tisztíttatása nem megfelelő;
– több lövedékálló mellény szavatossági ideje lejárt;
– több helyiség zsúfolt;
– a szolgálatban lévő férfi állományt női lövedékálló mellényekkel látták el;
– a csapaterő századba vezényeltek felszerelése között régi típusú pajzsok találhatóak.

Zsinka András r. ddtb. ORFK Humánszolgálat Vezetője válasza szerint:

– klimatizált helyiségek vonatkozásában ugyanazt, mint a Zalaegerszegi Rendőrkapitányságnál,
– a helyszínen felvett jegyzőkönyv szereplő ruházat tisztítása a munkavállaló kötelezettsége,
– a szakszervezeti ellenőrzést követő utóellenőrzés során lejárt szavatosságú mellényt nem találtak,
– a vizsgálók részére kialakított iroda megfelel a jogszabályi előírásoknak,
– a női és férfi lövedékálló mellények védelmi fokozata ugyanaz, a szolgálat átvételekor elmaradt a mellények ellenőrzése,
– a régi típusú pajzsok jelenleg is rendszeresített eszközök, sérülésmentesség esetén használatuk nem kifogásolható.

A TMRSZ észrevételei tételesen a következők:

– Klimatizálással kapcsolatban véleményünk ugyanaz, mint a Zalaegerszegi Rendőrkapitányságnál.
– Véleményünk szerint a bűnügyi- és baleseti helyszínelők által használt speciális ruha védőruházatnak minősül, így annak tisztíttatása a munkáltató feladata.
– Az ellenőrzést követően nem találtak lejárt szavatosságú lövedékálló mellényt, azonban az ellenőrzés napján, még igen így, megállapítható, hogy a TMRSZ ellenőrzése – és nem önkéntesség – váltotta ki a jogkövető magatartást, ezért akár büntetőjogi felelősség is megállapítható, hiszen egy adott pillanatban nem szavatos lövedékálló mellényeket biztosítottak az állomány részére.
Az ellenőrzésről felvett jegyzőkönyvben nem csak a vizsgálói iroda alapterületének megfelelősségéről volt szó, hanem az ügykezelői helyiségről is. Az utóellenőrzés pontatlanságára, vagy a nem megfelelő tájékoztatásra vezethető vissza, hogy a pontos alapterületet, illetve az itt dolgozók számára nem tértek ki.
Nagyfokú tudatlanságról, vagy szakmai analfabétaságról tesz tanúságot a női, illetve férfi mellények összehasonlítására vonatkozó megjegyzés. Ezzel kapcsolatban javasolnánk, hogy a gyártó cégek útmutatói mellett az egyéni védőeszközökre és külön a lövedékálló mellényekre vonatkozó előírásokat, szabványokat tanulmányozzák át. Ha elmaradt az ellenőrzés akkor bűncselekmény gyanúja is felmerül.
Érdekes itt már azt mondják – a főkapitányság vonatkozásában említetteken túl (használaton kívüli, selejtezésre váró) -, hogy a régi védőpajzsok rendszeresítve vannak, és sérülésmentességük esetén használatuk nem kifogásolható.  Felmerül bennünk, hogy a vizsgálatot végző nem tájékozódott megfelelően a régi típusú pajzsok intézkedés közbeni alkalmasság vizsgálatáról (zavargások 2006.), így nincs tisztában ezen eszközök alkalmatlanságával. A gyakorlat igazolta, hogy ezen eszközök használhatatlanok, védelmi funkciójukat nem tudják ellátni, ezért cseréjük indokolt.

Az ellenőrzés során nem foglalkoztak azzal, hogy a képernyős munkahelyekről az ORFK utasítása alapján kimutatást kell vezetni.

4. Nagykanizsai Rendőrkapitányság

A kapitányság vonatkozásában a főfelügyelőnek megküldött levelünk az alábbiakat tartalmazta:

– nemenkénti elkülönített öltöző és zuhanyzó nem áll rendelkezésre, az öltözőben kevés ülőhely van;
– a régi szárny lépcsője lekopott, balesetveszélyes;
– az épület tisztasági festése szükséges;
– a takarítószer ellátás nem folyamatos;
– a lift felújítása szükséges;
– az öltözők ablakain nincs sötétítő függöny, pedig az utcára néznek;
– a IV. emeleten nagyon meleg van.

Zsinka András r. ddtb. ORFK Humánszolgálat Vezetője válasza szerint:

– a nemenként kialakított öltöző helyiség – az ellenőrzési jegyzőkönyvben leírtak ellenére – az ellenőrzés idején is meg volt, – az ülőhelyek számának növelése megtörtént,
– a lépcső hibáit a munkabiztonsági felügyelő már korábban jelezte, javítása folyamatban van,
– a tisztasági festés anyagi lehetőségek függvénye,
– a takarítószer ellátás folyamatos,
– a liftet szakemberek ellenőrzik, és ezek alapján probléma nem merült fel,
– az öltözők ablakaira sötétítő függöny beszerzésére intézkedés történt,
– mivel konkrét mérési eredmények nem állnak rendelkezésre, a IV. emeleten tapasztalt „nagyon meleg” kifejezés nem értékelhető.

A TMRSZ észrevételei tételesen a következők:

– A jegyzőkönyvet, amelyben rögzítettük a nemenkénti elkülönített öltözőre vonatkozó észrevételünket a Keszthelyi Rendőrkapitányság hivatalvezetője aláírásával elfogadta, ezzel kapcsolatban észrevételt nem tett. Megjegyzendő, hogy ezek alapján vagy nincs tisztában a kapitányság kialakításával (amely agy ilyen szintű vezetőtől elvárható lenne), vagy nem volt külön öltöző a hölgyeknek. Az ülőhelyek növelésére csak a szakszervezeti ellenőrzést követően került sor.
– A lépcső hibát még mindig nem javították ki, annak ellenére, hogy a munkabiztonsági felügyelő ezt már korábban jelezte, éppen ezért ez – az önök álláspontjával szemben nem enyhítő, hanem súlyosbító – körülménynek számít
– A tisztasági festés elmaradása az esztétikai „élményen” túl közegészségügyi (fertőzés veszély) problémát is magában hordoz.
– A takarítószer ellátás bizonytalanságát a kapitányságvezető jelezte az ellenőrzést végzők felé.
– A lifttel kapcsolatos problémákat szintén a kapitányságvezető és a hivatalvezető tárta fel az ellenőrzést végzőknek, amelyet a helyszínen felvett jegyzőkönyv tartalmaz.
Az öltözők ablakainak függönnyel történő ellátására csak a szakszervezeti ellenőrzést követően került sor.
– Természetesen a kapitányságvezető véleménye miszerint a IV. emeleten meleg van szubjektív, de a szolgálatvezető állásfoglalásában csak azt nem vette figyelembe, hogy az emberi test hőmérsékletet 36 celsius fok körül mozog. Ha valaki melegnek érzi a környezeti hőmérsékletet az ennél a magasabb fokot jelent, ez pedig ellentmond az együttes rendeletben előírtaknak.

A szolgálatvezető úr válasza nem foglalkozik a bűnügyi technikusok veszélyességi pótlékával kapcsolatos megállapítással, annak ellenére, hogy az is szervesen kapcsolódik – a kockázatértékelés kapcsán – a munkavédelemmel.

5. Lenti Rendőrkapitányság

A vizsgálatról szóló jelentés, ismétlésekre hagyatkozik, így a szakszervezetünk is él ezzel a lehetőséggel.

A kapitányság vonatkozásában a főfelügyelőnek megküldött levelünk az alábbiakat tartalmazta:

– az irodák zsúfoltak;
– a folyosón a villamos kötéseket tartalmazó doboz teteje hiányzik;
– a rabosító helyiség egyben a bűnügyi technikusok öltözője, és tusolója is;
– a védőruhák tisztíttatását maguk oldják meg;
– az öltözőkben kevés az ülőhely;
– a zuhanyzó rész kialakítása nem megfelelő;
– a szolgálatban lévő férfit női lövedékálló mellénnyel látták el.

Zsinka András r. ddtb. ORFK Humánszolgálat Vezetője válasza szerint:

– Az ellenőrzés során nem került konkrét iroda meghatározásra, de az irodák a segédhivatal kivételével egy-két személyesek.
– A fogyasztásmérő részére kialakított mélyedés befedésére intézkedtek (?!)
– A rabosító helyiségben nem egyszerre történik a rabosítás, illetve a munkavállalók öltözése.
– Az ellenőrzés irataiból nem derül ki, hogy milyen védőruhára gondoltak, de a bűnügyi technikusi ruházat munkaruhának minősülnek, azokat a munkáltatónak kell tisztítania.
– Az ülőhelyek számának növelésére intézkedés történt.
– A zuhanyzó rész hiányosságait a munkabiztonsági felügyelő már korábban jelezte, azok megszüntetésére intézkedés történt.
– A női és férfi védőmellények védelmi fokozata ugyanaz, a szolgálat átvételekor elmaradhatott a mellények ellenőrzése.

A TMRSZ észrevételei tételesen a következők:

– Az ellenőrzésről felvett jegyzőkönyvben valóban nem került meghatározásra konkrét iroda nem megfelősége, de az utóellenőrzés pontatlanságára, vagy a nem megfelelő tájékoztatásra vezethető vissza, hogy a pontos alapterületet, illetve az itt dolgozók számára nem tértek ki.
– A fogyasztásmérőre vonatkozóan rögzített észrevétel nem értelmezhető.
– Akár egyszerre, akár nem egyszerre történik a rabosítás és a technikusok öltözése a fennálló fertőzésveszély miatt (amelynek megszüntetése, kizárása munkáltatói kötelesség) külön helyiség kialakítása szükséges.
– Az ellenőrzési jegyzőkönyvben a Közlekedésrendészeti osztály épületéről szóló megjegyzés után történt a védőruhára utalás így számunkra egyértelmű, hogy a baleseti helyszínelő ruházatról van szó és azok egyértelműen védőruházatnak minősülnek, így tisztíttatásuk a munkáltató feladata.
Az ülőhelyek növelésére csak a szakszervezeti ellenőrzést követően került sor.
A zuhanyzó rész megfelelő kialakításánál nem mentő, hanem súlyosbító körülmény, hogy a hiányosságot a munkabiztonsági felügyelő már korábban jelezte.
A lövedékálló mellényekkel kapcsolatban véleményünk megegyezik a Keszthelyi Rendőrkapitányságnál leírtakkal.

Az ellenőrzés során nem foglalkoztak azzal, hogy a képernyős munkahelyekről az ORFK utasítása alapján kimutatást kell vezetni, illetve több a helyszínen felvett jegyzőkönyvben szereplő hiányossággal.

6. Letenyei Határrendészeti Kirendeltség

A kirendeltség vonatkozásában a főfelügyelőnek megküldött levelünk az alábbiakat tartalmazta:

– elsősegélynyújtó hely nincs kijelölve;
– az ellenőrzött gépkocsikban nem volt gumikesztyű elhelyezve;
– az öltözőben nincs megfelelő számú ülőhely;
– a folyosón sérült szekrényeket tároltak;
– az egyik lépcső sérült.

Zsinka András r. ddtb. ORFK Humánszolgálat Vezetője válasza szerint:

– Az elsősegélynyújtó hely kijelölése folyamatban van.
– A gumikesztyű hiányát telephelyes gépjárműben észlelték, amelyben annak elhelyezése nem szükséges.
– Az öltözőben az ülőhelyek növelésére intézkedés történt.
– A folyosón elhelyezett szekrények elszállításra lettek előkészítve.
– A sérült lépcső kijavítása folyamatban van.

A TMRSZ észrevételei tételesen a következők:

Az együttes rendelet 20. § (1) – (5) bekezdése szerint minden munkahelyen és műszakban a tevékenység és a munkafolyamatok veszélyességétől, illetve az ott dolgozók számától függően kialakított elsősegélynyújtó felszerelést vagy mentődobozt és a munkavállalók közül kiképzett, elsősegélynyújtásra kijelölt személy jelenlétét kell biztosítani. Egy vagy több elsősegélynyújtásra szolgáló – hordággyal is könnyen megközelíthető – helyiséget kell biztosítani ott, ahol a helyiségek mérete, a végzett tevékenység jellege és a balesetek gyakorisága ezt indokolja. Az elsősegélynyújtó felszerelést, a mentődobozt és a tevékenységtől függően hordágyat, megfelelő mennyiségben és minőségben, jól látható, könnyen és gyorsan elérhető, szennyeződéstől védett helyen kell készenlétben tartani. Gondoskodni kell az elhasznált, lejárt, használhatatlan eszközök pótlásáról. Az elsősegélyhelyeket és a hozzájuk vezető utakat a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell jelölni. Az elsősegélynyújtó felszereléssel, az elsősegélynyújtó hely kialakításával és az elsősegélynyújtás megszervezésével kapcsolatos további követelményeket, valamint a kijelölt elsősegélynyújtók képzése, továbbképzése tekintetében az irányadó előírásokat külön jogszabály tartalmazza. Ez a szabályozás az ellenőrzés időpontja előtt már jóval korábbi, így elfogadhatatlan a szolgálatvezető levelében foglalt „védekezéssel”.
Az ellenőrzésen résztvevő nem jelezte, hogy telephelyes gépjárművet ellenőriztek a tisztségviselőink, de megjegyzendő, hogy a helyszíni jegyzőkönyv szerint „az anyagi-pénzügyi előadó irodájában volt feltalálható egy zacskóban gumikesztyű és influenza elleni védőcsomag, amelyet elhelyeztünk az ügyeleten” bejegyzés látható, így megállapítható, hogy a hivatali munkaidő letelte után sem gumikesztyűhöz, sem influenza elleni védőcsomaghoz nem juthatott volna az állomány közbelépésünk hiányában.
Az ülőhelyek növelésére csak a szakszervezeti ellenőrzés után történt intézkedés.
A folyosót – amely feltételezhetőleg a menekülési útvonal – a vonatkozó szabályozás szerint ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni.
A sérült lépcső közvetlen baleseti veszélyt jelent, amely javítása soron kívül indokolt.

7. Balatongyörök Rendőrőrs

A Rendőrőrs vonatkozásában a főfelügyelőnek megküldött levelünk az alábbiakat tartalmazta:

– klimatizált helyiség nem található az őrsön, az irodákban nagyon meleg van, a segédmotorok tárolására nincs helyiségük, ezért az előtérben tárolják őket;
– az emeleten a riasztó panel vezetékei szigeteletlenül láthatóak;
– az egyik lépcsőfok sérült.

Zsinka András r. ddtb. ORFK Humánszolgálat Vezetője válasza szerint:

– a „nagyon meleg” kifejezés pontos mérések hiányában nem értelmezhető,
– az előtérben állagmegóvás céljából tároltak szolgálati motorkerékpárokat, azok ott akadályt nem képeztek,
– az áram alatt álló szigeteletlen vezetékek javítása megtörtént,
– a lépcsőfok sérülését a munkabiztonsági felügyelő már korábban jelezte a hiba kijavításra került.

A TMRSZ észrevételei tételesen a következők:

Ugyanaz, mint a Nagykanizsai Rendőrkapitányságon.
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet alapján a helyiséget csak a használatbavételi engedélyen szereplő rendeltetésre lehet igénybe venni.
– A lépcső hibát még mindig nem javították ki, annak ellenére, hogy a munkabiztonsági felügyelő ezt már korábban jelezte, éppen ezért ez – az önök álláspontjával szemben nem enyhítő, hanem súlyosbító – körülménynek számít.

8. Hévíz Rendőrőrs

A Rendőrőrs vonatkozásában a főfelügyelőnek megküldött levelünk az alábbiakat tartalmazta:

– az Őrsön klimatizált helyiség nincs;
– nappal egyedül látnak el szolgálatot, a létszám hiány miatt tanulókkal látnak el szolgálatot;
– az őrsön kijelölt dohányzó hely nincs, ennek ellenére több helyiségben erős dohányfüst szag érződött;
– több helyiség festése szükséges;
– az őrs helyiségeiben egészségügyi doboz nem található.

Zsinka András r. ddtb. ORFK Humánszolgálat Vezetője válasza szerint:

– Belső norma nem írja elő a klimatizált helyiséget.
– Az ellenőrzés idején a szolgálatvezetőn kívül kettő fő teljesített szolgálatot.
– Az épület déli oldalán van kijelölve a dohányzó hely.
– A tisztasági festést a munkabiztonsági felügyelő is jelezte, erre intézkedés történt.
– Az épületben az őrsparancsnoki iroda előterében került elhelyezésre az egészségügyi doboz.

A TMRSZ észrevételei tételesen a következők:

Klimatizált helyiségek vonatkozásában véleményünk ugyanaz, mint a Nagykanizsai Rendőrkapitányságnál.
A tájékoztatás szerint az épületen kívül van dohányzó hely, de ennek ellenére az irodában tapasztaltuk a tiltott helyen történő dohányzásra utaló jelet.
– Az épület tisztasági festését még mindig nem javították ki, annak ellenére, hogy a munkabiztonsági felügyelő ezt már korábban jelezte, éppen ezért ez – az önök álláspontjával szemben nem enyhítő, hanem súlyosbító – körülménynek számít.
A szakszervezeti ellenőrzést követően került csak elhelyezésre az egészségügyi doboz.

9. Letenyei Rendőrőrs

A Rendőrőrs vonatkozásában a főfelügyelőnek megküldött levelünk az alábbiakat tartalmazta:

– a bútorzat régi, a helyiségek tapétázása, festése szükséges;
– a fürdőszobában rabosítanak;
– a tetőszigetelés nem megfelelő, nyáron nagyon meleg van, télen pedig hideg;
– a zuhanyzó kialakítása nem megfelelő;
– a takarítószerek tárolására használt helyiségen nincs jelölés;
– az őrsön veszélyes hulladéktároló edényzet nincs;
– az ellenőrzés időpontjában egyetlen lövedékálló mellényt sem tudtak mutatni az őrsön;
– elsősegélynyújtó hely nincs kijelölve;
– influenza elleni egységcsomagot nem tudtak felmutatni;
– külön női öltöző, tusoló nincs.

Zsinka András r. ddtb. ORFK Humánszolgálat Vezetője válasza szerint:

– A használt, de nem balesetveszélyes bútorok cseréje az anyagi lehetőségek függvényében történik.
– A rabosítás nem az emeleten található fürdőben történik, ott csak a rabosított személyek a kezüket mossák meg.
– A tetőszigetelésre, illetve a hőmérsékletre vonatkozó kifejezések nem értékelhetőek.
– Az ellenőrzés során megtekintett zuhanyzó használaton kívüli.
– A takarítószerek tárolására használt helyiség feliratozása megtörtént.
– Az őrsön nem képződik veszélyes hulladék (?!).
– Már korábban a munkavédelmi ellenőrzésen felvetődött az elsősegélynyújtó hely kijelölése, az intézkedés folyamatban van.
– Influenza elleni egységcsomag nincs rendszeresítve a rendőrségen (?!).
– Egyeztetnek a női öltöző kialakításával kapcsolatban.
– Az ellenőrzés időpontjában a lövedékálló mellények a gépjárműben voltak.

A TMRSZ észrevételei tételesen a következők:

A rabosított személyekkel kapcsolatban akkor is fennáll a fertőzés veszélye, ha csak a kezüket mossák az állomány részére kialakított fürdőben.
– Hőmérsékletre vonatkozóan a korábbi véleményünket tartjuk fent, azzal a kiegészítéssel, hogy a hidegérzet is valószínűen az előírt hőmérséklet alatti klímatényezőről árulkodik.
Az állomány részére a vonatkozó szabályok szerint zuhanyzót kell kialakítani, ha az ellenőrzött zuhanyzó használaton kívüli, akkor jogszabálysértést követett el a munkáltató.
– A takarítószerek jelölése csak a szakszervezeti ellenőrzést követően történt meg.
– Veszélyes hulladéknak számít a rabosításhoz, ruházatátvizsgáláshoz, motozáshoz használt gumikesztyű. Elfogadhatatlan a szolgálatvezető azon kijelentése, hogy az őrsön nem keletkezik hulladék, hiszen a gumikesztyű mindenkinek jár.
Influenza elleni egységcsomag valóban nincs rendszeresítve, de az ellenőrzés időpontjában Mexikóban kialakult helyzet (madárinfluenza) miatt azok beszerzésre és kiosztásra kerültek.
Örülünk, hogy legalább a gépjárműben elhelyeztek lövedékálló mellényt, de az Őrsön lévő személyeket nem látták el egyéni védőeszközzel.

10. Zalakaros Rendőrőrs

A Rendőrőrs vonatkozásában a főfelügyelőnek megküldött levelünk az alábbiakat tartalmazta:

– az ellenőrzés időpontjában egy fő látott el szolgálatot, aki egyszerre panaszt vett fel, közben kihallgatott, és szolgálat irányítói teendőket is ellátott;
– az épület tisztasági festése indokolt;
– veszélyes hulladéktároló edényzet nem található az őrsön;
– a helyiségekben meleg van;
– a rabosítás nem külön helyiségben, hanem egy irodában történik;
– az irodák bútorzat elavult, a mellékhelyiség általános állapota nem megfelelő;
– az őrsön egészségügyi doboz nem található;
– az ellenőrzés időpontjában az őrsön nem tudtak lövedékálló mellényt felmutatni, mert azokat az ellenőrzést megelőző napon leadták, mivel lejárt szavatosságúak voltak.

Zsinka András r. ddtb. ORFK Humánszolgálat Vezetője válasza szerint:

– Szolgálatirányítói teendőket nem látott el az ellenőrzésen részt vevő személy, hiszen az nem feladata.
– Veszélyes hulladék az Őrsön nem keletkezik.
– Hőmérsékletre vonatkozó kifejezés nem értékelhető.
– A rabosításra szolgáló helyiségben egyéb tevékenységet nem végeztek.
– Egészségügyi doboz hiányát a munkavédelmi felügyelő már korábban jelezte, beszerzése folyamatban van.
– A lövedékálló mellények leadásra kerültek.

A TMRSZ észrevételei tételesen a következők:

– Az ellenőrzés során az Őrsön dolgozó személynek jelentkeztek be a közterületen szolgálatukat ellátó kollégák, aki irányította a munkájukat, elmondta mit tegyenek. Lehet, hogy nincs szolgálatirányítói teendőkkel ellátva, de ezt a munkát is végezte az ellenőrzés időpontjában.
– Veszélyes hulladék ugyanaz, mint Letenye Rendőrőrs.
– Hőmérséklet ugyanaz, mint fentebb.
– Az ellenőrzés pillanatában a rabosítóban valóban nem végeztek egyéb tevékenységet, de a helyiség berendezéséből egyértelműen megállapítható, hogy irodaként is funkcionál.
– Súlyosbítja a munkáltatói mulasztást (felelőséget), hogy annak ellenére sem található egészségügyi doboz az Őrsön, hogy azt már a munkavédelmi szakember korábban jelezte.
– Az őrsön nem volt lövedékálló mellény, ezzel megvalósult a törvénysértés.

11. Letenye közúti határátkelőhely (régi)

Az átkelőhely vonatkozásában a főfelügyelőnek megküldött levelünk az alábbiakat tartalmazta:

– a klímberendezések tisztíttatását igazoló dokumentumot bemutatni nem tudtak, a berendezések takarítottsága szemmel láthatólag nem megfelelő;
– a kutatói munkát folytatóknak külön ruházat erre a munkafeladatra nem áll rendelkezésre, ezért kénytelenek azt egyenruhában végrehajtani;
– a nyílászárók cseréje indokolt;
– a belépő 2.-es fülkében a fali dugaljon égésnyomok láthatóak;
– a kamion fülkékben egyedül látnak el szolgálatot, a központi épülettől való távolság miatt az egészségügyi szünetek kivétele nehézkes;
– az ellenőrzés időpontjában az átkelőhelyen nem volt lövedékálló mellény;
– az egészségügyi doboz szavatossági ideje lejárt;
– a határátkelőhelyen zaj, és ólomkoncentráció mérés indokolt lenne.

Zsinka András r. ddtb. ORFK Humánszolgálat Vezetője válasza szerint:

– A klímaberendezés takarítására vonatkozó dokumentumok a GEI illetékes osztályán találhatóak.
– A kutatói munka végzésére a rendszeresített gyakorló ruházat megfelelő.
– A sérült dugalj javítására intézkedés történt.
– Lövedékálló mellényeket a szolgálati gépkocsikban helyezik el, mivel nincs ügyelet az átkelőhelyen.
– Az egészségügyi doboz szavatosságának lejártát a szakemberek már jelezték.
– A zajártalmat, illetve egyéb egészségügyi méréseket a munkabiztonsági felügyelő visszatérően ellenőrzi.

A TMRSZ észrevételei tételesen a következők:

A klímaberendezés takarítására vonatkozó dokumentumokat írásbeli kérésünk ellenére sem biztosították.
Az ellenőrzés során gépjármű nem volt az átkelőhelyen, így egyetlen lövedékálló mellény sem volt az átkelőhelyen, így súlyos veszélyeztetés megtörtént.
Súlyosbítja a munkáltatói mulasztást (felelőséget), hogy annak ellenére sem található szavatos egészségügyi doboz az Őrsön, hogy azt már a munkavédelmi szakember korábban jelezte.
– A mérések elvégzéséhez speciális végzettség szükséges, a rendelkezésünkre álló adatok szerint a főkapitányság munkabiztonsági felügyelője ólomkoncentrációt nem tud mérni.

12. Zalaegerszeg Kertvárosi Körzeti megbízotti iroda

Az irodával kapcsolatosan leírtakra vonatkozó véleményünk fentebb már kifejtésre kerültek.

A számunkra egyértelmű munkavédelmi előírások megszegésének további magyarázata – figyelemmel az ellenőrzésre elkészült anyagra – teljesen értelmetlennek tűnik, hiszen nyilvánvaló, hogy a konkrét szabályszegések – így szabálysértések – ellenére nem tartják szükségesnek a felelősségre vonást, azaz a minimális feltételek biztosítását sem tartják indokoltnak a Rendőrség munkavédelmi tevékenységért felelős szakemberek, illetve vezetők.

A szakszervezeti ellenőrzés során megállapított tények megválaszolására készített jelentésről elmondható, hogy szakmailag megalapozatlan mentegetőzés.

A fentiek alapján felhívjuk figyelmét, hogy több a Kormány rendeletbe ütköző szabálysértés gyanúja fennáll, ezért a szükséges intézkedések megtételének kötelezettsége Önt terhelte és terheli.

Kérem, hogy a levelünkben leírtakkal kapcsolatos intézkedéseiről soron kívül tájékoztatni szíveskedjen.

 

Szekszárd, 2009. október 19.

 

Tisztelettel:

Szima Judit
TMRSZ főtitkára