SÉT emlékeztető és kifogás

A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Érdekegyeztető Tanácsát úgy hozták létre, hogy a TMRSZ reprezentativitással rendelkezve alanyi jogon nem csatlakozhatott ahhoz, szemben a többi szakszervezettel. A SÉT megalakulását követően ráadásul megállapodtak abban, hogy “a SMRFK-n működő érdekképviseleti szerv csak a Felek egyhangú egyetértésével lehet jelen”. Ezen jogtalanságok miatt kifogást nyújtottunk be Merganz Sándor r. ezredeshez a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjéhez. Az alábbiakban a SÉT 2009. szeptember 7-i emlékeztetője és a benyújtott kifogásunk olvasható.

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ

a Somogy Megyei Érdekegyeztető Tanács

2009. szeptember 7-én 14:00 órakor kezdődő ülésén történtekről.

 

 

Tekintettel arra, hogy a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Érdekegyeztető Tanács létrehozatalára anélkül került sor, hogy a csatlakozás lehetőségét a TMRSZ részére felajánlották volna, szakszervezetünk korábbi levelezések során jelezte azon szándékát, hogy az üléseken – reprezentativitásunkra tekintettel – alanyi jogon kívánunk részt venni.

 

Ezt követően került sor a SÉT ülésére szóló meghívó részünkre történő kézbesítésére, melyen szerepelt, hogy a „SÉT működésére létrejött Megállapodás 19. pontja alapján a SÉT ülésein bármely, a SMRFK-n működő érdekképviseleti szerv csak a Felek egyhangú egyetértésével lehet jelen”, továbbá, hogy a hivatkozott pont értelmében részvételi szándékunkat határidőben (!!!) jelezzük.

 

Fenti előzményeket követően Dr. Lakatos Zoltán r. őrnagy a Somogy Megyei rendőr-főkapitányság Hivatalvezetője az ülés kezdete előtt kihívta az ülésről a TMRSZ képviseletében megjelent Kristóf Gábort azzal, hogy miután szakszervezetünk előzetesen nem jelezte a megjelenési szándékát, ezért nem állt módjában a többi szakszervezetet előzetesen nyilatkoztatni a részvételünkről, így ennek napirend előtti megvitatásáig az ülésen nem vehet részt.

 

Ezt követően – feltehetőleg miután a többi szakszervezet jelenlevő képviselője nagy kegyesen hozzájárult a TMRSZ-t képviselő Kristóf Gábor jelenlétéhez – kb. 5 perc elteltével nevezettet behívták a tárgyalóterembe, ahol akkor már Mergancz Sándor r. ezredesen valamint a többi megyei szintű vezetőn kívül jelen voltak az FRSZ, a BRDSZ valamint a Rendészeti Védegylet képviselői is.

 

Az ülésen Dr. Lakatos Zoltán Hivatalvezető Úr közölte Kristóf Gáborral, hogy miután a TMRSZ nem írta alá az együttműködési megállapodást, az ülésen csupán hallgatóságként lehet jelen, azonban sem felszólalási, sem indítványtételi joggal nem élhet.

 

Fentieken kívül kérte, hogy az ülésen történtekről semmilyen információt ne tegyünk közzé honlapunkon addig, amíg az ő hivatalos tájékoztatásuk meg nem jelenik a SMRFK honlapján, ami kb. 1-2 napot fog igénybe venni.

 

Tekintettel arra, hogy az ülés várható napirendi pontjairól semmilyen tájékoztatót nem kaptunk, a Hivatalvezető Úr külön kérésre megmutatta saját példányát képviselőnknek, melynek tartalmáról azonban továbbra sem tudunk beszámolni tekintettel arra, hogy arra csupán rátekinteni állt módjában, ugyanis a Hivatalvezető Úr azt pár másodperc után vissza is vette…

 

Az ülés kezdetén felmerült a bevetési szolgálatok átszervezése, valamint az így üresen maradt ingatlanok sorsa, mellyel kapcsolatosan megtudtuk, hogy annak ellenére, hogy az átszervezésre 2009. október 1-jei hatállyal fog sor kerülni még mindig nincs jóváhagyott állománytábla, továbbá hogy a kihasználatlan ingatlanok (pl. Nagykanizsai bevetési szolgálat körletei) a Dél Dunántúli Gei-hez kerülnek.

 

Főkapitány Úr elmondása szerint az állománytábla jóváhagyása még nem történt meg a minisztériumban, úgyhogy bízik abban, hogy az átszervezés legalább egy hónappal el fog tolódni.

 

A túlszolgálatokkal kapcsolatosan Főkapitány Úr kifejtette, hogy nincs tudomása elmaradt túlórákról, a 150 óra feletti túlórák ugyanis vagy kifizetésre, vagy szabadidőben megváltásra kerülnek.

 

A Nagyatád Rendőrkapitányság felújításával kapcsolatosan keletkezett számlákkal kapcsolatosan a Hivatalvezető Úr úgy nyilatkozott, hogy azokat kizárólag az IRM és kizárólag az erre jogosult szervezeteknek jogosult kiadni, ugyanis a költségvetést is ő készítette. Egyébiránt az épület felújítása 204 millió Ft. + Áfa összegbe került, melyből az épület bútorozása 12 millió Ft-ot tett ki.

 

Felmerült továbbá a létszámgazdálkodás, valamint a magasabb beosztásba helyezés kérdése, mellyel kapcsolatosan Nagyné Dr. Benkő Klára Humánigazgatási Szolgálatvezető Asszony úgy nyilatkozott, hogy az üres KMB-s státuszok betöltésével várják a „megfelelő” embert, a magasabb beosztásba helyezés pedig csupán a jutalomkeret terhére lehetséges.

 

A heti 2 óra sportfoglalkozással kapcsolatosan Főkapitány Úr kifejtette, hogy igyekeznek biztosítani az igénybevétel lehetőségét.

 

Az ülés végén a Főkapitány Úr a többi szakszervezeti képviselővel mély egyetértésben megállapította, hogy létezik egy olyan szakszervezet, mely minden írott és íratlan szabály betartása nélkül nyilvánosságra hoz olyan információkat, melyek közzétételéhez álláspontjuk szerint nem lenne joga…..

 

Miután a szóban forgó szakszervezet nevét egyik megjelent képviselő sem említette, ezért csak találgatni tudunk, vajon melyik lehet az a bizonyos szakszervezet???

 

A Főkapitány Úr szakszervezetünkkel szemben tanúsított fenti jogellenes és diszkriminatív intézkedésével szemben a Hszt-ben biztosított jogunknál fogva kifogást nyújtottunk be a SMRFK vezetőjéhez.

 

 

 

TMRSZ

 

 

Merganz Sándor r. ezredes

Somogy Megyei RFK

Vezetője

 

Kaposvár

 

 

Tisztelt Főkapitány Úr!

 

 

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete a Hszt. 31.§ (1) bekezdés alapján a törvényes határidőn belül ezúton

 

k i f o g á s t

 

jelent be a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság ellen a szakszervezetünket illetve a hivatásos állomány tagjait közvetlenül érintő jogellenes intézkedése miatt.

 

 

i n d o k o l á s

 

Tekintettel arra, hogy a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Érdekegyeztető Tanács létrehozatalára anélkül került sor, hogy a csatlakozás lehetőségét a TMRSZ részére felajánlották volna, szakszervezetünk korábbi levelezések során jelezte azon szándékát, hogy az üléseken – reprezentativitásunkra tekintettel – alanyi jogon kívánunk részt venni.

 

Ezt követően került sor a 2009. szeptember 7-én 14:00 órakor kezdődő SÉT ülésére szóló meghívó részünkre történő kézbesítésére, melyen szerepelt, hogy a „SÉT működésére létrejött Megállapodás 19. pontja alapján a SÉT ülésein bármely, a SMRFK-n működő érdekképviseleti szerv csak a Felek egyhangú egyetértésével lehet jelen.” Továbbá, hogy a hivatkozott pont értelmében részvételi szándékunkat határidőben (!!!) jelezzük.

 

Fenti előzményeket követően Dr. Lakatos Zoltán r. őrnagy a Somogy Megyei rendőr-főkapitányság Hivatalvezetője az ülés kezdete előtt kihívta az ülésről a TMRSZ képviseletében megjelent Kristóf Gábort azzal, hogy miután szakszervezetünk előzetesen nem jelezte a megjelenési szándékát, ezért nem állt módjában a többi szakszervezetet előzetesen nyilatkoztatni a részvételünkről, így ennek napirend előtti megvitatásáig az ülésen nem vehet részt.

 

Ezt követően – feltehetőleg miután a többi szakszervezet jelenlevő képviselője nagy kegyesen hozzájárult a TMRSZ-t képviselő Kristóf Gábor jelenlétéhez – kb. 5 perc elteltével nevezettet behívták a tárgyalóterembe, ahol akkor már Mergancz Sándor r. ezredesen valamint a többi megyei szintű vezetőn kívül jelen voltak az FRSZ, a BRDSZ valamint a Rendészeti Védegylet képviselői is.

 

Az ülésen Dr. Lakatos Zoltán Hivatalvezető Úr közölte Kristóf Gáborral, hogy miután a TMRSZ nem írta alá az együttműködési megállapodást, az ülésen csupán hallgatóságként lehet jelen, azonban sem felszólalási, sem indítványtételi joggal nem élhet.

 

 

Tisztelt Főkapitány Úr!

 

A megyei főkapitányságokon működő érdekegyeztető tanács megalakítása önálló megállapodások aláírása, illetőleg ügyrendek elfogadása alapján történik.

 

Azok kialakítása során figyelembe kell venni a résztvevők által megfogalmazott javaslatokat, melyek azonban jogszabállyal ellentétesek nem lehetnek.

 

A Megállapodás 19. pontja, mely tartalmazza, hogy a SMRFK-n működő érdekképviseleti szerv a SÉT ülésein „csak a Felek egyhangú egyetértésével lehet jelen” súlyosan diszkriminatív és jogszabálysértő. Egy reprezentatív szakszervezet érdekegyeztető tanácsülésen való részvételének feltételekhez, illetve a tagok hozzájárulásához kötése kísértetiesen emlékeztet a rendszerváltás előtti időszakban megszokott önkényes jogértelmezéshez és jogalkalmazáshoz, ahol az ilyen és ehhez hasonló un. „érdekegyeztetések” célja pusztán a munkások „elégedettségének” megfelelő szinten tartása és a „jó kapcsolat” fenntartása volt.

 

Figyelemmel azonban arra, hogy a TMRSZ célja a munkavállalói érdekek hatékony képviselete és nem csupán az üléseken való „formális” részvétel, ezért a munkáltatók – köztük Főkapitány Úr is – minden lehetséges eszközzel tiltakozik az együttműködés bármely formája ellen.

 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv (továbbiakban: Estv.) 1.§-ában foglaltak szerint: „ a Magyar Köztársaság területén tartózkodó természetes személyekkel, ezek csoportjaival, valamint a jogi személyekkel és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel szemben e törvény rendelkezései szerint azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékű figyelembevételével kell eljárni.”

 

Az Estv. 8.§ t) pontja szerint: „közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt, egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője (továbbiakban együtt: tulajdonsága) miatt részesül más, összehasonlítható helyzetben lévő személyhez vagy csoporthoz képest kedvezőtlenebb bánásmódban

 

Fentieken kívül a Hszt. 6. § (1) bekezdése tartalmazza, hogy „a szolgálati viszonnyal kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani.”

 

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetének tisztségviselőjével szemben hátrányos és megalázó bánásmód tanúsítása már nem először fordul elő a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság esetében, ugyanis legutóbb 2009. áprilisban fordult elő, hogy tisztségviselőnket Kristóf Gábort a Főkapitány Úr személyes intézkedésével gyakorlatilag kitiltotta a Főkapitányság épületéből.

 

Jelen intézkedésével a Főkapitány Úr ismételten bebizonyította, hogy a Hszt. 28.§-ban foglalt együttműködési kötelezettsége ellenére nemhogy nem működik együtt szakszervezetünkkel, de minden lehetséges eszközt megragad ahhoz, hogy érdekképviseleti tevékenységünket nehezítse, akadályozza, illetőleg működésünket ellehetetlenítse.

 

Figyelemmel a fent leírtakra megállapítható, hogy Ön a fenti magatartásával szakszervezetünknek jogtalan hátrányt okozott, megsértve ezzel az Mt. 3. § (1) bekezdését – „A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a munkáltató, az üzemi tanács, a szakszervezet és a munkavállaló a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni” – továbbá a Hszt.5.§ (1), (2) és (3) bekezdését, mivel jogokat és kötelezettségeket nem a rendeltetésünknek megfelelően gyakorolta, illetve teljesítette, visszaélt a hatalmával, továbbá érdekképviseleti tevékenységünk nehezítésén keresztül diszkriminálta szakszervezetünket.

 

Miután a tisztségviselőnket ért sérelem jelen esetben egyben a szakszervezetünket ért jogsérelemnek minősül, ezért a tisztségviselőnkkel szemben tanúsított súlyosan diszkriminatív és megalázó bánásmód miatt a Hszt. 31.§ (1) bekezdés alapján ezúton kifogással élünk!

 

Tájékoztatom, hogy a kifogással való egyet nem értés esetén a Hszt. 31.§ (4) bekezdés alapján egyeztetésnek van helye, melyet a kifogás benyújtásától számított 3 munkanapon belül, azaz
2009. szeptember 14-ig meg kell kezdeni.

 

Felhívom figyelmét a Hszt. 31.§ (5) bekezdésében foglaltakra, mely szerint a kifogásolt intézkedést az egyeztető eljárás eredményes befejezéséig, vagy a jogerős bírósági döntésig fel kell függeszteni, ami jelen esetben a SÉT működésére létrejött Megállapodás 19. pont törlésének kezdeményezését jelenti.

 

Figyelmeztetem továbbá, hogy a Hszt. 31.§ (5) bekezdés figyelmen kívül hagyása szabálysértési eljárást vonhat maga után.

 

 

Szekszárd, 2009. szeptember 9.

 

 

Tisztelettel:

 

Szima Judit
Főtitkár