Az ORFK a TMRSZ ellen jogsértést követett el

A bíróság megállapította, hogy az ORFK jogsértést követett el azzal, hogy az intranetes oldalról a TMRSZ honlapjának linkjét levették, és azt a kifogás benyújtásakor nem helyezték vissza. A bíróság megállapította, hogy a TMRSZ jogszerűen bejegyzett, működő és képviselettel rendelkező szakszervezet, így ugyanazokat a lehetőségeket kell biztosítania a tájékoztatást, az elérhetőséget illetően, mint a többi szakszervezetnek.

 

 

Fővárosi Munkaügyi Bíróság

1027 Budapest, Királyfürdő u. 4.

 

 

5 .Mpk.50.559 /2009/6.

 

 

A Fővárosi Munkaügyi Bíróság

 

Szima Judit főtitkár által képviselt

Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (7100 Szekszárd, Tanya u. 4.) kérelmezővel

dr. Gömbös Sándor főosztályvezető (ORFK Hivatala Jogi Főosztály) által képviselt Országos Rendőr-főkapitányság (1139 Budapest, Teve utca 4-6.)

kérelmezett ellen szakszervezeti jogsértés tárgyában indult nem peres eljárásban meghozta a

következő

 

végzést

 

A bíróság megállapítja, hogy a kérelmezett jogsértést követett el azzal, hogy az intranetes oldalról a kérelmező honlapjának linkjét levették, és azt a kifogás benyújtásakor nem helyezték vissza.

 

A bíróság kötelezi a kérelmezettet, hogy 565.-Ft költséget 15 napon belül fizessen meg a kérelmezőnek.

 

A végzés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Fővárosi Munkaügyi Bíróságnál 3 példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

 

Indokolás

 

A bíróság a kérelem, az ellenkérelem és a csatolt iratok alapján a következőket állapította meg.

 

A kérelmezett belső intranetes oldalt működtetett, amelynek a következő linkek (társoldalak) között feltüntetésre került a kérelmező, a Független Rendőrszakszervezet (FRSZ), a Belügyi- és Rendészeti Dolgozók Szakszervezete (BRDSZ) és a Rendészeti Védegylet (RV) szakszervezetek honlapjának a címe. Az intranetes hozzáféréssel rendelkező dolgozóknak lehetőségükre áll a honlapok külön linkkel nem jelölt internetes honlapok elérése is, bár ezek száma korlátozott. Az intranetes honlapról a feltüntetett linkeken túl egyéb portálok, így a szakszervezetek honlapjai is letölthetők egy más megközelítéssel. Ez azt jelenti, hogy azokat a szakszervezeti oldalukat nem csupán a linkekre kattintva, hanem egyéb úton (a honlap címének beütésével) is elérhetik. A kérelmező részére a tagság 2009. július 7-én jelezte, hogy az intranetes oldalról eltűnt a kérelmező honlapját jelző link (www.tmrsz.hu), s hogy az a honlap a belső honlapon keresztül nem érhető el. A kérelmező kérdésére a kérelmezett Szóvivői Irodája 2009. Július 7-i keltezéssel közölte, hogy a kérelmező honlapját nem helyezik el az elérhető linkek között, mivel ott rendőrellenes, stb. tartalmak jelennek meg. Hivatkozása szerint az intranetes honlap tulajdonosaként, kezelőjeként és tartalomszolgáltatóként a kérelmezett szabadon dönthet a megjelentetett tartalomról. A levélben nem utaltak arra, hogy a kérelmező honlapját az állomány tagjai más oldalon érhetik el és miképpen az intranetes rendszerről.

A kérelmező ezt követően 2009. július 9-én szakszervezeti kifogást terjesztett elő. Ebben részletezte, hogy a honlapjukat nem tüntetik fel a társoldalak között. A kifogásban hivatkozott

– a diszkrimináció követelményének megsértésére (Estv. 1. §‚ 8. §);

– a szakszervezeti szabadságjogok sérelmére /Hszt. 27. § (2.) bekezdés/;

– a szakszervezet közléshez, tájékoztatáshoz való jogának sérelmére /Hszt. 28. § (1.) bekezdés b./ pontja/;

– a kérelmezett szervezetén belüli működésének elnehezülésére /Hszt. 29.§ (2.) bekezdés a./ pontja/;

– a hatékony működéshez való joguk sérelmére /ILO 151. sz. Egyezménye/.

 

A felek között 2009. július 14-én került sor egy egyeztetésre, ahol a kérelmezett elismerte és megerősítette, hogy a linkek között a kérelmező honlapjának linkjét levették, és oda nem kívánják visszahelyezni. A kérelmezett informatikai rendszerének vezetője ugyanakkor tájékoztatást adott arról, hogy a kérelmező honlapja az intranetes hozzáféréssel rendelkezők részére a „böngészőn” keresztül továbbra is elérhető.

 

A kérelmező 2009. július 17-én fordult a bírósághoz, amelyben annak megállapítását

kérte, hogy

– a honlapjuk címének eltörlése a linkek közül a Hszt. 28. § (1.) bekezdés b./ pontjába ütköző, jogsértő intézkedés volt;

– a visszaállítás elmulasztásával megsértették a Hszt. 31. § (5.) bekezdésében foglaltakat;

– hátrányos megkülönböztetést alkalmaztak velük szemben, mert más szakszervezetek honlapjának linkje továbbra is fent van.

Kérték a kérelmezett perköltségben való marasztalását.

 

A kérelmezett a kérelem elutasítását kérte.

 

A kérelem alapos.

 

A Hszt. 28. § (1.) bekezdése szerint a fegyveres szerv köteles lehetővé tenni, hogy az érdek-képviseleti szerv az általa szükséges tájékoztatásokat, felhívásokat, valamint tevékenységével kapcsolatos adatokat a szolgálati szerveren, vagy más megfelelő portálon közzétegye. Tény, hogy a kérelmezettnél kialakult gyakorlat szerint a szakszervezetek tájékoztatáshoz való jogát úgy is behatárolják, hogy a belső intraneten a társoldalak (linkek) között a szakszervezetek honlapjait külön is jelölik. Azzal, hogy a kérelmezett innen a kérelmező honlapjának jelölését levette, megsértette a Hszt. 28. § (1.) bekezdésében foglaltakat.. Téves a kérelmező hivatkozása, hogy az intranetes oldal üzemeltetőjeként, stb. nem határozhatja meg annak tartalmát. Az idézett Hszt. 28. § (1.) bekezdése ugyanis szabályozza ezt a jogosultságát. A jogszerűen bejegyzett, működő és képviselettel rendelkező szakszervezetek révén ugyanazokat a lehetőségeket kell biztosítania a tájékoztatást, az elérhetőséget illetően. A tartalmával kapcsolatos esetleges problémát más módon kell, lehet megoldania, amely akár egy külön megállapodásnak is része lehet. Ebben a körben a bíróság a felek figyelmébe ajánlja a Munkaügyi Közvetítő és Döntőbírói Szolgálatot, amely segítségükre lehet az internetes szolgáltatásokkal kapcsolatos vita rendezésében.

 

A kérelmező helyesen hivatkozott a Hszt. 31. § (5) bekezdésének részletére: a jogsértésre figyelemmel a munkáltató a részletezett intézkedést (a link levétele) nem hajthatta volna végre, illetve az eredeti állapotot vissza kellett volna állítania.

 

Tévesen hivatkozott a kérelmező az Estv. 1. §-ban foglaltakra, a hátrányos megkülönböztetésre, ezzel a rendelkezések sérelmére akkor lehet hivatkozni, ha a sérelmet szenvedett fél az Estv. 8. §-ban. foglalt „valamennyi a személyéhez kapcsolódó tulajdonságát is megjelöli, önmagában az, hogy más szakszervezetekhez képest eltérő bánásmódban részesül, nem valósítja meg a diszkriminációt.

 

A bíróság fentiekre tekintettel a rendelkező rész szerint határozott.

 

A bíróság a Pp. 78. § (1.) bekezdése alapján az eljárásban felmerült kiadás (kérelem postára adásának 565.-Ft költsége) megfizetésére kötelezte a kérelmezettet.

 

A bíróság mellőzte az illetékről való rendelkezést, hiszen a kérelmezett az ltv. 5. §-a alapján teljes illetékmentességet élvez.

 

A fellebbezés lehetőségét a Pp. 233. (1.) bekezdése biztosítja.

 

 

Budapest, 2009. Július 30.

 

 

Dr. Handó Tünde
s. k.
bíró

 

 

Előzmény:

Kifogás a honlapunk elérhetősége érdekében

Levették az intranetről elérhetőségünket